Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Статут ТзОВ ( 2 засновники фізичні особи громадяни України)

“ЗАРЕЄСТРОВАНО”                                                                                                         “ЗАТВЕРДЖЕНО”

Протокол № 1 Загальних зборів учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю “ХХХ”

від 31 серпня 2010 р.

Голова зборів

______________________________

Петренко П.П.

СТАТУТ

Товариства з обмеженою відповідальністю “ХХХ”

м. Львів
2010

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю “ХХХ”, далі по тексту –“Товариство”, створено його учасниками з метою поглиблення економічної інтеграції та більш повного використання науково-технічного і виробничого потенціалу для збільшення виробництва товарів, наукової та іншої продукції, надання послуг. 1.2. Товариство створене та діє відповідно до Цивільного та Господарського Кодексів України, іншого чинного законодавства України. 1.3. Вид підприємства: господарське товариство з обмеженою відповідальністю, створене на власності громадян України з правом найму робочої сили. 1.4. Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. 1.5. Учасниками Товариства є:
– Громадянин України Іванов Іван Іванович, паспорт КВ 200005, виданий Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області від 17.08.1999р., проживає:____________, ідентифікаційний номер;
– Громадянин України Петренко Петро Петрович, паспорт КВ 000777, виданий Залізничним РВ УМВС України у Львівській області від 21.02.2002 р., проживає:_________, ідентифікаційний номер.
1.6. Склад учасників може бути змінений в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Повне найменування Товариства – Товариство з обмеженою відповідальністю “ХХХ”. 2.2. Скорочена назва: ТзОВ “ХХХ”.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. 3.2. Товариство має право вчиняти правочини, набувати майнових та немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в судах. 3.3. Товариство має круглу печатку і штампи зі своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, торгову марку та товарний знак, веде самостійний баланс та відкриває рахунки в фінансово-кредитних установах. 3.4. Товариство у своїй діяльності керується діючим законодавством України, цим Статутом, а також рішенням Загальних зборів учасників Товариства. 3.5. Товариство володіє, користується і розпоряджається майном, що йому належить, відповідно до мети своєї діяльності та призначення майна. 3.6. Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. 3.7. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду. 3.8. Цивільна правоздатність Товариства виникає з моменту його створення і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення. 3.9. Товариство набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства України. У випадках, встановлених законом, Товариство може набувати цивільних прав та обов’язків і здійснювати їх через своїх учасників. 3.10. Для забезпечення своєї діяльності Товариство може:
• залучати на договірних засадах засоби інших підприємств та організацій, у тому числі іноземних фірм;
• купувати необхідні для його діяльності матеріали, устаткування та інше майно, як по безготівковому рахунку, так і за готівку;
• орендувати приміщення, землю, обладнання;
• отримувати кредити, інвестиції, в т.ч. з-за меж України;
• укладати у встановленому законом порядку договори з підприємствами, установами, організаціями та громадянами на виконання робіт та надання послуг, що необхідні для здійснення завдань і мети діяльності Товариства;
3.11. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші немайнові права, які можуть йому належати. 3.12. Товариство має право створювати філії та представництва, виробничі підрозділи в Україні та за її межами. 3.13. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім належним йому майном. Учасник (засновник) Товариства не відповідає за зобов’язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов’язаннями його учасника (засновника), крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1. Метою діяльності Товариства є:
• одержання прибутку;
• задоволення потреб споживача в товарах та послугах;
• розвиток сфери послуг населенню;
• створення нових робочих місць.
4.2. Предмет діяльності Товариства:
4.2.1. Організація будівництва об’єктів нерухомості та операції з нерухомістю.
4.2.2. Будівництво будівель та споруд (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, підготовчі роботи, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж, ремонтні, реставраційні та реконструкційні роботи).
4.2.3. Здавання в найм майна, в т. ч. землі та нерухомості.
4.2.4. Діяльність офісів компаній, які керують, котролюють і управляють іншими підрозділами компанії та здійснюють функції з планування та керівництва компанією.
4.2.5. Управління підприємствами, діяльність нефінансових холдингових компаній.
4.2.6. Консультування з питань комерційної діяльності та управління.
4.2.7. Роздрібна торгівля продовольчими товарами в спеціалізованих магазинах.
4.2.8. Оптова торгівля продовольчими та непродовольчими товарами.
4.2.9. Посередництво в оптовій та роздрібній торгівлі.
4.2.10. Організація мережі для оптової та роздрібної торгівлі, як в Україні, так і за кордоном.
4.2.11. Надання послуг з паркування автомобілів.
4.2.12. Проведення лізингових операцій. 4.2.13. Надання побутових послуг населенню. 4.2.14. Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах.
4.2.15. Роздрібна торгівля новими і уживаними автомобілями, мотоциклами та автотоварами.
4.2.16. Ремонт предметів особистого користування і домашнього вжитку.
