Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

ДОГОВІР на участь у комерційній виставці

ДОГОВІР
на участь у комерційній виставці

м. ____________                                                         «____» ___________ 20 ___ р.

ОРГКОМІТЕТ: ____________________________________________________________,

в особі директора ______________________________________________________________,

що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

УЧАСНИК: _______________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________,

що діє на підставі довіреності № _______ від «_____» ___________ 20__ р.‚ з іншого боку‚

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

УЧАСНИК надає для експонування на комерційно-торговій виставці зразки своєї продукції і товарів, а ОРГКОМІТЕТ організує виставлення цих товарів та продукції, сприяє укладенню взаємовигідних угод між УЧАСНИКОМ та третіми особами, а також надає УЧАСНИКУ додаткові послуги.

2. ОБОВ’ЯЗКИ ОРГКОМІТЕТА

ОРГКОМІТЕТ за Даним Договором зобов’язаний:

­– забезпечити умови для успішного функціонування заходу;

– надати учаснику необхідні приміщення – ________________________________________ ______________________________________________________________________________;

(склад, сховище, демонстраційний майданчик, службове приміщення з телефоном)

– забезпечити умови для найбільш ефективного експонування зразків продукції та товарів УЧАСНИКА ___________________________________________________________________;

(освітлення, дизайн, доступ, покажчики та ін.)

– включити відомості про УЧАСНИКА та його продукцію і товари до каталогів і проспек­тів заходу;

– організувати відповідне рекламне оформлення демонстраційних майданчиків УЧАСНИКА із власних матеріалів;

– надати користування телексним та телефаксним зв’язком;

– гарантувати збереження зразків продукції і товарів УЧАСНИКА, а також іншого майна на теріторії ОРГКОМІТЕТА.

3. ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА

УЧАСНИК зобов’язується:

– у термін ______________ до початку функціонування заходу надати ОРГКОМІТЕТУ відомості, необхідні для його участі в заході, розмір потрібних демонстраційних майданчиків, умови експонування, зберігання, а також іншу інформацію на вимогу ОРГКОМІТЕТА;

– у термін до _______ надати в розпорядження ОРГКОМІТЕТА зразки продукції і товарів;

– забезпечити під час роботи виставки супровід демонстрації експонатів поясненнями своїх фахівців.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ ОРГКОМІТЕТА

УЧАСНИК здійснює наступну оплату:

– внесок на право участі __________________________________________________ грн.

– оплата за оренду приміщення ____________________________________________ грн.

– оплата за охорону й зберігання зразків продукції і товарів ____________________ грн.

Усього ……………………………………….. (з урахуванням ПДВ).

УЧАСНИК оплачує ОРГКОМІТЕТУ _________________ від суми всіх угод, укладених під час заходу.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

Термін оплати: ____________________________________________________________.

Форма розрахунків: ________________________________________________________.

6. ТЕРМІНИ ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ

6.1. Даний Договір діє з моменту його підписання до завершення заходів – до «___» ________ 199 __ р.

6.2. Експонати повинні бути вивезені з території ОРГКОМІТЕТА в термін _________.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Сторони за Даним Договором несуть наступну відповідальність:

ОРГКОМІТЕТ _____________________________________________________________.

УЧАСНИК ________________________________________________________________.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та діє до моменту його остаточного виконання, але в будь-якому випадку до «__» ________ 20__ р.

8.2. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

8.3. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством.

8.4. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

Залишити коментар