Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Статут приватного підприємства засновником якого є одна юридична особа

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
Загальними зборами ________

Протокол № 06/09 _____________
від ___ ________ року
___________________________________
Голова зборів
____________________________________

С Т А Т У Т
ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
“АВТОМОТОТРАНС”

м.Львів – 2009 р.

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Заснування.
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОМОТОТРАНС» (надалі – Підприємство) є юридичною особою приватного права відповідно до законодавства України, створене для ведення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку і діє відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України та відповідно до інших нормативно-правових актів та положень цього Статуту.
1.2. Власник (Учасник) Підприємства:
1.2.1. Єдиним Власником (Учасником) Підприємства є:
_____________________________________(ідентифікаційний код – 353647473), що знаходиться за адресою: ______________________________
1.2.2. Власник (Учасник) вправі передавати свої корпоративні права на Підприємство (частку в статутному капіталі Підприємства) у власність іншим особам, якщо така передача не суперечить чинному законодавству.
1.3. Найменування Підприємства.
Повне: українською мовою – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОМОТОТРАНС».
російською мовою – ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АВТОМОТОТРАНС».
Скорочене: українською мовою – ПП «АВТОМОТОТРАНС».
російською мовою – ЧП «АВТОМОТОТРАНС».
1.4. Термін (строк) діяльності. Підприємство створене для ведення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку на невизначений термін (строк).

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА МЕЖІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Правовий статус.
2.1.1. Підприємство є юридичною особою відповідно до законодавства України, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів та послуг, відкриває поточні та інші рахунки в банківських установах.
2.1.2. Підприємство засноване на приватній власності.
2.1.3. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.
2.1.4. Підприємство для досягнення мети своєї діяльності має право від свого імені укладати угоди (договори, контракти), набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді: в господарському, адміністративному, третейському та інших судах.
2.1.5. Підприємство у встановленому порядку здійснює зовнішньоекономічну діяльність та проводить експортно-імпортні операції.
2.1.6. Підприємство може створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за кордоном акціонерні та інші господарські товариства, брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об’єднаннях.
2.1.7. Підприємство може створювати дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи на території України та за її межами. Дочірні підприємства діють на підставі статутів та користуються правами юридичної особи. Філією є відокремлений підрозділ Підприємства, що розташований поза його місцезнаходженням та здійснює всі або частину його функцій. Представництвом є відокремлений підрозділ Підприємства, що розташований поза його місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном Підприємства і діють на підставі затвердженого ним положення. Керівники філій та представництв призначаються Підприємством і діють на підставі виданої ним довіреності. Відомості про філії та представництва Підприємства включаються до єдиного державного реєстру.
2.1.8. Підприємство має право відповідно до чинного законодавства України придбавати цінні папери інших юридичних осіб.
2.1.9. Підприємство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.
2.2. Обмеження відповідальності.
2.2.1.Підприємство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями майном, на яке відповідно до чинного законодавства може бути звернене стягнення.
2.2.2. Держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Підприємства, а Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави.
2.2.3. Власник (Учасник) Підприємства не відповідає за зобов’язаннями Підприємства, а останнє не відповідає за зобов’язаннями свого Власника (Учасника).

