Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Положення про Ревізійну комісію публічного акціонерного товариства

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів публічного акцiонерного товариства “ХХХ ”
протокол № ___ вiд “__”_________ 2011 р.
голова загальних зборiв акцiонерiв __________________________

ПОЛОЖЕННЯ
Про Ревізійну комісію публічного акціонерного товариства
“ХХХ”

м. Самбір
2011 р.

1. Загальні положення

1.1. Положення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства “ХХХ” (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства “ХХХ” (далі – Товариство) та рекомендацій Принципів корпоративного управління.
1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи ревізійної комісії Товариства.
1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

2. Правовий статус ревізійної комісії

2.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори можуть обирати ревізійну комісію.
2.2. Завдання ревізійної комісії полягає у здійсненні планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.
2.3. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам акціонерів та наглядовій раді Товариства.
Наглядова рада Товариства не є у відношенні до ревізійної комісії керівним органом.
2.4. Голова ревізійної комісії:
1) організує роботу ревізійної комісії;
2) скликає засідання ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань ревізійної комісії;
3) доповідає про результати проведених ревізійною комісією перевірок загальним зборам акціонерів та спостережній раді Товариства;
4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.
2.5. Секретар ревізійної комісії відповідає за інформаційне, технічне та протокольне забезпечення діяльності ревізійної комісії.
2.6. Компетенція ревізійної комісії визначається законом та Статутом Товариства.

3. Права та обов”язки ревізійної комісії.

Обов”язки та відповідальність членів ревізійної комісії

3.1. Ревізійна комісія має право:
1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 2 робочих днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції ревізійної комісії, під час проведення перевірок;
3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність;
4) подавати на розгляд Генеральному директору Товариства для вирішення питання, пов”язані з виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, та вимагати проведення позачергового засідання спостережної ради Товариства з метою вирішення зазначених питань;
5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
6) у разі необхідності та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.
3.2. Ревізійна комісія зобов”язана:
1) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх наглядовій раді, Генеральному директору та ініціатору проведення позапланової перевірки;
3) доповідати загальним зборам акціонерів та наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;
4) негайно інформувати наглядову раду та Генерального директора про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;
5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій ревізійної комісії щодо їх усунення;
6) вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
3.3. Члени ревізійної комісії зобов”язані:
1) брати участь у загальних зборах акціонерів, перевірках та засіданнях ревізійної комісії. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах, перевірках та засіданнях ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності;
2) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов”язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв”язку із виконанням функцій члена ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
3) повідомити протягом 10 днів у письмовій формі ревізійну комісію, наглядову раду та Генерального директора Товариства про втрату статусу акціонера Товариства;
4) своєчасно надавати ревізійній комісії, Генеральному директору, наглядовій раді, загальним зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
3.4. Члени ревізійної комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об”єктивність викладених у висновках ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов”язків.

4. Склад ревізійної комісії

4.1. Ревізійна комісія складається з 3 осіб. До складу ревізійної комісії входять голова, секретар та член ревізійної комісії.
4.2. Членами ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб -акціонерів.
4.3. Головою ревізійної комісії не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.
4.4. У разі, якщо в процесі роботи ревізійної комісії кількість її членів стає меншою ½ від загальної кількості, члени ревізійної комісії, що залишилися у її складі, зобов”язані протягом 3 днів з дати, коли про це стало відомо, надати письмову вимогу Генеральному директору Товариства про скликання позачергових загальних зборів з метою обрання нового складу ревізійної комісії.

5. Строк повноважень ревізійної комісії

5.1. Ревізійна комісія обирається строком на п”ять років.
5.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана ревізійна комісія, загальними зборами з будь-яких причин не буде прийнято рішення про обрання або переобрання ревізійної комісії, повноваження членів ревізійної комісії продовжуються до моменту прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання ревізійної комісії у повному складі.
5.3. Одна й та сама особа може переобиратися членом ревізійної комісії на необмежену кількість термінів.
5.4. Повноваження члена ревізійної комісії припиняються достроково:
1) у разі одностороннього складання з себе повноважень членом ревізійної комісії;
2) у разі втрати членом ревізійної комісії статусу акціонера Товариства;
3) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов”язків голови, члена ревізійної комісії;
4) прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання голови, членів ревізійної комісії за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов”язків;
5) обрання загальними зборами акціонерів нового складу ревізійної комісії на підставі п.4.5 цього Положення;
6) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
5.5. У випадках, передбачених пп.2, 3 п.5.4 цього Положення, член ревізійної комісії зобов”язаний протягом 10 днів у письмовій формі повідомити ревізійну комісію, Генерального директора та наглядову раду Товариства про настання цих обставин.
5.6. У разі одностороннього складання з себе повноважень член ревізійної комісії зобов”язаний письмово повідомити про це ревізійну комісію, Генерального директора та наглядову раду Товариства не пізніше як за 2 (два) місяці.

