Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Зразок статуту товариства з обмеженою відповідальністю

“Затверджено”

Зборами Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „________________”
Протокол № від ____________20__ року
Голова зборів _____________ ПІП

СТАТУТ
Товариства з обмеженою відповідальністю
“___________________”
(нова редакція)

м. Львів – 2010р.

1. Загальні положення
1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю “__________________” (надалі – Товариство) утворене його учасниками відповідно до Установчого договору від року та у відповідності до вимог чинного законодавства України на необмежений термін.
1.2. Найменування Товариства:
повне українською мовою:
Товариство з обмеженою відповідальністю “____________________”;
скорочене українською мовою:
ТзОВ “______________________”;
1.3. Місцезнаходження товариства: Україна, ______________ область, ___________________ район, м. ____________, вул. ______________.,
1.4. Товариство є юридичною особою від дня державної реєстрації та діє на принципах господарського розрахунку і валютної самоокупності, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, вступати в зобов’язання, виступати у суді, господарському суді, третейському суді.
1.5. Товариство здійснює свою діяльність у відповідності до вимог актів чинного законодавства України та цього Статуту.
1.6. Товариство відповідає за своїми зобов’язаннями майном, яке йому належить.
Товариство не несе відповідальності по зобов’язаннях держави, як і держава не несе відповідальності по зобов’язаннях Товариства.
Товариство не несе відповідальності за зобов’язаннями Учасників. Угоди, укладені Учасниками до моменту реєстрації Товариства і надалі не схвалені Товариством, тягнуть за собою правові наслідки лише для Учасників.
Учасники Товариства не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з його діяльністю, у межах вартості своїх вкладів.
Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов’язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.
1.7. Товариство є власником майна, переданого йому Учасниками, одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених актами чинного законодавства України.
Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.
1.8. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії та представництва, входити в об’єднання відповідно до чинного законодавства України.
1.9. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в національній та іноземних валютах в установах банків, фірмову марку, товарний знак, знак обслуговування, які затверджуються Директором Товариства та реєструються в установленому актами чинного законодавства України порядку, круглу печатку і штампи зі своїм найменуванням, а також інші реквізити.

