Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

СТАТУТ орендного підприємства

ПОГОДЖЕНО                                                                                СТАТУТ ЗАРЕЄСТРОВАНО

_________________                                                                        реєстраційний номер _______
”__”_________19__р.                                                                     Ухвалено на загальних зборах

Трудового  колективу,

протокол №_____ від________

СТАТУТ орендного підприємства

1. Загальні положення

1.1. Орендне підприємство (далі Підприємство) діє згідно з Законом України «Про підприємство», цим Статутом і дого­вором оренди.

1.2. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, круглу печатку і штамп, рахунки у банках.

1.3. Дирекція Підприємства знаходиться у м. ___________

2. Мета і завдання підприємства

2.1. Метою Підприємства є__________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2.2. Основним завданням Підприємства є: _____________________________________________

_________________________________________________________________________________

організація зовнішньоекономічної діяльності;

організація інформаційно — комерційної діяльності;

підвищення ефективності діяльності і прибутку.

3. Виробничо-господарська діяльність

3.1. Підприємство діє на основі цього Статуту згідно з дого­ворами, що укладені з господарськими партнерами.

3.2. Підприємство самостійно розробляє і затверджує план виробничо-господарської діяльності згідно із зобов’язаннями, що їх воно взяло за договорами, і скеровує його у встановлені терміни до відповідних організацій і планових органів.

3.3. Для виконання своїх статутних завдань Підприємство:

—      створює госпрозрахункові і негоспрозрахункові під­приємства, дільниці, служби зберігання і продажу про­дукції, інші виробничі, торговельні, заготовці, транс­портні, інформаційні підрозділи і пункти обслуговуван­ня, а також філії;

—      використовує у своїй діяльності транспорт, приміщен­ня, устаткування, інструменти членів Підприємства з відповідним поверненням власникам видатків за їх ви­користання;

—      самостійно розпоряджається власним майном і кошта­ми, використовуючи їх відповідно до Статутних завдань;

—      здійснює зовнішньоекономічну діяльність;

—      здійснює іншу господарську діяльність, використову­ючи всі права, надані законом юридичним особам. 3.4. Робота на підприємстві виконується працею його членів і працівників, найманих за договорами підряду і трудовими договорами.

На осіб, що не є членами Підприємства, що працюють за трудовими договорами, повністю поширюється дія законодав­ства про працю. Трудові стосунки членів Підприємства регу­люються цим Статутом і законодавством, що регламентує орендні відносини в Україні. На кожного члена Підприємства ведеться трудова книжка в установленому порядку за винят­ком, коли місцем основної роботи члена Підприємства є інше підприємство (організація).

3.5. Підприємство веде бухгалтерський і статистичний облік у тому порядку, що його визначено для кооперативів (у системі споживчої кооперації — в порядку, що діє в системі споживчої кооперації).

3.6. Ціни на продукцію Підприємства і його послуги визна­чаються Підприємством самостійно, якщо інше не визначено в договорі оренди.

3.7. Підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями у межах власних коштів.

4. Утворення і використання коштів

4.1. За рахунок прибутків від господарської діяльності, а також за рахунок кредитів і позик, коштів, що надійшли від продажу цінних паперів, без сплатних надходжень, підприєм­ство формує і розвиває власну матеріально-технічну базу.

Власністю Підприємства є майно і фінансові ресурси, ство­рені. придбані або ті, що перейшли у власність Підприємства у зв’язку з настанням умов, передбачених у договорах оренди, а також на інших підставах, передбачених законодавством.

Кошти Підприємства можуть також формуватися за раху­нок пайових (фінансових і матеріальних) внесків членів Під­приємства. Ухвали про залучення пайових внесків для фор­мування коштів Підприємства, про порядок їх внесення і ви­користання, нарахування дивідендів приймаються загальни­ми зборами членів Підприємства. Ухвали з цих питань вважа­ються прийнятими, якщо за них проголосувало більше, ніж 75 відсотків членів Підприємства.

4.2. З виторгу, що його отримало Підприємство від реалі­зації послуг і продукції, насамперед вноситься орендна плата, повертаються матеріальні витрати і ті, що до них прирівню­ються.

З виторгу, що лишився, сплачуються податки і вносяться інші платежі до бюджету, а також сплачуються проценти за кредит.

Госпрозрахунковий прибуток, що лишився у розпорядженні Підприємства, використовується у його власних інтересах.