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Мета діяльності. Підприємство створене з метою здійснення підприємницької діяльності, спрямованої на отримання прибутку.
3.2. Предмет діяльності. Предметом діяльності Підприємства є:
 Діяльність автомобільного вантажного транспорту;
 Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту;
 Оптова торгівля автомобільними деталями та приладдям;
 Оренда автомобілів;
 Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів (з внутрішніх перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами, з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами, з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі, з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення, з міжнародних перевезень пасажирів автобусами, з міжнародних перевезень пасажирів на таксі, з міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення, з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами;
 Діяльність, пов’язана з виробництвом автомобілів, автобусів, причепів та напівпричепів, торгівля ними;
 Надання транспортних послуг, включаючи: внутрішні та міжнародні, пасажирські і вантажні, регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів та вантажів;
 Виконання навантажувально-розвантажувальних та експедиційних робіт, робіт по ремонту і технічному обслуговуванню транспортних засобів, в тому числі на замовлення населення, товарознавчо-технічна експертиза транспортних засобів, надання транспортно-експедиційних послуг фізичним та юридичним особам;
 Роздрібна торгівля автомобілями;
 Діяльність пасажирського або вантажного залізничного, трубопровідного, автомобільного, водного та повітряного транспорту, експлуатація залізничного, трубопровідного, автомобільного, водного та повітряного транспорту;
 Надання послуг з транспортування необробленої деревини в межах лісу і поза ним;
 Здійснення екскурсійних і туристичних перевезень;
 Забезпечення функціонування наземної транспортної інфраструктури;
 Здійснення діяльності транспортних агенств;
 Надання послуг автостанцій, автовокзалів і стоянок для транспортних засобів, в т.ч. з виконанням технічних та технологічних операцій, надання послуг та виконання робіт спеціальним обладнанням та машинами (зокрема, автокранами), виробництво та реставрація запасних частин, вузлів, агрегатів до транспортних засобів;
 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів;
 Надання послуг по миттю, прибиранню, поліруванню транспортних засобів;
 Надання послуг по технічному огляду транспортного засобу на лінію та медичного огляду водіїв перед виїздом в рейс;
 Надання транспортних послуг юридичним та фізичним особам, транспортно-експедиційних послуг під час внутрішніх та зовнішніх перевезень, ремонт та продаж автотранспортних засобів, техніки, в тому числі іноземного виробництва, автосервісне обслуговування;
 Функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту;
 Торгівля транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва, будівництво та експлуатація станцій технічного обслуговування автомобілів, автосалонів, автостоянок і гаражів;
 Організація прокату легкових та вантажних автомобілів як в Україні, так і за його межами;
 Надання в оренду чи лізинг приміщень та транспорту;
 Надання послуг по зберіганню паливо-мастильних матеріалів;
 Надання інформаційних та консультаційних послуг, в тому числі щодо ринку транспортних послуг;
 Надання послуг по транспортній обробці вантажів та складування;
 Гуртова та роздрібна торгівля транспортними засобами (автомобілями) вітчизняного та іноземного виробництва;
 Надання послуг по охороні об’єктів та територій, в тому числі автомобільних стоянок, гаражів;
 Надання послуг та виконання робіт в галузі реклами, зокрема, виробництво та реалізація рекламних матеріалів, розміщенню реклами, в тому рахунку на транспортних засобах;
 Надання транспортних засобів в оренду, лізинг та на прокат;
 Виробництво і переробка сільськогосподарської продукції та сировини, заготівля, включаючи придбання у населення за готівку, переробка, зберігання та збут сільськогосподарської продукції та сировини.
 Створення та утримання машинотехнічних станцій (МТС);
 Здійснення операцій з земельними ділянками, рухомим та нерухомим майном (купівля, продаж, обмін, оренда та ін.);
 Туристична діяльність, надання послуг та виконання робіт з організації відпочинку, культурних та спортивних заходів;
 Надання посередницьких послуг, що здійснюються за договорами доручення, комісії та агентських угодах, дилерська та дистриб’юторська діяльність;
 Надання послуг по зберіганню автотранспортних засобів, товарів та продукції;
 Надання торговельно-посередницьких, посередницьких, комерційних, виробничих, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових та інших послуг юридичним та фізичним особам;
 Видавнича та поліграфічна діяльність, організація і проведення виставок, ярмарків і аукціонів;
 Здійснення благодійницької діяльності;
 Управління пакетами акцій, що знаходяться у його власності;
 Надання складських послуг, в тому числі на митних ліцензійних складах;
 Товарообмінні (бартерні) операції у відповідності з чинним законодавством;
 Здійснення діяльності з адміністрування корпоративного пенсійного фонду, одноосібно створеного Товариством.
 Здійснення діяльності з надання коштів у позику;
 Здійснення діяльності з надання гарантій та поручительств;
 Здійснення зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі здійснення експортно-імпортних операції як в Україні, так і за її межами;
 Посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною і напівфабрикатами;
 Постачання та передача електричної енергії;
 Матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських виробників, зокрема паливо-мастильними матеріалами, добривами, засобами захисту рослин, сільгосптехнікою та запчастинами, в тому числі в порядку товарного обміну на сільгосппродукцію;
 Будівництво, в т.ч. будівництво автодоріг, будівель, мостів, дорожніх естакад, тунелів і метрополітенів, полів, площадок і покрівель, спортивних і рекреаційних споруджень, магістральних трубопроводів, ліній зв’язку і енергозабезпечення, трубопроводів і прокладання ліній енергозабезпечення і зв’язку місцевого призначення, доріг, автострад, вулиць, залізниць, злітно-посадочних смуг на аеродромах, морських і річкових споруджень;
 Інші будівельні роботи;
Ø Підготовка будівельних ділянок;
Ø Знос будівель, звільнення будівельних ділянок;
Ø Планування (нівелювання) будівельних ділянок, риття котлованів і траншей, засипування котлованів і траншей;
Ø Розвідницьке буравлення і свердління;
Ø Встановлення в будинках і інших будівельних об’єктах нестандартного устаткування і пристроїв (устаткування будівель, завершальні будівельні роботи, архітектурні й інженерні роботи, монтаж і налагодження технологічного устаткування);
Ø Загальне будівництво будинків, організація та здійснення житлового будівництва (самостійно та/або із залученням підрядних спеціалізованих установ і підприємств), забезпечення пайового будівництва з фізичними та юридичними особами на договірних засадах, а також загальне фінансування будівництва;
Ø Будівництво підприємств енергетики, гірничодобувної й обробної промисловості, інших споруджень та інженерні роботи (в тому числі будівництво і спорудження стадіонів і спортивних площадок, плавальних басейнів, спортивних і рекреаційних споруджень, загальні будівельні роботи при виконанні інженерних робіт);
Ø Монтаж настилів і покрівель, металевих конструкцій, електропроводки й арматури, систем протипожежної і охоронної сигнализації, антен, ліфтів і ескалаторів, систем опалення, вентиляції і кондиціонування повітря;
Ø Бетонні, газопровідні, штукатурні, столярні, малярські, гідроізоляційні, водопровідні, каналізаційні роботи;
Ø Оптова, роздрібна та комісійна торгівля енергоресурсами (нафта, газ) та продуктами їх переробки;
Ø Оптова, роздрібна та комісійна торгівля зрідженим газом;
Ø Роботи з устаткування будівель, з забезпечення водонепроникності покрівель, з завершення будівництва, з покриття підлог і облицюванню стін плиткою;
Ø Електромонтажні, ізоляційні, санітарно-технічні роботи;
Ø Здавання в оренду власного нерухомого майна;
Ø Оренда устаткування для будівництва з обслуговуючим персоналом;
