Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Статут спільного підприємства, створюваного на території України

 

Статут

Спільного підприємства, створюваного на території України

1. Назва, місцезнаходження, предмет діяльності

1.1. Фірмова назва Спільного підприємства

українською мовою: ______________________________________________________

англійською мовою: ______________________________________________________

1.2. Місцезнаходження Спільного підприємства: Україна, м. Київ.

1.3. Предметом діяльності Спільного підприємства є: _________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Юридичний статус

2.1. Спільне підприємство є юридичною особою України і здійснює свою діяльність згідно з законодавством України.

2.2. Спільне підприємство набуває прав юридичної особи з моменту його реєстрації у Міністерстві фінансів України.

2.3. Підприємство має право від свого імені володіти, корис­туватися і розпоряджатися своїм майном у відповідності до його призначення і предмету діяльності, а також укладати договори, орендувати і відсуджувати майно, позивати і від­повідати у судах, арбітражах і третейському суді.

2.4. Учасники Спільного підприємства не користуються будь-якими відокремленими правами на об’єкти, що вхо­дять до складу майна підприємства, у тому числі і на об’єкти, які передані ними як пайовий внесок.

2.5. Майно Спільного підприємства враховується на його балансі за світовими цінами.

2.6. Спільне підприємство має право самостійно здійсню­вати експортні і імпортні операції, необхідні для його госпо­дарської діяльності.

2.7. Спільне підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна, на яке згідно з законодавством України може бути звернено стягнення.

2.8. Спільне підприємство не відповідає за зобов’язаннями країн-учасниць і учасників підприємства, як і країни-учас­ниці й учасники підприємства не відповідають за зобов’язан­нями підприємства.

2.9. Діяльність Спільного підприємства визначається зако­нодавством України, положеннями договору про створення і діяльність Спільного підприємства і цього статуту.

2.10. Спільне підприємство має печатку, зразок якої має бути одностайно затверджено правлінням спільного підпри­ємства.

3. Статутний фонд

3.1. Для створення Спільного підприємства і забезпечення його діяльності створюється статутний фонд. Розмір статутно­го фонду складає _________________________________________________________________ карбованців,

(літерами)

у тому числі ______________________________ валютою.

3.2. Вклади учасників до статутного фонду Спільного пі­дприємства складають: ______________________________________________________- пай учасника України,

__________________________________________________________________учасника.

3.3. Вклади вносяться грошовою формою. Вклад учасника України вноситься у карбованцях, а вклад іноземного ком­паньйона — валютою за офіційним валютним курсом Націо­нального банку України на день платежу.

3.4. При взаємній згоді учасників у рахунок їхніх вкладів до статутного фонду Спільного підприємства можуть бути вне­сені товарно-матеріальні цінності: будівлі, споруди, устатку­вання тощо, а також інші майнові права (у тому числі на використання винаходів «ноу-хау»).

Для оцінки товарно-матеріальних цінностей, що вносяться у рахунок вкладу до статутного фонду Спільного підприєм­ства, створюється комісія з учасників підприємства.

3.5. За ухвалою Ради засновників вклади учасників мають надаватися у фонді часткових або одноразових внесків.

3.6. Рада засновників може спеціальною постановою прий­няти ухвалу про збільшення або зменшення статутного фонду. Збільшення розміру статутного фонду виконується пропор­ційно до паїв учасників у статутному фонді за рахунок додат­кових вкладів або за рахунок резервного фонду.

3.7. Кожен учасник Спільного підприємства має право на повне або часткове передання свого паю третій особі. Для цього потрібна письмова згода іншого (их) учасника (ів). У кожному окремому випадку для згаданого передання потрібен дозвіл Державної зовнішньоекономічної комісії Кабінету мі­ністрів України. Учасникові від України надається переважне право для придбання паю фірми, з якого він має скористатися протягом восьми тижнів після отримання письмової пропо­зиції.

4. Інші фонди

4.1. Спільне підприємство створює такі фонди:

резервний фонд у розмірі до 25 відсотків від статутного фонду;

фонд науково-технічного і соціального розвитку; фонд матеріального заохочення.

