Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Посадова інструкція начальника технічного відділу

_________________________________
(назва установи, організації)
_________________________________

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ТЕХНІЧНОГО ВІДДІЛУ

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
(керівник установи, організації,
інша посадова особа,
______________________________
уповноважена затверджувати
______________________________
посадову інструкцію)

_________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
“___” ____________ ____ р.

I. Загальні положення
1. Начальник технічного відділу належить до професійної групи “Керівники”.
2. Призначення на посаду начальника технічного відділу та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням _______________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
3. Начальник технічного відділу безпосередньо підпорядковується головному інженеру.
4. _______________________________________________________________________.
5. ______________________________________________________________________.

II. Завдання та обов’язки
Начальник технічного відділу:
1. Організує технічну підготовку виробництва, інших видів основної діяльності підприємства, забезпечує прискорення темпів росту продуктивності праці, скорочення витрат праці на виробництво, поліпшення якості продукції, робіт (послуг).
2. Координує роботу технічних служб підприємства з випробувань нових технічних засобів, створення і освоєння нових видів продукції, комплексної механізації та автоматизації виробництва, планування упровадження науково-технічних досягнень, нової техніки і прогресивної технології.
3. Здійснює керівництво поточним і перспективним плануванням технічного розвитку підприємства, його виробничої бази.
4. Керує розробленням технічних завдань на проектування виробництв, споруд, технічних засобів, що наново будуються, розширення, розвиток і реконструкцію діючих, на впровадження засобів механізації та автоматизації.
5. Розглядає і узгоджує проектно-конструкторську документацію з модернізації устаткування та раціоналізації робочих місць.
6. Здійснює контроль за укладанням та виконанням договорів, пов’язаних з упровадженням нової техніки, а також за фінансуванням і правильністю розрахунків економічної ефективності заходів з освоєння нової техніки та технології, нових видів сировини і готової продукції.
7. Бере участь у розробленні та впровадженні у виробництво ресурсозберігаючих технологій, прогресивних норм витрат основних видів сировини та матеріалів, у вивченні причин браку і випуску продукції знижених сортів, у розробленні заходів щодо підвищення якості продукції (робіт, послуг) і більш ефективного використання виробничих потужностей.
8. Виконує в разі відсутності самостійних конструкторських і технологічних відділів функції їх керівників.
9. Направляє діяльність підрозділів, що займаються питаннями стандартизації продукції, науково-технічної інформації, а також організацією патентно-винахідницької роботи.
10. Керує працівниками відділу, координує і направляє діяльність підрозділів підприємства, які забезпечують технічну підготовку виробництва.
11. _________________________________________________________________________________.
12. _________________________________________________________________________________.
13. _________________________________________________________________________________.

III. Права
Начальник технічного відділу має право:
1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у відносинах з іншими структурними підрозділами та іншими організаціями з питань технічної підготовки виробництва та інших.
2. Вносити на розгляд керівника підприємства та керівників структурних підрозділів пропозиції щодо вдосконалення технічної підготовки виробництва.
3. Підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.
4. Вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов’язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.
5. Здійснювати взаємодію з керівниками всіх структурних підрозділів підприємства.
6. Брати участь в підготовці проектів наказів, інструкцій, а також інших документів, пов’язаних з технічною підготовкою виробництва.
7. Вимагати та отримувати від керівників структурних підрозділів необхідну інформацію.
8. Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції щодо притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок.
9. Давати вказівки керівникам структурних підрозділів з питань технічної підготовки виробництва.
10. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, які належать до його компетенції.
11. __________________________________________________________________________.
12. __________________________________________________________________________.

IV. Відповідальність
Начальник технічного відділу несе відповідальність:
1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
4. __________________________________________________________________________.
5. __________________________________________________________________________.

V. Начальник технічного відділу повинен знати:
1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технічної підготовки виробництва.
2. Напрями та перспективи розвитку галузі і підприємства.
3. Технологію виробництва продукції підприємства.
4. Виробничі потужності та режими роботи устаткування, правила його експлуатації.
5. Методи виявлення і використання резервів виробництва.
6. Технічні вимоги до сировини, матеріалів і готової продукції.
7. Організацію технічної підготовки виробництва.
8. Порядок приймання устаткування в експлуатацію.
9. Методи визначення економічної ефективності впровадження нової техніки і технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів.
10. Досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі технічної підготовки виробництва, організації та управління.
11. Основи трудового законодавства.
12. ______________________________________________________________________.
13. ______________________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги
– Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи з технічної підготовки виробництва за професією: для магістра або спеціаліста – не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років.
– ________________________________________________________________________.

VII. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою
1. За відсутності начальника технічного відділу його обов’язки виконує заступник (за відсутності такого – особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов’язків.
2. Для виконання обов’язків та реалізації прав начальник технічного відділу взаємодіє:
2.1. З керівниками технічних підрозділів підприємства з питань:
2.1.1. Отримання:
– заявок на ремонт та монтаж обладнання;
– відомостей про дотримання правил експлуатації обладнання;
– пояснення причин ушкодження обладнання;
– ______________________________________________________________.
2.1.2. Надання:
– звітів про виконання ремонту обладнання;
– правил та інструкцій по експлуатації обладнання;
– повідомлень про зміни, внесені в технологію експлуатації обладнання;
– ______________________________________________________________.
2.2. З головним бухгалтером з питань:
2.2.1. Отримання:
– звітів про списання, продаж обладнання та інструментів;
– відомостей про виділення відділу коштів;
– аналізу темпів витрати коштів;
– ______________________________________________________________.
2.2.2. Надання:
– переліку списаних обладнання та інструментів;
– переліку обладнання, що не використовується, для продажу;
– актів ремонту обладнання;
– ______________________________________________________________.
2.3. З начальником відділу охорони праці з питань:
2.3.1. Отримання:
– інформації про нормативи та стандарти законодавства про охорону праці;

– висновків про відповідність методики роботи технічного відділу законодавству про охорону праці та вимогам техніки безпеки;
– ______________________________________________________________.
2.3.2. Надання:
– інформації про дотримання законодавства про охорону праці;
– заявок на висновки про відповідність методики роботи технічного відділу законодавству про охорону праці та вимогам техніки безпеки;
– ______________________________________________________________.
2.4. З _____________________ з питань:
_______________________________________________________________.
2.5. З _____________________ з питань:
_______________________________________________________________.
2.6. З _____________________ з питань:
_______________________________________________________________.

Керівник
структурного підрозділу:
______
(підпис)
_______________________
(прізвище, ініціали)
“___” ____________ ____ р.

УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного відділу
______
(підпис)
_______________________
(прізвище, ініціали)
“___” ____________ ____ р.

З інструкцією ознайомлений: ______
(підпис) _______________________
(прізвище, ініціали) “___” ____________ ____ р.

Залишити коментар