Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Статут приватного підприємства (зразок)

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
Засновник Приватного підприємства “___________”
(підпис) ПІП___________________________________
Наказ №___ від ____________20__р.

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

“______________”
(Нова редакція)

Львів – 2010р.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Повна назва підприємства – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО „______________” скорочена назва підприємства – ПП „________” в подальшому “Підприємство”. Підприємство створено відповідно до рішення засновників та чинного законодавства України.
1.2. Місцезнаходженням підприємства Україна, Львівська область, ________________район, м. ____________, вул. ________________
1.3. Засновником та власником підприємства є громадянин України ПІП________________ (в подальшому “Засновник”), ________ року народження, паспорт серія АА №_________, виданий _________________ РВ УМВС України у Львівській області _____________р., який проживає с. ___________, _______________ району ____________ обалсті.
1.4. Підприємство створюється на приватній власності Засновника. У відповідності до чинного заонодавства України. Підприємство створюється для самостійної ініціативи, систематичної, на власний ризик, діяльності по виконанню робіт, наданню послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку, на підставі принципу вільного вибору діяльності.
1.5. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, власні основні засоби та оборотні кошти, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своєю назвою.
1.6. Підприємство діє на основі самофінансування, самоокупності і повного господарського розрахунку, керується законодавством України та цим Статутом.
1.7. Підприємство має право найму робочої сили. Трудова діяльність здійснюється працівниками фірми на основі укладених трудових договорів чи контрактів згідно чинного трудового законодавства України, а також окремими громадянами по договорах цивільно-правового характеру згідно чинного цивільного законодавства.
1.8. Підприємство здійснює свою діяльність шляхом проведення будь-яких операцій, за винятком заборонених законодавством, зокрема шляхом:
а) здійснення науково-дослідної та впроваджувальної діяльності, виробництва продукції і надання послуг на замовлення юридичних осіб і громадян на підставі укладених договорів або в ініціативному порядку з їх реалізацією на умовах згідно з домовленістю сторін;
б) продажу, обміну, здачі в оренду, позики, позички юридичним або фізичним особам належних їм фондів, сировини, готової продукції, фінансових ресурсів та майна на умовах, згідно з домовленістю;
в) поставки продукції, виконання робіт, надання послуг, в тому числі у кредит, надання фінансової або іншої допомоги згідно з домовленістю сторін;
г) участі у діяльності інших юридичних осіб;
д) ведення у встановленому порядку зовнішньоекономічної діяльності, створення господарських формувань з іноземними юридичними та фізичними особами.
1.9. Підприємство може відкривати свої представництва, філії, створювати дочірні підприємства на території України, а також за кордоном, з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків. Філії Підприємства не є юридичними особами, діють на основі Положення про них у відповідності до законодавства країни місця знаходження, від імені і за рахунок Підприємства. Керівники філій і представництв призначаються органами управління Підприємства і діють на основі виданої їм довіреності.
1.10. Дочірні підприємства є юридичними особами, діють на основі їх статутів, які затверджуються Підприємством у відповідності до законодавства країни місцезнаходження. Дочірні підприємтсва не несуть відповідальності по зобов’язаннях Підприємства, а Підприємство не відповідає по зобов’язаннях дочірніх підприємств. Керівники дочірніх підприємств призначаються органами управління Підприємства.
1.11. Підприємство несе відповідальність по своїх зобов’язаннях в межах належного йому майна, на яке може бути накладено стягнення відповідно до чинного законодавства. Держава не відповідає по зобов’язаннях Підприємства, так само, як Підприємство не несе відповідальності по зобов’язаннях держави.

