Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

ДОГОВІР про захист комерційної інформації (про конфіденційність)

ДОГОВІР
про захист комерційної інформації
(про конфіденційність)

м. ____________                                                         «____» ___________ 20 ___ р.

СТОРОНА, ЯКА РОЗКРИВАЄ: ______________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________,                                   що діє на підставі ______________________________________________________________,

з одного боку, і

СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ: ________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________,

що діє на підставі ______________________________________________________________,

з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. СТОРОНА, ЯКА РОЗКРИВАЄ, передає СТОРОНІ, ЯКА ОДЕРЖУЄ, певну інформацію, яку вважає конфіденційною або секретом фірми, а саме таку, що стосується:

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________.

СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, може отримати цю інформацію для цілей:

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________.

Передача інформації обумовлена співробітництвом сторін і _______________________ ______________________________________________________________________________.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Сторони підтверджують розуміння важливості питання та погоджуються взяти на себе наступні зобов’язання:

2.1. Протягом ______ років з дати укладення Даного Договору СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, не буде розголошувати ніякої інформації, отриманої нею від СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, що є секретом фірми або конфіденційною, будь-якій іншій особі, підпри­ємству, організації, фірмі та не буде використовувати цю інформацію для своєї власної вигоди, за винятком мети, яка названа вище у явному вигляді.

2.2. СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, буде дотримуватися такого самого ступеня секретності з метою уникнення розголошення або використання цієї інформації, котрого СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, дотримувалася б у розумній мірі стосовно своєї власної конфіденційної або такої, яка є секретом фірми, інформації такого самого ступеня важливості.

3. ОСОБЛИВІ УМОВИ

3.1. Будь-яка інформація, передача якої оформлена в письмовому вигляді та віднесена обома сторонами до договору, вважається конфіденційною або секретом фірми (протокол про передачу інформації, Додаток № 1).

3.2. Інформація не буде вважатися конфіденційною або секретом фірми, і СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, не буде мати ніяких зобов’язань відносно даної інформації, якщо вона задовольняє один з наступних пунктів:

– вже відома СТОРОНІ, ЯКА ОДЕРЖУЄ;

– є або стає прилюдно відомою у результаті невірної, недбалої або навмисної дії СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ;

– легально отримана від третьої сторони без обмеження та без порушення договору;

– надана третій стороні СТОРОНОЮ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, без аналогічного обмеження на права третьої сторони;

– незалежно розроблена СТОРОНОЮ, ЯКА ОДЕРЖУЄ, за умови, що особа або особи, які її розробили, не мали доступу до конфіденційної або такої, яка є секретом фірми, інформації;

– дозволена до випуску письмовим дозволом СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ;

– розкрита урядові на вимогу урядового органу, і СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, докладає максимальних зусиль, щоб добитися поводження з цією інформацією, як з конфіденційною або такою, яка є секретом фірми, або якщо її розкриття вимагає Закон.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, буде відповідальна за:

а) ненавмисне розголошення або використання конфіденційної інформації, якщо вона не дотримується такого самого високого ступеня обережності, якого вона б дотримувалася у ро­зумних межах стосовно своєї власної конфіденційної або такої, яка є секретом фірми, інфор­мації аналогічної важливості, і, після виявлення ненавмисного розголошення або використання цієї інформації, не намагається припинити її ненавмисне розголошення або використання;

б) несанкціоноване розголошення або використання конфіденційної або такої, яка є секретом фір­ми, інформації особами, які працюють або працювали на неї (СТОРОНУ) за наймом, якщо їй не вдається охороняти цю інформацію з таким же високим ступенем ретельності, якого вона б дотримувалася у розумних межах стосовно своєї власної конфіденційної або такої, яка є секретом фірми, інформації аналогічної важливості.

4.2. СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, призначає вказану нижче особу своїм Відповідальним за секретність для отримання за її дорученням усієї конфіденційної або такої, яка є секретом фірми, інформації згідно з договором. СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, може змінити свого Відпо­відаль­­ного за секретність шляхом письмового повідомлення СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, про ім’я та адресу її наново призначеного Відповідального за секретність у ___-денний термін після призначення.

4.3. Уся інформація, яка видається СТОРОНОЮ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, СТОРОНІ, ЯКА ОДЕР­­ЖУЄ, у будь-якій формі згідно з договором, буде й залишиться виключною власністю СТО­РО­НИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, і дані та будь-які їх копії повинні негайно повертатися СТОРОНІ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, за письмовою вимогою або знищуватися, на розсуд СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ.

5. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Жодна із сторін не буде розголошувати факт існування договору без попередньої згоди другої сторони.

5.2. Договір не може бути доручений або переданий СТОРОНОЮ, ЯКА ОДЕРЖУЄ, в силу Закону або зміни керівництва. Будь-яка спроба СТОРОНИ, ЯКА ОДЕРЖУЄ, доручити договір без попередньої письмової згоди СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, буде недійсною. Якщо третя сторона учинить позов або іншу юридичну дію на предмет розкриття будь-якої конфіденційної інформації, СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, негайно повідомить СТОРОНУ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, і забезпечить їй у розумних межах таку допомогу, якої СТОРОНА, ЯКА РОЗКРИВАЄ, буде вимагати для запобігання розголошенню.

6. СПЕЦІАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Даний Договір підлягає юрисдикції та тлумаченню у відповідності до законів _______ ______________________________________________________________________________.

6.1. Сторона, яка виграла в будь-якому позові або судовому розгляді між сторонами, який витікає із Даного Договору або пов’язаний з ним, буде мати право на відшкодування в ро­зумних межах гонорарів її адвокатам та витрат, зазнаних у зв’язку з будь-яким таким позовом або судовим розглядом.

6.2. У випадку встановлення вини СТОРОНИ, ЯКА ОДЕРЖУЄ, у розголошенні конфі­денційної або такої, яка є секретом фірми, інформації, СТОРОНА, ЯКА РОЗКРИВАЄ, на влас­ний розсуд має право відшкодувати збитки, зазнані у зв’язку з розголошенням або вико­ристанням цієї інформації, або отримати від СТОРОНИ, ЯКА ОДЕРЖУЄ, штраф у розмірі, обумовленому письмовим чином при передачі інформації.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Даний Договір складений у 2-х оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

7.2. Усі усні застереження за Даним Договором не мають сили. Договір може бути видо­зміне­ний або доповнений лише в письмовій формі, підписаній обома сторонами.

7.3. Даний Договір укладений на термін від «__» ______ 20___ р. до «__» _____ 20___ р.

7.4. Відповідальний за секретність ___________________________________________.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

Залишити коментар