4.3. За погодженням із місцевими фінансовими органами Підприємство має право змінити форму господарського роз­рахунку, наведену у п. 4.2 цього Статуту, на форму, засновану на формуванні прибутку, якщо в діючому договорі оренди не передбачено інше.

Ухвала загальних зборів про зміну форми господарського розрахунку погоджується з місцевими фінансовими органами і оформлюється як доповнення до цього Статуту.

4.4. Підприємство самостійно розподіляє госпрозрахунко­вий прибуток по фондах.

4.5. Відшкодування Підприємством збитків, заподіяних державі і іншим підприємствам, оплата штрафів, неустойок і інших санкцій, установлених законодавством, виконуються за рахунок госпрозрахункового прибутку.

4.6. Підприємство самостійно визначає форми і системи оплати праці, тривалість і розпорядок робочого дня.

При цьому щорічно оплачувані відпустки надаються чле­нам організації тривалістю не меншою ніж та, що встановлена для відповідних категорій робітників і службовців державних організацій.

4.7. Члени Підприємства і особи, що не є його членами і працюють за трудовими договорами, підлягають державному страхуванню у визначеному законом порядку.

5. Створення і використання пайового фонду

5.1. Пайовий фонд створюється для підвищення зацікавле­ності членів Підприємства у формуванні і розвитку власних виробничих фондів.

До пайового фонду членів Підприємства щорічно зарахо­вується ______відсотків знову створюваних власним коштом фондів. Кошти цього фонду розподіляються між членами Під­приємства і зараховуються на їх особистий рахунок у відповід­ності до трудового внеску, що визначається як паї окремих членів Підприємства у фонді оплати праці членів Підприєм­ства, сплаченого їм торік.

5.2. Щорічно на особисті рахунки членів Підприємства як «комерційний процент» розподіляються ______відсотків річного фонду оплати праці працівників Підприємства. Цей розподіл здійснюється пропорційно з розміром коштів, що їх внесли члени Підприємства до пайового фонду. «Комерційні проценти» ви­користовуються членами Підприємства на власний розсуд.

5.3. При виході орендаря із членів Підприємства (якщо це не пов’язане з ліквідацією Підприємства) протягом трьох мі­сяців після виходу з Підприємства йому сплачується______ відсотків його пайового фонду.

При виключенні орендаря з членів Підприємства за пору­шення Статуту виплата цих коштів не здійснюється.

6. Членство у підприємстві

6.1. Членами Підприємства (орендарями) можуть бути гро­мадяни, які досягли 16-річного віку, виявили бажання і під­твердили свою здатність брати участь у його діяльності, про­працювавши на Підприємстві не менше двох місяців.

6.2. Питання про вступ до членів Підприємства розв’язу­ється Правлінням Підприємства протягом місяця після подан­ня письмової заяви про вступ до Підприємства.

Вступники до Підприємства мають право бути присутніми на засіданні Правління під час розгляду питання про їх вступ до членів Підприємства.

6.3. Відмову у вступі до членів Підприємства має бути мо­тивовано і її може бути дано лише за браку вакантних робочих місць, браку у вступника потрібної кваліфікації, відсутності письмової згоди вступника з положенням цього Статуту, за наявності законної заборони на зайняття вступником посади, на яку він претендує. Приводом для відмови може бути також негативна характеристика вступника бригадою (підрозділом), де він працює.

6.4. Суперечки з питань прийняття до членів Підприємства розв’язуються загальними зборами орендарів.

6.5. У випадках, коли на Підприємстві діє положення про оплату членами Підприємства пайових внесків, членство у підприємстві настає після ухвали Правлінням (а у спірних випадках — загальними зборами) прийняття вступника до чле­нів Підприємства і сплати цим останнім пайових внесків. У випадках, коли сплачувати пайові внески не треба, членство настає з моменту відповідних ухвал Правління або загальних зборів орендарів. 6.6. Орендар зобов’язаний: — дотримуватися цього Статуту і правил внутрішнього

розпорядку;

— сумлінно працювати і дотримуватися трудової дисцип­ліни;

—      підвищувати свою кваліфікацію; — брати участь в управлінні справами Підприємства; — вивчати і удосконалювати навички самоуправління.