4.2. Ухвалою Ради засновників установлюється розмір пе­рерахованих до фондів сум і порядок їх перерахування, а та­кож затверджуються вказівки щодо їхнього використання.

4.3. Фонди знаходяться у повному розпорядженні Спільного підприємства.

4.4. Прибуток, що лишився після перерахування до резерв­ного фонду і інших фондів (розвитку виробництва, науки і техніки, матеріального заохочення), після закінчення тер­міну звільнення від сплати податків підлягає оподаткуванню за законодавством України з відповідним відрахуванням сум податків до державного бюджету України.

5. Кредитування

5.1.Спільне підприємство має право брати кредити на фі­нансування капітальних вкладень і оборотних коштів у Національному банку України і Зовнішекономбанку або зі згоди Зовнішекономбанку у іноземних банках і у фірм з дотриман­ням порядку, установленого для таких кредитів.

6. Розрахунки з учасниками

6.1 Усі види виплат учасників (дивіденди, відсотки, повер­нення капіталу, поточні розрахунки по роботі підприємства перераховуються на такі банківські рахунки: учасник України — рахунок № _________банк __________ іноземний учасник — рахунок

№ _______банк ___________________________

7. Органи управління

7.1 Органами управління Спільного підприємства є:

Рада засновників (Правління);

дирекція;

ревізійна комісія.

8. Рада засновників (Правління)

8.1. Вищим органом Спільного підприємства є Рада заснов­ників (Правління). Вона складається з шести осіб, кожна з яких компетентна в галузі діяльності Спільного підприємства. Три члени правління призначаються учасником України, три — ________________________________________сторони.

8.2. Члени Ради засновників (Правління) займають свої пости протягом чотирьох років, якщо вони раніше не будуть відкликані відповідними учасниками Спільного підприємства. Дозволяється повторне призначення. Кожен з учасників може призначити одного або декількох запасних членів Ради за­сновників (Правління) і має право у будь-який час відкликати призначених ним членів і призначити нових.

8.3. Про призначення і відкликання членів Ради заснов­ників (Правління) слід негайно поінформувати учасників у письмовій формі, телексом, факсом або телеграмою.

8.4. Рада засновників (Правління) сама визначає свою структуру і порядок роботи. Вона вибирає з числа своїх членів голову і заступника голови. Голова і заступник голови Ради засновників (Правління) мають бути представниками різних учасників. Представником Ради засновників є громадянин _________

8.5. Член Ради засновників (Правління) може у будь-який час відмовитися від подальшої участі у Раді засновників (Правлінні) без зазначення причин. У цьому випадку його заступає запасний член Ради засновників (Правління), при­значений відповідним учасником.

8.6. Запасні члени Ради засновників (Правління) можуть брати участь у засіданнях Правління без права голосу.

8.7. Рада засновників (Правління) правосильна приймати ухвали, якщо дві третини членів Правління присутні особисто або представлені іншими членами Правління. В разі неможли­вості взяти участь у засіданні член Правління має своєчасно забезпечити своє представництво іншим членом Правління. Представництво має бути підтверджено дорученням у пись­мовій формі або телексом.

8.8. Кожен член Правління має один голос. Всі ухвали по­винні прийматися більшістю, якщо не передбачено інший по­рядок прийняття ухвал.

8.9. Рада засновників (Правління) збирається на засідання за необхідністю, але не рідше одного (двох) разів на рік. Прав­ління скликається на кожне засідання головою або заступни­ком голови у письмовій формі, телексом або телеграмою з зазначенням порядку денного. Запрошення на засідання має виконуватися не менше ніж за чотири тижні. День відправ­лення запрошення і день засідання не враховується.

8.10. Засідання Правління провадяться у місці знаходження Спільного підприємства, у місці знаходження учасників або у іншому місці, що призначається Правлінням. Позачергові за­сідання скликаються головою Правління з його ініціативи, а також на вимогу будь-якого учасника підприємства, гене­рального директора або його заступника.

8.11. Рада засновників (Правління) може також приймати ухвали у письмовій формі, телексом, факсом або телеграмою, якщо жоден з членів Правління не заперечує проти такого порядку.

