Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Контракт генерального директора з головою наглядової ради публічного акціонерного товариства

КОНТРАКТ
генерального директора з головою наглядової ради
публічного акціонерного товариства «ХХХ»

м. Львів “__” _______ 2011 року Публічне акціонерне товариство «ХХХ» на підставі статуту та рішення Вищого органу публічного акціонерного товариства – Загальних зборів акціонерів від „__” __________ 2011 року (далі — Вищий орган товариства) в особі Голови наглядової ради ХХХ з одного боку, та
Іванов Олег Васильович (далі — Генеральний директор), з іншого боку, уклали цей контракт про таке:
Іванов Олег Васильович призначається на посаду генерального директора публічного акціонерного товариства «ХХХ».

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим контрактом Генеральний директор зобов’язується безпосередньо і через сформований апарат здійснювати поточне управління (керівництво) публічним акціонерним товариством, (надалі — ПуАТ), забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження майна товариства та майна, що не ввійшло до статутного фонду, а Вищий орган товариства зобов’язується створювати належні умови для роботи Генерального директора. 1.2. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові стосунки між Генеральним директором та Вищим органом товариства, які з боку останнього реалізуються виконавчим органом товариства (наглядовою радою). Кодекс законів України про працю, інші нормативні акти, що регулюють трудові правовідносини, поширюються на взаємовідносини сторін за цим контрактом. 1.3. Генеральний директор є повноважним представником товариства при реалізації прав, повноважень, функцій, обов’язків, що передбачені статутом ПуАТ. 1.4. Керівник підзвітний Вищому органу товариства, наглядовій раді ПуАТ у межах, установлених чинним законодавством, статутом товариства та цим контрактом.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Вищий орган товариства через свій виконавчий орган (наглядова рада) зобов’язаний: 2.1.1. Створювати Генеральному директору всі умови, необхідні для продуктивної праці. 2.1.2. Координувати оперативно-розпорядницьку діяльність Генерального директора. 2.1.3. Не обмежувати компетенцію та права Генерального директора, які передбачені статутом товариства та цим контрактом. 2.2. Генеральний директор зобов’язаний: 2.2.1. Здійснювати оперативне управління товариством, організовувати його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність, забезпечувати виконання завдань, передбачених статутом товариства. 2.2.2. Виконувати такі функції і обов’язки щодо організації та забезпечення діяльності товариства: виконувати рішення Вищого органу товариства; виконувати рішення наглядової ради товариства та її комітетів; організовувати впровадження у виробництво нової техніки і прогресивної технології; організовувати виконання виробничих програм, договірних та інших зобов’язань, що взяті товариством; приймати участь в організації реалізації (збут) продукції, виробленої товариством, у тому числі робіт та послуг; налагоджувати юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності товариства; забезпечувати товариство кваліфікованими кадрами; організовувати впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці в товаристві; створювати для працівників нормальні, безпечні і сприятливі умови для роботи в товаристві; організовувати виконання екологічних програм; виконувати інші обов’язки з організації забезпечення діяльності товариства, якщо це передбачено діючим законодавством; 2.2.3. Генеральний директор зобов’язується забезпечувати високоприбуткову діяльність товариства. Діяльність Генерального директора, спрямована на збільшення прибутку товариства, не повинна здійснюватись на шкоду товариству. 2.2.4. Генеральний директор щомісячно, не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним, подає наглядовій раді ПуАТ та Вищому органу товариства звіти про результати роботи за звітний період . Генеральний директор щомісячно зобов’язаний особисто звітуватися перед наглядовою радою товариства про хід ліквідації заборгованості до бюджету, з виплати заробітної плати, простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості, у тому числі при проведенні експортно-імпортних операцій. 2.2.5. Генеральний директор подає на погодження наглядовій раді проект фінансового плану на наступний місяць, рік не пізніше ніж за один тиждень, місяць до кінця звітного період. 2.2.6. На вимогу наглядової ради ПуАТ та Вищого органу товариства Генеральний директор надає їм поточну інформацію про діяльність товариства. 2.2.7. Наглядова рада ПуАТ або Вищий орган товариства має право вимагати від Генерального директора позачергового звіту про його дії, якщо він: не виконує умов контракту, своїх обов’язків з ефективного управління товариством і ефективного розпорядження його майном, а також державним майном, що не ввійшло до статутного фонду; передав іншим особам, втратив або витратив майно товариства внаслідок недбалості, невиконання або виконання неналежним чином своїх обов’язків. 2.2.8. Генеральний директор виконує функції і зобов’язання, які покладаються на товариство і закріплені за Генеральни директором. 2.2.9. Генеральний директор зобов’язаний забезпечувати збереження таємниці та конфіденційної інформації в товаристві, а також здійснювати організаційні та практичні заходи щодо створення умов для забезпечення охорони державної таємниці (у разі наявності інформації, яка є державною таємницею). 2.2.10. Генеральний директор зобов’язаний вживати дієвих заходів до ліквідації боргів товариства до бюджету, з виплати заробітної плати працівникам товариства та простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості товариству, у тому числі при проведенні експортно-імпортних операцій.

3. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Генеральному директору щомісяця виплачується заробітна плата за рахунок коштів ПуАТ: розмір посадового окладу встановлюється відповідно до ст. 8 Закону України
“Про оплату праці” та постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р.
№ 859 “Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств” і дорівнює 3 500,00грн (три тисячі пятсот грн 00 коп.)
3.2. Генеральному директору надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів із збереженням щомісячної середньої заробітної плати, обчисленої відповідно до чинного законодавства. Генеральний директор на свій розсуд визначає час і порядок використання відпустки (час початку і час закінчення, одночасно або частинами і т. ін.), попередньо погодивши із наглядовою радою товариства. 3.3. Генеральному директору можуть сплачуватись інші додаткові виплати або надбавки, передбачені чинним законодавством України або положенням про преміювання, що затверджене Вищим органом товариства. 3.4. Генеральному директору можуть сплачуватись кошти на представницькі витрати, у тому числі у валюті (якщо він перебуває у відрядженні за кордоном), згідно із місячним, щорічним кошторисом, затвердженим наглядовою радою товариства. 3.5. Додаткові виплати Генеральному директору за звітний період не нараховуються у разі відсутності прибутку з початку року, наявності нещасного випадку з летальним наслідком, невиконання рішень вищого органу товариства або наглядової ради товариства і за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці. 3.6. Заробітна плата Генеральному директору виплачується на підставі розрахунку, який погоджується із наглядовою радою товариства, про що складається відповідний протокол. 3.7. Заробітна плата Генеральному директору за відпрацьований місяць виплачується разом з виплатою заробітної плати усім іншим категоріям працівників товариства за відповідний період.

4. ПРАВА КЕРІВНИКА

4.1. Генеральний директор має право: діяти від імені товариства, представляти його інтереси в усіх вітчизняних та іноземних підприємствах, установах і організаціях; розпоряджатися майном товариства згідно з чинним законодавством та статутом товариства; укладати господарські та інші договори відповідно до статуту товариства та чинного законодавства України; надавати доручення; відкривати в банках розрахункові рахунки; розпоряджатися коштами товариства в порядку, визначеному статутом товариства, затвердженим Наглядовою радою фінансовим планах та чинним законодавством; накладати на працівників товариства стягнення відповідно до законодавства; у межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів і працівників товариства; вирішувати інші питання, що належать за статутом і за цим контрактом до компетенції Генерального директора; використовувати автомобіль товариства для виконання службових обов’язків. 4.2. Генеральний директор укладає трудові договори про наймання на роботу з усіма працівниками товариства. Генеральний директор може делегувати своїм заступникам, керівникам відокремлених підрозділів товариства право наймання і звільнення працівників. 4.3. При укладанні трудових договорів з працівниками товариства, визначенні й забезпеченні умов їх праці і відпочинку Генеральний директор керується законодавством про працю з урахуванням особливостей, що передбачені статутом товариства. 4.4. При найманні працівників Генеральний директор застосовує будь-які визначені або ті, що допускаються законодавством, статутом товариства і цим контрактом, можливості у сфері організації, оплати й стимулювання праці, а також відпочинку.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства та цього контракту. 5.2. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

