Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Положення про проведення загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акцiонерiв публічного
акцiонерного товариства “ХХХ”
протокол № ___ вiд “__”_________ 2011 р.
голова загальних зборiв акцiонерiв
__________________________

ПОЛОЖЕННЯ
Про проведення загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства
“ХХХ”

м. Самбір
2011 р.

1. Загальні положення

1.1. Положення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “ХХХ” (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства “ХХХ” (далі – Товариство) та рекомендацій Принципів корпоративного управління.
1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальних зборів), а також прийняття ними рішень.
1.3. Положення затверджується Загальними зборами Товариства і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

2. Правовий статус загальних зборів

2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.
2.2. Загальні збори як вищий орган Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції Генерального директора чи Наглядової ради.
2.3. Компетенція загальних зборів визначається законом та Статутом товариства.
2.4. Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів.

3. Чергові та позачергові загальні збори

3.1. У Товаристві проводяться чергові та позачергові загальні збори.
3.2. Чергові загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік.
До порядку денного чергових загальних зборів обов”язково вносяться питання щодо:
1) затвердження річної фінансової звітності Товариства;
2) затвердження звітів і висновків ревізійної комісії Товариства, наглядової ради, генерального директора;
3) розподіл прибутку і збитків Товариства.
3.3. Усі інші загальні збори, крім чергових, є позачерговими. Позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються наглядовою радою:
1) з власної ініціативи;
2) на вимогу виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора);
4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
5) в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства.
3.4. Підготовка, скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів відбуваються за однаковою процедурою.
3.5. Чергові та позачергові загальні збори проводяться на території України в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