4.2.17. Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами та парфумерією, текстильними виробами, одягом, меблями та обладнанням для житла, електропобутовими приладами і радіотелевізійними товарами, залізними виробами, фарбами і склом, книгами, газетами та паперовими товарами, інші види спеціалізованої роздрібної торгівлі. 4.2.18. Юридична практика. 4.2.19. Медична практика; створення та експлуатація процедурних та діагностичних центрів і кабінетів, тощо. 4.2.20. Організація, будівництво, відкриття та експлуатація готельного господарства, кемпінгів, мотелів, будинків відпочинку, лікувально-профілактичних закладів, спортивних комплексів.
4.2.21. Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, як в Україні, так і за її межами.
4.2.22. Створення та експлуатація станцій технічного обслуговування (СТО) транспортних засобів, мийок, пунктів вулканізації, технічних стендів.
4.2.23. Надання посередницьких послуг, дилерська, дистрибюторська, агентська діяльність, надання послуг з договорів комісії. 4.2.24. Діяльність у сфері відпочинку та розваг.
4.2.25. Надання дизайнерських та поліграфічних послуг. 4.2.26. Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.
4.2.27. Надання посередницьких послуг, що здійснюються за договорами доручень, комісії та агентських угодах.
4.2.28. Відкриття та експлуатація пунктів обміну валют.
4.2.29. Виробництво, переробка сільськогосподарської продукції, продукції тваринництва, їх заготівля (в т.ч. шляхом придбання у населення за готівку); виробництво харчових продуктів.
4.2.30. Отримання кредитів, розробка бізнес-планів, кредитних ліній, лізингова діяльність.
4.2.31. Здійснення операцій по експорту та імпорту товарів, робіт, послуг, продукції, сировини, устаткування, обладнання, комплектуючих деталей. 4.2.32. Інвестиційна діяльність.
4.2.33. Посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном. 4.2.34. Біржова, брокерська діяльність на внутрішньому та міжнародному ринку товарів та послуг.
4.2.35. Операції з цінними паперами.
4.2.36. Надання факторингових, консалтингових та інших послуг.
4.2.37. Надання послуг, пов’язаних з охороною власності, а також охороною громадян. 4.2.38. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення. 4.2.39. Довірчі та інші операції з майном довірителя (вкладника). 4.2.40. Інноваційна діяльність, придбання об’єктів права інтелектуальної власності.
4.2.41. Організація і проведення семінарів, конференцій, симпозіумів, організація бізнес-турів.
4.2.42. Надання складських послуг. 4.2.43. Митно-брокерська діяльність. 4.2.44. Укладання всіх видів зовнішньоекономічних угод, створення спільних підприємств з участю іноземних юридичних осіб та громадян на території України та за її межами. 4.2.45. Відкриття за межами України своїх представництв та виробничих підрозділів. 4.2.46. Представництво вітчизняних та зарубіжних фірм. 4.2.47. Виробництво, закупівля та реалізація промислових товарів, товарів народного споживання, народних промислів, лісо- та пиломатеріалів, натуральної та штучної шкіри, хутра та виробів з них.
4.2.48. Рекламна діяльність, організація і проведення виставок, ярмарок, аукціонів в Україні та за кордоном, організація та проведення презентацій та фуршетів.
4.2.49. Переробка лісоматеріалів, виробництво та реалізація пиломатеріалів, столярних виробів, товарів широкого вжитку з дерева. 4.2.50. Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів. 4.2.51. Виконання науково-дослідних, проектних та конструкторських робіт. 4.2.52. Виробництво лікарських засобів, ветеринарних медикаментів і препаратів, гуртово-роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами та препаратами. 4.2.53. Виробництво пестицидів та агрохімікатів, гуртово-роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами. 4.2.54. Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих об’єктів). 4.2.55. Здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним, залізничним, повітряним транспортом. 4.2.56. Надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях вантажів. 4.2.57. Експлуатація бензозаправочних станцій та торгівля нафтопродуктами. 4.2.58. Закупка та реалізація паливно-мастильних матеріалів (бензин, дизпаливо, природний газ, скраплений газ (пропан-бутан), мастила, нафта, вугілля).
4.2.59. Виробництво товарів широкого вжитку: виробів з деревини, металів та пластмас, виробництво столярних виробів, будівельних матеріалів та конструкцій, меблів, тощо; виробництво товарів промислового призначення.
4.2.60. Створення та експлуатація стоянок і гаражів.
4.2.61. Експлуатація спортивних споруд.
4.2.62. Надання туристичних послуг, організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму; екскурсійна діяльність.
4.2.63. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом та без переваги продовольчого асортименту.
4.2.64. Роздрібна торгівля тютюновими виробами та алкогольними напоями.
4.2.65. Організація та експлуатація закладів громадського харчування, ресторанів, кафе, барів, клубів, готелів.
4.2.66. Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення суспільної думки (маркетингові послуги).
4.2.67. Консультування з питань інформатизації, діяльність в сфері розроблення програмного забезпечення та діяльність, пов’язана з банками даних.
4.3. Товариство має право здійснювати і інші види діяльності, що не заборонені законодавством України. 4.4. У всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для зайняття тим чи іншим видом діяльності, підприємство розпочинає зайняття цим видом діяльності тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій.

5. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно чинного законодавства України та даного Статуту. 5.2. Валютна виручка зараховується на валютний балансовий рахунок Товариства і використовується ним самостійно. Валютні відрахування до республіканського і місцевого бюджетів проводяться з валютної виручки Товариства після відрахувань прямих валютних витрат, проведених Товариством зі своїх валютних коштів. Ставки відрахувань на користь державного і місцевого бюджетів регулюються законами України. 5.3. Товариство має право одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно. Товариство може відкривати за межами України свої представництва та виробничі підрозділи згідно затверджених про них положень. 5.4. В своїй зовнішньоекономічній діяльності Товариство здійснює роботи та надає послуги передбачені розділом 4 (чотири) Статуту. 5.5. Товариство купує в іноземних партнерів сировину, машини, комплектуючі вироби для розвитку власного виробництва і для задоволення потреб трудового колективу.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю складається з вартості вкладів його учасників. 6.2. Розмір Статутного капіталу становить 20 000 грн (двадцять тисяч грн. 00 коп.). 6.3. Частки Учасників Товариства в Статутному капіталі розподілені наступним чином:
• Петренко Петро Петрович – 95 % Статутного капіталу Товариства, що становить 19 000 грн. (дев’ятнадцять тисяч грн. 00 коп.);
• Іванов Іван Іванович – 5 % Статутного капіталу Товариства, що становить 1 000 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.).
6.4. Не допускається звільнення учасника Товариства від обов’язку внесення вкладу до Статутного капіталу Товариства. 6.5. До моменту державної реєстрації Товариства його учасники повинні сплатити не менше ніж п’ятдесят відсотків суми своїх вкладів. Частина Статутного капіталу, що залишилася несплаченою, підлягає сплаті протягом першого року діяльності Товариства. 6.6. Якщо учасники протягом першого року діяльності Товариства не сплатили повністю суму своїх вкладів, Товариство повинно оголосити про зменшення свого Статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку або прийняти рішення про ліквідацію Товариства. 6.7. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства з обмеженою відповідальністю виявиться меншою від Статутного капіталу, Товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. 6.8. Зменшення Статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов’язань Товариства та відшкодування їм збитків. 6.9. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі. 6.10. Додаткові вклади повинні робитися учасниками пропорційно розміру їх часток у Статутному капіталі. 6.11. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у Статутному капіталі одному або кільком учасникам цього Товариства. 6.12. Допускається відчуження учасником Товариства своєї частки (її частини) третім особам. Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника пропорційно до розмірів своїх часток, якщо домовленістю між учасниками не встановлений інший порядок здійснення цього права. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. 6.13. Якщо учасники Товариства не скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір учасника продати частку (її частину) або протягом іншого строку, встановленого домовленістю між його учасниками, частка (її частина) учасника може бути відчужена третій особі. 6.14. Частка учасника Товариства з обмеженою відповідальністю може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено. 6.15. У разі придбання частки (її частини) учасника самим Товариством воно зобов’язане реалізувати її іншим учасникам або третім особам протягом строку і в порядку, встановленому чинним законодавством України, або зменшити свій Статутний капітал. 6.16. Учасник Товариства має право вийти з Товариства, повідомивши Товариство про свій вихід не пізніше ніж за три місяці до виходу. 6.17. Учасник, який виходить із Товариства має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному капіталі Товариства. За домовленістю між учасником та Товариством виплата вартості частини майна Товариства може бути замінена переданням майна в натурі. 6.18. Якщо вклад до Статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається учасникові без виплати винагороди. 6.19. Порядок і спосіб визначення вартості частини майна, що пропорційна частці учасника у статутному фонді, а також порядок і строки її виплати встановлюються Загальними зборами учасників Товариства. 6.20. Спори, що виникають у зв’язку з виходом учасника із Товариства, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у Статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються судом. 6.21. Частина майна, що підлягає виділу, або обсяг коштів, що становлять її вартість, встановлюється згідно з балансом, який складається на дату пред’явлення вимог кредиторами. 6.22. Розрахунки із спадкоємцями (правонаступниками) учасника, які не вступили до Товариства, здійснюються відповідно до положень чинного законодавства України.