8.12. Про засідання Ради засновників (Правління), а також з ухвал Правління, прийнятих поза засіданням, складаються протоколи, що підписуються головою і його заступником і розсилаються усім членам Правління.

8.13. Діяльність членів Ради засновників (Правління) не оплачується. Подорожні видатки і вартість мешкання повер­таються Спільним підприємством на підставі квитанцій, ра­хунків і інших документів.

8.14. До компетенції Правління входять усі питання, пов’я­зані з діяльністю Спільного підприємства, якщо у договорі про створення Спільного підприємства або у цьому статуті не пе­редбачено інше.

8.15. Рада засновників (Правління) повинна всіляко спри­яти досягненню і реалізації мети і завдань Спільного підпри­ємства. Правління має докладати зусиль до того, щоб учасни­ки виконували свої зобов’язання, що випливають з договору про створення Спільного підприємства і цього статуту.

У разі невиконання цих зобов’язань. Правління має негай­но інформувати другого учасника підприємства. Винятковою компетенцією Ради засновників (Правління) є:

8.15.1. Внесення будь-яких змін до статуту.

8.15.2. Установлення терміну внесків до статутного фонду.

8.15.3 Збільшення або зменшення розмірів статутного фонду.

8.15.4. Створення, збільшення і використання коштів фон­дів.

8.15.5. Визначення основних напрямів діяльності підпри­ємства.

8.15.6. Щорічне затвердження балансу, рахунків прибутків і обліку збитків, річного звіту дирекції, а також ухвал про використання чистого прибутку і установленню розмірів диві­дендів або методів для відшкодування збитків протягом шести місяців після закінчення фінансового року.

8.15.7. Взяття зобов’язань перед третіми особами, видаван­ня порук і укладання кредитних договорів у карбованцях або у іноземній валюті, а також передання у заставу і передання кредиторові права власності на права і майно будь-якого роду.

8.15.8. Складання і зміна штатного розкладу і регламенту дирекції.

8.15.9. Призначення, звільнення від обов’язків, винагород­ження і щорічна оцінка діяльності дирекції.

8.15.10. Визначення кваліфікації і кількості іноземних фа­хівців, а також умов прийняття їх на роботу.

8.15.11. Затвердження плану капіталовкладень і фінансо­вого плану, а також плану обороту, виробничого плану, видат­кового кошторису витрат виробництва і плану прибутку, включно перспективні плани.

8.15.12. Прийняття ухвал про зміст і форми звітності.

8.15.13. Створення і закриття представництв і філій для збуту.

8.15.14. Розробка загальних умов:

збуту продукції Спільного підприємства; ціноутворення і встановлення фабричних цін на різних рин­ках збуту у такий спосіб, щоб було досягнуто відповідного чистого прибутку;

виробничої програми, особливо розробки продукту заку­півлі матеріалів і товарів;

з питань персоналу і колективних договорів.

8.15.15. Призначення ревізійної комісії, затвердження звіту про проведену ревізію.

8.15.16. Ліквідація Спільного підприємства і призначення ліквідаційної комісії.

8.15.17. Визначення обсягу інформації, що не підлягає роз­голошенню.

8.16. Рада засновників (Правління) повинна спостерігати за діяльністю дирекції і інформувати учасників про стан справ Спільного підприємства. Рада засновників може у будь-який час зажадати усний або письмовий звіт від дирекції, а також провести самостійно через голову, заступника або через приз­начуваних Правлінням осіб перевірку книг і документації Спільного підприємства.

8.17. В окремих випадках Рада засновників (Правління) може передати свої функції дирекції Спільного підприємства.

9. Дирекція

9.1. Дирекція складається з генерального директора і дирек­торів — його заступників. Вони репрезентують Спільне під­приємство згідно з договором про створення Спільного під­приємства, цим статутом, положенням про дирекцію і своїми договорами з наймання.

Генеральним директором є громадянин _____________________________________

9.2. Генеральний директор одностайно призначається Правлінням на підставі пропозиції іноземного учасника.

9.3. З ухвали Правління можуть бути призначені і інші директори.

9.4. Термін діяльності директора необмежений. Кожен ди­ректор може бути у будь-який час відкликаним Правлінням або учасником, що запропонував його кандидатуру.