4. Скликання загальних зборів

4.1. Процедура скликання загальних зборів передбачає:
1) прийняття рішення про їх скликання;
2) повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів;
3) доповнення порядку денного відповідно до пропозицій акціонерів;
4) повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному.
4.2. Загальні збори скликаються Наглядовою радою:
1) за власною ініціативою;
2) на вимогу акціонерів (акціонера) про скликання позачергових загальних зборів;
3) на вимогу Генерального директора про скликання позачергових загальних зборів – у разі порушення првадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
4) на вимогу ревізійної комісії про скликання позачергових загальних зборів.
4.3. Акціонери, які володіють у сукупності володіють 10 і більше відсотками простих акцій, мають право вимагати скликання позачергових загальних зборів у будь-який час та з будь-якого приводу. Якщо протягом 10 днів Наглядовою радою не прийнято рішення про скликання Загальних зборів, акціонери мають право самі скликати загальні збори з дотриманням порядку їх скликання та проведення. Відшкодування акціонерам витрат, пов”язаних з підготовкою та проведенням позачергових загальних зборів, може здійснюватися за рахунок Товариства на підставі відповідного рішення цих загальних зборів.
4.4. Вимога щодо скликання загальних зборів повинна містити:
1) дані про осіб, які вносять пропозицію (найменування органу Товариства; прізвище, ім”я, по батькові акціонерів-фізичних осіб; найменування акціонерів – юридичних осіб);
2) відомості щодо кількості акцій, що належать акціонерам;
3) підстави для скликання загальних зборів;
4) повне формулювання питань, які пропонується внести до порядку денного.
Вимога повинна бути підписана головою органу або кожним акціонером, який її подає. У разі підписання вимоги представником акціонера, до вимоги додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.
4.5. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається безпосередньо до Товариства, або надсилається рекомендованим листом на адресу Товариства.
4.6. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів протягом 10 днів з дати отримання вимоги про скликання позачергових загальних зборів.
Позачергові загальні збори повинні бути проведені протягом 45 днів з дати отримання вимоги про їх скликання.
4.7. Рішення Наглядової ради про скликання загальних зборів повинно містити:
1) дату, час та місце проведення зборів;
2) перелік питань, включених до порядку денного;
3) порядок реєстрації акціонерів;
4) порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними з порядком денним;
4.8. Повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів повинно містити:
1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
2) дату, час та місце проведення загальних зборів;
3) перелік питань, включених до порядку денного;
4) час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах;
5) порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов”язаними із порядком денним;
6) адресу, строк та способи внесення пропозицій акціонерів щодо порядку денного.
Якщо до порядку денного загальних зборів включене питання про зміну розміру статутного капіталу Товариства, у повідомленні, крім цього, повинні міститися відомості, передбачені ст.40 Закону “Про господарські товариства”, Закону України “Про акціонерні товариства”.
4.9. Не пізніше як за 30 днів до дати проведення загальних зборів Генеральний директор публікує повідомлення про проведення загальних зборів в офіційному Друкованому органі. Окрім цього, власникам іменних акцій зазначене повідомлення надсилається рекомендованим листом .
4.10. Повідомлення вважається таким, що зроблено вчасно, якщо передано для відправлення поштовій організації не пізніше як за 30 днів до проведення загальних зборів. Датою надання повідомлення вважається дата, зазначена на відбитку календарного штемпеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.
4.11. Не пізніше як за 20 днів до дати проведення загальних зборів кожен акціонер може запропонувати включення додаткових питань (частин питань) до порядку денного, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
Пропозиція вважається такою, що подана вчасно, якщо вона подана за 20 днів до дати проведення загальних зборів безпосередньо до Товариства або відправлена листом на адресу Товариства.
4.12. Пропозиція акціонера щодо порядку денного загальних зборів повинна містити:
1) прізвище, ім”я, по батькові (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) акціонера, що вносить пропозицію;
2) відомості про кількість акцій, які належать акціонеру;
3) повне формулювання питання (частини питання), яке пропонується внести до порядку денного.
У разі висування кандидата-фізичної особи до органів Товариства пропозиція акціонера повинна містити інформацію про:
1) назву органу, до якого висувається кандидат;
2) прізвище, ім”я, по батькові та дату народження кандидата;
3) зазначення кількості акцій Товариства, що належать кандидату;
4) місце роботи та посаду, яку займає кандидат;
5) відповідність кандидата вимогам, які встановлені Положеннями Товариства про Наглядову раду, ревізійну комісію;
6) наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;
7) згоду кандидата на обрання до складу органів Товариства.
Наявність(відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера про висування кандидата до органів Товариства, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.
Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить, із зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.
4.13. Усі вчасно подані пропозиції акціонерів щодо порядку денного загальних зборів розглядаються Наглядовою радою (акціонерами, що скликають позачергові загальні збори) , який (які) ухвалюють рішення про зміни до порядку денного загальних зборів.
Рішення про включення або відмову від включення пропозиції до порядку денного має бути прийняте не пізніше ніж за 15 днів після до дати проведення загальних зборів.
Рішення про відмову від включення пропозиції до порядку денного може бути прийняте тільки у разі:
– недотримання акціонерами строку, встановленого п.4.12. цього Положення;
– неподання даних, передбачених п.4.13 цього Положення;
Пропозиції акціонерів, які на дату їх подання володіли у сукупності більш як 5 відсотками голосів, не можуть бути відхилені.
Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.
4.14. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
4.15. Рішення про зміни до порядку денного загальних зборів Наглядова рада (акціонери, які скликають позачергові загальні збори) повинен довести до відома акціонерів не пізніше як за 10 днів до проведення загальних зборів шляхом публікації відповідної інформації в офіційному Друкованому органі. Зміни до порядку денного публікуються у тих самих органах преси, у яких було опубліковано саме повідомлення про проведення загальних зборів.
4.16. Наглядова рада (акціонери, які скликають позачергові загальні збори) не пізніше як за 10 днів до проведення загальних зборів повинні надіслати рекомендованим листом кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування по виборах до органів Товариства, повідомлення, яке має містити інформацію про:
– орган Товариства, до якого висувається особа;
– дані щодо осіб, які внесли пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, які висунули його кандидатуру.
Кандидат, якого висунули для обрання до органів товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.
4.17. Від дати повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів і до дати їх проведення акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, пов”язаними з порядком денним та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцем знаходження Товариства.
4.18. Усі питання стосовно організаційного забезпечення проведення загальних зборів можуть бути передані Генеральному директору.

