Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

ДОГОВІР купівлі-продажу ноу-хау

ДОГОВІР
купівлі-продажу ноу-хау

м. ____________                                                         «____» ___________ 20 ___ р.

ПРОДАВЕЦЬ: ____________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________,                                     що діє на підставі ______________________________________________________________,

з одного боку, і

ПОКУПЕЦЬ: ______________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________,                                   що діє на підставі ______________________________________________________________,

з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується надати ПОКУПЦЕВІ, а ПОКУПЕЦЬ зобов’язується прийняти та оплатити передачу прав на ноу-хау (секрети виробництва), обумовлену Даним Договором.

1.2. Предметом Даного Договору є передача прав на комерційне використання технічної документації, що містить знання і досвід, якими володіє ПРОДАВЕЦЬ, з виробництва наступної продукції:

1.2.1. ________________________________________________________________________.

1.2.2. ________________________________________________________________________.

1.2.3. ________________________________________________________________________.

1.2.4. ________________________________________________________________________.

1.3. У відповідності до Даного Договору, ПОКУПЕЦЬ набуває права виробляти та реалізову­вати продукцію, зазначену в п.1.2.

2. ЗМІСТ НОУ-ХАУ ТА ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

2.1. Ноу-хау (секрети виробництва) мають наступний зміст: ______________________ ______________________________________________________________________________.

2.2. Ноу-хау (секрети виробництва) містяться в наступній документації, яка передається ПРОДАВЦЕМ ПОКУПЦЕВІ:___________________________________________  ______________________________________________________________________________.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ (РОЙЯЛТІ)

3.1. Винагорода (ройялті) за передане ноу-хау (секрети виробництва) складає:

за передачу ноу-хау (секрети виробництва): _______________________________________;

за навчання персоналу використанню ноу-хау (секретів виробництва): _________________.

Усього: __________________________________________________________________.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Терміни оплати:

протягом ________________ з моменту укладення Даного Договору аванс (завдаток) в розмірі _______________________________________________________________________;

протягом ______________ з моменту підписання акту передачі ноу-хау (секрети виробництва) остаточний розрахунок.

4.2. Порядок оплати: _______________________________________________________.

(поштовий, телеграфний)

4.3. Вид розрахунків: _______________________________________________________.

(готівковий, безготівковий, змішаний)

4.4. Форма розрахунків: ____________________________________________________.

(платіжне доручення, чек, вимога-доручення)

4.5. ПОКУПЕЦЬ повинен повідомити ПРОДАВЦЯ про здійснення платежу в термін _ ______ з моменту ________________ шляхом ______________________________________.

(телеграма з повідомленням, факс та ін.)

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ НОУ-ХАУ (СЕКРЕТІВ ВИРОБНИЦТВА)

5.1. Термін передачі: _______________________________________________________.

5.2. Місце передачі: ________________________________________________________.

5.3. При передачі документації сторони складають акт здачі-приймання, який підписується повноважними представниками сторін.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У випадку порушення ПРОДАВЦЕМ терміну, передбаченого п. 5.1, він сплачує ПОКУП­ЦЕВІ пеню в розмірі _______________________ вартості непереданого в строк ноу-хау за кож­ний день прострочення.

6.2. У випадку порушення ПОКУПЦЕМ терміну, передбаченого п.4.1 Даного Договору, ПОКУПЕЦЬ сплачує ПРОДАВЦЮ пеню в розмірі ____________________ несплаченої суми за кожен день прострочення.

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

______________________________________________________________________________

(можуть бути зазначені додаткові умови співробітництва сторін: обов’язки ПРОДАВЦЯ з консультування відносно ноу-хау,

______________________________________________________________________________.

обов’язки ПОКУПЦЯ інформувати ПРОДАВЦЯ про використання ноу-хау та ін.)

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі сторін.

8.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством.

8.3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, по­пе­ред­ні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

Залишити коментар