Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Статут малого підприємства

Зареєстровано

ухвалою виконкому

(назва районної Ради)

Ради народних депутатів

____________________

(області, міста)

від”___” _______19__р.

№_________________

Голова виконкому

_________________

(п, і, п б)

Затверджено засновником(засновниками)Директор

_______________________

(назва підприємства,

______________________

(організації-засновника)

СТАТУТ

___________________________________________________________

(повна назва малого підприємства)

1. Загальні положення

1.1. Мале_________________________________________________________________________

(повна назва малого підприємства із зазначенням _________________________________________________________________________________

(підприємство виду діяльності)

___________________________________________________________  (надалі «Підприємство»),

(скорочена назва)

створено за ухвалою_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

повна назва засновників юридичних осіб, громадян із зазначенням:

_________________________________________________________________________________

чи є це підприємство заново створеним або виділеним зі складу діючого

далі «Засновники» або «Засновник», зареєстроване ухвалою виконкому _____________________ районної Ради народних депутатів                                                                    (назва Ради)

від ”__” ________19__ р. №______ і здійснює свою діяльність згідно з Конституцією і законами України «Про власність», «Про підприємства», «Про систему оподаткування», постано­вою Ради Міністрів України від 22 вересня 1990 р. М 278 «Про заходи щодо створення і розвитку малих підприємств», діючих нормативних актів і цього Статуту.

1.2. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий і інші рахунки в установі банків, пе­чатку зі своєю назвою, кутовий штамп, бланки, товарний знак і інші реквізити.

1.3. Підприємство працює на принципах повного господар­ського розрахунку, самофінансування і самоврядування.

1.4. Держава, її органи, засновники (засновник) не несуть відповідальності за зобов’язаннями підприємства. Підприєм­ство не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів, за­сновників (засновника), а також інших підприємств, органі­зацій, установ.

1.5. Юридична адреса підприємства:__________________________________________________

(поштовий індекс, область, місто, вулиця, будинок)

2. Завдання і функції підприємства

2.1. Головним завданням підприємства є (одним реченням викласти ГОЛОВНЕ завдання

підприємства, яке визначається при створенні підприємства)

2.2. Для виконання свого головного завдання підприємство забезпечує:_______________________________________________________________________

(у цьому пункті необхідно викласти основні функції підприємства, якими воно забезпечує

_________________________________________________________________________________

виконання головного завдання)

2.3. Підприємство має право створювати (засновувати) у своєму складі філії, цехи, майстерні і інші структурні одиниці і підрозділи, у тому числі ті, що мають статус юридичної особи.

2.4. Підприємство має право здійснювати зовнішньоеко­номічну діяльність згідно з діючим законодавством у обсязі своїх завдань і функцій, за винятком деяких видів, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України, брати участь у створенні спільних підприємств і об’єднань із закордонними організаціями і фірмами.

3. Майно підприємства

3.1. Майно підприємства складають його основні фонди і обігові кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається у його незалежному балансі і належить йому за правом власності або повного господарського володіння, користування і розпорядження.

3.2. Джерелами формування майна підприємства є:

—      статутний фонд, що його передають підприємству за­сновники (засновник), у порядку і обсязі, визначених установчим договором;

—       доходи, отримані підприємством від господарської діяльності;

—       кредити банків і інших кредиторів;

—       пайові внески і вклади;

—       доходи від реалізації акцій і інших цінних паперів;

—       безвідплатні внески і пожертви організацій, установ, закордонних фірм, громадян;

—       інші джерела, не заборонені діючим законодавством.

Підприємство може повністю або частково викупити орен­доване майно. Умови, порядок і термін викупу визначаються відповідним договором. Викуп орендованого майна може бути здійснено або у формі одноразової сплати, або у формі кількох внесків.

3.3. Кошти підприємства використовуються для:

—      організації, розвитку і розширення виробничої діяльності;

—       оплати труда працівників підприємства;

—       передання постійним членам трудового колективу час­тини чистого прибутку підприємства для створення їх особистих вкладів;

—       участі у роботі сумісних підприємств;

—      придбання акцій і інших цінних паперів;

—       розв’язання питань соціального розвитку, а також по­ліпшення умов праці, життя і здоров’я працівників.

3.4. Підприємство має право на забезпечення матеріально-технічними ресурсами, у тому числі за рахунок частини лімі­тів на матеріально-технічні ресурси, що розподіляються цен­тралізовано, порядком, визначеним установчим договором.

3.5. Підприємство як самостійний товаровиробник може ви­ступати на ринку цінних паперів і випускати для мобілізації додаткових фінансових ресурсів акції, здійснювати цільові по­зики.