Ø Сприяння оперативному забезпеченню організацій, підприємств, установ та інших юридичних і фізичних осіб, органів виконавчої влади, та місцевого самоврядування необхідними документами для укладання угод купівлі-продажу земель, дарування, застави, придбання землі у власність та постійне і тимчасове користування, та іншою земельно-кадастровою інформацією;
Ø Забезпечення потреб організацій, підприємств, установ та інших юридичних і фізичних осіб в топографо-геодезичних роботах;
Ø Виконання проектно-пошукових робіт по розробці технічної документації для складання Державних Актів на право власності на землю та право постійного користування землею, підготовці договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) для громадян, організацій, підприємств, установ та інших землевласників і землекористувачів;
Ø Складання проектів відведення земельних ділянок у власність або користування (в тому числі на умовах оренди), відмежування в натурі (на місцевості) вилуче¬них (викуплених) і відведених ділянок для громадян, організацій, підприємств, установ та інших землевласників та землекористувачів;
Ø Виконання робіт по інвентаризації земель усіх категорій;
Ø Проведення геодезичних робіт по визначенню меж земельних ділянок підпри¬ємств, організацій, установ, особистих підсобних господарств, присадибних, садових і гаражних ділянок, інших землевласників і землекористувачів;
Ø Перенесення в натуру проектів відведення земель для громадян, державних, громадських та інших потреб;
Ø Розробка проектно-кошторисної документації на прості протиерозійні споруди та об’єкти рекультивації порушених земель;
Ø Виконання горизонтальних зйомок для складання планів землеволодінь і земле-користувань, топографічних зйомок для складання проектів будівництва об’єктів сільськогосподарського, промислового та іншого призначення;
Ø Ведення чергового кадастрового плану в електронному вигляді;
Ø Інші землевпорядні, топографічні і геодезичні роботи;
Ø Виконання земельно-оціночних робіт;
Ø Запровадження та експлуатація програмно-інформаціних комплексів системного ведення земельного кадастру, в тому числі кадастрового реєстру земельних ділянок;
Ø Надання земельно-кадастрової інформації споживачам;
Ø Посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною і напівфабрикатами, продуктами харчування та напоями, в торгівлі різними товарами;
Ø Оптова, роздрібна торгівля продовольчими товарами, напоями, молочними продуктами, рослинними маслами,кондитерськими виробами, непродовольчим та споживчими товарами, діяльність спеціалізованих магазинів;
Ø Торгівля технікою та обладнанням, надання послуг по його ремонту та сервісному обслуговуванню;
Ø Виконання науково-дослідних конструкторських робіт, розробка науково-технічної документації;
Ø Оптова, роздрібна та комісійна торгівля нафтопродуктами;
Ø Оптова торгівля паливом;
Ø Інші види оптової торгівлі;
Ø Роздрібна торгівля пальним;
Ø Переробка сирої нафти на давальницьких умовах;
Ø Будівництво та експлуатація нафтобаз, наливних пунктів нафти та нафтопродуктів;
Ø Будівництво та експлуатація автозаправних станцій та надання супутніх послуг;
Ø Оптова, роздрібна та комісійна торгівля енергоресурсами (нафта, газ) та продуктами їх переробки;
Ø Оптова, роздрібна та комісійна торгівля газом, в тому числі зрідженим (скрапленим);
Ø Будівництво і експлуатація пунктів і станцій для заправки зрідженим (скрапленим) газом;
Ø Монтаж газобалонних установок на автомобілях, їх сервісне обслуговування і заправка;
Ø Заправка побутових балонів зрідженим (скрапленим) газом, їх реалізація і технічне обслуговування;
Ø Монтаж, налагодження, технічне обслуговування, ремонт і регулювання вимірювальних приладів промислового і побутового призначення;
Ø Експлуатація, удосконалення і розвиток систем газопостачання, підвищення надійності, ефективності і безпеки їх функціонування;
Ø Виготовлення, гуртова і роздрібна торгівля обладнанням для систем газопостачання;
Ø Виконання підрядних робіт по газифікації;
Ø Виконання робіт по встановленню, технічному обслуговуванню і ремонту газового обладнання для транспортних засобів, систем газопостачання підприємств і населення;
Ø Пусконалагоджувальні роботи на об’єктах газового господарства, технічний нагляд за їх будівництвом;
Ø Надання консультаційних, інформаційних послуг юридичним та фізичним особам;
Ø Розробки, впровадження передових технологій, науково-практичних вітчизняних та закордонних досягнень, купівля-продаж технологій та “ноу-хау”;
Ø Виробництво та реалізація товарів народного споживання (взуття, одягу, іграшок, меблів, побутових речей та приладів, продукції з металу, деревини, синтетичних матеріалів, тканини, сувенірних та художніх виробів), продуктів харчування, технологій та матеріалів для потреб промисловості та сільського господарства;
Ø Виробництво будівельних матеріалів згідно встановлених стандартів;
Ø Підготовка та перепідготовка кадрів, працевлаштування в Україні та за кордоном;
Ø Надання послуг, з охорони колективної та приватної власності, а також з охорони громадян;
Ø Посередницька, закупівельна та торгівельна діяльність, в тому числі у вигляді комісійної, комерційної, консигнаційної, фірмової, гуртової та роздрібної торгівлі непродовольчими та продовольчими товарами, зокрема продуктами харчування, тютюновими виробами, автотранспортними засобами;
Ø Холдингова діяльність шляхом вкладання грошових коштів у різні види цінних паперів;
Ø Здійснення операцій із нерухомістю;
Ø Надання побутових послуг населенню, а також підприємствам та установам;
Ø Організація виробничих майстерень, підприємств та лабораторій, магазинів, ресторанів, кафе;
Ø Надання послуг у сфері громадського харчування, організація барів, кафе, ресторанів тощо;
Ø Створення мережі власних магазинів, реалізація продукції та товарів як власних, так і інших юридичних осіб, в тому числі і закуплених у іноземців, а також за готівку;
Ø Надання готельних послуг, будівництво та утримання готелів, кемпінгів, мотелів;
Ø Створення та експлуатація митних ліцензійних складів, магазинів безмитної торгівлі, надання митних брокерських послуг;
Ø Обмін готівкових валютних цінностей, включаючи операції з готівковими платіжними засобами в іноземній валюті та з кредитними картками;
Ø Створення засобів, технологій і устаткування для технічного переобладнання виробництва з метою покращення екології навколишнього середовища;
Ø Здійснення експортно-імпортних операцій, в тому числі експорт-імпорт сировини, матеріалів, комплектуючих виробів автомобілів, техніки, обладнання;
Ø Постачання та реалізація енергоносіїв (нафта, газ) та продуктів їх переробки;
Ø Здійснення будівництва та реконструкції житлових будинків, промислових та адміністративних споруд і виконання відповідних обов’язків підрядника чи субпідрядника, здійснення ремонтних робіт на об’єктах нерухомості;
Ø Надання послуг у сферi громадського харчування;
Ø Виробництво продуктів харчування;
Ø Оптова і роздрібна торгівля ліками, медичними препаратами та обладнанням;
Ø Надання посередницьких послуг, що здiйснюються за договорами доручення, комiсiї та агентськими угодами;
Ø Виробництво і переробка сiльськогосподарcької продукцiї та сировини, заготiвля, включаючи придбання у населення за готівку, переробка, зберiгання та збут сiльськогосподарcької продукцiї та сировини;
Ø Комерційна діяльність з об’єктами нерухомості та цінними паперами;
Ø Лізингові та факторингові операції;
Ø Будівництво та експлуатація об’єктів громадського харчування;
Ø Обмін готівкових валютних цінностей, включаючи операції з готівковими платіжними засобами в іноземній валюті та з кредитними картками;
Ø Створення засобів, технологій і устаткування для технічного переобладнання виробництва з метою покращення екології навколишнього середовища;
Ø Здавання під найм власної та державної нерухомості невиробничого призначення;
Ø Діяльність кафе;
Ø Діяльність зв’язку;
Ø Інша господарська діяльність, не заборонена законодавством України.
3.3. Дозволи та ліцензії. В усіх випадках, коли законодавством передбачена необхiднiсть отримання спеціального дозволу (ліцензії, сертифікату, патенту) для заняття тим чи іншим видом дiяльностi, Підприємство розпочинає таку дiяльнiсть тільки після отримання необхідного дозволу (ліцензії, сертифікату, патенту).