2. Мета та предмет діяльності Товариства
2.1. Метою створення Товариства є впровадження науково-технічних розробок у всіх галузях виробничої та соціальної інфраструктури для насичення внутрішнього ринку України товарами широкого вжитку, високоякісною продукцією вітчизняного та іноземного виробництва, здійснення будівництва промислових об’єктів та об’єктів соцкультпобуту, просування на світовий ринок науково-технічної продукції, сучасних приладів і техніки, розширення асортименту експортованих та імпортованих товарів і послуг, конкурентно здатних на вітчизняному та світовому ринках, залучення іноземних інвестицій, отримання прибутку від комерційної діяльності.
2.2. Предметом діяльності Товариства є:
2.2.1 Оптова торгівля зерном та кормами для тварин в тому числі закупівля сільськогосподарської сировини у підприємств, оргବ¬нізацій, фермерів та громадян, на біржах, аукціонах і т.п., як в Україні, так і за її межами , з подальшою реалізацією, для переробки на власних та оренд¬ваних підприємствах з подальшою реалізацією
2.2.2 Здійснення торгівельної діяльності у всіх видах, дозволених законодавством України (оптової, роздрібної, комісійної тощо), промисловими та продовольчими товарами, газетною, журнально-книжковою та іншою друкованою продукцією на території України та за її межами;
2.2.3 Консультування з питань комерційної діяльності та управління,
2.2.4 Розробка, впровадження у виробництво, виробництво, оптова та роздрібна реалізація товарів народного вжитку на території України та за її межами;
2.2.5 Надання послуг, в т.ч. побутових, населенню України та іноземним громадянам по всіх напрямках діяльності Товариства на території України та за її межами; побутове обслуговування населення: прання білизни, ремонт, фарбування та хімічна чистка одягу; надання послуг по пакуванню продукції;
2.2.6 Надання транспортно-експедиційних послуг, декларування тощо, включаючи пакувальні роботи, зв’язані з перевезеннями;
2.2.7 Здійснення екстериторіальної діяльності;
2.2.8 Ведення господарської діяльності в області промисловості, сільського господарства, будівництва та інших галузях;
2.2.9 Виробництво продовольчих товарів, товарів народного споживання і продукції виробничо-технічного призначення;
2.2.10 Органiзацiя виробництва та власне виробництво товарiв широкого вжитку: виробiв з деревини, металiв та пластмас, виробництво ст¬лярних виробiв, будiвельних матерiалiв та конструкцiй, меблiв, взуття;
2.2.11 Виробництво продукцiї в галузях легкої та харчової промисловостi;
2.2.12 Створення та експлуатацiя магазинiв, ресторанiв, кафе, барiв, інших закладів громадського харчування, а також клубiв, готелiв та вiдеосалонiв;
2.2.13 Створення та експлуатація центрів відпочинку та дозвілля;
2.2.14 Оптова та роздрібна торгiвля промисловими та продовольчими товарами, обладнанням, зовнішня торгівля;
2.2.15 Оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами;
2.2.16 Розробка, впровадження торгових марок та інших нематеріальних об’єктів власності, науково-дослiдних, науково-iнформацiйних та дослiдно-конструкторських робiт i послуг, органiзацiя виробництва, виробництво конкурентної на внутрішньому та зовнiшньому ринках продукцiї, технологiй в галузях приладобудування, машинобудування, вiтчизняних та закордонних досягнень, купівля-продаж технологій та “ноу-хау”;
2.2.17 Виробництво продуктів харчування, переробка, реалізація сільськогосподарської продукції;
2.2.18 Торгівля (роздрібна, оптова, комісійна) імпортними, вітчизняними (в тому числі власного виробництва) транспортними засобами; запасними частинами, агрегатами, витратними та паливно-мастильними матеріалами, обладнанням, інструментами, іншим технічним оснащенням для експлуатації, ремонту, технічного обслуговування транспортних засобів на території України та за її межами;
2.2.19 Закупівля сільськогосподарської сировини у підприємств, організацій, фермерів та громадян, на біржах, аукціонах і т.п., як в Україні, так і за її межами , з подальшою реалізацією, для переробки на власних та орендованих підприємствах з подальшою реалізацією
2.2.20 Створення власних міні-пекарень, цехів по переробці сільськогосподарської продукції;
2.2.21 Реалізація обладнання для закладів громадського харчування та сфери послуг;
2.2.22 Створення власних тваринницьких ферм, вирощування продукції тваринництва, птахівництва, її переробка та реалізація;
2.2.23 Вирощування квітів та грибів на власних або орендованих земельних ділянках, будівництво теплиць;
2.2.24 Вирощування риби на власних та орендованих водоймищах, її переробка та реалізація;
2.2.25 Створення власних пасік, збір та реалізація меду, іншої продукції бджільництва, вуликів і бджолоінвентаря;
2.2.26 Виготовлення пива та вина;
2.2.27 Виготовлення безалкогольних напоїв та кулінарних виробів;
2.2.28 Вирощування, заготівля та реалізація лікарських рослин;
2.2.29 Надання послуг по збереженню, сортуванню товарів та напівфабрикатів;
2.2.30 Організація, проведення (в т.ч. на комерційній основі) та участь в торговельно-промислових, мистецьких виставках, ярмарках, аукціонах, вернісажах, конкурсах, торгах, розпродажах, фізкультурно-спортивних та культурно-мистецьких заходах, а також організація салонів, центрів науково-технічної творчості, художніх майстерень;
2.2.31 Здійснення посередницьких операцій, при яких право власності на товар не переходить на посередника (на основі договорів комісії, агентських договорів, договорів доручення тощо);
2.2.32 Здійснення експортно-імпортних операцій у відповідності з укладеними договорами та контрактами, надання зовнішньоекономічних послуг;
2.2.33 Сумісна підприємницька діяльність з іноземними суб’єктами господарської діяльності, включаючи створення спільних підприємств різноманітних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном на території України та за її межами;
2.2.34 Наукова, науково-технічна, науково-виробнича та інша кооперація з суб’єктами господарської діяльності;
2.2.35 Надання послуг пов’язаних з профорієнтацією, підготовкою, перепідготовкою та підвищенням квалiфiкацiї спецiалiстiв;
2.2.36 Організація навчальних курсів для обслуговуючого персоналу закладів відпочинку, громадського харчування та побутового обслуговування населення;
2.2.37 Організація курсів іноземних мов, економіки, бухгалтерського обліку, менеджменту та комп’ютерних технологій;
2.2.38 Розробка та укладання договорів з українськими та закордонними контрагентами;
2.2.39 Представництво інтересів інофірм в Україні та українських підприємств за кордоном;
2.2.40 Надання консультативних послуг іноземним та вітчизняним юридичним і фізичним особам з питань маркетингу, реклами їх продукції;
2.2.41 Митно-ліцензійні послуги;
2.2.42 Консигнаційні послуги;
2.2.43 Рекламно-видавнича дiяльнiсть, надання полiграфiчних послуг;
2.2.44 Ремонт та реалiзацiя комп’ютерiв, мережевого обладнання; проектування, встановлення та ремонт локальних комп’ютерних мереж, надання консультацiйних, iнформацiйних та сервiсних послуг пiдприємствам та органiзацiям;
2.2.45 Створення iнфраструктур для надання рiзноманiтних сервiсних та iнформацiйних послуг представникам вiтчизняного та iноземного пiдприємництва;
2.2.46 Доставка поштової кореспонденції, розповсюдження періодичних видань;
2.2.47 Монтаж, ремонт теле-, відео- та радіоапаратури, годинників;
2.2.48 Монтаж та обслуговування систем кабельного та супутникового телебачення; створення телерадіоцентрів, студій відео- та звукозапису;
2.2.49 Виробництво, програмне та технiчне обслуговування радiоелектронної, обчислювальної, копiювальної та іншої оргтехніки, виготовлення копій з паперових носіїв інформації;
2.2.50 Розробка системного та прикладного програмного забезпечення для персональних комп’ютерів;
2.2.51 Абонементне обслуговування в мережі Relcom/UarNet/InterNet;
2.2.52 Виробництво, ремонт, обслуговування, реалізація апаратури та обладнання промислового, медичного призначення;
2.2.53 Виготовлення проектно-кошторисної документації, виконання інших проектних, проектно-пошукових, конструкторських та будівельних робіт;
2.2.54 Будівництво, ремонт та експлуатація автозаправних станцій, пунктів по заправці газом, автомобільних стоянок, станцій технічного обслуговування автотранспорту;
2.2.55 Будівництво, ремонт житлових споруд, дачних будинків, котеджів, об’єтів соцкультпобуту, промислових об’єктів, автошляхів, мостів;
2.2.56 Реконструкція об’єктів агропромислового призначення, окремих будівель, споруд і архітектурних ансамблів, електричних та теплових мереж;
2.2.57 Будівництво та ремонт зовнішніх і внутрішніх інженерних комунікацій, водопроводів, газопроводів, каналізаційних і вентиляційних систем, тепломереж;
2.2.58 Сантехнічні та оздоблювальні роботи;
2.2.59 Монтаж внутрішньої електропроводки та електроосвітлювальних ламп та інших приладів;
2.2.60 Встановлення та обслуговування засобів обліку електроенергії, газу, теплової енергії та води;