6. Формування ревізійної комісії

6.1. Члени ревізійної комісії обираються загальними зборами акціонерів.
6.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу ревізійної комісії мають акціонери Товариства.
Акціонер має право висувати власну кандидатуру.
6.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад ревізійної комісії.
6.4. Кандидати, які висуваються для обрання до складу ревізійної комісії, мають володіти основами бухгалтерського обліку та фінансової звітності та відповідати вимогам, зазначеним в п.п. 4.2, 4.3. цього Положення.
6.5. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу ревізійної комісії подається безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства не пізніше як за 30 днів до дати проведення загальних зборів.
6.6. Пропозиція акціонера повинна містити:
1) прізвище, ім”я та по батькові (найменування) акціонера, котрий її вносить;
2) відомості про кількість, тип та категорію акцій, що належать акціонеру, який вносить пропозицію;
3) назву органу, до якого висувається кандидат;
4) прізвище, ім”я , по батькові та дату народження кандидата;
5) зазначення кількості акцій Товариства, що належать кандидату;
6) місце роботи та посаду, яку займає кандидат – фізична особа;
7) відповідність кандидата вимогам, які передбачені п.4.2, 4.4, 6.4 цього Положення;
8) наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;
9) згоду кандидата на обрання до ревізійної комісії Товариства.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить, з зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.
6.7. Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування на виборах до складу ревізійної комісії Товариства приймається Генеральним директором Товариства протягом 5 днів після закінчення строку подання пропозицій акціонерів, який передбачений п.6.5 цього Положення.
Рішення про відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування на виборах до складу ревізійної комісії Товариства може бути прийняте Генеральним директором тільки у разі:
– недотримання акціонерами строку, встановленого частиною п.6.5 цього Положення;
– неподання даних, передбачених п.6.6 цього Положення;
– якщо особа, яка висувається для обрання до складу ревізійної комісії , не відповідає вимогам, встановленим пп.4.2, 4.3, 6.4 цього Положення;
– якщо акціонери на дату внесення пропозиції не володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.
Наявність права власності на акції (акцію) Товариства в особи, яка висувається для обрання до складу ревізійної комісії, має бути перевірена Генеральним директором згідно з реєстром акціонерів (зведеним обліковим реєстром рахунків цінних паперів) на день проведення загальних зборів.
6.8. Генеральний директор не пізніше як за 10 днів до проведення загальних зборів повинен направити рекомендованим листом або вручити за особистим підписом кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування по виборах до складу ревізійної комісії Товариства, повідомлення, яке має містити інформацію про:
– орган Товариства, до якого висувається особа;
– те, хто вніс пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, які висунули його кандидатуру.
Кандидат, якого висунули для обрання до складу ревізійної комісії Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.
6.9. Рішення про обрання членів ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які беруть участь у загальних зборах.
6.10. Якщо кількість кандидатів, які набрали зазначену у п.6.9 цього Положення кількість голосів, перевищує чисельний склад ревізійної комісії, зазначений у п.4.1 цього Положення, обраними членами ревізійної комісії вважаються перші 3 особи, які набрали найбільшу кількість голосів.
6.11. Якщо кількість кандидатів, які набрали зазначену у п.6.9 цього Положення кількість голосів, менша від складу ревізійної комісії, зазначеного у п.4.1 цього Положення, проводиться другий тур, у якому на голосування ставляться кандидатури перших 3 кандидатів, які набрали відносну більшість голосів за результатами першого туру. Претендент вважається обраним членом ревізійної комісії, якщо у другому турі за нього проголосувала більшість акціонерів або їх представників, які беруть участь у зборах.
6.12. Якщо за результатами другого туру ревізійна комісія у повному складі не обрана, скликаються позачергові загальні збори, до порядку денного яких вноситься питання про обрання ревізійної комісії. У такому разі повноваження членів діючої ревізійної комісії продовжуються до дати ухвалення загальними зборами рішення про обрання або переобрання ревізійної комісії.
6.13. Голова, секретар ревізійної комісії обираються на першому засіданні ревізійної комісії з числа її членів на термін повноважень ревізійної комісії.
Особа вважається обраною головою, секретарем ревізійної комісії, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів ревізійної комісії. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання.
Голова, секретар ревізійної комісії протягом строку дії повноважень ревізійної комісії можуть бути переобрані за рішенням ревізійної комісії. Особа, яка переобирається, не бере участі в голосуванні.