4. ВЛАСНИК (УЧАСНИК) ПІДПРИЄМСТВА, ЙОГО ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
4.1. Власником (Учасником) Підприємства визнається фізична чи юридична особа, яка володіє корпоративними правами на Підприємство (часткою в статутному капіталі Підприємства) на праві приватної власності.
4.2. Власник (Учасник). Власник (Учасник) Підприємства має право:
• Брати участь в управлінні Підприємством у порядку, визначеному в Статуті;
• Розподіляти прибуток Підприємства і одержувати його частину (дивіденди);
• Здійснити відчуження корпоративних прав на Підприємство (частки в статутному капіталі Підприємства) у порядку, встановленому законом;
• Одержувати інформацію про діяльність Підприємства у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом. На вимогу Власника (Учасника) Підприємство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів та звітів;
• Отримувати грошові кошти від реалізації майна Підприємства в разі його ліквідації.
4.3. Обов’язки Власника (Учасника). Власник (Учасник) Підприємства зобов’язаний:
• Затвердити Статут Підприємства та дотримуватися його положень;
• Виконувати свої зобов’язання перед Підприємством, у тому числі ті, що пов’язані з майновою участю, а також робити вклади у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом;
• Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Підприємства;
• Всебічно сприяти Підприємству в його діяльності;
• Утримуватися від дій, що можуть спричинити шкоду інтересам Підприємства та нести відповідальність за шкоду, заподіяну Підприємству їхніми діями чи бездіяльністю.
4.4. Власник (Учасник) Підприємства може мати інші права та нести інші обов’язки, встановлені законами України.