2.2.61 Ремонт житлових та нежитлових приміщень, проведення комплексу робіт по впровадженню сучасних досягнень архітектури та прикладного мистецтва у побуті; реставрація антикварних виробів;
2.2.62 Надання послуг у сфері прокату технічних та транспортних засобів, аудiо- та вiдеокасет;
2.2.63 Створення фотосалонів, надання фотопослуг;
2.2.64 Машинописні роботи, комп’ютерний набір, переклади з(на) іноземної(у) мови; палітурні роботи, ламінування документів;
2.2.65 Моделювання і конструювання одягу, пошиття жіночого та чоловічого одягу, взуття;
2.2.66 Дизайнерські послуги, оформлення вітрин, інтер’єрів, фасадів;
2.2.67 Купiвля та продаж нерухомостi як на Українi, так i за кордоном;
2.2.68 Участь в створеннi товарних i фондових бiрж;
2.2.69 Брокерська та дилерська дiяльнiсть;
2.2.70 Операції по купівлі, продажу та обміну іноземної валюти;
2.2.71 Операції з цінними паперами у випадках і у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
2.2.72 Заготівля, переробка і реалізація вторинної сировини;
2.2.73 Розробка та виготовлення макетних i дослідних виробів;
2.2.74 Надання інформаційних послуг, в т.ч. шляхом організації діяльності інформаційних агентств;
2.2.75 Заснування та організація діяльності засобів друкованої масової інформації;
2.2.76 Розробка та апробація інформаційних технологій;
2.2.77 Здійснення гуманітарної допомоги на благочинних засадах. Здійснення благодійної діяльності;
2.2.78 Виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
2.2.79 Виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
2.2.80 Виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;
2.2.81 Проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
2.2.82 Медична практика;
2.2.83 Ветеринарна практика;
2.2.84 Організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів;
2.2.85 Виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності;
2.2.86 Надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;
2.2.87 Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
2.2.88 Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
2.2.89 Надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
2.2.90 Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
2.2.91 Надання освітніх послуг шляхом проведення семінарів, навчання, науково-практичних конференцій;
2.2.92 Надання послуг, пов’язаних з охороною колективної та приватної власності, надання послуг з охорони громадян;
2.2.93 Організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму; екскурсійна діяльність;
2.2.94 Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;
2.2.95 Оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями;
2.2.96 Оптова, роздрібна торгівля тютюновими виробами;
2.2.97 Посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
2.2.98 Професійна діяльність на ринку цінних паперів;
2.2.99 Посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
2.2.100 Методичне, організаційне, фінансове і технічне співробітництво з існуючими підприємствами, фірмами, об’єднаннями різних форм власності, що діють у галузі технічного обслуговування, ремонту, автомобільного та дорожнього сервісу;
2.2.101 Створення власних або спільних з іншими суб’єктами підприємницької діяльності мережі стоянок, місць відпочинку водіїв, мотелів, кемпінгів, місць харчування, інших об’єктів дорожнього сервісу;
2.2.102 Створення автостанцій, автовокзалів, стоянок для автомобілів з виконанням технічних і технологічних операцій, послуг і робіт на лінії (маршруті) спеціальними автомобілями різного призначення (техдопомога, автокрани, спецавтотранспорт для прибирання автодоріг тощо);
2.2.103 Юридична практика, а саме: дача консультацій і роз’яснень з юридичних питань, усних і письмових довідок по законодавству; складання заяв, скарг та інших документів правового характеру; здійснення представництва інтересів громадян, підприємств і організацій за їх дорученням в суді та інших державних органах у цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення; здійснення представництва громадян та захист їх прав і законних інтересів у Радах народних депутатів, їх виконавчих та розпорядчих органах, а також державних та інших організаціях; здійснення правового обслуговування підприємств, організацій та установ; здійснення правового обслуговування зовнішньоекономічної діяльності громадян і організацій;
2.2.104 Надання маркетингових послуг (вивчення попиту, формування замовлень, ціноутворення, реклама тощо) по всіх напрямках діяльності Товариства;
2.2.103 Створення та організація діяльності косметичних центрів, в тому числі з використанням соляріїв;
2.2.104 Обробка каменю, виготовлення та реалізація вазонів, сходів, надгробних плит з використанням відповідних елементів;
2.2.105 Будівництво та експлуатація автозаправних станцій, автостоянок, нафтобаз, гаражів;
2.2.106 Організація готельної справи;
Товариство також може здійснювати іншу діяльність, проведення якої не заборонено чинним законодавством України.
Якщо для здійснення якогось виду дiяльностi Товариства згiдно чинного законодавства Укpаїни потpiбна лiцензiя або дозвiл вiдповiдного деpжавного оpгану, то такий вид діяльності Товариство здійснює після отримання необхідного дозволу (ліцензії).