7. МАЙНО ТА КОШТИ ТОВАРИСТВА

7.1. Власністю Товариства є належні йому грошові засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань. Товариству можуть належати землі, будівлі, споруди, транспортні засоби, грошові кошти у відповідності до мети його діяльності. Товариство, якщо інше не передбачено чинним законодавством України, має право продавати іншим підприємствам, організаціям та установам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому землі, будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу. Товариству надається право, якщо інше не передбачено чинним законодавством України, продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду громадянам та юридичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, за винятком тих, які відповідно до законодавчих актів України не можуть бути в їх власності. Безоплатна передача і надання Товариством матеріальних цінностей громадянам та юридичним особам здійснюється за рішенням Загальних зборів Учасників або уповноваженого ними органу, крім випадків, передбачених законодавством України. 7.2. Майно (власний капітал) Товариства складається з:
• майна, переданого йому учасниками Товариства у власність, як вклад до статутного (складеного) капіталу;
• продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
• одержаних доходів;
• іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.
7.3. Вкладом до Статутного (складеного) капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом України. 7.4. Грошова оцінка вкладу учасника Товариства здійснюється за згодою учасників Товариства. 7.5. Кошти Товариства формуються за рахунок доходів, одержаних від своєї комерційної діяльності, надання послуг, надходження з придбаних акцій та інших цінних паперів, процентів по вкладах, кредитів банку, доброчинних внесків українських та іноземних юридичних і фізичних осіб. 7.6. Прибуток визначається, як різниця між виручкою від реалізації продукції (послуг, робіт) в діючих цінах та затратами на її виробництво і реалізацію, які включенні в собівартість продукції (робіт, послуг). 7.7. З прибутку Товариства:
• проводяться обов’язкові відрахування в бюджет;
• сплачуються податки;
• проводяться відрахування на користь учасників Товариства.
7.8. Частина коштів після вищевказаних відрахувань за рішенням учасників використовуються на утворення встановлених учасниками фондів. 7.9. У Товаристві за окремим рішенням Загальних зборів учасників можуть створюватися такі фонди спеціального призначення:
• фонд розвитку;
• резервний фонд;
• фонд споживання;
• фонд соціального розвитку;
• фонд матеріального заохочення;
• позичковий фонд;
• інші фонди.
7.9. У Товаристві створюється резервний (страховий) фонд у розмірі 25 відсотків Статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду становить 5 відсотків суми прибутку Товариства. 7.10. Склад, призначення, розміри та порядок відрахувань у такі фонди, а також порядок їх використання, розмір, порядок створення та використання нерозподіленого прибутку, визначаються Загальними зборами Учасників, виходячи з фінансового результату Товариства за певний період (квартал, півроку або рік).
8. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА
8.1. Товариство здійснює свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України, що відповідає статусу юридичної особи, самостійно визначає перспективи розвитку, розпоряджається продукцією та прибутком, який залишається після оплати податків та інших обов’язкових платежів. 8.2. Для забезпечення мети і предмету своєї господарської діяльності Товариство має право: 8.2.1. придбати необхідні для його діяльності обладнання, сировину, матеріали, комплектуючі вироби та виробничі приміщення; 8.2.2. залучає на договірних засадах кошти і майно державних, громадських і кооперативних підприємств та організацій, іноземних фірм, приватних осіб, а також акціонерного капіталу; 8.2.3. будує, купує, відчужує, бере та здає в оренду рухоме та нерухоме майно, незалежно від його місцезнаходження. Продає та передає іншим юридичним та фізичним особам (в тому числі учасникам та працівникам Товариства) обмінює, дарує, здає в оренду, надає безкоштовно в тимчасове користування належні йому землі, споруди, обладнання, транспортні засоби чи кошти на інше майно, майнові та немайнові права, а також списує їх з балансу; 8.2.4. укладає договори позики, застави, страхування, оренди та лізингу, перевезення, зберігання, доручення, угоди, контракти, договори та інші юридичні акти в т. ч. найму, підряду, доручення, комісії, схову, спільної діяльності, міни, дарування з будь-якими юридичними та фізичними особами, як на території України, так і за її межами, бере участь в торгах, конкурсах, аукціонах, виступає гарантом; 8.2.5. купує товари та матеріальні засоби, необхідні для провадження господарської діяльності в організаціях торгівлі, магазинах, підприємствах, установах, у громадян з оплатою в безготівковому порядку або за готівку; 8.2.6. вступає в різноманітні об’єднання, організації, асоціації та спілки з іншими вітчизняними та іноземними фізичними та юридичними особами. 8.2.7. створює підприємства, виступає учасником і засновником нових господарських формувань як в Україні, так і за її межами. Відкриває свої представництва та філії (контори, відділення, агентства і т. п.), в т. ч. і з правом юридичної особи; 8.2.8. може проводити взаєморозрахунки із замовниками, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами шляхом готівкових та безготівкових розрахунків, а також проводити бартерні взаєморозрахунки; 8.2.9. укладати в установленому порядку договори на виконання робіт та послуг, виготовлення продукції, необхідної підприємству для виконання виробничої програми; 8.2.10. створювати у встановленому порядку підприємства, в т. ч. з участю іноземних підприємств, а також вступати в асоціації та інші добровільні господарські об’єднання; 8.2.11. створювати філії, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних рахунків; 8.2.12. продавати і передавати іншим підприємствам і громадянам, обмінювати, здавати в оренду і безоплатне користування будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності; 8.2.13. самостійно встановлювати форми, системи і розміри оплати праці та інші види доходів осіб, які працюють по найму на підставі чинного законодавства України; 8.2.14. брати участь у зовнішньоекономічній діяльності в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. 8.3. Ціни на продукцію та послуги встановлюються Товариством із врахуванням затрат, попиту, кон’юнктури або на підставі встановлених розцінок, прейскурантів, реалізація здійснюється на договірній основі. 8.4. Товариство здійснює господарсько-фінансові взаємовідносини з юридичними та фізичними особами на договірних засадах. 8.5. Товариство може, реалізувати та купувати цінні папери відповідно до законодавства України.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

