Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Категорії : Установчі документи

установчі документи юр. осіб. (статути, протоколи загальних зборів підприємства та ін.)

Протокол № 14/03/2012 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю “ХХХ” м. Львів                                                                              14 березня 2012 року Присутні засновники, які в сукупності володіють 100 % Статутного капіталу Товариства: • ННН– 50 % Статутного капіталу Товариства; • ...

Читати далі

ПОГОДЖЕНО                                                                                СТАТУТ ЗАРЕЄСТРОВАНО _________________                                                                        реєстраційний номер _______ ”__”_________19__р.                                                                     Ухвалено на загальних зборах Трудового  колективу, протокол №_____ від________ СТАТУТ орендного підприємства 1. Загальні положення 1.1. Орендне підприємство (далі Підприємство) діє згідно з Законом України «Про підприємство», цим Статутом і дого­вором оренди. 1.2. ...

Читати далі

Зареєстровано ухвалою виконкому (назва районної Ради) Ради народних депутатів ____________________ (області, міста) від”___” _______19__р. №_________________ Голова виконкому _________________ (п, і, п б) Затверджено засновником(засновниками)Директор _______________________ (назва підприємства, ______________________ (організації-засновника) СТАТУТ ___________________________________________________________ (повна назва малого підприємства) 1. Загальні положення 1.1. Мале_________________________________________________________________________ (повна назва малого підприємства із зазначенням _________________________________________________________________________________ (підприємство ...

Читати далі

ПОГОДЖЕНО___________________ ___________________ ___________________ ”__” _________19__ р.                                      СТАТУТ ЗАРЕЄСТРОВАНОреєстраційний №___________ Ухвалено на загальних зборах трудового колективу, протокол №___ від __________ СТАТУТ КОЛЕКТИВНОГО ...

Читати далі

  Статут Спільного підприємства, створюваного на території України 1. Назва, місцезнаходження, предмет діяльності 1.1. Фірмова назва Спільного підприємства українською мовою: ______________________________________________________ англійською мовою: ______________________________________________________ 1.2. Місцезнаходження Спільного підприємства: Україна, м. Київ. 1.3. Предметом діяльності Спільного підприємства є: _________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Юридичний статус 2.1. Спільне підприємство є юридичною ...

Читати далі

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ   Благодійного фонду «Пам’яті ___________________________» “_____” липня 2011 року                                                                           м. Вишневе     Присутні: 1. _____________________ 2. ___________________________ 3. ________________________ 4. _____________________________   Порядок денний 1. Про утворення Благодійного фонду «Пам’яті______________________________» 2. Затвердження Статуту. 3. Вибори Президента. 4. Вибори Правління. 5. Вибори Наглядової ради.     1.Слухали: Про утворення Благодійного фонду «Пам’яті ...

Читати далі

«ЗАРЕЄСТРОВАНО» Києво-Святошинським районним управління юстиції Наказ № ___ від «__»_________ 2011 р. Свідоцтво №________ Начальник управління юстиції ________ В.М. Новосельця «ЗАТВЕРДЖЕНО» Установчими зборами Протокол зборів № 1 від «___» липня 2011р.       СТАТУТ     Благодійного фонду “Пам’яті ________________________________” ...

Читати далі

ЗАТВЕРДЖЕНО загальними зборами акцiонерiв Відкритого акцiонерного товариства “ХХХ ” протокол № ___ вiд “__”_________ 2011 р. голова загальних зборiв акцiонерiв __________________________ СТАТУТ Публічного акціонерного товариства “ХХХ ” /нова редакція/ м. Самбір 2011 р. 1. ...

Читати далі

„ЗАТВЕРДЖЕНО” Загальними зборами акціонерів ВАТ «ХХХ» Протокол від 26.03.2011 р. Рішення про дематеріалізацію Загальними зборами акціонерів ВАТ «ХХХ» відповідно до Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів ...

Читати далі