3. Статутний капітал, інші фонди та прибуток Товариства.
3.1. Для забезпечення фінансово-господарської діяльності Товариства, а також для гарантії його майнових зобов’язань, за рахунок внесків Учасників створюється Статутний капітал (фонд) в розмірі 40000,00 (сорок тисячі) грн.
Вкладами Учасників Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.
Вклад, оцінений у гривнях, становить частку Учасника у Статутному фонді. Порядок оцінки вкладів визначається Зборами Учасників Товариства, якщо інше не передбачено законодавством України на момент внесення вкладу.
Забороняється використовувати для формування Статутного фонду Товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу.
3.2. Розмір статутного капіталу (фонду) Товариства розподіляється між Учасниками Товариства наступним чином:
ПІП_________________ – 40 000 (сорок тисяч ) грн., що становить 100 % (сто відсотків) Статутного капіталу Товариства;
3.3. Статутний капітал Товариства може бути збільшений за рішенням Зборів Учасників у відповідності з вимогами актів чинного законодавства України.
Збільшення Статутного капіталу може бути здійснене лише після внесення повністю всіма Учасниками Товариства своїх вкладів. Зменшення Статутного капіталу при наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається.
Рішення про зміну розміру Статутного капіталу набирає чинності після державної реєстрації цих змін у встановленому актами чинного законодавства України порядку. Рішення Товариства про зменшення його Статутного капіталу набирає чинності не раніш як через три місяці після державної реєстрації і публікації про це у встановленому актами чинного законодавства України порядку.
3.4. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання.
Порядок розподілу чистого прибутку Товариства, строки та порядок виплати частки прибутку Учасникам у вигляді дивідендів встановлюється Зборами Учасників за підсумками роботи за календарний рік. Збори Учасників розглядають пропозиції Директора Товариства з цього питання.
3.6. Резервний фонд Товариства створюється в розмірі двадцять п’ять відсотків його Статутного капіталу шляхом відрахувань до нього щорічно не менше п’яти відсотків з суми чистого прибутку Товариства, з урахуванням цього конкретний розмір щорічних відрахувань у Резервний фонд визначають Збори Учасників. Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок в установі банку і використовуються для покриття збитків, пов’язаних з господарською діяльністю Товариства. Рішення про використання коштів з Резервного фонду приймається Директором Товариства.
3.7. З прибутку, який залишається у розпорядженні Товариства, створюються наступні фонди:
– фонд виробничого та соціального розвитку;
– фонд заробітної плати;
– інші фонди.
Порядок створення та використання фондів затверджується Зборами Учасників.

4. Учасники Товариства
4.1. Учасниками Товариства є наступні фізичні особи – громадяни України:
__________________, _______ року народження, паспорт серія ОО №_________, виданий ____________ РВ УМВС України у ________________ області ______________р., який проживає Україна, м. __________, вул.______________

5. Права та обов’язки Учасників Товариства
5.1. Учасник Товариства мають право:
– брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом;
– брати участь в розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з Учасників мають особи, які є Учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів;
– вийти у встановленому законодавством України та цим Статутом порядку зі складу Учасників Товариства;
– одержувати інформацію про діяльність Товариства; на вимогу Учасника відповідний орган управління Товариством в межах власної компетенції зобов’язаний надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Зборів;
– вносити пропозиції щодо діяльності Товариства на розгляд Зборів Учасників, Голови Товариства, Директора;
– отримати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації;
– вимагати проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства;
– першочергового отримання послуг, які надаються Товариством.
5.2. Учасник Товариства зобов’язаний:
– додержуватись вимог установчих документів Товариства і виконувати рішення Зборів Учасників Товариства;
– виконувати свої зобов’язання перед Товариством, в тому числі пов’язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, в порядку та засобами, передбаченими статутними документами та інвестиційними програмами Товариства;
– не розголошувати відомості, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
– сприяти Товариству у досягненні поставленої мети його діяльності, утримуватись від будь-яких дій, що можуть пошкодити Товариству.
5.3. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у Статутному капіталі одному чи або кільком учасникам цього Товариства, а також третім особам.
З цією метою він повинен повідомити про це інших Учасників Товариства шляхом направлення їм рекомендованого листа з повідомленням про вручення. Учасники Товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини) Учасника, який має намір її відступити, пропорційно їх часткам у Статутному фонді Товариства або в іншому погодженому між ними розмірі. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалась для продажу третім особам.
Таким правом Учасники Товариства можуть скористатися на протязі місяця з моменту отримання письмового повідомлення Учасника про відступ своєї частки (її частини). У випадку, якщо Учасники Товариства не виявили бажання придбати таку частку (її частину) і не повідомили про це Учасника, що має намір відступити свою частку (її частину), рекомендованим листом з повідомленням про вручення, Учасник, що має намір відступити свою частку (її частину), має право відступити її третім особам.
Передача частки (її частини) третім особам можлива тільки після повного внесення вкладу Учасником, який її відступає. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов’язків, що належали Учаснику, який відступив її повністю або частково.
Частка Учасника Товариства після повного внесення ним вкладу може бути придбана самим Товариством. У цьому разі воно зобов’язане передати її іншим Учасникам або третім особам у строк, що не перевищує одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у вищому органі управління Товариством – Зборах Учасників провадяться без урахування частки, придбаної Товариством.
5.4. Учасника Товариства, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов’язки або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства, може бути виключено з Товариства на основі одностайно прийнятого рішення Зборів Учасників Товариства. При цьому цей Учасник (його представник) у голосуванні участі не бере. Виключення Учасника з Товариства призводить до наслідків, передбачених пунктами 5.5, 5.6 цього Статуту. Спори про виключення Учасника з Товариства вирішуються в судовому порядку.
5.5. Учасник Товариства має право вийти з Товариства, повідомивши про це не пізніше, ніж за три місяці до виходу.
Учасник, який виходить з Товариства, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному капіталі Товариства. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і в строк до дванадцяти місяців з дня виходу.
На вимогу Учасника та за згодою Товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі.
Якщо вклад до Статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається учасникові без виплати винагороди.
При виході Учасника з Товариства йому виплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна його частці у Статутному капіталі.
Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством в даному році до моменту його виходу.
5.6. При реорганізації юридичної особи, Учасника Товариства, або у зв’язку із смертю громадянина, Учасника Товариства, правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до Товариства. При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства або відмові Товариства у прийнятті до нього правонаступника (спадкоємця) йому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала реорганізованій або ліквідованій юридичній особі (спадкодавцю), вартість якої визначається на день реорганізації або ліквідації (смерті) Учасника. У цих випадках розмір Статутного фонду Товариства підлягає зменшенню.
5.7. Спори, що виникають у зв’язку із виходом Учасника із Товариства, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у Статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються судом.

