Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

СТАТУТ КОЛЕКТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ПОГОДЖЕНО___________________

___________________

___________________

”__” _________19__ р.

                                     СТАТУТ ЗАРЕЄСТРОВАНОреєстраційний №___________

Ухвалено на загальних зборах

трудового колективу,

протокол №___ від __________

СТАТУТ КОЛЕКТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

1. Загальні положення

1.1. Колективне підприємство (далі Підприємство) діє у відповідності до закону України «Про підприємства» і цього Статуту.

1.2. Підприємство є юридичною особою, має незалежний баланс, круглу печатку і штамп, рахунки у банках.

2. Мета і завдання підприємства

2.1. Мета Підприємства полягає у____________________________________________________

2.2. Основні завдання Підприємства:

організація зовнішньоекономічної діяльності; організація інформаційно-комерційної діяльності; підвищення ефективності діяльності і прибутку.

3. Виробничо-господарська діяльність.

3.1. Підприємство діє на основі цього Статуту згідно з дого­вором, укладеним з господарськими партнерами.

3.2. Підприємство самостійно розробляє і затверджує план виробничо-господарської діяльності у відповідності до зобов’я­зань, що ним взяті за договорами, і скеровує його у встановлені терміни до відповідних організацій і планових органів.

3.3. Для виконання своїх статутних завдань Підприємство:

— створює госпрозрахункові і негоспрозрахункові під­приємства, дільниці, служби зберігання і продажу про­дукції, інші виробничі, торговельні, заготівельні, транспортні, інформаційні підрозділи і пункти обслуго­вування, а також філії;

— використовує у своїй діяльності транспорт, приміщен­ня, устаткування, інструменти членів Підприємства з відповідним відрахуванням власникам видатків на їх використання;

— незалежно розпоряджається власним майном і кошта­ми, користуючись ними відповідно до Статутних за­вдань; — входить на суворо добровільних засадах до асоціацій і

об’єднань;

— виконує іншу господарську діяльність, користуючись усіма правами, що надані законом юридичним особам.

3.4. Робота на Підприємстві виконується працею його чле­нів і працівників, найманих за трудовими договорами. На осіб, що не є членами Підприємства і які працюють за трудовими договорами, повністю поширюється дія трудового законодавства. Трудові стосунки членів Підприємства регу­люються цим Статутом і законодавством України. На кожного члена Підприємства ведеться трудова книжка у встановлено­му порядку за винятком, коли місцем основної роботи члена Підприємства є інше підприємство (організація).

3.5. Підприємство веде бухгалтерський і статистичний облік у порядку, встановленому для кооперативів.

3.6. Ціни на продукцію, вироблену Підприємством, і на його послуги встановлюються Підприємством самостійно.

3.7. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’я­заннями у межах власних коштів. 4. Утворення і використання коштів

4.1. Підприємство за рахунок прибутків від господарської діяльності, а також за рахунок кредитів і позик, коштів, що надійшли від продажу цінних паперів, безоплатних надход­жень формує і розвиває власну матеріально технічну базу.

Власністю Підприємства є майно і фінансові ресурси, ство­рені, придбані або ті, що перейшли у власність Підприємства у зв’язку з настанням умов, передбачених законодавством.

Кошти Підприємства можуть також формуватися за раху­нок пайових (фінансових і матеріальних) внесків членів Під­приємства. Спосіб залучення пайових внесків для формуван­ня коштів Підприємства, порядок їх внесення і використання, нарахування дивідендів визначається ухвалами загальних зборів членів Підприємства. Ухвали з цих питань вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше 75 відсотків членів Підприємства.

4.2. З виторгу, отриманого Підприємством від реалізації послуг і продукції, повертаються матеріальні і прирівняні до них витрати. З виторгу, що лишився, сплачуються податки і інші платежі до бюджету, а також сплачуються проценти за кредит.

Прибуток, що лишився у розпорядженні Підприємства, ви­користовується у його власних інтересах незалежно.

4.3. Відшкодування Підприємством збитків, заподіяних ін­шим підприємствам, державі, сплата штрафів, неустойок і інших санкцій, установлених законодавством, здійснюється власним коштом.

