Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

ДОГОВІР щодо надання маркетингових послуг

ДОГОВІР
щодо надання маркетингових послуг

м. ____________                                                         «____» ___________ 20 ___ р.

ВИКОНАВЕЦЬ: ___________________________________________________________,

в особі директора ______________________________________________________________,

(п. і. б.)

що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

ЗАМОВНИК: _____________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________,

(найменування посади, п. і. б.)

що діє на підставі довіреності № ________ від «______» _______ 20 ___ р., з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надати останньому послуги з про­ведення маркетингових досліджень за напрямками, що цікавлять ЗАМОВНИКА.

2. ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

______________________________________________________________________________.

(зазначається відповідний регіон або територія)

3. ПРЕДМЕТ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

______________________________________________________________________________.

(зазначається конкретна продукція або перелік та загальна характеристика продукції)

4. НАПРЯМКИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Маркетингові дослідження здійснюються за наступними напрямками:

– можливості та перспективи ведення комерційних операцій;

– визначення діючих та потенційних конкурентів;

– загальна характеристика умов роботи конкурентів (джерела сировини та комплектуючих, наяв­ність постачально-збутової мережі та ін.);

– загальна характеристика обігу продукції конкурентів (обсяг пропозиції, якість, ціни, сервіс, роз­рахунки та ін.);

– розрахунки цін, відомості про їх динаміку за період ____________________;

– ступінь розвитку ринкової інфраструктури (транспорт, склади, мережі, зв’язки та ін.);

– ступінь розвитку комерційної інфраструктури (біржі, оптові торги, аукціони, посередники);

– попит на продукцію, перспективи його розвитку;

– відомості про потенційних споживачів;

– можливість, доцільність та ефективність проведення рекламних кампаній;

– прогноз стану кон’юнктури на __________________ термін;

– стан і практика застосування господарського законодавства.

5. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний:

– надати результати досліджень у термін _______ з моменту підписання Даного Договору;

– надати результати досліджень з детальним та повним описом усіх питань у відповідності до узгод­жених напрямків досліджень;

– навести в результатах досліджень адреси, приклади розрахунків, схеми та ін.;

– у випадку залучення до проведення досліджень третіх осіб забезпечити повну конфіден­цій­ність отриманої від ЗАМОВНИКА інформації.

6. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

ЗАМОВНИК зобов’язаний:

– надати ВИКОНАВЦЮ за його вимогою усю наявну в ЗАМОВНИКА інформацію, яка необхідна для результативного проведення досліджень;

– прийняти результати досліджень у ВИКОНАВЦЯ негайно;

– виплатити ВИКОНАВЦЕВІ винагороду.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРЕДАЧА РЕЗУЛЬТАТІВ

7.1. ВИКОНАВЕЦЬ самостійно організовує роботу з проведення досліджень.

7.2. ВИКОНАВЕЦЬ надає результати досліджень у письмовому вигляді.

7.3. При здачі результатів досліджень сторони складають у 2-х примірниках акт здачі-приймання роботи, по одному примірнику якого зберігається у сторін.

7.4. ЗАМОВНИК має право в строк _________ після здачі результатів досліджень вимагати доопра­цюван­ня деяких положень, яке ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний здійснити в строк ______. Якщо протягом строку ______ ЗАМОВНИК не буде вимагати доопрацювання результатів досліджень, вони вважаються зданими без претензій з боку ЗАМОВНИКА. Здача-приймання доопрацьованих положень здійснюється за актом.

8. ВИНАГОРОДА ВИКОНАВЦЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

8.1. ЗАМОВНИК виплачує ВИКОНАВЦЮ винагороду в розмірі _______________ грн.

8.2. Терміни оплати:

Терміни оплати:

– протягом _____ з моменту підписання Даного Договору аванс у розмірі __________ грн.;

– протягом ____ з моменту підписання акту здачі-приймання робіт остаточний розрахунок.

Вид розрахунків: __________________________________________________________.

(готівковий, безготівковий, змішаний)

Форма розрахунків: ________________________________________________________.

8.3. Підставою для оплати є акт здачі-приймання результатів досліджень, а у випадку їх доопрацювання – відповідний акт здачі-приймання.

8.4. Оплата здійснюється в безготівковому порядку шляхом перерахування ЗАМОВНИКОМ необхідних сум платіжним дорученням на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ.

8.5. Термін, протягом якого ЗАМОВНИК зобов’язаний перерахувати ВИКОНАВЦЮ винагороду, складає _______________ після підписання акту здачі-приймання, а у випадку їх доопрацювання – у термін ______ після підписання акту здачі-приймання доопрацювань.

9. ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ

Гарантійний термін за Даним Договором складає __________ з моменту підписання акту здачі-приймання. Протягом гарантійного терміну ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується здійснювати поточне консультування з питань п.1 Даного Договору безкоштовно.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. ВИКОНАВЕЦЬ за Даним Договором несе наступну відповідальність: __________ ______________________________________________________________________________.

10.2. ЗАМОВНИК за Даним Договором несе наступну відповідальність: ____________ ______________________________________________________________________________.

10.3. За односторонню необгрунтовану відмову від виконання своїх обов’язків протягом дії Даного Договору винна сторона сплачує штраф у розмірі _________________.

11. УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

Повноважними представниками сторін за Даним Договором є:

ВИКОНАВЕЦЬ __________________________________ телефон _________________.

ЗАМОВНИК ____________________________________ телефон __________________.

12. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

______________________________________________________________________________.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

13.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством.

13.3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним – листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.

13.4. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за Даним Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом __________ днів з моменту отримання претензії.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

Залишити коментар