3.6. Норматив відрахувань підприємства до місцевого бюд­жету встановлюється у відповідності до діючого законодавства виконкомом районної Ради народних депутатів, яка зареєс­трувала підприємство.

3.7. Фонди підприємства створюються згідно з діючим зако­нодавством і використовуються ним незалежно. Кошти, не використані цього року, переносяться на наступний рік і вилу­ченню не підлягають.

За необхідності підприємство самостійно утворює свій ре­зервний фонд за рахунок госпрозрахункового прибутку.

3.8. Порядок оподаткування підприємства визначено зако­ном України «Про систему оподаткування».

4. Управління підприємством

4.1. Управління підприємством здійснюється на принципах широкої демократії і активної участі його працівників у роз­в’язанні питань діяльності підприємства, а також поєднанням прав трудового колективу і власника майна підприємства для господарського використання.

4.2. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу підприємства є його загальні збори, які скликають­ся за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.

4.3. Загальні збори трудового колективу:

—      розв’язують питання відносно викупу майна;

—       розв’язують за необхідністю питання, пов’язані з укла­данням колективного договору з адміністрацією підпри­ємства;

—       обирають (відкликають) своїх представників до ради (правління) підприємства, заслуховують звіти з їх ді­яльності.

4.4. Права з розв’язання завдань управління підприємством засновниками делегуються раді (правлінню) підприємства, яка складається з однакового числа представників власників майна — засновників підприємства, що ними призначаються, і тих, що їх обирає його трудовий колектив. Термін повнова­жень ради (правління) підприємства — п’ять років.

Рада (правління) підприємства розв’язує віднесеш до її компетенції питання на своїх засіданнях. Втручання ради (правління) до оперативно-розпорядчої діяльності адміністра­ції не допускається.

Засідання ради (правління) підприємства скликається за необхідністю, але не рідше, ніж двічі на рік.

4.5. Рада (правління) підприємства вважається правосильною для розгляду винесених на її засідання питань, якщо в засіданні беруть участь не менше двох третин її складу, а ухвали з розглянутих питань вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше двох третин членів ради (прав­ління) , що присутні на засіданні.

 

4.6. Рада (правління) підприємства:

—      визначає загальні напрями економічного і соціального розвитку підприємства;

—      визначає порядок розподілу прибутку, обсяги відраху­вань до фондів підприємства і засновникам;

—       розв’язує питання про зміни порядку внесення і обсягів статутного фонду;

—       приймає ухвали про випуск або придбання цінних па­перів;

—       розв’язує питання про створення або припинення діяль­ності філій і інших відокремлених підрозділів підприємства;

—       розглядає конфліктні ситуації, що виникають між ад­міністрацією підприємства і його трудовим колективом, вживає заходів до їх розв’язання;

—      призначає директора підприємства;

—       розв’язує питання про нових засновників підприємства;

—       обирає голову ради (правління) і затверджує ревізійну комісію.

4.7. Директор підприємства призначається радою (прав­лінням) підприємства на термін своїх повноважень і затверд­жується засновниками (засновником).

4.8. Директор підприємства:

— самостійно розв’язує усі питання діяльності підприєм­ства, за винятком тих, що віднесені цим Статутом до компетенції загальних зборів і ради (правління) під­приємства;

— без доручення діє від імені підприємства, є представни­ком його інтересів в усіх підприємствах, організаціях і органах;

— розпоряджується майном підприємства, укладає дого­вори, видає доручення;

— відкриває в установах банків розрахунковий і інші ра­хунки підприємства;

— затверджує штат підприємства, видає накази, у тому числі про прийняття на роботу і звільнення з роботи, дає вказівки, що є обов’язковими для всіх працівників під­приємства.

4.9. Ревізійна комісія є підзвітною раді (правлінню) під­приємства і контролює дотримання Статуту підприємства, відповідність його діяльності законодавству. Ревізійна комісія виконує ревізії фінансово-господарської діяльності підприєм­ства.

Результати ревізій підлягають поданню засновникові у виг­ляді копій.

4.10. Підрозділи підприємства очолюються їх керівниками, призначеними директором підприємства. Головний бухгалтер підприємства призначається на посаду і звільняється від неї відповідно до встановленого порядку.

4.11. функціональні обов’язки і компетенції заступників директора, керівників служб визначаються відповідними по­ложеннями, а також службовими інструкціями, затвердже­ними директором підприємства.

5. Організація і оплата праці

5.1. Підприємство здійснює організацію праці, заходи із забезпечення трудової і виробничої дисципліни, охорони пра­ці, дотримання правил санітарії і техніки безпеки згідно з діючим законодавством.