4.4. Підприємство самостійно визначає форми і системи оплати праці, тривалість і розпорядок робочого дня.

При цьому оплачувані відпустки щорічно надаються чле­нам організації тривалістю не менше за встановлену для відпо­відних категорій робітників і службовців державних органі­зацій.

4.5. Члени Підприємства і особи, що не є його членами і працюють за трудовими договорами, підлягають державному соціальному страхуванню у порядку, що його установлено законом.

5. Утворення і використання пайового фонду

5.1. Пайовий фонд створюється для підвищення зацікавле­ності членів підприємства у формуванні і розвитку власних виробничих фондів.

До пайового фонду підприємства щорічно зараховується ______відсотків заново створюваної власним коштом щорічної вартості приросту основних виробничих фондів. Кошти цього фонду розподіляються поміж членів Підприємства і зарахо­вуються до їх особистих рахунків у відповідності до їх трудо­вого внеску, що визначається як пай окремих членів Під­приємства у фонді оплати праці членів Підприємства, випла­ченого їм торік.

5.2. Щорічно на особисті рахунки членів Підприємства як «комерційний процент» розподіляється __________ відсотків річного фонду оплати праці працівників Підприємства. Цей розподіл виконується пропорційно до розмірів коштів членів Підприємства у пайовому фонді. «Комерційні проценти» ви­користовуються членами Підприємства на власний розсуд.

5.3. При виході працівника з членів Підприємства (якщо це не пов’язане з ліквідацією Підприємства) йому протягом трьох місяців після виходу з Підприємства за порушення Ста­туту ці кошти не виплачуються.

6. Членство у підприємстві

6.1. Членами Підприємства можуть бути громадяни, які досягли 16-річного віку, виявили бажання і підтвердили здат­ність брати участь у його діяльності, пропрацювавши на Під­приємстві не менше двох місяців.

6.2. Питання про прийняття до членів Підприємства розв’я­зується Правлінням Підприємства протягом місяця після над­ходження письмової заяви про вступ до Підприємства.

Вступники до Підприємства мають право бути присутніми на засіданні Правління при розгляді питання про прийняття їх до членів Підприємства.

6.3. Відмова у прийнятті до членів Підприємства має бути мотивована і може бути дана лише при відсутності вакантних робочих місць, відсутності у вступника потрібної кваліфікації, відсутності письмової згоди вступника із положенням цього Статуту, наявності законної заборони на займання вступни­ком посади, на яку він претендує. Підставою відмови може бути також негативна характеристика вступника до Підпри­ємства бригадою (підрозділом), де він працює.

6.4. Суперечки з питань прийняття до членів Підприємства розв’язуються загальними зборами.

6.5. У випадках, коли на Підприємстві діє положення про внесення членами Підприємства пайових внесків, членство у Підприємстві настає після прийняття Правлінням, а у спірних випадках — загальними зборами, ухвали про прийняття вступ­ника до членів Підприємства і сплати цим останнім пайових внесків. У випадках, коли пайові внески треба сплачувати, членство настає з моменту прийняття відповідних ухвал Правлінням або загальними зборами. 6.6. Член Підприємства зобов’язаний:

—      дотримувати цього Статуту і правил внутрішнього роз­порядку;

—      сумлінно працювати і дотримувати трудової дисцип­ліни;

—      підвищувати свою кваліфікацію;

—      брати участь в управлінні справами Підприємства;

—      вивчати і удосконалювати навички самоврядування.

6.7. Член Підприємства має право:

— на отримання роботи відповідно до своєї кваліфікації і можливостей Підприємства;

— на отримання від службових осіб Підприємства інфор­мації про його діяльність у порядку, установленому за­гальними зборами;

— на участь в управлінні справами Підприємства (на за­гальних зборах, у виборних органах управління і конт­ролю, внесенням пропозицій і зауважень до органів управління і контролю, окремим службовим особам Підприємства);

— на відпочинок, культурно-побутове обслуговування і на задоволення інших потреб у порядку, встановленому загальними зборами);

— на користування пільгами, передбаченими для членів Підприємства ухвалами загальних зборів колективу;

— на вихід з Підприємства у порядку, визначеному цим Статутом.

