Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Рішення про дематеріалізацію акцій

„ЗАТВЕРДЖЕНО”
Загальними зборами акціонерів
ВАТ «ХХХ»
Протокол від 26.03.2011 р.

Рішення про дематеріалізацію

Загальними зборами акціонерів ВАТ «ХХХ» відповідно до Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2000р. № 98 із змінами та доповненнями, прийнято рішення про переведення випуску іменних акцій «ХХХ» документарної форми випуску акцій у бездокументарну форму.
1) Реквізити емітента
• Повне найменування: Вiдкрите акцiонерне товариство «ХХХ».
• Скорочене найменування: ВАТ „ХХХ “.
• Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: ________.
• Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи:
серія: А00
номер: № 000000
орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комiтет Самбiрської мiської ради Львiвської областi
номер запису до ЄДР: 14161200000000000
дата проведення державної реєстрації: 16.11.1995р.
• Місцезнаходження: Україна 81400 Львівська область, Самбiрський р-н, м. Самбiр, ___________
• Адреса для поштових повідомлень: Україна 81400 Львівська область, Самбiрський р-н, м. Самбiр, ________
• Перелік посадових осіб, які мають право діяти від імені емітента без доручення:
Генеральний директор –_____________.
2) Реквізити випуску іменних акцій документарної форми випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:
• Вид цінного паперу (із зазначенням типу): акція проста іменна;
• Дані свідоцтва про реєстрацію випуску:
Дата реєстрації: 23.05.2008р.; орган, що видав свідоцтво: ДКЦПФР Львівське територіальне управління; реєстраційний номер випуску: 12/13/1/08;
• Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA1300001000;
• Номінальна вартість акцій даного випуску: 0,25грн.(нуль грн.25 копійок);
• Кількість випущених акцій даного випуску: 4000000 (Чотири мільйони) штук;
• Загальна номінальна вартість даного випуску: 1 000 000 грн. (один мільйон 00 копійок) гривень
• Форма випуску акцій: документарна.
3) Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:
• Найменування: Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».
• Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35917889
• Дані свідоцтва про державну реєстрацію: Серія: А01 №623427Номер запису: 1 074 105 0005 033282 Дата проведення державної реєстрації: 14.05.2008р. Орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація
• Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд.7-Г
• Телефони контактної особи: (044) 585-42-40
• Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Ліцензія видана ДКЦПФР, номер ліцензії – АВ №498004, видана 19.11.2009р., строк дії: 27.05.2009р. – 27.05.2019р.
4) Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:
• Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Росан-Цінні папери»
• Місцезнаходження: 79035, м. Львів, вул. Пасічна, 135
• Телефони контактної особи: 0 (32) 222-53-87, 0 (32) 294-87-76 – Заступник Генеральний директора з депозитарних питань Церох Христина Романівна
• Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22335534
• Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: Серія А00 №375962 Номер запису: 14151200000 02414 Дата запису 04.10.1994р. Виконавчий комітет Львівської міської ради
• Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: Серія АВ №376975, дата видачі: 16.10.2007р., орган, що видав: ДКЦПФР, Строк дії ліцензії: 16.10.2007р. – 16.10.2012р.
5) Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах: Участь у зборах беруть акціонери товариства, які володіють пакетом акцій товариства у кількості 3 298 908 простих іменних акцій(голосів), що складає 82,47 % від загальної кількості акцій(голосів).
6) Кількість та відсоток голосів акціонерів, які приймають рішення про дематеріалізацію:
Прийняли рішення про дематеріалізацію акціонери товариства, які володіють пакетом акцій товариства у кількості 3 298 908 простих іменних акцій (голосів), що складає 100% від зареєстрованих на зборах акцій(голосів).
7) Дата припинення ведення реєстру:
Датою припинення ведення реєстру вважати 20 червня 2011р., датою припинення проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, який дематеріалізується, вважати 10 червня 2011р.
8) Порядок повідомлення акціонерів про прийняття рішення про дематеріалізацію:
Не пізніше 10 календарних днів після прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми випуску акцій у бездокументарну форму акціонерам, згідно з реєстром на дату проведення зборів, уповноваженими особами будуть надіслані персональні письмові повідомлення про дематеріалізацію, з розкриттям відомостей про:
реквізити випуску іменних акцій документарної форми випуску акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію;
інформацію про те, що підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в зберігача цінних паперів;
інформацію про реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію;
реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій;
дату припинення ведення реєстру;
застереження про те, що після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, який дематеріалізований, не здійснюється;
інформацію про потребу укладення власником акцій договору про відкриття рахунку в цінних паперах зі зберігачем;
інформацію про право власника цінних паперів випуску, що дематеріалізується, до дати припинення ведення реєстру такого випуску самостійно знерухомити належні йому акції в обраного ним зберігача.

Голова загальних зборів акціонерів_________________

Секретар зборів __________________________________

Генеральний директор ________________
ВАТ «ХХХ»

М.П.

Залишити коментар