ІІ. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1. Метою створення Підприємства є більш повне задоволення потреб населення в його продукції, роботах, послугах і реалізація на основі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів Засновника та працівників Підприємства.
2.2. Предметом діяльності Підприємстває:
2.2.1 Оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами;
2.2.2 Здійснення торгівельної діяльності у всіх видах, дозволених законодавством України (оптової, роздрібної, комісійної тощо), промисловими та продовольчими товарами,
2.2.3 Торгівля (роздрібна, оптова, комісійна) імпортними, вітчизняними (в тому числі власного виробництва) транспортними засобами; запасними частинами, агрегатами, витратними та паливно-мастильними матеріалами, обладнанням, інструментами, іншим технічним оснащенням для експлуатації, ремонту, технічного обслуговування транспортних засобів на території України та за її межами;
2.2.4 Торгівля газетною, журнально-книжковою та іншою друкованою продукцією на території України та за її межами;
2.2.5 Розробка, впровадження у виробництво, виробництво, оптова та роздрібна реалізація товарів народного вжитку на території України та за її межами;
2.2.6 Надання послуг, в т.ч. побутових, населенню України та іноземним громадянам по всіх напрямках діяльності Підприємства на території України та за її межами; побутове обслуговування населення: прання білизни, ремонт, фарбування та хімічна чистка одягу; надання послуг по пакуванню продукції;
2.2.7 Надання транспортно-експедиційних послуг, декларування тощо, включаючи пакувальні роботи, зв’язані з перевезеннями;
2.2.8 Здійснення екстериторіальної діяльності;
2.2.9 Ведення господарської діяльності в області промисловості, сільського господарства, будівництва та інших галузях;
2.2.10 Виробництво продовольчих товарів, товарів народного споживання і продукції виробничо-технічного призначення;
2.2.11 Органiзацiя виробництва та власне виробництво товарiв широкого вжитку: виробiв з деревини, металiв та пластмас, виробництво столярних виробiв, будiвельних матерiалiв та конструкцiй, меблiв, взуття;
2.2.12 Виробництво продукцiї в галузях легкої та харчової промисловостi;
2.2.13 Створення та експлуатацiя магазинiв, ресторанiв, кафе, барiв, інших закладів громадського харчування, а також клубiв, готелiв та вiдеосалонiв;
2.2.14 Створення та експлуатація центрів відпочинку та дозвілля;
2.2.15 Оптова та роздрібна торгiвля промисловими та продовольчими товарами, обладнанням, зовнішня торгівля;
2.2.16 Оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами;
2.2.17 Розробка, впровадження торгових марок та інших нематеріальних об’єктів власності, науково-дослiдних, науково-iнформацiйних та дослiдно-конструкторських робiт i послуг, органiзацiя виробництва, виробництво конкурентної на внутрішньому та зовнiшньому ринках продукцiї, технологiй в галузях приладобудування, машинобудування, вiтчизняних та закордонних досягнень, купівля-продаж технологій та “ноу-хау”;
2.2.18 Виробництво продуктів харчування, переробка, реалізація сільськогосподарської продукції;
2.2.19 Закупівля сільськогосподарської сировини у підприємств, організацій, фермерів та громадян, на біржах, аукціонах і т.п., як в Україні, так і за її межами, для переробки на власних та орендованих підприємствах;
2.2.20 Створення власних міні-пекарень, цехів по переробці сільськогосподарської продукції;
2.2.21 Реалізація обладнання для закладів громадського харчування та сфери послуг;
2.2.22 Створення власних тваринницьких ферм, вирощування продукції тваринництва, птахівництва, її переробка та реалізація;
2.2.23 Вирощування квітів та грибів на власних або орендованих з嬬¬мельних ділянках, будівництво теплиць;
2.2.24 Вирощування риби на власних та орендованих водоймищах, її п嬬¬реробка та реалізація;

