Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

ДОГОВІР на супровід касира з грошима та документами м. ____________                                                         «____» ___________ 20 ___ р. ЗАМОВНИК: ________________________________________________________________, в особі ___________________________________________________________________________, що діє на підставі ________________________________________________________________, з одного боку, і ОХОРОННА ФІРМА: _________________________________________________________, в особі __________________________________________________________________________, що діє на підставі ________________________________________________________________, з іншого боку, уклали Даний Договір ...

Продовжити читання

ПОГОДЖЕНО                                                                                СТАТУТ ЗАРЕЄСТРОВАНО _________________                                                                        реєстраційний номер _______ ''__''_________19__р.                                                                     Ухвалено на загальних зборах Трудового  колективу, протокол №_____ від________ СТАТУТ орендного підприємства 1. Загальні положення 1.1. Орендне підприємство (далі Підприємство) діє згідно з Законом України «Про підприємство», цим Статутом і дого­вором оренди. 1.2. Підприємство ...

Продовжити читання

Зареєстровано ухвалою виконкому (назва районної Ради) Ради народних депутатів ____________________ (області, міста) від"___" _______19__р. №_________________ Голова виконкому _________________ (п, і, п б) Затверджено засновником(засновниками)Директор _______________________ (назва підприємства, ______________________ (організації-засновника) СТАТУТ ___________________________________________________________ (повна назва малого підприємства) 1. Загальні положення 1.1. Мале_________________________________________________________________________ (повна назва малого підприємства із зазначенням _________________________________________________________________________________ (підприємство ...

Продовжити читання

ПОГОДЖЕНО___________________ ___________________ ___________________ ''__'' _________19__ р.                                      СТАТУТ ЗАРЕЄСТРОВАНОреєстраційний №___________ Ухвалено на загальних зборах трудового колективу, протокол №___ від __________ СТАТУТ КОЛЕКТИВНОГО ...

Продовжити читання

  Статут Спільного підприємства, створюваного на території України 1. Назва, місцезнаходження, предмет діяльності 1.1. Фірмова назва Спільного підприємства українською мовою: ______________________________________________________ англійською мовою: ______________________________________________________ 1.2. Місцезнаходження Спільного підприємства: Україна, м. Київ. 1.3. Предметом діяльності Спільного підприємства є: _________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Юридичний статус 2.1. Спільне підприємство є юридичною ...

Продовжити читання

«ЗАРЕЄСТРОВАНО» Києво-Святошинським районним управління юстиції Наказ № ___ від «__»_________ 2011 р. Свідоцтво №________ Начальник управління юстиції ________ В.М. Новосельця «ЗАТВЕРДЖЕНО» Установчими зборами Протокол зборів № 1 від «___» липня 2011р.       СТАТУТ     Благодійного фонду "Пам’яті ________________________________"

Продовжити читання

ЗАТВЕРДЖЕНО загальними зборами акцiонерiв Відкритого акцiонерного товариства “ХХХ ” протокол № ___ вiд “__”_________ 2011 р. голова загальних зборiв акцiонерiв __________________________ СТАТУТ Публічного акціонерного товариства “ХХХ ” /нова редакція/ м. Самбір 2011 р. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Публічне акціонерне ...

Продовжити читання

“ЗАТВЕРДЖЕНО” Загальними зборами ________ Протокол № 06/09 _____________ від ___ ________ року ___________________________________ Голова зборів ____________________________________ С Т А Т У Т ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА “АВТОМОТОТРАНС” м.Львів - 2009 р. 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Заснування. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОМОТОТРАНС» (надалі – Підприємство) є юридичною особою ...

Продовжити читання