7. Відповідальність працівників

За шкоду, завдану Підприємству, працівники, з вини яких її вчинено, несуть матеріальну відповідальність у порядку, встановленому загальними зборами трудового колективу.

 

8. Організація самоврядування

8.1. Вищим органом самоврядування Підприємства є за­гальні збори (конференція) трудового колективу. У період між загальними зборами працівників управління справами вико­нує Дирекція (замість Дирекції колектив може сформувати Правління або Раду — це його право), а у період між засідан­нями Дирекції — директор.

8.2. При необхідності загальні збори можуть формувати і інші органи самоврядування і контролю, повноваження яких мають бути визначені з врахуванням п.8.1 цього Статуту.

Права і обов’язки загальних зборів (конференції) трудового колективу:

8.3. Загальні збори (конференція) відбуваються не рідше _____разів на рік.

Позачергові загальні збори можуть скликатися за рішенням директора, Дирекції або за письмовою вимогою не менше однієї третини членів Підприємства.

8.4. Питання, що підлягають розглядові загальними збора­ми, термін і місце їх проведення визначаються Дирекцією і доводяться до відома усіх працівників Підприємства не пізні­ше ніж за ЗО днів до проведення зборів.

8.5. Загальні збори правомочні, якщо присутні більше поло­вини членів трудового колективу за винятком, коли ухвали ма­ють прийматися більшістю голосів (див. П.8.31-8.34 Статуту).

Порушення процедури скликання загальних зборів, викла­деної у п.8.5, може правити за підставу для визначення їх ухвал неправомочними.

8.6. До виняткових правил загальних зборів членів Під­приємства належать:

—      ухвалення Статуту Підприємства, внесення до нього доповнень і змін;

—      обрання директора і членів Дирекції – представників трудового колективу і їх заміна;

—      затвердження Положення про Дирекцію;

—      затвердження правил внутрішнього розпорядку;

—      затвердження планів економічного і соціального роз­витку Підприємства;

—       заслуховування і затвердження звітів Дирекції;

—       прийняття ухвал про випуск цінних паперів, про поря­док і обсяг виплачуваних за ними дивідендів;

—       затвердження Положень про формування і розподіл до­ходів Підприємства, фонду оплати праці, фонду ви­робничого і соціального розвитку Підприємства;

—      затвердження Положення про повернення видатків членам виборних органів самоврядування і контролю, які спричинені виконанням ними своїх обов’язків, і про їх заохочення за участь у роботі цих органів;

—      прийняття ухвал з продажу будівель і споруд, видатків на суму, що перевищує один мільйон карбованців (сума умовна);

—      накладання стягнень на директора і членів Дирекції;

—      прийняття ухвал про реорганізацію і ліквідацію Під­приємства.

Загальні збори мають право приймати також будь-які інші ухвали, пов’язані з їх статутною діяльністю.

8.7. Розподіл повноважень з розв’язання питань, що не ста­новлять виняткову компетенцію загальних зборів, між загаль­ними зборами і Дирекцією, установлюється ухвалою загаль­них зборів і закріплюється у Положенні про Дирекцію Під­приємства.

8.8. Ухвали загальних зборів приймаються звичайною біль­шістю голосів відкритим або закритим голосуванням, якщо іншого порядку прийняття ухвал з питань, що розглядаються, не передбачено. Хід зборів протоколюється.

Постанови загальних зборів доводяться до усіх підрозділів Підприємства протягом місяця.

8.9. Загальні збори зобов’язані розглядати суперечки з пи­тань наймання і звільнення працівників, розподілу прибутків між підрозділами, винесених на їх розгляд окремими праців­никами або підрозділами, якщо заяви про розв’язання цих суперечок надійшли не менш ніж за 14 днів до дня проведення зборів.

Для розгляду інших суперечок загальні збори можуть фор­мувати з представників Підприємства конфліктну комісію або визначати інший порядок їх розв’язання.