9.1. Вищим органом управління є Загальні збори учасників Товариства. Вони складаються з учасників Товариства або призначених ними представників на певний строк. Учасники вправі в будь-який час змінити свого представника на Загальних зборах учасників, сповістити про це інших учасників. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на зборах іншому учаснику або представникові іншого учасника Товариства. Учасники мають кількість голосів пропорційно розміру їх часток у Статутному фонді. Загальні збори Учасників скликаються не менше двох разів на рік. Загальні збори Учасників обирають Голову Загальних зборів Товариства. Голова Загальних зборів Товариства організує ведення протоколу. 9.2. Загальні збори Учасників уповноважені вирішувати всі питання діяльності Товариства. Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства, не можуть бути передані ними для вирішення виконавчому органу Товариства. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників відноситься: 9.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання; 9.2.2. внесення змін до Статуту Товариства; 9.2.3. зміна розміру його статутного капіталу; 9.2.4. створення та відкликання виконавчого органу Товариства; 9.2.5. визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів; 9.2.6. затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків Товариства; 9.2.7. вирішення питання про придбання Товариством частки учасника; 9.2.8. виключення учасника із Товариства; 9.2.9. прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії; затвердження ліквідаційного балансу; 9.2.10. визначення порядку та напрямки використання фондів Товариства; 9.2.11. розгляд та вирішення питань про дострокове розірвання трудових договорів з посадовими особами Товариства, які приймаються на роботу Загальними зборами учасників Товариства. 9.2.12. створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, представництв, затвердження положень про них; 9.2.13. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства, які приймаються на роботу Загальними зборами учасників Товариства; 9.2.14. визначення умов праці і оплати праці посадових осіб Товариства, його філій і представництв, які приймаються на роботу Загальними зборами учасників Товариства; 9.2.15. встановлення розміру, форм і порядку внесення учасниками додаткових внесків;
9.2.16. вирішення питань, стосовно отримання Товариством кредитів чи фінансової допомоги. 9.3. Рішення про ліквідацію Товариства приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів. 9.4. З питань, зазначених у пунктах 9.2.1, 9.2.2, 9.2.8 даного розділу, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства. 9.5. Учасник Товариства, який систематично не виконує, або неналежним чином виконує обов’язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства, може бути виключений з Товариства на основі рішення, за яке проголосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів при цьому цей учасник (його представник) у голосуванні участі не бере. 9.6. Учасник Товариства не має права голосу при вирішенні Загальними зборами Товариства питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством. 9.7. Збори учасників скликаються Головою Загальних зборів учасників Товариства. 9.8. Письмові повідомлення про проведення Зборів будуть надсилатися рекомендованим листом або підтвердженим факсом кожному учаснику не пізніше як за 30 днів до дня проведення Загальних борів учасників Товариства. 9.9. Повідомлення про Збори учасників повинні надсилатися в такій формі, яка буде прийнята Головою Зборів. У повідомленні повинно бути зазначено:
• місце, день та годину проведення Зборів;
• порядок денний з додатковим матеріалом стосовно кожної пропозиції або резолюції за порядком денним.
9.10. У випадку скликання позачергових Загальних зборів учасників Товариства додатково зазначається мета або ціль їх скликання. Порядок денний позачергових зборів обмежується цілями, що викладені у відповідному повідомленні. 9.11. Збори учасників вирішують всі питання на своїх засіданнях, рішення на яких приймаються відкритим голосуванням. 9.11.1. Кожен з учасників має право призначити для участі у Загальних зборах учасників до трьох своїх представників. Але лише один представник кожного Учасника має право голосувати на Зборах від імені учасника, про що прямо зазначається в довіреності, виданій учасником та посвідченій нотаріусом. Решта представників приймають участь у Зборах як дорадники. 9.11.2. Перед початком голосування представник учасника, уповноважений брати участь в голосуванні, вправі вимагати перерви тривалістю до 15 хвилин для наради з іншими представниками цього ж Учасника. 9.11.3. Представники учасників можуть бути не громадянами або нерезидентами України. 9.12. Збори Учасників самостійно визначають регламент своєї роботи і обирають Голову Зборів. 9.12.1. Голова Загальних зборів учасників Товариства має право:
• скликати та проводити чергові та позачергові Збори учасників;
• перевірити повноваження представників учасників;
• відмовити представнику учасника бути присутнім на Зборах, якщо його повноваження належним чином не засвідчені;
• на ведення Зборів учасників відповідно до затвердженого ними регламенту;
• організувати ведення протоколу Зборів, призначити секретаря Зборів;
9.13. Позачергові Збори учасників скликаються Головою Загальних зборів учасників Товариства у таких випадках:
• коли від одного з учасників поступила заява про вихід з Товариства;
