Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Категорія : Договори та акти

Договір поставки товарів, договір купівлі-продажу, договір оренди (найму), договір страхування, договір застави нерухомого майна (іпотека), договір дарування, договір доручення.

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПРАВА НА УТРИМАННЯ ОДНОГО З ПОДРУЖЖЯ ВЗАМІН НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА КВАРТИРУ ДОГОВІР ПРО ПРИПИНЕННЯ ПРАВА НА УТРИМАННЯ ВЗАМІН НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА КВАРТИРУ Місто Київ, першого квітня дві тисячі тринадцятого року. Ми: з однієї сторони – ...

Продовжити читання

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ ПРО ПОДІЛ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ ДОГОВІР ПРО ПОДІЛ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ Місто Київ, двадцять дев’ятого листопада дві тисячі одинадцятого року. Ми: з однієї сторони – Іваненко Арсен Заурович, проживаю в м. Києві, вул. Зої Гайдай, буд. 55, кв. 113, реєстраційний номер облікової картки ...

Продовжити читання

Шлюбний договір нерухоме майно залишається у власності того з подружжя на кого воно зареєстроване Ш л ю б н и й   д о г о в і р Місто Тернопіль, п’ятого грудня дві тисячі п’ятнадцятого року. Ми, нижчепідписані, ...

Продовжити читання

ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР Місто Львів, ________ року, ________ місяця, ___________числа. Ми, _______________________, ІН ______________, паспорт серії __ №____, виданий __________ «___» _______________ року, яка зареєстрована і проживає за адресою: Україна, місто _______, вулиця ____________, та _______________________, ІН ...

Продовжити читання

ДОГОВІР про надання інформаційних послуг м. Львів                                                                                    „03" лютого 2012р. ЗАМОВНИК: Товариство з обмеженою відповідальністю “ХХХ ”, в особі директора, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ВИКОНАВЕЦЬ: Приватне підприємство “ЩЩЩ ”, в особі директора, що діє на ...

Продовжити читання

ДОГОВІР на посередницькі послуги м. ____________________________ «___» __________________ 200__ р. _________________________________________________________________ (назва підприємства, організації, установи) (надалі іменується «Замовник») в особі _____________________________________ _______________________________________________________________________, (посада, прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі _______________________________________________________, з одного боку, та __________________________________________________________________ (назва підприємства, організації, ...

Продовжити читання

ДОГОВІР щодо надання маркетингових послуг м. ____________                                                         «____» ___________ 20 ___ р. ВИКОНАВЕЦЬ: ___________________________________________________________, в особі директора ______________________________________________________________, (п. і. б.) що діє на підставі Статуту, з одного боку, і ЗАМОВНИК: _____________________________________________________________, в особі _______________________________________________________________________, (найменування посади, п. і. б.) що діє на підставі довіреності № ________ ...

Продовжити читання

ДОГОВІР про захист комерційної інформації (про конфіденційність) м. ____________                                                         «____» ___________ 20 ___ р. СТОРОНА, ЯКА РОЗКРИВАЄ: ______________________________________________, в особі _______________________________________________________________________,                                   що діє на підставі ...

Продовжити читання

ДОГОВІР про заставу депозитного вкладу м. ____________                                                         «____» ___________ 20___ р. ЗАСТАВНИК: _____________________________________________________________, в особі _______________________________________________________________________,                                       що діє на підставі Статуту, з ...

Продовжити читання

ДОГОВІР про заставу валютних коштів м. ____________                                                         «____» ___________ 20 ___ р. ЗАСТАВНИК: _____________________________________________________________, в особі _______________________________________________________________________,                                   що діє на підставі Статуту, з одного ...

Продовжити читання