5.2. Підприємство самостійно визначає загальну кількість працівників, їх професійний і кваліфікаційний склад, необхід­ність залучення тимчасових працівників і сумісників.

5.3. Трудові доходи працівників підприємства визначаються відповідно до особистого трудового внеску кожного до кінцевого результату роботи підприємства, визначеними їм на підставі діючого законодавства формами оплати праці, регулюються по­датками і не обмежуються максимальними обсягами.

5.4. Частина чистого прибутку підприємства у розмірах і порядку, визначених його радою (правлінням), передається у власність членів трудового колективу, яка створює його внесок. На суму внеску членові трудового колективу можуть бути видані акції і інші цінні папери. Частина внеску (вартість акції), а також проценти (дивіденди) за акціями, облігаціями і іншими цінними паперами може виплачуватися членові тру­дового колективу щорічно після підведення підсумків фінан­сового року в обсязі, визначеному радою (правлінням) під­приємства.

5.5. Підприємство гарантує своїм працівникам проведення заходів із соціального забезпечення відповідно до закону, створення сприятливих умов праці; прискорення розвитку ма­теріальної бази соціальної сфери (у тім числі житлового будів­ництва), створення умов для здорового побуту, відпочинку працівників і їх сімей, надання своїм працівникам додаткових соціальних пільг у межах зароблених коштів.

6. Звіт, звітність і контроль

6.1. Підприємство виконує оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде усталену статистичну звітність.

6.2. Комплексна ревізія фінансово-господарської діяльності підприємства може відбуватися з ініціативи засновників (за­сновника) і не частіше одного разу на рік.

6.3. Фінансовий рік підприємства встановлюється з 1 січня до ЗІ грудня календарного року. Перший фінансовий рік за­кінчується ЗІ грудня року початку діяльності підприємства.

7. Зовнішньоекономічна діяльність малого підприємства

7.1. З метою забезпечення виконання статутних завдань мале підприємство здійснює на основі валютної самооплат­ності експортно-імпортні операції безпосередньо або на до­говірній основі через посередництво інших зовнішньоеконо­мічних організацій.

7.2. Мале підприємство може імпортувати за рахунок влас­них або займаних коштів сировину, матеріали, комплектуючі вироби, машини та устаткування, запасні частини, інші то­вари і послуги, необхідні для технічного переозброєння, роз­ширення або реконструкції виробництва, охорони навколиш­нього середовища, виконання науково-дослідних робіт або для інших цілей, передбачених діючим законодавством.

7.3. Мале підприємство набуває права учасників зовнішньо­економічної діяльності і може здійснювати цю діяльність після реєстрації у Міністерстві зовнішньоекономічних зв’язків або через його уповноважених на місцях.

7.4. Мале підприємство за рахунок власних валютних кош­тів може відряджати спеціалістів і інших працівників для участі в переговорах з науково-технічних, виробничих, ко­мерційних питань на міжнародних виставках, ярмарках, для обміну досвідом і здійснювати іншу діяльність згідно з законо­давчими актами і цим Статутом.

7.5. Мале підприємство може виступати як учасник спіль­ного підприємства при дотриманні вимог про порядок створен­ня і діяльності цих підприємств на території країни.

7.6. Для розв’язання питань розвитку виробництва товарів народного споживання і інших завдань з дозволу Кабінету міністрів України або у порядку, що ним визначений, мале підприємство може здійснювати безвалютні товарообмінні угоди, оформлені єдиним договором (бартерні угоди).

7.7. Мале підприємство може налагоджувати безпосередні виробничі і науково — технічні зв’язки з підприємствами і орга­нізаціями зарубіжних країн, а також здійснювати узбережну і прикордонну торгівлю згідно з правилами, установленими для таких видів діяльності.

8. Реорганізація і припинення діяльності підприємства

8.1. Реорганізація або припинення діяльності підприємства виконується з ухвали засновників, які відповідно до діючого законодавства затверджують Статут малого підприємства, вносять до нього зміни і доповнення виконкому районної Ради народних депутатів, що зареєструвала підприємство, або за постановою суду або арбітражу.

8.2. Підприємство ліквідується у випадках:

—      визнання його банкрутом;

—      невиконання умов, передбачених законодавством і його Статутом;

—      з інших підстав, що передбачаються законодавчими ак­тами.

8.3. У випадку ліквідації Підприємства його майно і фінан­сові кошти після розрахунків з бюджетом і іншими креди­торами, виплати вартості вкладів працівникам підприємства (їх спадкоємцям) розподіляються поміж засновників і акціо­нерів пропорційно до їх паю у майні підприємства.

Залишити коментар