Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

СТАТУТ Благодійного фонду

«ЗАРЕЄСТРОВАНО»

Києво-Святошинським районним

управління юстиції

Наказ № ___ від «__»_________ 2011 р.

Свідоцтво №________

Начальник управління юстиції

________ В.М. Новосельця

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Установчими зборами

Протокол зборів № 1

від «___» липня 2011р.

 

 

 

СТАТУТ

 

 

Благодійного фонду

Пам’яті ________________________________”

2011 рік

РОЗДІЛ І. ПРАВОВИЙ СТАТУС

1.1.  Назва організації: Благодійний Фонд «Пам’яті ____________________________» – надалі “Фонд”.

Скорочена назва організації: Благодійний Фонд «Пам’яті ______».

1.2.  Юридична адреса: м. Вишневе, вул. _____________________, 00, кв.000 Києво-Святошинський район Київської області, Україна.

1.3.  Фонд заснований і діє на основі Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» і у своїй діяльності керується цим Законом, іншими законодавчими актами України, міжнародними договорами України та даним Статутом.

1.4.  Фонд має статус місцевої організації.

1.5.  Діяльність Фонду здійснюється на засадах спільності інтересів і рівності прав його членів, добровільності, самоврядування, законності і гласності.

1.6.  Для виконання своїх статутних завдань Фонд здійснює громадську, благодійну, фінансову діяльність у передбаченому законодавством України порядку.

1.7.  Територія діяльності фонду визначена даним статутом – місто Вишневе.

РОЗДІЛ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета створення благодійного фонду – здійснення благодійної діяльності в інтересах розвитку міста та місцевого самоврядування, підвищення добробуту людей, відновлення місцевої промислової політики, утвердженню інноваційно-технологічної моделі національної економіки, розвиткові ефективного сільськогосподарського виробництва, реалізації загальнонаціональної програми, спрямованої на розширення та забезпечення прав та соціальних гарантій, що надаються сім’ям, захисту материнства і дитинства, реформуванню охорони здоров’я, освіти, культури, комунально-побутової, соціальної та інших сфер для забезпечення реальних позитивних змін у суспільстві і покращення життя людей.

2.1.  Сприяння розвитку науково-пошукової діяльності та багатосторонніх освітніх послуг.

2.2.  Надання допомоги талановитій творчій молоді, призначенні стипендій, матеріальної допомоги.

2.3.  Надання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів інформаційної інфраструктури.

2.4.  Надання допомоги у створенні методично-наукової забезпеченості сучасними посібниками та підручниками.

2.5.  Надання допомоги у реалізації науково-освітніх програм, надання допомоги вчителям, учням.

2.6.  Сприяння розвитку масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у наданні медичної допомоги учням.

2.7.  Надання допомоги учням з багатодітних та малозабезпечених сімей.

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

3.1.       Членами Фонду можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягай 18 років, а також юридичні особи незалежно від форм власності.

3.2.       Загальні збори затверджують статут Фонду, формують орган управління організацією, заслуховують звіти наглядової ради щодо контролю за цільовим використанням коштів і майна фонду, вирішують інші питання, віднесені Законом та статутом до їх компетенції.

3.3.       Депутати, посадові і службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також члени їх сімей можуть бути членами фонду як меценати, спонсори, благодійники.

3.4.       Фонд набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації відповідним місцевим органом виконавчої влади, управлінням юстиції.

3.5.       До державної реєстрації засновниками подаються такі документи: заява засновників, статут, протокол установчих зборів, відомості про засновників та членів правління, документ, що засвідчує сплату коштів за реєстрацію.

3.6.       Фонд після отримання свідоцтва про державну реєстрацію у місячний термін стає на облік у місцевих податкових органах.

3.7.       Про зміни у статутних документах керівництво повідомляють у 10-денний термін до реєструючого органу.

3.8.       Порядок членства фіксується заявою на адресу фонду, заява зберігається в голови правління, вихід з фонду фіксується усною заявою благодійника, спонсора, мецената.

3.9.       Одноразові пожертвування, внески обов’язково проходять через банківський рахунок, копія квитанції зберігається в голови правління фонду.

РОЗДІЛ IV. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ, НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ПРАВЛІННЯ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ

4.1.Права учасників фонду.

Члени мають право:

 • на власний розсуд вибирати форму своєї участі у діяльності Фонду;
 • брати участь в управлінні справами Фонду в порядку визначеному даним статутом;
 • одержувати інформацію про діяльність Фонду;
 • отримувати у голови правління Фондом різні звіти, квартальні довідки про надходження та витрати, інформацію про членів правління Фонду, його засновників;
 • вийти в установленому порядку з Фонду.

4.2.Обов’язки учасників Фонду.

Члени Фонду зобов’язані:

 • забезпечити виконання статутних завдань;
 • виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління Фонду;
 • виконувати свої благодійні зобов’язання перед Фондом, в тому числі пов’язані з майновою участю, а також вносити кошти в розмірі, порядку та засобами, передбаченими даним статутом.