5. МАЙНО ТА СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Майно Підприємства.
5.1.1. Підприємство є власником майна, переданого йому Власником (Учасником) Підприємства у власність як вклад до статутного капіталу; продукції, виробленої Підприємством у результаті господарської діяльності; одержаних доходів; іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом. Підприємство відповідно до законодавства України володіє, користується і розпоряджається майном і майновими правами, що є у його власності, відповідно до мети створення та напрямків статутної діяльності Підприємства.
5.1.2. Майно Підприємства утворюється за рахунок:
 грошових та матеріальних вкладів Власника (Учасника);
 доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення іншої виробничо-господарської діяльності;
 придбання майна інших підприємств, організацій, установ;
 кредитів банків та інших кредиторів;
 доходів, отриманих від участі в господарських товариствах, підприємствах та інших корпоративних прав;
 доброчинних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;
 інших джерел, не заборонених законодавством України.
5.1.3. Грошові кошти Підприємства зберігаються на банківських рахунках і використовуються ним самостійно.
5.1.4. Майном Підприємства можуть наділятися створені ним дочірні підприємства, філії та представництва в порядку, визначеному Статутом Підприємства та чинним законодавством.
5.1.5. Майно і активи Підприємства, його дочірніх підприємств та інших відокремлених підрозділів, а також майно, що передане Підприємству в користування і знаходиться на території України, не підлягає націоналізації, конфіскації чи іншому вилученню, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
5.1.6. Ризик випадкової загибелі майна Підприємства несе саме Підприємство. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Підприємству в користування, несе власник майна, якщо інше не передбачено договором між власником цього майна і Підприємством.
5.2. Статутний капітал Підприємства
5.2.1. Для забезпечення діяльності Підприємства Власник (Учасник) за рахунок грошових внесків формує статутний капітал Підприємства у розмірі 20 000, 00 гривень (двадцять тисяч гривень нуль копійок).