6. ЗМІНИ ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

6.1. Після закінчення одного року дії цього контракту його умови аналізуються з урахуванням практики діяльності товариства. Обґрунтовані пропозиції сторін ураховуються шляхом унесення до контракту відповідних змін і доповнень. Взаємоприйняті зміни оформлюються додатковою угодою до контракту. При незгоді з пропозицією про зміни контракту сторона дає письмову мотивовану відмову. 6.2. Цей контракт припиняється: після закінчення строку дії контракту; за згодою сторін; з ініціативи Вищого органу товариства до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених пунктом 6.3 цього контракту; з ініціативи Генеральний директор до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених пунктом 6.4 цього контракту; з інших підстав, передбачених законодавством. 6.3. Генеральний директор може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи Вищого органу товариства до закінчення строку його дії: 6.3.1. У разі систематичного невиконання Генеральним директором обов’язків, покладених на нього в пункті 2.2 цього контракту, або передбачених додатковими угодами до контракту; 6.3.2. У разі одноразового грубого порушення Генеральний директор законодавства чи обов’язків, передбачених контрактом, що призвело до негативних наслідків для товариства (збитки, штрафи, постраждав авторитет товариства); 6.3.3. У разі одноголосного рішення Наглядової Ради Товариства про розірвання Контракту з Генеральним Директором з обов’язкови письмовим його попередженням не пізніше, ніж за два місяця до дати розірвання.
6.4. Генеральний директор може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення строку його дії: 6.4.1. У разі систематичного невиконання Вищим органом товариства обов’язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують або порушують компетенцію та права Генеральний директор; 6.4.2. У разі втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, що може призвести або вже призвело до погіршення економічних показників діяльності товариства; 6.4.3. У разі хвороби чи інвалідності (підтверджених відповідними медичними довідками), що перешкоджають виконанню обов’язків за контрактом. 6.5. За 2 місяці до закінчення строку дії контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий строк. 6.6. Якщо розірвання контракту здійснюється на підставах, установлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством, то про це зазначається в трудовій книжці Генеральний директор з посиланням на пункт 8 статті 36 Кодексу законів про працю України. 6.7. Про наміри розірвати контракт Керівник повинен повідомити письмово наглядову раду ПуАТ та Вищий орган товариства за два місяці. За цей період Генеральний директор повинен представити нову кандидатуру на посаду Генерального директора ПуАТ або передати керівництво справами ПуАТ першому заступнику, про що скласти відповідний акт приймання-передавання справ та подати його на розгляд до Вищого органу товариства разом із заявою про звільнення або переведення та протоколом засідання Наглядової ради товариства про заміну Генерального директора ПуАТ.

7. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ ОСОБЛИВІ УМОВИ КОНТРАКТУ

7.1. Цей контракт діє з “__” ________ 2011 року до “__” _________ 2012 року.
7.2. Сторони можуть передбачати у контракті випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин, якщо: сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді; про умови контракту інформуються відповідні працівники товариства та інші особи у зв’язку з потребою виконання контракту (ознайомлення працівників бухгалтерії, що займаються визначенням розміру виплат Керівнику, тощо). Сторони вживають заходів щодо дотримання конфіденційності умов контракту їх працівниками та посадовими особами. Конфіденційність контракту не поширюється на умови, урегульовані чинним законодавством, та на органи, які здійснюють нагляд (контроль) за дотриманням законодавства. 7.3. Умови цього контракту можуть бути змінені за згодою сторін у письмовій формі. Загальні збори акціонерів, які скликаються в період дії цього контракту, мають право прийняти рішення про зміну умов та строку його дії. 7.4. Контракт набирає чинності з моменту його підписання сторонами. 7.5. Цей контракт складено у двох примірниках, які зберігаються у кожної з сторін і мають однакову юридичну силу.

8. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

8.1. Відомості про товариство:

Повна назва _____________________________________________________

Адреса _________________________________________________________

Розрахунковий рахунок___________________________________________

в ______________________________________________________________

8.2. Відомості про Керівника:

Домашня адреса ____________________________________________________________

Домашній телефон __________________________________________________________

Службовий телефон _________________________________________________________

Паспорт, серія _______________, № ______________, виданий “__” ___________ ____ р. ким ______________________________________________________
Голова Наглядової ради                                                                     Генеральний директор

    ХХХ                                                                                                           Іванов Олег Васильович

Залишити коментар