Засновники та працівники Фонду не мають права отримувати матеріальних переваг і додаткових коштів, крім тих, що передбачені Законом “Про благодійництво та благодійні організації.

4.3.Органи правління Фондом.

Вищим органом управління Фонду є колегіальний орган – загальні збори, який здійснює свої повноваження за даним Статутом. До компетенції вищого органу управління належить:

 • затвердження статуту;
 • внесення змін до статуту;
 • обрання виконавчого органу Фонду – правління на чолі з головою; в кількості 5 чоловік; 1 раз на 2 роки;
 • затвердження благодійних програм;
 • визначення основних напрямків благодійної діяльності;
 • прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Фонду і затвердження ліквідаційного балансу;
 • затвердження річних звітів;
 • визначення умов оплати праці посадовим особам Фонду;
 • Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб.

Рішення загальних зборів визнається правомочним, якщо за нього проголосували 2/3 присутніх. Загальні збори скликаються не рідше 1 разу на рік. При необхідності за рішенням правління Фонду, або на вимогу 1/3 членів можуть скликатися позачергові збори.

4.4.Обов’язки членів правління Фонду.

Члени правління Фонду зобов’язані забезпечити виконання статутних вимог, вільний доступ до своїх звітів, документів різноманітної діяльності.

Члени правління, як і інші посадові працівники Фонду, не мають права отримувати матеріальні переваги і додаткові кошти у зв’язку із своїм становищем в цій організації, крім тих, що передбачені законом.

4.5.Права членів правління Фонду.

З метою здійснення благодійної діяльності Фонду правління має право:

 • самостійно вирішувати питання про подання конкретної за змістом, іменної за призначенням допомоги її набувачам;
 • організовувати виконання рішень, розпоряджень загальних зборів згідно розділу другого “Основні напрямки благодійної діяльності”;
 • обмінюватися інформацією та спеціалістами відповідних організацій зарубіжних країн;
 • організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;
 • визначити форми, об’єкти, суб’єкти і обсяги благодійної допомоги;
 • відкривати рахунки (у національній та іноземній валюті) в установах банків;
 • засновувати засоби масової інформації, займатися видавничою діяльністю;
 • бути членом інших благодійних організацій;
 • мати власну символіку, популяризувати її;
 • мати інші права згідно з законодавством України;
 • до 20% кошторису Фонду в поточному році використовувати на утримання Фонду.

4.6. Голова правління Фонду.

 • голова правління Фонду вибирається з його членів більшістю голосів;
 • голова правління є відповідальною посадовою особою, користується правом підпису фінансових та господарських документів в межах своєї компетенції, визначеної даним статутом,
 • несе повну майнову відповідальність за збереження майна Фонду;
 • голова правління керує діяльністю правління, видає накази та розпорядження всім учасникам та відповідальним особам Фонду;
 • голова правління організовує виконання рішень, завдань, доручень загальних зборів, правління Фонду, наглядової ради;
 • голова правління відповідає за матеріально-технічне забезпечення діяльності, без доручення виступає від імені Фонду, виконує інші необхідні обов’язки, крім тих, які віднесені до компетенції інших органів управління Фонду.

4.7. Наглядова рада.

Розпорядчі та контролюючі функції у Фонді здійснює наглядова рада, персональний склад якої затверджується загальними зборами. Наглядова рада здійснює протягом року перевірку фінансово-господарської діяльності підзвітних органів Фонду, дотриманням правлінням та головою Фонду статутних положень і доповідає про свої висновки загальним зборам.

РОЗДІЛ V. МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА БАЗА ФОНДУ.

5.1.Майно Фонду.

У власності Фонду можуть перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах. Фонд має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у його власності, будь-які угоди, що не суперечать її статутним цілям та законодавству України.

5.2.Джерела формування майна та коштів:

 • майно та кошти Фонду складають внески підприємців та інших благодійників;
 • благодійні внески і пожертвування, що мають цільовий характер (благодійні гранти), надані фізичним та юридичним особам в грошовій та натуральній формі;
 • надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів по реалізації майна та пожертвувань, які надійшли від благодійників:
 • доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів, надходження від підприємств, організацій, що перебувають у власності благодійної організації;
 • інші джерела, не заборонені законодавством України;
 • джерелом формування майна та коштів Фонду не можуть бути кредити.

РОЗДІЛ VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ФОНДУ.

Зміни до статуту затверджують загальні збори.

Про зміни у статутних документах повідомляють у 10-денний термін до реєструючого органу.

РОЗДІЛ VII. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ФОНДУ.

7.1.Реорганізація фонду здійснюється за рішенням її вищого органу управління відповідно до вимог цього статуту.

7.2.Про реорганізації Фонду його права і обов’язки переходять до правонаступників.

7.3.Фонд не може бути реорганізований в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

РОЗДІЛ VIII. ЛІКВІДАЦІЯ ФОНДУ.

Ліквідація Фонду здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

Залишити коментар