2.2.25 Створення власних пасік, збір та реалізація меду, іншої продукції бджільництва, вуликів і бджолоінвентаря;
2.2.26 Виготовлення пива та вина;
2.2.27 Виготовлення безалкогольних напоїв та кулінарних виробів;
2.2.28 Вирощування, заготівля та реалізація лікарських рослин;
2.2.29 Надання послуг по збереженню, сортуванню товарів та напівфабрикатів;
2.2.30 Організація, проведення (в т.ч. на комерційній основі) та участь в торговельно-промислових, мистецьких виставках, ярмарках, аукціонах, вернісажах, конкурсах, торгах, розпродажах, фізкультурно-спортивних та культурно-мистецьких заходах, а також організація салонів, центрів науково-технічної творчості, художніх майстерень;
2.2.31 Здійснення посередницьких операцій, при яких право власності на товар не переходить на посередника (на основі договорів комісії, агентських договорів, договорів доручення тощо);
2.2.32 Здійснення експортно-імпортних операцій у відповідності з укладеними договорами та контрактами, надання зовнішньоекономічних послуг;
2.2.33 Сумісна підприємницька діяльність з іноземними суб’єктами господарської діяльності, включаючи створення спільних підприємств різноманітних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном на території України та за її межами;
2.2.34 Наукова, науково-технічна, науково-виробнича та інша кооперація з суб’єктами господарської діяльності;
2.2.35 Надання послуг пов’язаних з профорієнтацією, підготовкою, перепідготовкою та підвищенням квалiфiкацiї спецiалiстiв;
2.2.36 Організація навчальних курсів для обслуговуючого персоналу закладів відпочинку, громадського харчування та побутового обслуговування населення;
2.2.37 Організація курсів іноземних мов, економіки, бухгалтерського обліку, менеджменту та комп’ютерних технологій;
2.2.38 Розробка та укладання договорів з українськими та закордонними контрагентами;
2.2.39 Представництво інтересів інофірм в Україні та українських підприємств за кордоном;
2.2.40 Надання консультативних послуг іноземним та вітчизняним юридичним і фізичним особам з питань маркетингу, реклами їх продукції;
2.2.41 Митно-ліцензійні послуги;
2.2.42 Консигнаційні послуги;
2.2.43 Рекламно-видавнича дiяльнiсть, надання полiграфiчних послуг;
2.2.44 Ремонт та реалiзацiя комп’ютерiв, мережевого обладнання; проектування, встановлення та ремонт локальних комп’ютерних мереж, надання консультацiйних, iнформацiйних та сервiсних послуг пiдприємствам та органiзацiям;
2.2.45 Створення iнфраструктур для надання рiзноманiтних сервiсних та iнформацiйних послуг представникам вiтчизняного та iноземного пiдприємництва;
2.2.46 Доставка поштової кореспонденції, розповсюдження періодичних видань;
2.2.47 Монтаж, ремонт теле-, відео- та радіоапаратури, годинників;
2.2.48 Монтаж та обслуговування систем кабельного та супутникового телебачення; створення телерадіоцентрів, студій відео- та звукозапису;
2.2.49 Виробництво, програмне та технiчне обслуговування радiоелектронної, обчислювальної, копiювальної та іншої оргтехніки, виготовлення копій з паперових носіїв інформації;
2.2.50 Розробка системного та прикладного програмного забезпечення для персональних комп’ютерів;
2.2.51 Абонементне обслуговування в мережі Relcom/UarNet/InterNet;
2.2.52 Виробництво, ремонт, обслуговування, реалізація апаратури та обладнання промислового, медичного призначення;
2.2.53 Виготовлення проектно-кошторисної документації, виконання інших проектних, проектно-пошукових, конструкторських та будівельних робіт;
2.2.54 Будівництво, ремонт та експлуатація автозаправних станцій, пунктів по заправці газом, автомобільних стоянок, станцій технічного обслуговування автотранспорту;
2.2.55 Будівництво, ремонт житлових споруд, дачних будинків, котеджів, об’єктів соцкультпобуту, промислових об’єктів, автошляхів, мостів;
2.2.56 Реконструкція об’єктів агропромислового призначення, окремих будівель, споруд і архітектурних ансамблів, електричних та теплових мереж;
2.2.57 Будівництво та ремонт зовнішніх і внутрішніх інженерних комунікацій, водопроводів, газопроводів, каналізаційних і вентиляційних систем, тепломереж;
2.2.58 Сантехнічні та оздоблювальні роботи;
2.2.59 Монтаж внутрішньої електропроводки та електроосвітлювальних ламп та інших приладів;
2.2.60 Встановлення та обслуговування засобів обліку електроенергії, газу, теплової енергії та води;
2.2.61 Ремонт житлових та нежитлових приміщень, проведення комплексу робіт по впровадженню сучасних досягнень архітектури та прикладного мистецтва у побуті; реставрація антикварних виробів;
2.2.62 Надання послуг у сфері прокату технічних та транспортних засобів, аудiо- та вiдеокасет;
2.2.63 Створення фотосалонів, надання фотопослуг;
2.2.64 Машинописні роботи, комп’ютерний набір, переклади з(на) іноземної(у) мови; палітурні роботи, ламінування документів;