• коли виникла необхідність провести зміни та доповнення до установчих документів Товариства;
• коли виникла загроза неплатоспроможності Товариства, яка триває більше 3-х місяців;
• коли виникла необхідність збільшення (зменшення) розміру Статутного фонду;
• коли від одного з учасників поступило повідомлення про уступку частки у Статутному фонді.
9.13.1. Позачергові Збори учасників повинні також скликатись на вимогу:
• Директора Товариства;
• Ревізійної комісії;
• учасників, що володіють у сукупності не менш як 10 відсотками голосів.
9.13.2. Позачергові Загальні збори учасників Товариства можуть бути скликані у будь-який час. Місце, дата та час проведення позачергових Загальних зборів учасників Товариства на території України або поза її межами встановлюється Головою Загальних зборів учасників Товариства.
9.13.3. Будь-хто з учасників вправі вимагати розгляду питання на будь-яких Загальних зборах учасників Товариства за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 (двадцять п’ять) днів до початку проведення зборів. 9.13.4. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників. 9.13.5. Загальні збори учасників Товариства визнаються правомочними, якщо в них беруть участь учасники (представники учасників), що мають відповідно до Статуту більш як 60 відсотків голосів. 9.13.6. Якщо такий кворум не буде досягнуто за 30 хвилин після запланованого початку зборів учасників, такі збори учасників будуть розпущені на період часу, визначений Головою Загальних зборів учасників Товариства, але не триваліший, ніж 30 днів. 9.14. Виконавчим органом Товариства є Директор. Директор Товариства обирається Загальними зборами учасників Товариства. 9.15. Директор Товариства здійснює поточне керівництво Товариством і вправі вирішувати всі питання, пов’язані з організацією діяльності Товариства, за винятком питань, передбачених в п. 9.2 Статуту та віднесених до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства. 9.16. Директор представляє Товариство у взаємовідносинах з іншими юридичними та фізичними особами:
• без довіреності укладає договори, підписує фінансові та банківські документи;
• здійснює прийом на роботу та звільняє працівників Товариства;
• приймає на роботу Головного бухгалтера Товариства з обов’язковим погодженням кандидатури Загальними зборами учасників Товариства;
• визначає склад та обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю, порядок їх захисту.
9.16.1. Директор Товариства несе відповідальність за результати роботи Товариства у відповідності до цілей та предмету його діяльності. 9.16.2. Директор може бути відкликаний з посади у разі подачі ним відповідного клопотання або порушення ним норм чинного законодавства України, трудового контракту та Статуту Товариства, якщо такі дії (бездіяльність) спричинили збитки Товариству. 9.17. При призначенні учасниками Директора з ним може укладатись трудовий контракт, в якому визначаються права, строк найняття, обов’язки та відповідальність керівника перед власниками, умови його матеріального забезпечення та звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених контрактом. 9.18. Директором може бути учасник Товариства. 9.19. Директор може бути відкликаний з посади у будь-який час, за окремим рішенням Загальних зборів учасників Товариства. 9.20. Контроль за діяльністю Директора здійснює Ревізійна Комісія (Ревізор), яка складається з трьох осіб (представників учасників). Директор не може бути членом Ревізійної комісії (Ревізором). 9.20.1. Перевірку діяльності Директора Ревізійна Комісія (Ревізор) проводить за дорученням Загальних зборів учасників Товариства, одного із учасників або за власною ініціативою. Ревізійна Комісія (Ревізор) доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам учасників Товариства. 9.20.2. Ревізійна Комісія (Ревізор) має право вимагати від посадових осіб Товариства надання їй всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів і особистих пояснень. 9.21. Ревізійна Комісія (Ревізор) вправі: 9.21.1. Доповідати про результати проведених нею перевірок Загальним зборам учасників Товариства. 9.21.2. Доповідати Загальним зборам учасників Товариства про висновки внутрішніх аудиторських перевірок щодо річних звітів та балансів. 9.21.3. Ставити питання про скликання позачергових Загальних зборів учасників Товариства. 9.21.4. Складати висновки по річним звітам та балансам. 9.21.5. Залучати на договірних засадах аудитора (іншого експерта) для проведення ревізії справ Товариства. 9.21.6. Ставити питання про скликання позачергових Загальних зборів учасників Товариства, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлені зловживання посадових осіб Товариства. 9.21.7. Без висновку Ревізійної Комісії (Ревізора) Загальні збори учасників Товариства не мають права затверджувати баланс Товариства. 9.22. Директор самостійно обирає форму організації бухгалтерського обліку Товариства згідно діючого законодавства України. 9.23. Права та обов’язки інших посадових осіб Товариства визначаються трудовими угодами, (контрактами), що укладаються з ними при прийомі на роботу. 9.24. В разі невиконання або належного виконання з боку Директора, чи інших працівників умов трудового договору та покладених на них Статутом Товариства обов’язків, трудовий договір може бути розірваний достроково за рішенням Загальних зборів учасників Товариства. 9.25. Ревізія діяльності Товариства проводиться по вимозі більшості учасників Товариства. 9.26. Товариство підзвітне у своїй діяльності перед учасниками.