6. Органи управління Товариством
6.1. Управління Товариством здійснюють його органи:
– Збори Учасників Товариства;
– Голова Товариства;
– Директор Товариства.
6.2. Вищим органом Товариства є Збори Учасників Товариства, які складаються з Учасників Товариства або їх представників, призначених ними у відповідності до вимог чинного законодавства України.
Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Зборах Учасників, сповістивши про це інших Учасників.
Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства.
Учасники Товариства мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі (фонді).
Збори Учасників правомочні розглядати і приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства в порядку, визначеному актами чинного законодавства України та цим Статутом.
6.3. До компетенції Зборів Учасників Товариства належить:
6.3.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
6.3.2. Внесення змін до Статуту Товариства;
6.3.3. Прийняття рішення про зміну Статутного капіталу;
6.3.4. Встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
6.3.5. Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;
6.3.6. Прийняття в число Учасників Товариства нових осіб, у тому числі правонаступників (спадкоємців);
6.3.7. Виключення Учасника з Товариства;
6.3.8. Затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів Товариства, включаючи його філії та представництва, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття та розподілу збитків;
6.3.9. Створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв, затвердження їх статутів і положень;
6.3.11. Обрання та відкликання Директора Товариства;
6.3.12. Обрання та відкликання Голови Товариства;
6.3.13. Визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів.
6.3.13. Затвердження укладених Директором договорів (угод, контрактів) по господарських операціях з майном Товариства, балансова вартість якого перевищує суму, еквівалентну половині Статутного фонду Товариства на момент укладання договору (угоди, контракту);
6.3.14. Отримання Товариством банківських кредитів; надання в заставу належного Товариству майна з метою забезпечення його зобов’язань;
6.3.16. Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;
6.3.17. Винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб виконавчих органів Товариством;
6.3.18. Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
6.3.19. Здійснення інших повноважень, передбачених цим Статутом.
Збори Учасників вправі давати обов’язкові для виконання доручення виконавчому органу та органу контролю Товариства, а також окремим посадовим особам Товариства. Виконання цих доручень контролюється Зборами Учасників. Про виконання доручень відповідна посадова особа, якій це доручення видане, звітує Зборам Учасників.
З питань, зазначених в підпунктах 6.3.1, 6.3.2, 6.3.7 пункту 6.3 цього Статуту, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.
6.4. Повноваження, передбачені підпунктами 6.3.1 – 6.3.19 пункту 6.3 цього Статуту, належать до виключної компетенції Зборів Учасників Товариства і не можуть бути передані іншим органам управління Товариства. Збори Учасників Товариства можуть віднести до своєї виключної компетенції також інші повноваження.
6.5. Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.
Брати участь у зборах з правом дорадчого голосу має право Директор Товариства, який не є Учасником Товариства. Учасники Товариства, які беруть участь у Зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник. Цей перелік підписується головою та секретарем Зборів.
Будь-хто з Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів.
Голова Зборів Учасників Товариства організує ведення протоколу. Книга протоколів має бути у будь-який час надана Учасникам Товариства. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів. 6.6. Збори Учасників Товариства скликаються не рідше двох разів на рік. Позачергові Збори Учасників скликаються Головою Товариства у разі неплатоспроможності Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення Статутного фонду.
Збори Учасників Товариства скликаються також на вимогу Директора.
Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів Учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Збори Учасників. Про проведення Зборів Товариства Учасники персонально повідомляються Головою Товариства та/або Директором рекомендованими листами з повідомленням про вручення та факсом з зазначенням часу і місця проведення Зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за тридцять днів до скликання Зборів Учасників. Будь-хто з Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за двадцять п’ять днів до початку Зборів. Не пізніш як за сім днів до скликання загальних Зборів Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного Зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на Зборах.
Збори Учасників збираються за місцезнаходженням Товариства або в разі необхідності – в іншому місці, вказаному у повідомленні про скликання Зборів Учасників, але в будь-якому випадку на території України.
Уся робота з підготовки та скликання Зборів Учасників Товариства проводиться Головою та Директором Товариства.