6.7. Орендар має право:

— на отримання роботи відповідно до своєї кваліфікації і можливостей Підприємства;

— на отримання від службових осіб Підприємства інфор­мації про його діяльність у порядку, ухваленому загаль­ними зборами;

— на участь в управлінні справами Підприємства (на за­гальних зборах, у виборчих органах управління і кон­тролю, внесенням пропозицій і зауважень до органів управління і контролю, окремим службовим особам Підприємства);

— на відпочинок, культурно-побутове обслуговування і на задоволення інших потреб у порядку, ухваленому за­гальними зборами;

— на користування пільгами, передбаченими для членів Підприємства ухвалами загальних зборів орендарів;

— на вихід з Підприємства у порядку, установленому цим Статутом.

7. Відповідальність працівників

За збитки, завдані Підприємству, працівники, з вини яких завдано збитків, несуть матеріальну відповідальність у поряд­ку, визначеному загальними зборами трудового колективу.

8. Організація самоврядування Органи самоврядування

8.1. Найвищим органом самоврядування Підприємства є загальні збори трудового колективу (орендарів). У період між загальними зборами працівників управління справами Підприємства виконує Дирекція (замість Дирекції колектив мо­же сформувати Правління або Раду — це його право), а у період між засіданнями Дирекції — директор.

8.2. При необхідності загальні збори орендарів можуть фор­мувати і інші органи самоврядування і контролю, повноважен­ня яких мають визначитися з урахуванням п. 8.1 цього Стату­ту. Права і обов’язки загальних зборів трудового колективу (орендарів)

8.3. Загальні збори орендарів відбуваються не рідше, ніж___ разів на рік.

Позачергові загальні збори можуть скликатися за рішенням директора, Дирекції або за письмовою вимогою не менше ніж однієї третини орендарів.

8.4. Питання, що підлягають розглядові загальних зборів, термін і місце їх проведення визначає Дирекція, вона ж дово­дить їх до відома всіх працівників Підприємства не пізніше ніж за ЗО днів до проведення зборів.

8.5. Загальні збори правсильні, якщо присутня більш ніж половина членів трудового колективу за винятком, коли ухва­ли мають прийматися більшістю голосів (див. пп. 8.31-8.34 Статуту). У загальних зборах з правом дорадчого голосу мо­жуть брати участь представники орендодавця.

Порушення процедури скликання загальних зборів, викла­деної у п. 8.5, може правити за підставу для визнання їх ухвал неправосильними.

8.6. До виняткових прав загальних зборів орендарів нале­жать:

— прийняття Статуту підприємства, внесення до нього до­повнень, змін; — прийняття директора і членів Дирекції — представників

трудового колективу і їх заміна; — затвердження Положення про Дирекцію; — затвердження правил внутрішнього трудового розпо­рядку;

— затвердження планів економічного і соціального роз­витку Підприємства;

— заслуховування і затвердження звітів Дирекції; — прийняття ухвал про випуск цінних паперів, про поря­док і розміри сплачуваних за ними дивідендів; — затвердження Положень про формування і розподіл до­ходів Підприємства, фонду оплати праці, фонду вироб­ничого і соціального розвитку Підприємства;

— затвердження Положення про повернення видатків членам виборних органів самоврядування і контролю, пов’язаних з виконанням ними своїх обов’язків, і про їх заохочення за участь у роботі цих органів; — прийняття ухвал про продаж будівель і споруд, видатки на суму, що перевищує один мільйон карбованців (циф­ра умовна);

— накладання стягнень на директора і членів Дирекції, прийняття ухвал про реорганізацію і ліквідацію Під­приємства.

Загальні збори мають право приймати також будь-які інші ухвали, що пов’язані з їх статутною діяльністю.

8.7. Розподіл повноважень по розв’язанню питань, що не становлять виключну компетенцію загальних зборів, між за­гальними зборами і Дирекцією визначається ухвалою загаль­них зборів і закріплюється у Положенні про Дирекцію Підприємства.

8.8. Ухвали загальних зборів приймаються звичайною біль­шістю голосів відкритим або закритим голосуванням, якщо іншого порядку прийняття ухвал з розглянутих питань не передбачено. Хід зборів протоколюється.

Постанови загальних зборів доводяться до всіх підрозділів Підприємства протягом місяця.

8.9. Загальні збори зобов’язані розглядати суперечки з пи­тань найму і звільнення працівників, розподілу доходів між підрозділами, що винесені на їх розгляд окремими працівни­ками або підрозділами, якщо заяви про розв’язання цих су­перечок надійшли не менш ніж за 14 днів до дня, коли відбу­ваються збори.