7. Організація роботи ревізійної комісії

7.1. Організаційними формами роботи ревізійної комісії є:
– планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
– засідання, на яких вирішуються питання, пов”язані із проведенням перевірок та організацією роботи ревізійної комісії.
7.2. Планова перевірка проводиться ревізійною комісією за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік з метою надання загальним зборам акціонерів висновків по річних звітах та балансах.
Строк проведення планової перевірки не повинен перевищувати 10 днів.
7.3. Позапланові перевірки проводяться ревізійною комісією:
– з власної ініціативи;
– за рішенням загальних зборів акціонерів;
– за рішенням наглядової ради;
– на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності понад 10 % голосів.
Позапланова перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства має бути розпочата не пізніше 3 (трьох) днів з моменту отримання вимоги акціонерів або протоколу загальних зборів акціонерів або наглядової ради. Строк проведення позапланової перевірки не повинен перевищувати 7 (сім) днів.
7.4. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства ревізійна комісія складає висновок, в якому має міститися:
– підтвердження достовірності даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;
– інформація про факти порушення актів законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності;
– інформація про інші факти, виявлені під час проведення перевірки.
7.5. Складений ревізійною комісією висновок підписується головою та секретарем ревізійної комісії. Член ревізійної комісії, який не згоден із певними положеннями висновку ревізійної комісії, повинен протягом дня з дати складання висновку викласти у письмовій формі свої зауваження та надати їх голові (секретарю) ревізійної комісії Товариства для подальшого розповсюдження. Зауваження, викладені у письмовій формі, є складовою та невід”ємною частиною висновку ревізійної комісії. Поширення висновку повинно здійснюватися тільки разом із зауваженнями до нього.
7.6. Члени ревізійної комісії зобов”язані брати особисту участь у проведенні перевірок та засіданнях ревізійної комісії і не можуть передавати свої повноваження іншому члену ревізійної комісії або третій особі.
7.7. Засідання ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці.
7.8. Засідання ревізійної комісії обов”язково проводяться перед початком проведення перевірки для визначення планів, завдань, порядку та строку проведення перевірки з метою підбиття підсумків, та оформлення пропозицій щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.
Документи, пов”язані з проведенням перевірки ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності Товариства, повинні бути остаточно оформлені не пізніше трьох робочих днів з дня її закінчення.
7.9. Порядок денний засідання затверджується головою ревізійної комісії і не пізніше ніж за 2 дні до дати проведення засідання у письмовій формі повідомляється членам ревізійної комісії із зазначенням дати, часу, місця та форми проведення засідання.
Про скликання засідань ревізійної комісії кожний її член повідомляється особисто.
7.10. На засіданні ревізійної комісії можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів ревізійної комісії не заперечує проти винесення цих питань на голосування.
7.11. Позачергові засідання ревізійної комісії скликаються головою ревізійної комісії у разі необхідності та на письмову вимогу члена ревізійної комісії. Вимога щодо скликання позачергового засідання подається голові ревізійної комісії із зазначенням порядку денного засідання. Позачергове засідання скликається не пізніше ніж через 3 дні після отримання відповідної вимоги. Про скликання позачергового засідання члени ревізійної комісії повідомляються у порядку, передбаченому п.7.9 цього Положення.
7.12. Засідання ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь всі її члени.
7.13. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні. Рішення з усіх питань приймаються відкритим голосуванням.
7.14. Під час голосування на засіданні голова та члени ревізійної комісії мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови ревізійної комісії є вирішальним.
7.15. Засідання ревізійної комісії може проводитися у формі спільної присутності членів ревізійної комісії у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування, а з питань організації роботи ревізійної комісії, засідання можуть проводитися за допомогою конференц-зв”язку або електронної пошти.
7.16. Під час засідання секретар ревізійної комісії веде протокол засідання, який підписується всіма членами ревізійної комісії, які брали участь у засіданні у формі спільної присутності членів ревізійної комісії. У разі, якщо засідання проводиться способом, що не передбачає безпосередньої присутності членів ревізійної комісії у визначеному місці, протокол засідання підписується головою та секретарем ревізійної комісії.
7.17. Протоколи засідань ревізійної комісії підшиваються до книги протоколів та передаються секретарем ревізійної комісії до архіву Товариства. Протоколи засідань ревізійної комісії зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства. Книга протоколів або засвідчені витяги з неї мають надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства у порядку, передбаченому Товариством.

8. Звіт ревізійної комісії

8.1. Документи, складені ревізійною комісією за підсумками проведення перевірки (висновок, пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків), мають бути протягом дня з дати їх оформлення передані Генеральному директору Товариства для оперативного розгляду та реагування на результати здійсненого контролю, спостережній раді – для оперативного розгляду та реагування на результати здійсненого контролю на найближчому засіданні спостережної ради , а також ініціатору проведення позапланової перевірки.
Висновок за результатами планової перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства повинен бути наданий спостережній раді Товариства не пізніше як за 10 робочих днів до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
8.2. Голова ревізійної комісії доповідає про результати проведених ревізійною комісією перевірок загальним зборам акціонерів та спостережній раді Товариства на найближчому засіданні спостережної ради, що проводиться після здійснення перевірки ревізійною комісією.
8.3. Доповідь голови ревізійної комісії загальним зборам акціонерів та наглядовій раді Товариства має містити:
1) інформацію про проведені нею планові та позапланові перевірки та складені за їх підсумками висновки з посиланнями на віповідні документи та необхідними поясненнями до них;
2) пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
3) інформацію про достовірність річного балансу та необхідні пояснення до нього, а також рекомендації щодо затвердження його загальними зборами.

9. Винагорода та компенсаційні витрати

9.1. За рішенням загальних зборів акціонерів членам ревізійної комісії, у період виконання ними своїх обов”язків, компенсуються витрати, пов”язані з виконанням функцій члена ревізійної комісії.

Генеральний директор
ПAT “ХХХ” __________________________

Залишити коментар