6.7. Збори Учасників відкриває Голова Товариства або будь-який інший Учасник Товариства, визначений за згодою інших Учасників Товариства, який доповідає про наявність кворуму на Зборах.
Збори Учасників обирають голову зборів та секретаря зборів. Рішення щодо кандидатур приймається простою більшістю голосів Учасників, що беруть участь у Зборах.
6.8. Голова Зборів Учасників Товариства:
6.8.1. Керує роботою Зборів;
6.8.2. Оголошує питання порядку денного, надає слово виступаючим;
6.8.3. Проводить голосування з питань порядку денного зборів та оголошує підсумки голосування.
Секретар Зборів веде протокол українською мовою.
Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів Учасників підраховуються Секретарем Зборів.
6.9. Рішення Зборів Учасників Товариства, прийняті з додержанням вимог цього Статуту, є обов’язковими для всіх Учасників Товариства, включаючи тих, хто не брав участі у Зборах, а також всіх органів і посадових осіб Товариства.
6.10. Хід Зборів Учасників Товариства та прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування по кожному питанню, оформляються протоколом Зборів. За рішенням Зборів Учасників Товариства протокол Зборів може бути посвідчений нотаріально.
6.11. Учасники, що брали участь у Зборах і не згідні з їх рішеннями, можуть висловити окрему думку, яка заноситься до протоколу Зборів.
6.12. Голова зборів та Секретар зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу Зборів Учасників Товариства.
6.13. Протокол Зборів Учасників Товариства підписується головою та секретарем Зборів і не пізніше ніж через три робочих дні після закінчення Зборів разом з додатками до протоколу передається Директору Товариства.
6.14. Протоколи Зборів Учасників Товариства і всі додатки до них зберігаються в Директора Товариства протягом усього часу діяльності Товариства.
6.15. Директор Товариства несе персональну відповідальність за збереження протоколів Зборів Учасників.
6.16. Якщо Збори Учасників Товариства не відбулися через відсутність кворуму, передбаченого цим Статутом, то Голова Товариства та/або Директор повинні скликати повторні Збори Учасників з тим самим порядком денним.
6.17. Повторні Збори Учасників повинні бути підготовлені та проведені з додержанням порядку, передбаченого цим Статутом та чинним законодавством України.
6.18. У повідомленні про повторні Збори Учасників Товариства викладається порядок денний та міститься вказівка на те, що ці Збори Учасників є повторними.
6.19. На Зборах Учасників Товариства із числа його Учасників обирається Голова Товариства, який здійснює постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Директора Товариства та представляє інтереси Учасників між Зборами Товариства.
6.20. До компетенції Голови Товариства належить:
6.20.1. Організація роботи Товариства згідно доручень Зборів Учасників;
6.20.2. Скликання Зборів Учасників Товариства.
6.20.3. Головування на Зборах Учасників Товариства.
6.20.4. Здійснення інших функцій, необхідних для організації діяльності Товариства в межах своїх повноважень, визначених цим Статутом.
6.21. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво та управління поточною діяльністю Товариства, є Директор Товариства. У своїй діяльності Директор Товариства керується Конституцією України, іншими актами чинного законодавства України, цим Статутом, рішеннями Зборів Учасників та Голови Товариства, прийнятими в межах їх компетенції, визначеної цим Статутом.
6.22. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Зборів Учасників Товариством, визначених цим Статутом.
Директор підзвітний Зборам Учасників і організує виконання їх рішень. Директор не може приймати рішення, обов’язкові для Учасників Товариства.
Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених актами чинного законодавства України та цим Статутом.
Директор має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства. Директор не може бути обиратися головою Зборів Учасників Товариства. 6.23. Директор обирається та відкликається Зборами Учасників Товариства. 6.24. Учасник Товариства, який є Директором, не може бути одночасно Головою Товариства. 6.25. Рішення Директора оформляються його наказами. 6.26. До компетенції Директора Товариства належить:
6.26.1. Організація діяльності (в тому числі зовнішньоекономічної) по всіх напрямках статутної діяльності Товариства у відповідності до планів, програм, інших нормативних актів Товариства;
6.26.2. Контроль за відповідністю діяльності Товариства актам чинного законодавства України;
6.26.3. Підготовка проектів рішень з питань, які входять до компетенції Зборів Учасників Товариства;
6.26.4. Здійснення заходів по розвитку матеріально-технічної бази Товариства;
6.26.5. Організація діловодства і внутрішнього розпорядку роботи Товариства.
6.26.6. Підготовка і подання на розгляд та затвердження Зборів Учасників Товариства:
6.26.6.1. Звітів про результати діяльності Товариства за рік; 6.26.6.2. Пропозицій з питань удосконалення діяльності Товариства; 6.26.6.3. Програм і планів діяльності Товариства.
6.26.7. Без довіреності (доручення) представляти Товариство перед іншими фізичними та/або юридичними особами як на території України, так і за її межами;
6.26.8. Видавати доручення іншим фізичним та/або юридичним особам на представницво інтересів Товариства, здійснення господарських операцій. При цьому обсяг повноважень уповноважених Директором в такий спосіб інших осіб не може перевищувати обсяг компетенції Директора, що визначений цим Статутом;
6.26.9. Проведення господарських операцій, підписання договорів, угод та контрактів від імені та на користь Товариства без попереднього погодження та наступного затвердження Зборами Учасників Товариства, за винятком договорів (угод, контрактів) по господарських операціях з майном Товариства, балансова вартість якого перевищує суму, еквівалентну половині Статутного фонду Товариства на момент укладання договору (угоди, контракту);
6.26.10. Видавати накази з питань діяльності Товариства;
6.26.11. Затверджувати штатний розклад, інструкції про посадові обов’язки і порядок оплати праці працівників Товариства з урахуванням вимог колективного договору, приймати на роботу та звільняти працівників Товариства; 6.26.12. Укладення колективного договору з працівниками Товариства;
6.26.13. Організовувати проведення планових ревізій та аудиторських перевірок діяльності Товариства;
6.27. Перелік повноважень Директора Товариства може бути розширений на підставі окремих доручень Зборів Учасників Товариства.
6.28. Директор Товариства в межах наданих йому повноважень несе персональну відповідальність за результати діяльності Товариства, за виконання правомірних рішень Зборів Учасників Товариства.