2.2.65 Моделювання і конструювання одягу, пошиття жіночого та чоловічого одягу, взуття;
2.2.66 Дизайнерські послуги, оформлення вітрин, інтер’єрів, фасадів;
2.2.67 Купiвля та продаж нерухомостi як на Українi, так i за кордоном;
2.2.68 Участь в створеннi товарних i фондових бiрж;
2.2.69 Брокерська та дилерська дiяльнiсть;
2.2.70 Операції по купівлі, продажу та обміну іноземної валюти;
2.2.71 Операції з цінними паперами у випадках і у порядку, передбач嬬ному чинним законодавством України;
2.2.72 Заготівля, переробка і реалізація вторинної сировини;
2.2.73 Розробка та виготовлення макетних i дослідних виробів;
2.2.74 Надання інформаційних послуг, в т.ч. шляхом організації діяльності інформаційних агентств;
2.2.75 Заснування та організація діяльності засобів друкованої масової інформації;
2.2.76 Розробка та апробація інформаційних технологій;
2.2.77 Здійснення гуманітарної допомоги на благочинних засадах. Здійснення благодійної діяльності;
2.2.78 Виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
2.2.79 Виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
2.2.80 Виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;
2.2.81 Проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
2.2.82 Медична практика;
2.2.83 Ветеринарна практика;
2.2.84 Організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів;
2.2.85 Виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності;
2.2.86 Надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;
2.2.87 Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
2.2.88 Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
2.2.89 Надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
2.2.90 Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
2.2.91 Надання освітніх послуг шляхом проведення семінарів, навчання, науково-практичних конференцій;
2.2.92 Надання послуг, пов’язаних з охороною колективної та приватної власності, надання послуг з охорони громадян;
2.2.93 Організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму; екскурсійна діяльність;
2.2.94 Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;
2.2.95 Оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями;
2.2.96 Оптова, роздрібна торгівля тютюновими виробами;
2.2.97 Посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
2.2.98 Професійна діяльність на ринку цінних паперів;
2.2.99 Посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
2.2.100 Методичне, організаційне, фінансове і технічне співробітництво з існуючими підприємствами, фірмами, об’єднаннями різних форм власності, що діють у галузі технічного обслуговування, ремонту, автомобільного та дорожнього сервісу;
2.2.101 Створення власних або спільних з іншими суб’єктами підприємницької діяльності мережі стоянок, місць відпочинку водіїв, мотелів, кемпінгів, місць харчування, інших об’єктів дорожнього сервісу;
2.2.102 Створення автостанцій, автовокзалів, стоянок для автомобілів з виконанням технічних і технологічних операцій, послуг і робіт на лінії (маршруті) спеціальними автомобілями різного призначення (техдопомога, автокрани, спецавтотранспорт для прибирання автодоріг тощо);
2.2.103 Юридична практика, а саме: дача консультацій і роз’яснень з юридичних питань, усних і письмових довідок по законодавству; складання заяв, скарг та інших документів правового характеру; здійснення представництва інтересів громадян, підприємств і організацій за їх дорученням в суді та інших державних органах у цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення; здійснення представництва громадян та захист їх прав і законних інтересів у Радах народних депутатів, їх виконавчих та розпорядчих органах, а також державних та інших організаціях; здійснення правового обслуговування підприємств, організацій та установ; здійснення правового обслуговування зовнішньоекономічної діяльності громадян і організацій;
2.2.104 Надання маркетингових послуг (вивчення попиту, формування замовлень, ціноутворення, реклама тощо) по всіх напрямках діяльності Підприємства;
2.2.103 Створення та організація діяльності косметичних центрів, в тому числі з використанням соляріїв;
2.2.104 Обробка каменю, виготовлення та реалізація вазонів, сходів, надгробних плит з використанням відповідних елементів;
2.2.105 Будівництво та експлуатація автозаправних станцій, автостоянок, нафтобаз, гаражів;
2.2.106 Організація готельної справи;
Підприємство також може здійснювати іншу діяльність, проведення якої не заборонено чинним законодавством України.
Здійснення тих видів діяльності, що потребують ліцензування або спеціального дозволу, проводиться після одержання у встановленому порядку відповідної ліцензії (дозволу) або погодження.