8.10. Загальні збори зобов’язані розглядати питання, вине­сені на їх обговорення директором. Дирекцією або не менш ніж однією п’ятою частиною працівників Підприємства, якщо во­ни внесені не пізніше ніж на 14 днів до початку зборів.

8.11. Ухвали загальних зборів і інших органів самовряду­вання, у тому числі з питань заміни членів виборних органів, повинні бути мотивовані і обгрунтовані.

Права і обов’язки Дирекції

8.12. Кількість членів Дирекції визначається загальними зборами. При цьому до складу Дирекції мають входити за­ступники директора, керівники (або особи, що їх заступають) підприємств і основних структурних підрозділів, представни­ки трудового колективу Підприємства.

До основних структурних підрозділів належать ті, що ма­ють специфічні особливості діяльності, або ті, що налічують не менше ніж __________ працівників.

До складу Дирекції загальні збори можуть обрати з правом дорадчого голосу представників господарських партнерів Під­приємства. Робота цих членів Дирекції заохочується у поряд­ку, встановленому загальними зборами. Участь представни­ків інших організацій і підприємств у роботі Дирекції може обумовлюватися у спеціальних договорах.

8.13. Дирекція обирається на ______ років.

8.14. При достроковому вибутті членів Дирекції з її складу, що пов’язане з втратою ними зв’язків з Підприємством, смер­тю і іншими причинами, Дирекція має право власною ухвалою вводити до свого складу на вільні місця нових членів з наступ­ним розглядом і затвердженням їх кандидатур загальними зборами.

При звільненні директора Дирекція має право до проведен­ня загальних зборів вибрати зі свого складу нового директора, з наступним обговоренням і затвердженням його кандидатури загальними зборами.

8.15. За грубе порушення Статуту директор і члени Дирек­ції можуть бути тимчасово усунені від виконання своїх обов’язків ухвалою Дирекції до розгляду питання про ступінь їх відповідальності загальними зборами.

8.16. Засідання Дирекції проводяться не рідше одного разу на місяць.

Позачергові засідання скликаються за ухвалою Дирекції, директора або не менше однієї третини членів Дирекції або працівників Підприємства.

8.17. Питання, що підлягають розглядові на засіданні Ди­рекції, місце і час його проведення визначаються Дирекцією і доводяться до її членів письмово не менше, ніж за 10 днів до дня проведення засідання.

8.18. До виняткових прав Дирекції належать: — розгляд і внесення на затвердження загальними збо­рами проектів планів економічного і соціального роз­витку підприємства; — прийняття ухвал з видатків на суму, що перевищує 100 тисяч карбованців (цифра умовна);

—      прийняття ухвал про відкриття, ліквідацію і реорганізацію підприємств і основних підрозділів Підприєм­ства;

—      призначення і заміна головного бухгалтера Підприєм­ства;

—      затвердження статутів і положень Підприємства і під­розділів Підприємства;

—      затвердження положень про формування і викорис­тання фондів (за винятком фондів, зазначених у п.8.6 цього Статуту);

—      розподіл функцій Дирекції між її членами; — заслуховування і затвердження звітів директора;

—      накладання стягнень на головного бухгалтера Підпри­ємства.

8.19. Засідання Дирекції протоколюються. Ухвали Дирекції приймаються звичайною більшістю голосів відкритим або за­критим голосуванням, якщо для розв’язання питань, що роз­глядаються, цим Статутом, загальними зборами або самою Дирекцією іншого порядку не встановлено, і протягом 15 днів доводяться до членів Дирекції і трудового колективу. Директор має при голосуванні один голос. Дирекція має право приймати ухвали без проведення засі­дань підписанням її членами проектів ухвал, якщо для питань, що розглядаються, іншої процедури прийняття ухвал не пе­редбачено.

8.20. Дирекція зобов’язана розглядати питання, внесені на її обговорення директором, не менше, ніж однією третиною членів Дирекції або не менше, ніж однією п’ятою працівників Підприємства, у місячний термін після їх подання.