7. Облік та звітність Товариства. Ревізійна комісія
7.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до чинного законодавства України. Організація діловодства в Товаристві, його філіях, представництвах визначається Директором. По закінченню кожного року складається баланс та розрахунок прибутків та збитків, що затверджуються Зборами Учасників Товариства.
Фiнансовий рiк Товариства спiвпадає з календарним роком. Перший фiнансовий рiк закiнчується 31 грудня року початку дiяльностi Товариства.
Бухгалтерська документацiя Товариства ведеться українською мовою.
Вартiсний облiк ведеться в нацiональнiй валютi – гривнях.
Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики України.
Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою). Обов’язкова аудиторська перевірка річного балансу і звітності Товариства проводиться у випадках передбачених актами чинного законодавства України, а також за рішенням Зборів Учасників Товариства або Директора Товариства.
Аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов’язаного майновими інтересами з Товариством чи його Учасниками може бути проведено і на вимогу будь-кого з Учасників Товариства, який несе витрати, пов’язані із проведенням такої перевірки.
7.2. Списання з балансу Товариства безнадійної до стягнення заборгованості, втрат товарно-матеріальних цінностей, морально застарілого, зношеного та непридатного для подальшого використання обладнання, а також втрат по припинених та нездійснених капітальних роботах, інвестиційних програмах здійснюється за рішенням Директора у відповідності до вимог актів чинного законодавства України з погодженням цього рішення Зборами Учасників.

8. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства
8.1. На підставі Конституції та Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” в межах предмету діяльності Товариства, що визначений цим Статутом, Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
8.2. У випадках, передбачених актами чинного законодавства України, Товариство здійснює реєстрацію, отримує дозволи, ліцензії для здійснення конкретних видів зовнішньоекономічної діяльності в межах предмету діяльності Товариства, що визначений цим Статутом.
8.3. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав і обов’язків суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до актів чинного законодавства України.

9. Порядок внесення змін до Статуту Товариства
9.1. Внесення змін до цього Статуту Товариства є компетенцією Зборів Учасників. Рішення з питань зміни Статуту приймається в порядку, встановленому цим Статутом.
9.2. Зміни, які внесено до установчих документів Товариства, реєструються у порядку, встановленому законодавством України.

10. Трудовий колектив Товариства та його самоврядування
10.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору.
10.2. Трудовий колектив Товариства:
10.2.1. Розглядає і затверджує проект колективного договору;
10.2.2. Розглядає і вирішує згідно з Статутом Товариства питання самоврядування трудового колективу;
10.2.3. Бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про представлення працівників Товариства до державних нагород.
10.3. Повноваження трудового колективу Товариства реалізуються загальними зборами (конференцією) членів трудового колективу та через їх виборні органи у відповідності до Положення про ці органи та актів чинного законодавства України. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обрати орган колективного самоврядування, до складу якого не можуть входити Голова Товариства та Директор Товариства. Члени виборного органу не можуть бути звільнені з роботи з ініціативи власників Товариства або уповноваженого ними органу без згоди цього виборного органу трудового колективу.
10.4. З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів між трудовим колективом в особі його представницького виборного органу та власниками Товариства в особі Директора укладається колективний договір, зміст якого визначається сторонами відповідно до вимог чинного законодавства України.

11. Комерційна таємниця та конфіденційна інформація
11.1. Комерційну таємницю Товариства становлять наступні відомості:
зміст, характер, кількість угод (договорів, контрактів), укладених Товариством з іншими фізичними та/або юридичними особами; аналітичні матеріали, інформація про зміст та характер, а також кількість послуг, наданих Товариством фізичним та юридичним особам або отриманих від них в Україні та/або за кордоном, крім даних, які визначені актами чинного законодавства України як такі, що не становлять комерційної таємниці.
11.2. Конфіденційну інформацію Товариства становлять наступні відомості:
матеріали листування Товариства з контрагентами за договорами та угодами, іншими фізичними та/або юридичними особами, у тому числі у випадках, якщо таке листування здійснюється за допомогою електронної пошти; матеріали особових справ працівників та посадових осіб Товариства; відомості про користувачів (споживачів) послуг Товариства; розміри посадових окладів та інших видів оплати праці.
11.3. Порядок забезпечення збереження, використання відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, визначається у відповідному Положенні, яке затверджується Директором Товариства.
11.4. Посадові особи, працівники Товариства повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену актами чинного законодавства України.
Збитки, завдані внаслідок розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації Товариства, відшкодовуються винними особами в повному обсязі.

