Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

УГОДА про співробітництво та організацію взаємовідносин

УГОДА
про співробітництво та організацію взаємовідносин

м. ____________                                                         «____» ___________ 20 ___ р.

СТОРОНА-1:______________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________,                                    що діє на підставі Статуту, і

СТОРОНА-2: ______________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________,                                    що діє на підставі Статуту, надалі – «СТОРОНИ»,

підписали Дану Угоду про наступне:

1. СТОРОНИ у відповідності до Даної Угоди виходять з того, що інтересам кожної з них від­повідає реалізація проектів у сфері науково-технічної діяльності, створення нових видів техніки й технології.

2. На підставі вищевикладеного СТОРОНИ зобов’язуються спільно діяти для досягнення загальних господарських цілей у відповідності до статутних завдань та економічних інтересів кожної із СТОРІН, які беруть участь у Даній Угоді.

3. У процесі виконання намічених спільних цілей СТОРОНИ прагнутимуть будувати свої взаємовідносини на підставі рівності, чесного партнерства та захисту інтересів один одного.

4. У випадку необхідності СТОРОНИ виконуватимуть взаємне фінансування спільних проектів на безоплатній та безпроцентній основі.

Для цієї мети кошти будуть акумулюватися на рахунку однієї із СТОРІН; розмір, сума та порядок їх використання будуть визначені окремою угодою СТОРІН.

5. СТОРОНИ мають намір здійснювати взаємне кредитування на цілі, визначені угодами СТОРІН у межах науково-технічного та комерційного співробітництва.

6. Для швидшого досягнення цілей за Даною Угодою СТОРОНИ зобов’язуються обмінюва­тися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з аспектів взаємного інтересу, проводити спільні консультації і семінари, встановлювати науково-технічні та комерційно-фінансові зв’язки з третіми особами й інформувати один одного про результати подібних контактів.

7. Конкретні форми та розміри участі СТОРІН у здійсненні спільних проектів будуть визначатися додатковими угодами і договорами.

8. Дана Угода є передумовою і підставою для укладання, якщо СТОРОНИ визнають за необхідне, конкретних договорів (на проведення НДР, постачання, безпроцентний кредит, про спільну діяльність тощо).

9. Доходи, отримані в результаті спільної діяльності та ділового співробітництва, розподіляються в кожному окремому випадку за згодою СТОРІН.

Кожний учасник самостійно визначає напрямок використання своєї частки прибутку, отриманого від спільної діяльності.

10. Дія Даної Угоди розповсюджується на невизначений строк до моменту, доки СТОРОНИ зацікавлені у продовженні спільної діяльності.

11. Дана Угода є попередньою і не накладає на СТОРОНИ жодних конкретних фінансових та юридичних зобов’язань.

12. Дану Угоду складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із СТОРІН.

13. У випадках, не передбачених Даною Угодою, СТОРОНИ керуються чинним цивільним законодавством України.

14. СТОРОНИ зобов’язуються при виконанні Даної Угоди не зводити співробітництво до дотримання лише наявних у ній вимог, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв’язків.

15. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін.

15.1. СТОРОНА-1:

Поштова адреса та індекс: ___________________________________________________

Телефон ______________, телетайп ___________________, факс __________________

Розрахунковий рахунок № ___________ в банку ______________МФО_____________

Кореспондентський рахунок банку СТОРОНИ-1: ________________________________

15.2 СТОРОНА-2:

Поштова адреса та індекс: ___________________________________________________

Телефон ______________, телетайп ___________________, факс __________________

Розрахунковий рахунок № _____________ в банку _____________МФО____________

Кореспондентський рахунок банку СТОРОНИ-2: ________________________________

Дану Угоду підписали:

Залишити коментар