ІІІ. ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.

3.1. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, що відповідає статусу юридичної особи, самостійно визначає перспективи розвитку, розпоряджається продукцією та прибутком, який залишається після сплати податків та інших обов’язкових платежів.
3.2. Для забезпечення мети своєї діяльності Підприємство:
– залучає на договірних засадах кошти і майно державних, громадських і кооперативних підприємств та організацій, іноземних фірм, приватних осіб, а також акціонерного капіталу;
– будує, купує, відчужує, бере та здає в оренду рухоме та нерухоме майно, незалежно від його місцезнаходження. Продає та передає іншим юридичним та фізичним особам ( в тому числі працівникам Підприємства), обмінює, дарує, здає в оренду, надає безкоштовно в тимчасове користування належні йому споруди, обладнання, транспортні засоби, кошти та інше майно, майнові права, а також списує їх з балансу;
– укладає договори позики, застави, страхування, оренди та лізингу, перевезення, зберігання, доручення, угоди, контракти, договори та інші юридичні акти, в тому числі найму, підряду, поруки, комісії, схову, спільної діяльності, міни, дарування з будь-якими юридичними та фізичними особами, як на території України, так і поза її межами, бере участь в торгах, конкурсах, аукціонах, виступає гарантом;
– купує товари і матеріальні засоби, необхідні для провадження господарської діяльності в організаціях торгівлі, магазинах, підприємствах, установах, організаціях, у громадян з оплатою в безготівковому розрахунку та за готівку;
– вступає в різноманітні об’єднання, організації, асоціації та спілки з іншими вітчизняними та іноземними юридичними та фізичними особами, створює спільні підприємства, якщо їх цілі не суперечать чинному законодавству України;
– створює підприємства, виступає учасником та засновником нових господарських формувань як в Україні, так і за її межами. Відкриває нові представництва та філії.
3.3. Ціни на продукцію та послуги встановлюються Підприємством із врахуванням затрат, попиту, кон’єктури або на підставі встановлених розцінок, прейскурантів; реалізація здійснюється на договірній основі.
3.4. Підприємство може встановлювати ціни, доплати до них згідно чинного законодавства України про ціноутворення для державних та громадських підприємств і організацій відповідного профілю. Оплата за продукцію Підприємства може здійснюватися як в безготівковій, так і в готівковій формі.
3.5. Підприємство здійснює господарсько-фінансові взаємовідносини з організаціями та громадянами на договірних засадах.
3.6. Статутний фонд Підприємства становить _________ грн.

IV. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ.

4.1. Підприємство може очолювати сам Засновник або призначений для керівництва Підприємством виконавчий директор (директор).
4.2. До виключної компетенції Засновника відноситься:
– внесення змін та доповнень в цей Статут;
– затвердження програми діяльності Підприємства та звітів про її виконання;
– призначення директора (виконавчого директора);
– вирішення питання про припинення діяльності Підприємства;
– затвердження правил внутрішнього розпорядку, положення про регулювання трудових відносин, положення про оплату праці та матеріальне заохочення.
4.3. Виконавчий директор (директор), а у випадку його відсутності Засновник, який виконує функції директора:
– здійснює загальне керівництво Підприємством, відповідає за законність та результати господарської діяльності;
– приймає та звільняє з роботи працівників Підприємства;
– без доручення представляє Підприємство у всіх організаціях, установах та підприємствах в Україні, а також за кордоном;
– відкриває рахунки в банківських установах країни та за кордоном;
– розпоряджається майном Підприємства, видає довіреності, укладає контракти, угоди з юридичними та фізичними особами на території України та поза її межами;
– видає накази, розпорядження, обов’язкові до виконання працівниками Підприємства;
– розробляє системи оплати праці та матеріального заохочення працівників Підприємства, інших осіб, які надають допомогу у діяльності Підприємства, але не рахуються в штаті підприємства;
– призначає своїх заступників, головного бухгалтера;
– забезпечує необхідний рівень комерційної таємниці в діяльності підприємства.
4.4. Головний бухгалтер Підприємства користується правами та несе обов’язки згідно чинного законодавства для бухгалтерів;
4.5. Права та обов’язки інших посадових осіб Підприємства визнаються чинним законодавством України, трудовими угодами (контрактами), що укладаються з ними при прийомі на роботу.
4.6. Ревізійна комісія призначається Засновником із представників трудового колективу Підприємства у складі голови і двох членів комісії строком на три роки для перевірки річного балансу і звіту, а також дотримання законності в діяльності Підприємства.