5. Робочі органи загальних зборів

5.1. Робочими органами загальних зборів є:
– мандатна комісія;
– лічильна комісія;
– голова загальних зборів;
– секретар загальних зборів.
5.2. Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в загальних зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму, необхідного для визнання загальних зборів правомочними, наглядовою радою створюється мандатна комісія.
Мандатна комісія в межах наданих їй повноважень:
1) перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у загальних зборах, у журналі реєстрації учасників загальних зборів;
2) веде облік довіреностей та наданих ними прав з відображенням у відповідному журналі;
3) визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на зборах;
4) готує висновки щодо наявності чи відсутності кворуму для проведення загальних зборів;
5) складає протокол про підсумки реєстрації учасників загальних зборів;
6) здає до архіву Товариства документи загальних зборів (в тому числі: протокол за підсумками реєстрації учасників загальних зборів; реєстр акціонерів (зведений обліковий реєстр цінних паперів); журнал реєстрації учасників загальних зборів; журнал обліку довіреностей).
Повноваження мандатної комісії можуть бути передані реєстратору за договором.
5.3. Для організації процедури голосування на загальних зборах та підрахунку голосів загальними зборами створюється лічильна комісія.Повноваження лічильної комісії за договором можуть бути передані реєстратору, зберігачу або депозитарію.
Лічильна комісія в межах своєї компетенції:
1) організовує голосування на загальних зборах;
2) роз”яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування;
3) здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;
4) складає протокол про підсумки голосування;
5) здає до архіву Товариства документи загальних зборів (в тому числі протокол про підсумки голосування).
5.4. Для забезпечення керівництва та організації роботи загальних зборів наглядовою радою заздалегідь призначаються голова та секретар загальних зборів.
Голова загальних зборів:
1) керує роботою загальних зборів;
2) оголошує про відкриття загальних зборів та завершення їх роботи;
3) відповідає за підтримання порядку під час проведення загальних зборів та контролює дотримання регламенту загальних зборів;
4) оголошує питання порядку денного і надає слово;
5) дає пояснення з питань, пов”язаних із проведенням загальних зборів;
6)ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування;
7) приймає рішення з питань, пов”язаних з процедурою проведення загальних зборів;
8) підписує протокол загальних зборів;
9) здає до архіву Товариства документи загальних зборів (в тому числі протокол загальних зборів). Особа, уповноважена Наглядовою радою.
Головує на загальних зборах Голова, член Наглядової ради або інша особа уповноважена Наглядовою радою.
Секретар загальних зборів забезпечує відображення ходу загальних зборів та прийнятих ними рішень у протоколі загальних зборів.

6. Участь у загальних зборах

6.1. Участь у загальних зборах можуть брати:
1) акціонери товариства (особи, які є власниками акцій Товариства на день проведення загальних зборів, незалежно від кількості, категорії та типу акцій, власниками яких вони є);
2) представник зовнішнього аудитора Товариства (з метою надання акціонерам відповідей на питання щодо аудиторського висновку);
3) особи, які підписалися на акції Товариства (для участі у голосуванні про затвердження результатів підписки на додатково випущені акції);
4) кандидати, включені до списку кандидатур для голосування на виборах до органів Товариства;
5) інші особи з дозволу голови загальних зборів акціонерів.
Участь членів наглядової ради, ревізійної комісії та виконавчого органу у загальних зборах є обов”язковою.
6.2. У разі, якщо акція належить на праві спільної часткової власності кільком особам, право на участь у загальних зборах здійснюється на їх розсуд одним із співвласників або їх спільним представником.
6.3. Акціонери можуть брати участь у загальних зборах особисто або через своїх представників. Представниками можуть виступати інші акціонери або треті особи, які не є акціонерами.
6.4. Повноваження представника акціонера мають бути належним чином підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства.
6.5. Довіреність акціонерів на право участі та голосування на загальних зборах може бути посвідчена реєстратором, який веде систему реєстру акціонерів Товариства чи Генеральним директором Товариства.
6.6. Довіреності, видані акціонерам за кордоном за участю іноземних властей, приймаються за умови їх легалізації у порядку, встановленому чинним законодавством та міжнародними договорами України.
6.7. Видача довіреності не перешкоджає особі, що її видала, особисто взяти участь у загальних зборах замість представника. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах шляхом скасування довіреності та повідомивши про це представника та Генерального директора (акціонерів, що скликають позачергові загальні збори) Товариства.
6.8. Особи, які не досягли вісімнадцяти років, реалізують право на участь у загальних зборах таким чином:
– від імені особи, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), участь у загальних зборах беруть батьки (усиновителі) або опікуни. Зазначені особи можуть від імені малолітньої особи видати довіреність іншій особі для участі в загальних зборах;
– особа віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право особисто брати участь у загальних зборах;
– з дати реєстрації шлюбу у випадках, коли законом дозволяється одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку;
– за наявності письмової згоди ( у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах неповнолітніх) батьків (усиновителів) або піклувальників;
– з дати надання особі повної цивільної дієздатності до досягнення вісімнадцяти років згідно із законом.
6.9. Неповнолітня особа має право видати довіреність іншій особі для участі в загальних зборах за згодою батьків (усиновителів) або піклувальників.
6.10. Заява про згоду на участь у загальних зборах неповнолітнього залишається у справах з реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