9.5. До компетенції дирекції входять усі питання, пов’язані з повсякденною діяльністю підприємства, які можуть бути розв’язані у рамках і на основі принципових напрямів у полі­тиці підприємства, прийнятій Правлінням.

Якщо директори не можуть досягти згоди у питаннях, пов’язаних з Спільним підприємством, то вони повинні скли­кати Раду засновників.

9.6. Директори повинні ефективно і тісно співпрацювати і підтримувати один одного у виконанні поставлених завдань. В межах свого кола обов’язків кожен з директорів має само­стійно забезпечувати виконання спільно прийнятих ухвал. Правління може приймати положення про дирекцію.

9.7. Дирекція зобов’язана протягом трьох місяців після за­кінчення фінансового року подати Правлінню річний баланс Спільного підприємства, рахунок прибутків, збитків і річний звіт.

Вона має передати Правлінню усі звіти, крім того, щодо звітів повинні додержуватися такі терміни:

щомісячно надаються: баланс, рахунок прибутків і збитків (з наведенням порівняння показників плану з показниками виконання, а також з поясненням результатів). План валют­них платежів.

Щомісячні звіти надаються Правлінню протягом чотирьох тижнів після кінця місяця; щоквартальні — протягом шести тижнів після кінця кварталу.

Докладні правила про звітність установлюються Правлін­ням. 10. Ревізійна комісія

10.1. Правління призначає одного або декількох ревізорів і складає з них ревізійну комісію для перевірки річного балансу. Як ревізійна комісія, можуть вибиратися також юридичні осо­би і компанії, що здійснюють на доручення клієнта ділові операції у міжнародному масштабі. Термін діяльності реві­зійної комісії складає один рік.

10.2. До перевірки річного балансу входить перевірка веден­ня бухгалтерського обліку. Перевірка річного балансу має здійснюватися згідно з вимогами законодавства України і по­ложеннями цього статуту.

10.3. Ревізійна комісія складає звіт зі своєї роботи. Прово­диться розбивка позицій річного балансу і наводяться поло­ження до них.

Окремо наводяться і пояснюються негативні зміни майно­вого і фінансового становища, а також по прибутку порівняно з минулим роком, коли ці зміни суттєво впливають на резуль­тати за рік.

II. Права і обов’язки учасників

(Рада засновників)

11.1. Кожен учасник Спільного підприємства має право:

11.1.1. Брати участь в управлінні підприємством у порядку, установленому договором і цим статутом.

11.1.2. Отримувати затверджені баланси і звіти, а на запит — додаткову інформацію і довідки з усіх питань, що зв’язані з діяльністю Спільного підприємства

11.1.3. Провадити перевірку ведення документації Спіль­ного підприємства і наявності майнових цінностей.

11.1.4. Призначати і відкликати членів Правління згідно з п. 6.

11.1.5. Одержувати чистий прибуток, обчислений у річному балансі.

11.1.6. Вимагати письмового голосування згідно з пунктом 8.11.

11.1.7. Передавати свій пай участі згідно з п. 13.

11.1.8. Розривати договір згідно з п. 12.

11.1.9. Передавати справи до арбітражу згідно з пунктом 14.2.

11.1.10. Вносити на розгляд Правління і інших органів під­приємства, згідно з їх компетенцією, пропозиції з питань ді­яльності підприємства.

11.2. Кожен учасник Спільного підприємства зобов’язаний:

11.2.1. Брати участь в управлінні підприємством у порядку, установленому договором і статутом.

11.2.2. Сприяти підприємству у здійсненні його діяльності з метою забезпечення одержання максимальних результатів.

11.2.3. Робити пайові і додаткові внески.

11.2.4. Виконувати ухвали Правління.

11.2.5. Утримуватися від усілякої діяльності, що може зава­дити розв’язанню господарських завдань підприємства.

12. Термін і закінчення діяльності Спільного підприємства

12.1. Спільне підприємство може у будь-який час припини­ти свою діяльність при наявності ухвали, прийнятої одностай­но Правлінням, і при умові дотримання припису законодавст­ва України і положень цього статуту.

