Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Договір про надання інформаційних послуг

ДОГОВІР
про надання інформаційних послуг

м. Львів                                                                                    „03″ лютого 2012р.

ЗАМОВНИК: Товариство з обмеженою відповідальністю “ХХХ ”, в особі директора, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та
ВИКОНАВЕЦЬ: Приватне підприємство “ЩЩЩ ”, в особі директора, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе зобов’язання надати інформаційно-консультаційні послуги в обсязі та на умовах, передбачених Даним Договором, а ЗАМОВНИК зобов’язується прийняти надані послуги та оплатити їх, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. ВИКОНАВЕЦЬ надає послуги ЗАМОВНИКУ в наступних формах:
– усній, шляхом надання консультацій співробітникам ЗАМОВНИКА, загальних та спеціальних висновків і рекомендацій;
– письмовій у вигляді звітів по проведених аналізах, дослідженнях, пошуках;
– електронною поштою згідно із запитами ЗАМОВНИКА;
2.2. Проведення консультацій здійснюється у вигляді семінарів, зустрічей спеціалістів обох Сторін та в інших формах, які сприятимуть досягненню максимального ефекту від виконання умов даного Договору. Проведення семінарів здійснюється за програмою та графіком, що погоджуються сторонами у Додатку до даного Договору. Вартість семінарів залежить від кількості присутніх та зазначається у Додатку до даного Договору.
2.3. Інформація (консультування) обов’язково містить надання ЗАМОВНИКУ рекомендацій щодо удосконалення та організації своєї діяльності в межах предмету консультування.
2.4. На вимогу ЗАМОВНИКА ВИКОНАВЕЦЬ може направляти свого фахівця для надання консультацій на території ЗАМОВНИКА.
2.5 ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надати передбачені цим Договором послуги до 29.02.2012 року включно.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Загальна вартість послуг ВИКОНАВЦЯ за цим Договором складається з вартості послуг, наданих ВИКОНАВЦЕМ за окремим актом здачі-приймання наданих послуг вкінці фактичного наданя послуг.
3.2. Факт належного виконання послуг ВИКОНАВЦЕМ підтверджується Актом здачі-приймання наданих послуг, що підписується обома Сторонами не пізніше наступного дня з моменту фактичного надання послуг.
3.3. Оплата ЗАМОВНИКОМ послуг ВИКОНАВЦЯ здійснюється у безготівковій формі.

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1 Обов’язки Виконавця:
4.1.1.Своєчасно та якісно надавати послуги зазначені в п. 2.1 цього Договору.
4.1.2.При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, згідно з цим Договором, терміново повідомити про це Замовника.
4.2. Обов’язки Замовника:
4.2.1.Надавати Виконавцеві за його вказівкою всі необхідні документи та інформацію, необхідну для належного виконання зобов’язань по наданню послуг, вказаних в цьому Договорі.
4.2.2.Оплачувати послуги на умовах та в порядку, зазначеному в п. 3 цього Договору.
4.2.3.Приймати від Виконавця послуги, що надаються згідно з цим Договором.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1.У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
5.2.Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
5.3.Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше 5 календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1.Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
6.2.Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.
6.3.Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін. Одностороннє розірвання Договору можливе лише в випадках, передбачених законодавством України.
6.4.Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначену відповідним чинним законодавством України.
6.5.Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
6.6.У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства України.
6.7.Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

7. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

ЗАМОВНИК                  ВИКОНАВЕЦЬ

ДОДАТОК 1
до ДОГОВОРУ про надання інформаційних послуг від 03.02.2012р.

м. Львів                                                                 „07″ лютого 2012р.

ЗАМОВНИК: Товариство з обмеженою відповідальністю “ХХХ ”, в особі директора _________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та
ВИКОНАВЕЦЬ: Приватне підприємство “ЩЩЩ ”, в особі директора________, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, погодили наступне:
1. Програму та графік проведення семінару на тему: “Проведення розрахункових операцій із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій” (Табл. 1);
2. Вартість семінару становить 2150,00 (Дві тисячі сто п’ятдесят) грн. з ПДВ для одного присутнього. У вартість семінару входить матеріал семінару, пакет нормативних документів для кожного присутнього, консультації.
3. Приміщення для проведення семінару забезпечується замовником.

Таблиця 1
Програма та графік проведення семінару на тему: “Проведення розрахункових операцій із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій”

ЗАМОВНИК                     ВИКОНАВЕЦЬ

Залишити коментар