7. Реєстрація учасників загальних зборів

7.1. У день проведення загальних зборів перед їх початком мандатна комісія проводить реєстрацію учасників, що прибули для участі у загальних зборах, із зазначенням кількості голосів, які має кожен із учасників загальних зборів.
7.2. Реєстрація учасників загальних зборів проводиться за місцем проведення загальних зборів протягом часу, зазначеного у повідомленні про їх проведення. На момент закінчення реєстрації мандатна комісія визначає наявність кворуму загальних зборів.
У разі, якщо на момент закінчення реєстрації учасників кворум відсутній, відкриття загальних зборів може бути перенесено за рішенням голови загальних зборів не більше як на 2 години. Перенесення відкриття загальних зборів більше одного разу не допускається.
7.3. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюється у журналі реєстрації на підставі:
– реєстру акціонерів (зведеного облікового реєстру цінних паперів), складеного на дату проведення загальних зборів;
– документа, що посвідчує особу, яка прибула для участі у загальних зборах;
– довіреності, яка посвідчує повноваження представника акціонера.
Журнал реєстрації учасників загальних зборів підписується головою та членами мандатної комісії та додається до протоколу загальних зборів.
7.4. Акціонери, що прибули на загальні збори із запізненням і не встигли вчасно зареєструватися, можуть бути присутніми на загальних зборах, але не беруть участі в голосуванні. Акції, що належать таким акціонерам, не враховуються під час визначення кворуму.
7.5. Мандатна комісія складає протокол про підсумки реєстрації учасників загальних зборів, у якому зазначається:
1) повне найменування Товариства;
2) дата, час та місце проведення загальних зборів;
3) склад мандатної комісії;
4) час початку та закінчення реєстрації учасників загальних зборів;
5) загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів(зведеного облікового реєстру цінних паперів), які мають право на участь у загальних зборах, складеного на день проведення загальних зборів;
6) загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
7) наявність чи відсутність кворуму для проведення загальних зборів.
Протокол про підсумки реєстрації учасників загальних зборів підписується всіма членами мандатної комісії та додається до протоколу загальних зборів.
7.6. Акціонери, які володіють у сукупності понад 10 відсотками голосів, можуть призначати своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах, письмово повідомивши про це Генерального директора (акціонерів, що скликають позачергові загальні збори) до початку реєстрації.
7.7. Акціонери, які здійснюють контроль, мають бути попереджені за особистим підписом Генерального директора Товариства про відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом, отриманої ними під час здійснення контролю.
7.8. Під час контролю перевіряється:
1) своєчасність початку та закінчення реєстрації;
2) наявність реєстру акціонерів( зведеного облікового реєстру цінних паперів) на дату проведення загальних зборів;
3) наявність відповідних документів, які підтверджують право участі акціонерів або їх представників у загальних зборах;
4) дотримання особами, які здійснюють реєстрацію, вимог щодо збереження інформації з обмеженим доступом;
5) правомірність відмови у реєстрації;
6) дотримання порядку визначення кворуму на загальних зборах;
7) відповідність протоколів засідань мандатної комісії фактичним обставинам, що мали місце під час реєстрації.
7.9. Акціонери, які здійснюють контроль, можуть зробити усну заяву щодо ходу реєстрації безпосередньо перед початком загальних зборів, а також оскаржити дії осіб, які здійснювали реєстрацію, відповідно до чинного законодавства.