Для розгляду інших суперечок загальні збори можуть фор­мувати з представників Підприємства конфліктну комісію або визначати інший порядок їх розв’язання.

8.10. Загальні збори зобов’язані розглядати питання, вине­сені на їх обговорення директором. Дирекцією або не менш ніж однією п’ятою частиною працівників Підприємства, якщо во­ни внесені не пізніше ніж за 14 днів до початку зборів.

8.11. Ухвали загальних зборів і інших органів самовряду­вання, у тому числі з питань заміни членів виборних органів, повинні бути мотивовані і обгрунтовані.

Права і обов’язки Дирекції

8.12. Кількість членів Дирекції визначається загальними зборами. При цьому до складу Дирекції мають увійти заступ­ники директора, керівники (або особи, що їх заступають) під­приємств і основних структурних підрозділів, представники трудового колективу Підприємства.

До «основних структурних підрозділів» належать ті, що ма­ють специфічні особливості діяльності або ті, що налічують не менше ніж _______ працівників.

До складу Дирекції загальні збори можуть обрати з правом дорадчого голосу представників господарських партнерів Під­приємства. Робота цих членів Дирекції заохочується у поряд­ку, що його визначили загальні збори. Участь представників інших організацій і підприємств у роботі Дирекції може бути обумовлена у спеціальних договорах.

8.13. Дирекція обирається на ____ років.

8.14. При достроковому вибуванні членів Дирекції з її скла­ду, що пов’язане з втратою ними зв’язку з Підприємством, смертю і іншими причинами, дирекція має право власною ухвалою вводити до свого складу на вакантні місця нових членів з наступним розглядом і затвердженням їх кандидатур загальними зборами орендарів.

При звільненні директора Дирекція має право до проведен­ня загальних зборів вибрати зі свого складу нового директора з наступним обговоренням і затвердженням його кандидатури загальними зборами орендарів.

8.15. За брутальне порушення Статуту директор і члени Дирекції можуть бути тимчасово усунені від виконання своїх обов’язків ухвалою Дирекції до розгляду питання про ступінь їх відповідальності загальними зборами орендарів.

8.16. Засідання Дирекції провадяться не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання скликаються за ухвалою Ди­рекції або працівників Підприємства.

8.17. Питання, що підлягають розглядові на засіданні Ди­рекції, місце і час його проведення визначаються Дирекцією і доводяться до її членів письмово не менше ніж за 10 днів до дня проведення засідання.

8.18. До виняткових прав Дирекції належать: — розгляд і внесення на затвердження загальними збора­ми проектів планів економічного і соціального розвитку Підприємства; — прийняття ухвал з видатків на суму, що перебільшує

100 тисяч карбованців (цифра умовна); — прийняття ухвал про відкриття, ліквідацію і реорга­нізацію Підприємства і основних підрозділів Підпри­ємства;

— затвердження статутів і положень Підприємства і під­розділів Підприємства;

— затвердження положень про формування і викорис­тання фондів (за винятком фондів, що зазначені у п. 8.6 цього Статуту);

— розподіл функцій Дирекції між її членами; — заслуховування і затвердження звітів директора; — накладання стягнень на головного бухгалтера Підпри­ємства.

8.19. Засідання Дирекції протоколюються. Ухвали Дирекції приймаються звичайною більшістю го­лосів відкритим або закритим голосуванням, якщо для розв’я­зання питань, що розглядаються цим Статутом, загальними зборами або самою Дирекцією іншого порядку не встановлено, і протягом 15 днів вони доводяться до членів Дирекції і трудо­вого колективу.

Директор має при голосуванні один голос. Дирекція має право приймати ухвали без проведення засі­дань підписанням її членами проектів ухвал, якщо для питань, що розглядаються, іншої процедури прийняття ухвал не пе­редбачено.

8.20. Дирекція зобов’язана розглядати питання, внесені на її обговорення директором, не менше, ніж однією третиною членів Дирекції або не менше ніж однією п’ятою працівників Підприємства, у місячний термін після їх подання.

8.21. Дирекція зобов’язана подати звіт зі своєї діяльності зборам представників підрозділів Підприємства за вимогою не менше однієї третини його працівників у місячний термін піс­ля надходження до Дирекції цієї вимоги.