10. ПРИЙОМ НА РОБОТУ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ

10.1. Директор Товариства формує трудовий колектив, здатний в ринкових умовах досягнути значних кінцевих результатів, турбуючись про високий професійний рівень та майстерність кожного працівника, забезпечення належних умов праці. 10.2. Директор Товариства здійснює прийом на роботу працівників у відповідності до трудового законодавства України. 10.3. Оплата праці найманих працівників проводиться відповідно до умов, передбачених трудовим договором чи контрактом, укладеним між працівником і Товариством при прийомі на роботу, з дотриманням вимог трудового законодавства України. 10.4. Товариство забезпечує для всіх працюючих безпечні та нешкідливі умови праці, здійснює підготовку кваліфікованих робітників та спеціалістів, їх економічне і професійне навчання за угодами в навчальних закладах, підпорядкованих органам освіти іншим відомствам і підприємствам. Товариство надає пільги працюючим у нього випускникам професійно-технічних, середніх спеціальних та вищих учбових закладів відповідно до законодавства України. Товариство зобов’язується постійно покращувати умови праці та побуту жінок, підлітків, забезпечувати їх роботою в даний час із скороченим робочим днем, жінок, які мають малолітніх дітей, вагітних жінок переводять на легшу роботу з нешкідливими умовами праці та надавати інші пільги, передбачені законодавством України. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу вирішуються трудовим колективом за участю власників чи уповноваженого ними органу. Товариство самостійно встановлює для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, додаткові пенсії для працівників, які стали інвалідами або внаслідок професійного захворювання.

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ЙОГО САМОВРЯДУВАННЯ

11.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини згідно діючого законодавства України. 11.2. Трудовий колектив Товариства:
• розглядає та затверджує проект колективного договору;
• розглядає та вирішує згідно з цим Статутом питання самоврядування трудового колективу;
• визначає та затверджує перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг;
• бере участь у моральному та матеріальному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про представлення працівників до державних нагород.
11.3. Повноваження трудового колективу Товариства реалізується загальними зборами членів трудового колективу та їх виборним органом – Радою трудового колективу, члени якого обираються таємним голосуванням на зборах (конференції) трудового колективу строком на три роки не менше як 2/3 голосів. Членів виборного органу не може бути звільнено з роботи або переведено на інші посади з ініціативи адміністрації без згоди відповідного виборного органу цього колективу. 11.4. Колективний договір укладається в Товаристві між власниками або уповноваженим ним органом і трудовим колективом або уповноваженим ним органом згідно чинного законодавства України. Колективним договором регулюються виробничі, трудові та економічні відносини трудового колективу з адміністрацією товариства, питання охорони праці, соціального розвитку. Розбіжності, що виникають при укладенні або виконанні колективного договору, вирішуються у порядку, встановленому законодавчими актами України. 11.5. Сторони, які уклали колективний договір, два рази на рік взаємозвітують про його виконання на зборах (конференції) трудового колективу.