V. МАЙНО ТА КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА.

5.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
5.2. Джерелами формування майна Підприємства є:
– грошові та матеріальні внески Засновника;
– доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;
– доходи від цінних паперів;
– кредити банків та інших кредиторів;
– капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
– надходження від роздержавлення і приватизації власності;
– придбання власності іншого підприємства, організації;
– безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій підприємств і громадян;
– інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

VI. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ.

6.1. Валовий прибуток Підприємства використовується в такій послідовності:
– відрахування в бюджет;
– відрахування в фонди;
– відрахування Засновнику і виплата дивідендів по акціях і інших цінних паперах.
6.2. Фонд виробничого та соціального розвитку Підприємства використовується на будівництво нових, реконструкцію та розширення, технічне переозброєння діючих об’єктів, оплату послуг сторонніх організацій, фінансування інших виробничих витрат, будівництво об’єктів невиробничої сфери, їх утримання, на соціально-культурні потреби.
6.3. Фонд оплати праці (споживання) використовується на оплату праці працівників Підприємства, на встановлення надбавок та доплат, видачу премій, оплату праці працівників позаштатного складу.
6.4. Резервний фонд Підприємства використовується на непередбачені представницькі та інші витрати.

VII. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ПІДПРИЄМСТВА.

7.1. Трудовий колектив Підприємства становлять громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності Підприємства на основі трудового договору (контракту).
7.2. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами, а виробничі, трудові, та економічні відносини між Засновником, адміністрацією та трудовим колективом Підприємства регулюються на підставах та в порядку, визначених чинним законодавством України.
7.3. Оплата праці членів трудового колективу проводяться шляхом сплати їм щомісячної заробітної плати, розмір якої встановлюється умовами укладених між ними та адміністрацією Підприємства контрактів, а також заохочувальних винагород, розміри та порядок виплати яких визначаються Засновником.
7.4. Працівники Підприємства підлягають державному соціальному страхуванню у визначеному чинним законодавством України.

VIII. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

8.1. Підприємство у відповідності із Законом України “Про зовнішньоекономічну діяльність” та іншими відповідними нормативними актами самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у відповідності з предметом діяльності.
8.2. Підприємство може відкривати за межами України свої представництва, виробничі підрозділи та філії, утримання яких здійснюється за рахунок Підприємства, а також входити в міжнародні асоціації.
8.3. Підприємство у встановленому чинним законодавством порядку здійснює експортні-імпортні операції, а також посередницьку діяльність на підставі договорів комісії, доручень, агентських та дилерських угод.

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА.

9.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його реорганізації або ліквідації.
9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника Підприємства.
9.3. При реорганізації Підприємства вся сукупність прав та обов’язків Підприємства переходить до його правонаступників.
9.4. Підприємство ліквідується у випадках:
– рішення Засновника Підприємства;
– визнання його банкрутом згідно чинного законодавства України;
– якщо прийнято рішення про заборону діяльності Підприємства через невиконання умов, встановлених законодавством, і в передбачений строк не забезпечено додержання цих умов або не змінено вид діяльності.
– якщо рішенням суду будуть визнані недійсними установчі документи та рішення про створення;
– на інших підставах, передбачених чинним законодавством України;
9.5. Ліквідація Підприємства провадиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Підприємства – за рішенням суду або господарського суду – ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.
9.6. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

Х. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ СТАТУТУ
10.1. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються Засновником та вносяться на реєстрацію до відповідного державного органу.
10.2. У частині, не передбаченій даним Статутом, Підприємство керується чинним законодавством України.
10.3. Якщо одне з положень даного Статуту стає недійсним, це не зачіпає інші його положення.

Підпис:

Залишити коментар