Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

ДОГОВІР про заставу депозитного вкладу

ДОГОВІР
про заставу депозитного вкладу

м. ____________                                                         «____» ___________ 20___ р.

ЗАСТАВНИК: _____________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________,                                       що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ: ____________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________,                                      що діє на підставі Статуту, з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

У відповідності до Даного Договору, ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має право у випадку невико­нання ЗАСТАВНИКОМ своїх зобов’язань за договором у п.2.1 (далі за текстом – «основний дого­вір») отримати задоволення за рахунок майна, заставленого на нижчевказаних умовах.

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ ЗАСТАВОЮ

2.1. Підстава появи зобов’язання, забезпеченого заставою за Даним Договором: договір № ______ від «____» __________ 20___ р.

2.2. ЗАСТАВНИКОМ за основним договором виступає __________________________

______________________________________________________________________________.

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ за основним договором виступає _______________________

______________________________________________________________________________.

2.3. Предметом основного договору є _________________________________________

______________________________________________________________________________.

2.4. Термін виконання зобов’язання, забезпеченого Даним Договором: _____________

______________________________________________________________________________.

3. РОЗМІР ЗАБЕЗПЕЧЕНОЇ ЗАСТАВОЮ ВИМОГИ

Розмір забезпеченої заставою вимоги складає:

3.1. ______________________________________________________________________.

3.2. ______________________________________________________________________.

3.3. ______________________________________________________________________.

Усього: __________________________________________________________________.

4. ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ

4.1. Предметом застави є депозитний вклад ЗАСТАВНИКА у ____________________.

(найменування банківської установи)

Вищевказана особа є боржником по відношенню до ЗАСТАВНИКА.

4.2. Підстава депозитного вкладу: договір № ___________ депозитного вкладу від «____» __________ 20___ р.

4.3. Розмір депозитного вкладу: ______________________________________________.

4.4. Термін повернення депозитного вкладу: ___________________________________.

4.5. Право застави поширюється і на відсотки за вищевказаним депозитним вкладом.

4.6. З моменту підписання Даного Договору ЗАСТАВНИК у термін ____ днів зобов’язаний сповістити ____________________________ про укладення Даного Договору.

(найменування банківської установи)

5. ПРАВА ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ

5.1. У випадку невиконання ЗАСТАВНИКОМ своїх зобов’язань за п.2 Даного Договору ЗА­СТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має право отримати задоволення за рахунок заставленого депозитного вкладу.

5.2. У відповідності з п.5.1. Даного Договору ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ отримує право ви­моги повернення депозитного вкладу та відсотків за ним у порядку, передбаченому чинним зако­нодавством.

5.3. ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має крім того всі права, передбачені чинним законодав­ством України.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством України.

6.2. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

Залишити коментар