12.2. Кожен учасник може вийти з Спільного підприємства до кінця фінансового року і з дотриманням терміну на по­передження діяльністю в один рік, але не раніше ніж 31 грудня ___________ року. Про розірвання договору повідомляється рекомендованим листом інший учасник, при цьому Спільне підприємство також має бути повідомлене.

12.3. Учасник підприємства, що вибув, має право на одер­жання від Спільного підприємства грошової суми, що дорів­нює вартості тієї частини майна підприємства на момент ви­буття учасника, яка пропорційна пайовому внескові цього учасника. У рахунок зазначеної суми зараховується визначе­на на момент вибуття грошова оцінка прав користування, внесених учасником у складі внеску. Для виконання майнових розрахунків з учасником підприємства, що вибув, складається баланс, у якому відображу ється оцінка майна підприємства. Оцінка майна підприємства виконується на тих самих прин­ципах, які використовувалися при оцінці пайового внеску учасника з урахуванням фізичного і морального внеску май­на. Розмір і терміни виплати грошової суми, належної учасни­кові, що вибув, визначаються Правлінням Спільного підпри­ємства.

12.4. Вибуття із Спільного підприємства не звільняє учас­ника від відповідальності перед підприємством щодо обов’яз­ків, що виникають під час його членства.

12.5. Незалежно від пункту 12.2, кожен учасник має право при наявності вагомих причин розірвати договір, коли є умови, зазначені у пункті 16.2 договору про створення Спільного підприємства.

12.6. В разі розірвання договору про створення Спільного підприємства статут також втрачає силу.

13. Ліквідація і право переважної купівлі

13.1. Спільне підприємство може бути ліквідовано у таких випадках:

за взаємною згодою учасників;

при розірванні договору про створення Спільного підпри­ємства;

за ухвалою Кабінету міністрів України.

13.2. У випадках, зазначених у пункті 13.1, іноземний учас­ник замість ліквідації своїх паїв у Спільному підприємстві може запропонувати їх українському учасникові для купівлі. Український учасник протягом восьми тижнів після отриман­ня пропозиції про продаж заявляє письмово про своє ставлен­ня до цієї пропозиції.

13.3. Для ліквідації Спільного підприємства Правління при­значає ліквідаційну комісію, куди входить однакова кількість представників учасників. Ліквідаційна комісія складає лік­відаційний баланс і надає його для затвердження Правління.

13.4. Майно Спільного підприємства, що лишилось після виплати по зобов’язаннях, розподіляється між учасників про­порційно до їх пайової участі у капіталі Спільного підприєм­ства, установлюваному у відповідності до ліквідаційного ба­лансу.

13.5. Підприємство враховує право юридичної особи і виз­нається таким, що припинило існування з моменту вилучення його з реєстру у країні місцезнаходження.

14. Арбітраж

14.1. Учасники будуть докладати усіх зусиль до того, щоб розв’язувати усі розбіжності і суперечки, що виниклі і пов’я­зані з цим статутом, шляхом переговорів.

14.2. У випадку, коли розбіжності і суперечки не можуть бути розв’язані переговорами, то кожен з учасників може звернутися до арбітражного суду з будь-яких спірних питань, пов’язаних з договором.

15. Інші положення

15.1. Учасники можуть передавати права і обов’язки, що випливають з цього статуту, третім особам при наявності пись­мової згоди інших учасників.

Правонаступники відповідного учасника автоматично приймають його права і обов’язки, що випливають з цього статуту.

15.2. Робочою мовою Спільного підприємства є __________ _____________________________ . Усі документи, пов’язані з діяльністю підприємства, складаються робочою мовою.

15.3. Якщо одне з положень цього статуту стає недійсним, то це не порушує інших положень. Недійсне положення замі­нюється положенням, припустимим у правовому відношенні, близьким за змістом до замінюваного. Зміни й доповнення статуту, що не суперечать договору і законодавству України, можуть бути внесені одностайною ухвалою Правління Спіль­ного підприємства.

15.4. Цей статут набирає чинності з моменту, коли будуть видані усі потрібні дозволи і Спільне підприємство буде заре­єстровано у Міністерстві фінансів України.

 

За учасника України                                                   За ___________ учасника

 

“__”________ 20__ р.

Залишити коментар