Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

ДОГОВІР на супровід касира з грошима та документами

ДОГОВІР

на супровід касира з грошима та документами

м. ____________                                                         «____» ___________ 20 ___ р.

ЗАМОВНИК: ________________________________________________________________,

в особі ___________________________________________________________________________, що діє на підставі ________________________________________________________________,

з одного боку, і

ОХОРОННА ФІРМА: _________________________________________________________,

в особі __________________________________________________________________________,

що діє на підставі ________________________________________________________________,

з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ОХОРОННА ФІРМА бере на себе зобов’язання щодо су­проводу касира з грошима та документами при отриманні ЗАМОВНИКОМ грошових сум у бан­ку, а також виконувати всі інші права та обов’язки за даним договором.

2. Дні, час, маршрут і порядок супроводу

2.1. Дні та час супроводу касира з грошовими коштами та документами:

 

2.2. У випадку збігу днів супроводу із святковими та вихідними днями дні перевезення гро­шових коштів визначаються за графіком (місячним, квартальним), який ЗАМОВНИК на­правляє ОХОРОННІЙ ФІРМІ не пізніше ніж за ___________ днів до превезення. Графік є не­від’ємною частиною договору.

2.3. Маршрут супроводу: _____________________________________________________ _______________________________________________________________________________ .

2.4. Порядок супроводу: ______________________________________________________ _______________________________________________________________________________ .

3. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. ЗАМОВНИК:

3.1.1. Своєчасно доводить до відома ОХОРОННОЇ ФІРМИ графік перевезення грошових коштів, зміни‚ що відбулися, днів та часу супроводу.

3.1.2. Здійснює своєчасну оплату наданих ОХОРОННОЮ ФІРМОЮ послуг.

3.1.3. _________________________________________________________________________ .

3.2. ОХОРОННА ФІРМА:

3.2.1. Виділяє для супроводу касира з грошима транспорт у технічно справному стані‚ а також необхідну для виконання договору кількість (не менше _____) екіпірованих працівників.

3.2.2. Бере на себе відповідальність за безпеку касира та збереження грошових коштів.

3.2.3. Неухильно виконує графік та маршрут супроводу.

3.2.4. _________________________________________________________________________ .

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. За виконання робіт (послуг) із супроводу касира з грошима відповідно до умов Да­ного Договору ЗАМОВНИК перераховує ОХОРОННІЙ ФІРМІ щомісячно‚ не пізніше _______‚  __________________________________________________ грн…

4.2. Рахунки ОХОРОННОЇ ФІРМИ на додаткові послуги оплачуються ЗАМОВНИКОМ у встановленому порядку.

4.3. ______________________________________________________________________ .

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Даним Договором сторони несуть наступну відповідальність:

5.1.1. ОХОРОННА ФІРМА: за кожне порушення будь-якої з умов п.3.2 виплачує штраф у розмірі _______________________________________________________________.

5.1.2. ЗАМОВНИК: за прострочення виконання п.4.1 виплачує неустойку в розмірі ________________________________________________ за кожен день прострочення.

5.1.3. _____________________________________________________________________ .

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Договір набирає чинності від «__» _______ 20 __ р. і діє до «__» _____ 20 __ р.

6.2. У випадку розірвання договору однією із сторін‚ вона зобов’язана попередити письмово про це другу сторону не пізніше‚ ніж за ________ місяця.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

Залишити коментар