Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

ДОГОВІР на посередницькі послуги

ДОГОВІР
на посередницькі послуги

м. ____________________________

«___» __________________ 200__ р.

_________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується «Замовник») в особі _____________________________________

_______________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________,

з одного боку, та

__________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується «Посередник») в особі ________________________________

_______________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________,

з другого боку,

уклали цей Договір на посередницькі послуги (надалі іменується «Договір») про таке.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Посередник бере на себе зобов’язання __________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

в порядку та на умовах, передбачених цим Договором, у термін ___________________________.

 

2. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

2.1. Оплатити послуги Посередника у розмірі, в порядку та в строки, визначені в цьому Договорі.

2.2. Надавати Посередникові інформацію, необхідну для надання послуг, згідно з додатком _______________________________________________________.

2.3. Розглядати пропозиції Посередника у термін ______________________

з дня їх надходження, робити щодо них письмові висновки.

2.4. Видавати Посередникові у встановленому відповідним чинним законодавством порядку довіреності на проведення від імені Замовника необхідних господарських операцій (здійснення правочинів).

2.5. У випадку відмови від замовленої послуги негайно повідомити про це Посередника з відшкодуванням Посередникові завданих збитків і сплатою штрафу в розмірі _______________________________________________________________

 

3. ОБОВ’ЯЗКИ ПОСЕРЕДНИКА

3.1. Надавати послуги, визначені у п. 1.1 цього Договору, у термін, визначений в п. 1.1 цього Договору.

3.2. За неможливості надання послуг, визначених у п. 1.1 цього Договору, повідомити про це Замовника у 7-денний термін від набрання чинності цим Договором. Повідомлення про неможливість надання послуг є рівнозначним припиненню дії Договору і звільняє Сторони від відповідальності за невиконання цього Договору в частині, що обумовлена зазначеною неможливістю надання послуг.

 

4. РОЗРАХУНОК І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. За надання послуг, визначених у п. 1.1 цього Договору, Замовник сплачує Посередникові кошти у розмірі _______________ грн.,  або _______ % від _________________.

4.2. Оплата здійснюється не пізніше _________________ з _______________

_______________________________________________________________________

(момент реалізації послуги)

шляхом перерахування передбачених у п. 4.1 сум коштів на поточний рахунок Виконавця або акцепту платіжної вимоги.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

5.3. У випадку порушення терміну надання послуг, визначеного у п. 1.1 цього Договору, Посередник сплачує Замовникові неустойку в сумі _________________ або ________________ за кожну прострочену добу.

5.4. У разі несвоєчасної (простроченої) оплати Замовником послуг Посередника Замовник сплачує пеню в розмірі ______ % (не більше подвійної облікової ставки НБУ) від суми простроченого платежу.

5.5. Сплата Сторонами штрафних санкцій за цим Договором або за законом не звільняє Сторони від обов’язку виконання договірних зобов’язань в натурі.

5.6. Усі спори, що пов’язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

 

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

7.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

7.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

7.5. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

7.6. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник: _______________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________Підписи:

Замовник: _______________________

Посередник: _____________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

Посередник: _____________________

Залишити коментар