12. КООПТАЦІЯ НОВИХ СПІВВЛАСНИКІВ

12.1. Учасник Товариства може за згодою решти учасників відступити свою частку (її частину) одному чи кільком учасникам цього ж Товариства.
12.2. Відступлення своєї частки учасником Товариства третім особам допускається лише за згодою решти учасників Товариства.
12.3. Вирішення питання зміни часток співвласників проводиться за рішенням Загальних зборів учасників в письмовій формі з відповідними змінами в Статуті.

13. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ

13.1. Учасники Товариства згідно законодавства України мають право:
• вийти з числа учасників Товариства, при цьому всі розрахунки проводяться на протязі одного року з моменту реєстрації письмової заяви про вихід;
• брати участь в управлінні справами Товариства;
• брати участь у розподілі прибутку і одержувати його частину пропорційно розміру його частки у статутному капіталі Товариства, а також заробітну плату згідно контракту з Товариством або трудової угоди;
• отримувати повну інформацію про діяльність Товариства, знайомитись з даними бухгалтерського обліку та іншою документацією;
• відчужити свою частку в статутному капіталі Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.
13.2. Учасники згідно законодавства України зобов’язані:
• внести внески в порядку і розмірах, передбачених даним Статутом і чинним законодавством України;
• не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
• дотримуватись положень установчих документів Товариства;
• виконувати прийняті на себе у встановленому порядку зобов’язання по відношенню до Товариства.
13.3. Нотаріально посвідчена заява про вихід Учасника подається голові Загальних зборів учасників Товариства, який на протязі 10 днів з дня отримання заяви повинен скликати позачергові Загальні збори учасників Товариства, на які виносяться питання про вихід учасника. Якщо позачергові Загальні збори учасників Товариства не скликаються Головою Загальних зборів учасників Товариства на протязі 10 днів, то це зобов’язані зробити учасники, що володіють у сукупності не менше 10 відсотками голосів. 13.4. Після скликання позачергових зборів складається баланс на дату виходу (дата написання заяви про вихід), і його копія передається учаснику, що виходить. 13.5. Складанню балансу, на вимогу учасника, який виходить, передує проведення інвентаризації основних засобів, малоцінних предметів, матеріалів, незавершеного виробництва і будівництва, готової продукції, дебіторської та кредиторської заборгованості, капітальних та довгострокових вкладень. 13.6. Учасник, який виходить, має право вимагати індексації основних засобів, переоцінки оборотних засобів, готової продукції, незавершеного виробництва та будівництва (крім вкладів у Статутний фонд), якщо він не забирає майно в натурі. 13.7. На Загальних зборах учасників Товариства, на які виноситься питання про вихід учасника, вирішується питання про виплату частки Учаснику, який виходить.

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

14.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. 14.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів учасників Товариства. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов’язків переходить до його правонаступників. 14.3. У випадку припинення діяльності Товариства всі засоби і майно після сплати зобов’язань перед кредиторами переходить у власність учасників, розподіляються на підставі договору між ними згідно діючого законодавства України. 14.4. Товариство, як юридична особа, ліквідується: 1) за рішенням Загальних зборів учасників Товариства; 2) за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Товариства через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути. 14.5. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, що ліквідується, перелік пред’явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду. 14.6. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується Загальними зборами учасників Товариства або судом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства. 14.7. Виплата грошових сум кредиторам Товариства, що ліквідується, провадиться у порядку черговості, встановленої чинним законодавством України, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження, за винятком кредиторів четвертої черги, виплати яким проводяться із закінченням місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу. 14.8. В разі недостатності у Товариства, що ліквідується, грошових коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна товариства. 14.9. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується учасниками Товариства або судом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства. 14.10. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається його учасникам, якщо інше не встановлено законом. 14.11. Товариство вважається ліквідованим з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1. Якщо одне з положень даного Статуту стає недійсним, це не зачіпає інші його положення. Недійсне положення анулюється або замінюється іншим, допустимим у правовому відношенні положенням. Будь-яка зміна Статуту може бути зроблена тільки за рішенням Загальних зборів учасників Товариства. Внесені зміни та доповнення до установчих документів повинні бути подані на реєстрацію до органу державної реєстрації. 15.2. Все інше, що не передбачено цим Статутом, регулюється чинним законодавством України.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Петренко Петро Петрович _______________________________

Іванов Іван Іванович _______________________________

Залишити коментар