Частка Власника (Учасника) в статутному капіталі Підприємства в грошовому виразі:
1. ___________________________________________ 20 000,00грн. Всього: 20 000,00грн.

Частка Власника (Учасника) в статутному капіталі Підприємства в процентному виразі:
1. _________________________________________ 100,00% Всього: 100,00%

5.2.2. За рішенням Власника (Учасника) Підприємство може збільшити або зменшити розмір свого статутного капіталу.
5.2.3. Зменшення статутного капіталу можливе у випадках, передбачених чинним законодавством. Зменшення статутного капіталу Підприємства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов’язань Підприємства та відшкодування їм збитків.
5.2.4. Збільшення статутного капіталу Підприємства допускається після формування Власником (Учасником) статутного капіталу Підприємства в повному обсязі. Статутний капітал Підприємства може поповнюватись за рахунок додаткових вкладів його Власника (Учасника).

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА
6.1. Органи управління Підприємства. Управління та контроль за діяльністю Підприємства здійснюють:
 Власник (Учасник) Підприємства;
 Директор.
6.2. Посадові особи Підприємства.
6.2.1. Посадовими особами Підприємства визнається Директор та Головний бухгалтер.
6.2.2. Посадові особи Підприємства несуть відповідальність за заподіяну ними Підприємству шкоду відповідно до чинного законодавства України та Статуту.
6.3. Вищий орган управління. Вищим органом управління справами Підприємства є Власник (Учасник) Підприємства.
6.4. Власник (Учасник) Підприємства.
6.4.1. Власник (Учасник) Підприємства приймає на роботу Директора в порядку, передбаченому чинним законодавством.
6.4.2. До виключної компетенції Власника (Учасника) Підприємства належить:
1) визначення основних напрямів діяльності Підприємства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;
2) внесення змін до Статуту Підприємства, затвердження Статуту Підприємства в новій редакції;
3) призначення (обрання) та відкликання (звільнення) директора Підприємства;
4) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;
5) надання Директору попередньої згоди на укладення від імені Підприємства договорів (угод) щодо:
 відчуження нерухомого майна та земельних ділянок Підприємства, акцій (часток, паїв) Підприємства в інших юридичних особах;
 оренди (найму) нерухомого майно Підприємства;
 згідно з якими Підприємство виступає гарантом або поручителем за фінансовими або іншими зобов’язаннями третіх осіб;
 застави, в яких Підприємство виступає заставодавцем чи майновим поручителем;
 передачі прав заставодержателя на майно, у яких Підприємство виступає стороною, що передає права заставодержателя на користь третіх осіб;
 про партнерство, розподіл прибутку, ліцензійних угод або інших подібних правочинів, за якими прибуток Підприємства буде або може поділятися з іншою юридичною або фізичною особою;
 про надання Підприємством іншим особам позик, безпроцентної фінансової допомоги;
 будь-яких цивільно-правових договорів та угод, в тому числі зовнішньоекономічних, на суму, що перевищує 100 000,00 гривень (сто тисяч гривень).
6) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків Підприємства;
7) прийняття рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу;
8) прийняття рішення про припинення (ліквідацію, реорганізацію) Підприємства, призначення комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження ліквідаційного (передавального, розподільчого) балансу (акта);
9) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
10) прийняття рішення про вступ Підприємства до інших господарських товариств, формувань, об’єднань, організацій тощо;
11) прийняття рішення про здійснення Підприємством внесків в статутні фонди інших суб’єктів господарювання, набуття корпоративних прав, часток у статутному капіталі інших юридичних осіб, створення філій, представництв;
12) винесення рішень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осіб Підприємства;
13) затвердження процедури, правил та інших внутрiшнiх документів Підприємства, визначення органiзацiйної структури Підприємства, затвердження типового штатного розкладу та загального розміру фонду оплати праці;
14) визначення умов оплати праці посадових осіб Підприємства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
15) на період тимчасової відсутності Директора Підприємства (хвороба, відпустка, довгострокове відрядження та ін.), Власник (Учасник) Підприємства вправі призначати Виконуючого обов’язків Директора Підприємства, який протягом строку свого призначення вправі без довіреності вчиняти всі дії (повноваження), що і Директор Підприємства;
16) вирішення будь-яких інших питань діяльності Підприємства.
6.5. Виконавчим органом Підприємства є його Директор, який призначається і звільняється (відкликається) з посади Власником (Учасником) Підприємства. Директор несе персональну вiдповiдальнiсть за ефективну дiяльнiсть Підприємства. Термін повноважень Директора визначається Власником (Учасником) Підприємства.
6.5.1. Компетенція Директора Підприємства. Директор Підприємства в межах повноважень, наданих йому Статутом:
а) здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Підприємства;
б) представляє без довіреності Підприємство у відносинах перед всіма без винятку державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, у відносинах з усіма фізичними та юридичними особами;
в) забезпечує виконання поточних та перспективних планів роботи Підприємства;
г) укладає та підписує від імені Підприємства будь-які цивільно-правові договори та угоди, в тому числі зовнішньоекономічні, на суму, що не перевищує 100 000,00 гривень (сто тисяч гривень), та на більшу суму – в разі отримання згоди Власника (Учасника) Підприємства;
д) видає довіреності на право вчинення дій та представництво від імені Підприємства;
е) приймає на роботу та звільняє працiвникiв Підприємства в установленому законодавством порядку, накладає дисциплінарні стягнення, здійснює матеріальне заохочення працiвникiв Підприємства;
є) встановлює або затверджує з урахуванням вимог чинного законодавства, функціональні обов’язки працівників Підприємства;
ж) вирiшує iншi питання, що не вiднесенi до компетенцiї Власника (Учасника) Підприємства.
6.5.2. Директор вирішує усі питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції Власника (Учасника).
6.5.3. Обов’язки Директора Підприємства. На Директора покладається обов’язок з:
а) організації виконання рішень Власника (Учасника);
б) організації роботи по складанню річних бізнес-планів, інших стратегічних та оперативних планів діяльності Підприємства, включаючи фінансові, маркетингові та виробничі питання; підготовці та поданню звітів про їх виконання;
в) організації документообігу в Підприємстві;
г) розроблення та подання на розгляд трудового колективу Підприємства проекту колективного договору;
д) забезпечення виконання Підприємством обов’язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;
6.5.4. Директор підзвітний Власнику (Учаснику) Підприємства.
6.5.5. Директор Підприємства в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, дає вказівки, які є обов’язковими до виконання всіма пiдроздiлами та штатними працівниками Підприємства.
6.5.6. Директор призначає на посаду та звільняє з неї своїх заступників, керівників та спеціалістів структурних підрозділів Підприємства.
6.5.7. Директор в межах своєї компетенції має право вчиняти від імені Підприємства будь-які юридичні дії, з урахуванням обмежень, що встановлені цим Статутом.
6.5.8. Директор Підприємства має право тимчасово делегувати (на час відпустки, хвороби чи відрядження) свої повноваження своєму заступнику чи виконуючому обов’язки.

7. ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
7.1. Ведення господарської діяльності.
7.1.1. Підприємство самостійно веде планування господарської діяльності та здійснює його, виходячи з попиту на продукцію (роботи, послуги), з метою покриття витрат, забезпечення науково-технічного, виробничого і соціального розвитку та отримання прибутку.
7.1.2. Підприємство самостійно організовує матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності шляхом придбання ресурсів на ринку товарів і послуг.
7.1.3. Підприємство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги).
7.2. Прибуток та його розподіл. Прибуток Підприємства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та інших витрат, включаючи витрати на оплату праці, сплату процентів по банківських кредитах, а також сплату податків, інших обов’язкових платежів в бюджет, передбачених чинним законодавством України. Прибуток Підприємства підлягає розподілу за рішенням Власника (Учасника) Підприємства.

8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
8.1.Здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у порядку, встановленому чинним законодавством України, відповідно до напрямків та цілей, визначених цим Статутом.
8.2. Підприємство як суб’єкт зовнішньоекономічних відносин:
8.2.1. У встановленому порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпортні операції як в Україні, так і за її межами.
8.2.2. Самостійно або при посередництві інших зовнішньоекономічних організацій здійснює операції по експорту та імпорту товарів, робіт, послуг та продукції;
8.2.3. Самостійно укладає всі види зовнішньоекономічних угод, створює спільні підприємства за участю іноземних юридичних та фізичних осіб на території України та за її межами;
8.2.4. Відкриває за межами України свої представництва та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Підприємства.
8.3. Підприємство має право одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів. При цьому Підприємство дотримується законодавства України, яке регулює проведення валютних операцій.
8.4. Зовнішньоекономічні угоди, що укладає Підприємство, підписуються Директором Підприємства або особами, які ним уповноважені.

9. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, АУДИТ
9.1. Бухгалтерський облік в Підприємстві.
9.1.1. Підприємство здійснює облік результатів фінансово-господарської діяльності, веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік.
9.1.2. Бухгалтерський, оперативний і статистичний облік та звітність в Підприємстві здійснюються відповідно до норм, встановлених чинним законодавством. Порядок організації обігу документів у Підприємстві, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах встановлюється Директором відповідно до вимог законодавства та цього Статуту.
9.1.3. Фінансові результати діяльності Підприємства визначаються на основі річного бухгалтерського звіту. Фінансовий рік Підприємства співпадає з календарним роком.
9.1.4. Списання з балансу Підприємства збитків та витрат здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України.
9.2. Відповідальність посадових осіб Підприємства.
9.2.1. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладається на Головного бухгалтера Підприємства.
9.2.2. Підприємство та посадові особи Підприємства несуть передбачену чинним законодавством відповідальність за достовірність інформації, що міститься в матеріалах публічної звітності.
9.3. Аудит. Для підтвердження достовірності та повноти річного балансу і звітності Підприємство може замовляти проведення аудиторської перевірки.

10. КАДРИ І ОПЛАТА ПРАЦІ
10.1. Форми залучення працівників.
10.1.1. Підприємство самостійно розробляє і затверджує штатний розпис, визначає фонд оплати праці і встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників.
10.1.2. Підприємство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів в порядку, передбаченому чинним законодавством.
10.1.3. Мінімальний розмір оплати праці на Підприємстві не може бути меншим від мінімального розміру заробітної плати, що встановлена чинним законодавством.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

11.1. Внесення змін до Статуту Підприємства є виключною компетенцією Власника (Учасника).
11.2. Зміни до Статуту Підприємства реєструються відповідно до чинного законодавства України у відповідному органі державної влади та/або місцевого самоврядування.

12. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ
12.1. Комерційною таємницею Підприємства є інформація про наступне:
 перспективні плани розвитку та діяльності Підприємства;
 порядок формування цін на товари та послуги;
 проекти та умови угод (договорів, контрактів);
 ділове листування;
 звіти про виробничу та комерційну діяльність;
 передбачуване коло клієнтів, партнерів та ринок збуту товарів та послуг;
 “ноу-хау” з усіх напрямків діяльності Підприємства;
 розмір прибутку і порядок та форми його розподілу.
12.2. Відомості з питань, що становлять комерційну таємницю Підприємства, можуть бути надані уповноваженим представникам державних контролюючих та правоохоронних органів з підстав і в порядку, передбачених чинним законодавством, виключно посадовими особами Підприємства.

13. ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
13.1. Загальні положення.
13.1.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, перетворення, поділу) або в результаті ліквідації. Підприємство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.
13.1.2. Власник (Учасник) Підприємства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов’язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до єдиного державного реєстру відомості про те, що Підприємство перебуває у процесі припинення.
13.1.3. Власник (Учасник) Підприємства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Підприємства, призначають комісію з припинення Підприємства (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення юридичної особи.
Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи може бути покладено на орган управління Підприємства.
13.1.4. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління справами Підприємства. Комісія виступає в суді від імені Підприємства, яке припиняється.
13.1.5. Комісія з припинення Підприємства поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію Підприємства, що припиняється, повідомлення про припинення Підприємства та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до нього. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення Підприємства. Комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення Підприємства.
13.2. Злиття, приєднання, поділ та перетворення Підприємства.
13.2.1. Злиття, приєднання та перетворення Підприємства здійснюються за рішенням його Власника (Учасника), за рішенням суду або відповідних органів державної влади.
13.2.2. Кредитор Підприємства, що припиняється, може вимагати від нього припинення або дострокового виконання зобов’язання.
13.2.3. Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Підприємства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань Підприємства, що припиняється, стосовно всіх кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами.
13.2.4. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджується Власником (Учасником) Підприємства або органом, який прийняв рішення про його припинення.
13.2.5. Нотаріально посвідчені копії передавального акта та розподільчого балансу передаються в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації Підприємства, що припиняється, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації юридичної особи правонаступника.
13.2.6. Якщо правонаступниками Підприємства є кілька юридичних осіб і точно визначити правонаступника щодо конкретних обов’язків Підприємства, що припинилася, неможливо, юридичні особи – правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами Підприємства, що припинилося.
13.2.7. У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов’язки Підприємства.
13.3. Ліквідація Підприємства.
13.3.1. Підприємство може бути ліквідоване у таких випадках:
1) за рішенням Власника (Учасника), у тому числі у зв’язку із досягненням мети, для якої було створено Підприємство;
2) за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при його створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом.
Вимога про ліквідацію юридичної особи на підставах, зазначених у пункті 2 частини першої цієї статті, може бути пред’явлена до суду органом, що здійснює державну реєстрацію, а також Власником (Учасником).
13.3.2. Рішенням суду про ліквідацію юридичної особи на його Власника (Учасника) можуть бути покладені обов’язки щодо проведення ліквідації юридичної особи.
13.3.3. Якщо вартість майна Підприємства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Підприємство ліквідується в порядку, встановленому чинним законодавством України.
13.4. Порядок ліквідації Підприємства.
13.4.1. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна юридичної особи, перелік пред’явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду.
13.4.2. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується Власником (Учасником) Підприємства або органом, який прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.
13.4.3. Виплата грошових сум кредиторам Підприємства у випадку ліквідації провадиться у порядку черговості, встановленої ЦК України, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження, за винятком кредиторів четвертої черги, виплати яким провадяться зі спливом місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу.
13.4.4. В разі недостатності у Підприємства, що ліквідується, грошових коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна Підприємства.
13.4.5. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується Власником (Учасником) Підприємства або органом, що прийняв рішення про ліквідацію Підприємства.
13.4.6. Майно Підприємства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається його Власнику (Учаснику).
13.4.7. Юридична особа є ліквідованою з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

14. ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ І ТРУДОВИХ СПОРІВ
14.1. Майнові спори, що можуть виникнути між Підприємством і його Власником (Учасником), вирішуються згідно з чинним законодавством.
14.2. Трудові спори, що можуть виникнути між Підприємством і його працівниками, вирішуються згідно з чинним трудовим законодавством.

15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
15.1. У всьому іншому, що не передбачено цим Статутом, щодо правового статусу Підприємства діють положення чинного законодавства України.
15.2. Цей Статут набирає чинності з дня його державної реєстрації.
15.3. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту (про затвердження Статуту в новій редакції) приймається Власником (Учасником). Такі зміни чи доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

ВЛАСНИКИ (УЧАСНИКИ) ПІДПРИЄМСТВА:
Єдиний Власник (Учасник) Підприємства – ___________________________________________
в особі Директора _________________________ Петренка Олександра Сергійовича, який діє на підставі повноважень, що надані йому Статутом Товариства.
________________ /підпис/

Залишити коментар