Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Посадова інструкція інженера з охорони праці

Приватне підприємство “Інтертрейд”
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СТАРШОГО ІНЖЕНЕРА
З ОХОРОНИ ПРАЦІ

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
Наказом директора ПП “Інтертрейд”
№ _____ від
“____” ________________ 2010р.

І. Загальні положення
1. Інженер з охорони праці належить до професійної групи “Фахівці”.
2. Призначення на посаду старшого інженера з охорони праці та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
3. Старший інженер з охорони праці підпорядковується безпосередньо керівнику підприємства.
4. У своїй роботі старший інженер з охорони праці керується Конституцією України, нормативно-правовими і зако¬нодавчими актами України, керівними матеріалами з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої са¬нітарії, Положенням про службу з охорони праці і цією посадовою інструкцією

ІІ. Завдання та обов’язки
Старший інженер з охорони праці:
1. Здійснює контроль за додержанням у підрозділах підприємства чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту і охорони навколишнього середовища, за наданням працівникам встановлених пільг і компенсацій за умови праці.
2. Розроблює проекти планів щодо поліпшення умов і охорони праці, зміцнення здоров’я працівників.
3. Вивчає умови праці на робочих місцях, бере участь у впровадженні більш досконалих конструкцій огороджувальної техніки, запобіжних пристроїв та інших засобів захисту, заходів щодо створення безпечних і здорових умов праці, раціональних режимів праці та відпочинку з урахуванням специфіки виробництва, динаміки працездатності, періодичності фізіологічних функцій людини, а також рекомендацій науково-дослідних установ з організації праці з метою збереження здоров’я і працездатності людей, підвищення змістовності та привабливості праці.
4. Бере участь у перевірці технічного стану устаткування, визначенні його відповідності вимогам безпечного ведення робіт, у разі потреби за встановленим порядком вживає заходів щодо припинення його експлуатації.
5. Здійснює контроль за роботою аспіраційних і вентиляційних систем, станом запобіжних пристосувань і захисних пристроїв.
6. Контролює своєчасність випробувань, перевірок і правильну експлуатацію парових котлів, балонів для стиснутих газів, контрольної апаратури, кранів, підіймачів та іншого устаткування, додержання графіків замірів повітряного середовища, виробничого шуму, вібрації тощо, виконання наказів органів державного нагляду, міжвідомчого і відомчого контролю за додержанням чинних правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці в процесі виробництва, а також у проектах нових виробничих об’єктів і тих, які реконструюються, бере участь у прийманні їх до експлуатації.
7. Розробляє інструкції з охорони праці, програми навчання робітників, організує пропаганду і вивчення працівниками підприємства правил безпечних методів роботи, виробничої санітарії, протипожежного захисту і охорони навколишнього середовища.
8. Сприяє упровадженню спеціальних комплексів виробничої гімнастики, створенню комфортних зон, місць відпочинку.
9. Проводить інструктаж (навчання) з питань охорони праці працівників підприємства, а також студентів, учнів професійно-технічних училищ і учнів у період проходження ними практики та трудового навчання, організує перевірку їх знань.
10. Здійснює постійний контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту відповідно до вимог щодо охорони праці.
11. Бере участь у складанні розділу колективного договору, який стосується питань поліпшення умов праці, зміцнення здоров’я працівників.
12. Бере участь у розслідуванні випадків виробничого травматизму, професійних або непрофесійних захворювань, вивчає їх причини, аналізує ефективність запроваджених заходів щодо їх запобігання.
13. Контролює правильність складання заявок на спецодяг, спецхарчування, захисні пристрої тощо, своєчасність забезпечення робітників засобами індивідуального захисту, а також витрати підрозділами підприємства асигнувань на охорону праці.
14. Складає звітність у строки і за формами, які встановлені органами статистики.

III. Права
Старший інженер з охорони праці має право:
1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
2. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією, вносити зауваження щодо діяльності працівників підприємства; пропонувати варіанти усунення недоліків, наявних у діяльності підприємства.
3. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов’язків.
4. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.
5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.
6. Проводити обстеження щодо виконання інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки та дотримання санітарних норм.

IV. Відповідальність
Старший інженер з охорони праці несе відповідальність:
1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
4. Достовірність поданих звітів.

V. Старший інженер з охорони праці повинен знати і застосовувати на практиці:
1. Закон України “Про охорону праці”, постанови, розпорядження, накази, правила, стандарти, норми, положення та інші документи з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту і охорони навколишнього середовища, яким надано чинність правових норм, обов’язкових для виконання.
2. Основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства.
3. Методи вивчення умов праці на робочих місцях.
4. Організацію роботи з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.
5. Систему стандартів безпеки праці.
6. Психофізіологічні вимоги до працівників, виходячи з категорії важкості робіт, обмеження застосування праці жінок, підлітків, робітників, переведених на легку працю.
7. Особливості експлуатації устаткування, яке застосовується на підприємстві, правила і засоби контролю відповідності технічного стану устаткування вимогам безпечного ведення робіт.
8. Передовий вітчизняний та світовий досвід з охорони праці.
9. Методи і форми пропагування та інформації з охорони праці, техніки безпеки.
10. Порядок і строки складання звітності про виконання заходів з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
11. Основи економіки, організації праці, виробництва і управління.
12. Основи трудового законодавства.

VI. Кваліфікаційні вимоги
– Провідний інженер з охорони праці: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з охорони праці І категорії не менше 2 років.
– Інженер з охорони праці І категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи за професією інженера з охорони праці II категорії не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років.
– Інженер з охорони праці II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для спеціаліста – без вимог до стажу роботи, для бакалавра – стаж роботи за професією інженера з охорони праці не менше 2 років.
– Інженер з охорони праці: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.
– Старший інженер з охорони праці: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

VII. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою
1. За відсутності інженера з охорони праці його обов’язки виконує особа, призначена наказом керівника підприємства, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.

2. Для виконання обов’язків та реалізації прав інженер з охорони праці взаємодіє з усіма відділами

Директор ПП “Інтертрейд”
______
(підпис)
_______________________
(прізвище, ініціали)
“___” ____________ ____ р.

УЗГОДЖЕНО:
юридисконсульт
_______
(підпис)
_______________________
(прізвище, ініціали)
“___” ____________ ____ р.

З інструкцією ознайомлений:
______
(підпис)
_______________________
(прізвище, ініціали)
“___” ____________ ____ р.

Залишити коментар