8.21. Дирекція зобов’язана подати звіт про свою діяльність зборам представників підрозділів Підприємства за вимогою не менше, ніж однієї третини його працівників у місячний термін після надходження до Дирекції цієї вимоги.

8.22. Дирекція користується іншими правами і виконує інші обов’язки згідно з Положенням про Дирекцію, що затверд­жується загальними зборами працівників. До затвердження цього Положення Дирекція має право приймати ухвали з будь-яких статутних питань діяльності Підприємства, крім тих, що цей Статут відносить до виняткової компетенції за­гальних зборів трудового колективу Підприємства.

Права і обов’язки директора

8.23. Директор обирається на загальних зборах орендарів на п’ять років.

8.24. Директор має право приймати будь-які рішення і ви­конувати будь-які управлінські функції, що відповідають по­ложенням цього Статуту, крім ухвал і функцій, що належать до виняткової компетенції загальних зборів працівників, Дирекції і інших органів, що їх загальні збори або Дирекція наділили винятковими правами.

8.25. Директор без особливого на те доручення репрезентує Підприємство в інших організаціях, підприємствах і установах.

8.26. Директор зобов’язаний:

—      якісно і в термін, установлений загальними зборами або Дирекцією, виконувати ухвали цих органів;

—      скликати і забезпечувати проведення загальних зборів, засідань Дирекції у терміни, встановлені цим Статутом;

—      не менше, ніж двічі на рік, звітувати Дирекції про свою роботу;  організувати управління справами Підприємства в ме­жах своїх прав у період між засіданнями Дирекції і загальними зборами.

Відповідальність органів самоврядування і їх членів

8.27. Органи самоврядування та їх члени (у тому числі керівники) несуть відповідальність у межах повноважень, на­даних їм цим Статутом і вищими щодо них органами управ­ління.

8.28. Підставами для звільнення від відповідальності є:

—      неправильна або несвоєчасна ухвала вищого щодо орга­ну самоврядування або його члена (відповідальність якого розглядається) органу або особи (у цьому випадку повинна бути розглянута відповідальність цього вищого органу щодо особи);

—      виникнення обставин, незалежних від органу самовря­дування або його членів;

—      відсутність наміру до вчинення порушення при умові виконання дій у межах допущеного ризику.

Прийняття істотних ухвал

8.29. До істотних належать ухвали відносно випуску акцій, видатків на суми, що перевищують _______________ тисяч карбованців, доповнень і змін Статуту, реорганізації і лік­відації Підприємства, розподілу коштів Підприємства при його ліквідації.

За ухвалою загальних зборів до істотних можуть бути відне­сені й інші ухвали.

8.30. Істотні ухвали мають прийматися не менше ніж 70 відсотків голосів членів трудового колективу відкритим або закритим голосуванням.

8.31. У розв’язанні питань про затвердження Положення про формування і розподіл доходів, про доповнення і зміни Статуту, про розподіл коштів Підприємства при його ліквіда­ції можуть брати участь з правом ухвального голосу лише працівники, які пропрацювали на Підприємстві не менше ро­ку. Усі інші працівники беруть участь у розв’язанні цих пи­тань з правом дорадчого голосу.

8.32. Інформація, необхідна для обгрунтованого прийняття істотних ухвал, має бути доведена до всіх працівників Під­приємства не менше, ніж за ЗО днів до голосування.

Порушення цієї вимоги може правити за підставу для від­міни істотної ухвали.

Передача повноважень

8.33. Особи, неспроможні взяти участь у голосуванні, мо­жуть передавати свої повноваження для прийняття відповід­ної ухвали іншим працівникам Підприємства.

8.34. Члени Дирекції можуть передавати свої повноваження на участь у голосуванні і на виконання своїх інших функцій лише членам Дирекції.

8.35. Передача повноважень має бути документально офор­млена.

9. Зміни і доповнення до Статуту

Зміни і доповнення вносяться до Статуту з ухвали загаль­них зборів працівників підприємства.

10. Реорганізація і ліквідація підприємства

10.1. Реорганізація і ліквідація Підприємства провадиться з ухвали загальних зборів працівників або з ухвали суду.

Залишити коментар