8.22. Дирекція користується іншими правами і виконує інші обов’язки згідно з Положенням про Дирекцію, що затверд­жується загальними зборами працівників. До затвердження цього Положення Дирекція має право приймати ухвали з будь-яких статутних питань діяльності Підприємства, крім тих, що цей Статут відносить до виняткової компетенції за­гальних зборів трудового колективу Підприємства.

Права і обов’язки директора

8.23. Директор обирається на загальних зборах орендарів на п’ять років.

8.24. Директор має право приймати будь-які рішення і ви­конувати будь-які управлінські функції, що відповідають по­ложенням цього Статуту, крім ухвал і функцій, що належать до виняткової компетенції загальних зборів працівників, Ди­рекції та інших органів, що їх загальні збори або Дирекція наділили винятковими правами.

8.25. Директор без особливого на те доручення репрезентує Підприємство в інших організаціях, підприємствах і устано­вах.

8.26. Директор зобов’язаний:

—      якісно і в термін, ухвалений загальними зборами або Дирекцією, виконувати ухвали цих органів;

—       скликати і забезпечувати проведення загальних зборів, засідань Дирекції у термін, що його ухвалено цим Ста­тутом;

—      не менше ніж двічі на рік звітувати Дирекції про свою роботу;

—      організовувати управління справами Підприємства в межах своїх прав між засіданнями Дирекції і загальни­ми зборами.

Відповідальність органів самоврядування і їхніх членів

8.27. Органи самоврядування і їхні члени (у тому числі керівники) несуть відповідальність у межах повноважень, на­даних їм цим Статутом і вищими щодо них органами управ­ління.

8.28. Підставами для звільнення від відповідальності є: — неправильна або несвоєчасна ухвала вищого щодо орга­ну самоврядування або його члена (відповідальність якого розглядається), органу або особи (у цьому випад­ку повинна бути розглянута відповідальність цього ви­щого органу для особи);

— виникнення обставин, що не залежать від органу са­моврядування або його членів;

— відсутність наміру вчинити порушення за умови вчи­нення дій у межах допущеного ризику.

Прийняття істотних ухвал

8.29. До істотних належать ухвали, пов’язані з випуском акцій, видатків на суми, що перевищують _________ тисяч карбованців, доповнень і змін Статуту, реорганізації і лікві­дації Підприємства, розподілу коштів Підприємства при його ліквідації.

За ухвалою загальних зборів до істотних можуть бути відне­сені і інші ухвали.

8.30. Істотні ухвали мають прийматися не менше ніж 70 відсотками голосів членів трудового колективу відкритим або закритим голосуванням.

8.31. У розв’язанні питань про затвердження Положення про формування і розподіл прибутків, про доповнення і зміну Статуту, про розподіл коштів Підприємства при його ліквідації можуть брати участь з правом ухвального голосу лише орендарі, що пропрацювали на Підприємстві не менше року. Усі інші працівники беруть участь у розв’язанні цих питань з правом дорадчого голосу.

8.32. Інформація, необхідна для обгрунтованого прийняття істотних ухвал, має бути доведена до всіх працівників Підпри­ємства не менше, ніж за 20 днів до голосування.

Порушення цієї вимоги може правити за основу для скасу­вання істотної ухвали.

Переведення повноважень

8.33. Особи, неспроможні взяти участь у голосуванні, мо­жуть передавати свої повноваження на прийняття відповідної ухвали іншим працівникам Підприємства.

8.34. Члени Дирекції можуть передавати свої повноваження на участь у голосуванні і на виконання своїх інших функцій лише членам Дирекції.

8.35. Передання повноважень має бути документально оформленим.

9. Зміни і доповнення до статуту

Зміни і доповнення вносяться до Статуту за ухвалою загаль­них зборів орендарів.

10. Реорганізація і ліквідація Підприємства

10.1. Реорганізація і ліквідація Підприємства відбуваються за ухвалою загальних зборів орендарів або за постановою суду.

10.2. При ліквідації Підприємства отримане у безплатне користування майно, або майно, що ним орендоване (таке, що не перейшло у власність Підприємства) повертається його власникам установленим способом і порядком.

Кошти, які залишились після сплати установленим спосо­бом боргів Підприємства, що ліквідується, розподіляються поміж його працівників відповідно до розмірів їх коштів у пайовому фонді Підприємства, або скеровуються на інші цілі відповідно до ухвали загальних зборів орендарів.

Залишити коментар