8. Регламент загальних зборів

8.1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення загальних зборів.
8.2. Загальні збори розпочинаються з доповіді голови мандатної комісії про результати реєстрації учасників загальних зборів та наявність кворуму. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери (представники акціонерів), які мають відповідно до Статуту Товариства не менше 60 відсотків голосів. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, загальні збори визнаються такими, що не відбулися. За наявності кворуму голова загальних зборів відкриває загальні збори.
8.3. На початку загальних зборів голова загальних зборів зобов”язаний поінформувати акціонерів про :
– присутність на загальних зборах членів наглядової ради, ревізійної комісії та виконавчого органу;
– присутність на загальних зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;
– порядок проведення загальних зборів.
8.4. Якщо у будь-кого з акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності сторонніх осіб, остаточне рішення з цього питання приймається головою загальних зборів. У разі прийняття головою загальних зборів рішення про неможливість початку роботи загальних зборів у присутності сторонніх осіб, вони повинні негайно залишити місце проведення загальних зборів.
8.5. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.
Через кожні 2 години безперервної роботи голова загальних зборів оголошує перерву тривалістю не менше 15 та не більше 60 хвилин. Загальні збори не можуть тривати після 22 години за місцевим часом. За неможливості розглянути всі питання, включені до порядку денного, протягом одного дня голова загальних зборів може оголосити перерву на ніч. Перерви більшої тривалості забороняються. Робота загальних зборів після перерви на ніч здійснюється без додаткової реєстрації акціонерів та визначення кворуму.
Після закінчення роботи загальних зборів голова загальних зборів оголошує про їх закриття.
8.6. Голова загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного загальних зборів в тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому порядку денному.
8.7. Розгляд питань порядку денного відбувається за регламентом, визначеним загальними зборами.
Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується регламенту, та позбавити її слова. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.
8.8. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок голові загальних зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача).
8.9. Після обговорення голова загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування голова лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування.
8.10. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.
8.11. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов”язане з попереднім, голова загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

9. Порядок прийняття рішення загальними зборами

9.1. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.
9.2. Право голосу на загальних зборах мають:
– акціонери – власники простих акцій Товариства;
9.3. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного.
9.4. Рішення загальних зборів приймаються більшістю не менш як у ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, щодо:
2) внесення змін до статуту товариства;
3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
5) прийняття рішення про розміщення акцій;
6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
8)Прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє
необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов’язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися його наглядовою радою. У такому разі підготовка пояснень до умов договору про приєднання та отримання висновку незалежного експерта стосовно договору не вимагаються; про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
9.5. З кожного питання, включеного до порядку денного, загальними зборами повинно бути прийняте одне чи кілька взаємопов”язаних рішень.
9.6. Загальні збори не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного, а також змінювати порядок денний.
Рішення з питань, пов”язаних із процедурою проведення загальних зборів, приймається головою загальних зборів.
9.7. За підсумками голосування складається протокол, в якому зазначається:
1) дата проведення загальних зборів;
2) перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами;
3) рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.
Протокол про підсумки голосування підписується всіма членами лічильної комісії та додається до протоколу загальних зборів.
9.8. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування.
9.9. Рішення зборів є обов”язковими для всіх акціонерів Товариства, включаючи тих, хто не брав участі в загальних зборах, голосував проти прийняття цього рішення, а також для всіх органів і посадових осіб Товариства.

10. Протокол загальних зборів

10.1. Хід загальних зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем загальних зборів.
10.2. У протоколі загальних зборів зазначаються:
1) дату, час і місце проведення загальних зборів;
2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
4) загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
5) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
6) головуючого та секретаря загальних зборів;
7) склад лічильної комісії;
8) порядок денний загальних зборів;
9) основні тези виступів;
10) порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюллетенями тощо);
11) підсумки голосування із зазначенням результатів
голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.
10.3. Протокол загальних зборів, а також затверджені загальними зборами зміни та доповнення до Статуту, внутрішні документи Товариства та зміни і доповнення до них, повинні бути прошнуровані, засвідчені підписами голови та секретаря загальних зборів та скріплені печаткою Товариства.
10.4. Голова та секретар загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу, а також достовірність змін та доповнень до Статуту, внутрішніх документів Товариства та змін і доповнень до них.
10.5. Протокол загальних зборів і додатки до нього ( протоколи лічильної та мандатної комісій, зміни та доповнення до Статуту, внутрішні документи Товариства та зміни і доповнення до них тощо) складаються протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів .
10.6. Копії протоколу загальних зборів (виписки з нього) повинні бути у будь-який час надані для ознайомлення на вимогу будь-якого акціонера в порядку, передбаченому Товариством.
10.7. Протоколи зборів і всі додатки до них зберігаються в архіві Товариства протягом всього строку діяльності Товариства.

Генеральний директор
ПAT “ХХХ” __________________________

Залишити коментар