12. Порядок вирішення суперечок
12.1. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути між Учасниками, між Товариством та третіми особами, між трудовим колективом Товариства та Директором або Учасниками Товариства, між Директором та Учасниками Товариства, будуть, по можливості, вирішуватись шляхом узгодження на засадах компромісу. При неможливості досягнення згоди зацікавлені сторони вирішують спори у судовому порядку.

13. Порядок виплати дивідендів Учасникам Товариства
13.1. Учасник Товариства має право на отримання частки прибутку Товариства у вигляді дивіденду.
13.2. Дивіденд – це частина прибутку Товариства, що виплачується у вигляді доходу на вклад. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками діяльності Товариства у відповідному календарному році за рахунок чистого прибутку Товариства після сплати встановлених законодавством України податків та формування фондів Товариства у відповідності з рішенням Зборів Учасників Товариства.
13.3. Пропозиції щодо виплати дивідендів готуються Директором Товариства у відповідності до вимог актів чинного законодавства України та підлягають затвердженню на Зборах Учасників Товариства.
Рішення про сплату дивідендів та їх розмір приймаються Зборами Учасників Товариства в порядку, визначеному актами чинного законодавства України, Установчим Договором та цим Статутом.
13.4. Прийняття Зборами Товариства рішення про сплату дивідендів означає, що дивіденд оголошений. Дивіденд оголошується у повному розмірі без врахування податків, що стягуються з Учасників.
13.5. Збори Учасників Товариства можуть прийняти рішення не сплачувати дивіденди за підсумками відповідного року з урахуванням рекомендацій Директора та перспективного плану розвитку Товариства.
13.6. Директор Товариства на підставі рішення Зборів Учасників Товариства оголошує розміри дивідендів і дату початку їх сплати Учасникам.
13.7. Дата початку сплати дивідендів – це дата, починаючи з якої Учасники можуть отримувати кошти способом, який передбачений рішенням Зборів Учасників Товариства. Початок виплати дивідендів – через тридцять діб після прийняття такого рішення. Виплата дивідендів здійснюється протягом одного місяця.
13.8. Право на отримання частини прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з Учасників мають особи, які є Учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів.
13.9. Дивіденди сплачуються з оголошеної дати на підставі підготовленого перепису з вирахуванням податку на прибуток за дивідендами. До початку сплати дивідендів на розрахунковому рахунку Товариства повинна бути необхідна сума коштів.
13.10. Учасникам – фізичним особам дивіденди сплачуються способом, що визначений у рішенні Зборів Учасників Товариства, як правило, шляхом перерахування їх на рахунок Учасника у банку, перерахування поштовим переказом. У випадку невчасного отримання дивідендів останні депонуються.
13.11. Учасники можуть вимагати внесення змін до Статуту, які визначають порядок сплати дивідендів в Товаристві або прийняття відповідних рішень Зборами Учасників Товариства.
13.12. Розміри дивідендів оголошуються у відсотках до вкладу Учасника.
13.13. Якщо сплата дивідендів пов’язана з додатковими витратами, наприклад зі сплатою відсотків установі банку, за перерахування дивідендів Учасникам, то такі витрати здійснюються за рахунок Товариства.
13.14. Дивіденди на не повністю внесений вклад не нараховуються.

14. Припинення діяльності
14.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог антимонопольного законодавства України. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Зборів Учасників Товариства або в порядку, передбаченому актами чинного законодавства України.
При реорганізації Товариства відповідна сукупність прав та обов’язків Товариства переходить до його правонаступників.
14.2. Товариство ліквідується:
14.2.1. За рішенням Зборів Учасників Товариства.
14.2.2. На підставі рішення суду або господарського суду у випадках, передбачених чинним законодавством України.
14.2.3. На підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому законодавчими актами України про банкрутство.
14.3. Ліквідація Товариства проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Зборами Учасників Товариства, а у випадках припинення діяльності за рішенням суду чи господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цими органами. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходить повноваження по управлінню справами Товариства.
Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію Товариства в одному з офіційних (загальнодержавному і місцевому) органів преси із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, а також його Учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає його Зборам Учасників Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинна бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою), крім випадку, якщо відповідний річний господарський оборот Товариства менше ніж двісті п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що встановлений актами чинного законодавства України.
Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, заподіяні нею Товариству, його Учасникам, третім особам.
14.4. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов’язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, розподіляються ліквідаційною комісією між Учасниками пропорційно їх вкладам у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.
Майно, передане Товариству Учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.
У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства його грошові кошти не підлягають розподілу між Учасниками до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій.
14.5. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру в порядку, встановленому актами чинного законодавства України.

ПIДПИСИ УЧАСНИКIВ:

ПІП ______________________________

Залишити коментар