Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію

Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію

ПОЛОЖЕННЯ
Про забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію

Положення розроблено відповідно до Закону України „Про інформацію”, постанови Кабінету Міністрів України „Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці” № 61 від 09.08.1993 р., положень Цивільного та Господарського кодексів України.
Дане Положення затверджено з метою охорони і захисту конфіденційності інформації, що становить комерційну таємницю, власником якої є «Сонар» (далі – „Товариство”), а також з метою регулювання доступу до даної інформації, її надання та передачі. Дане Положення встановлює відповідальність за розголошення інформації, що становить комерційну таємницю.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Терміни, що вживаються в даному Положенні мають таке значення:

1.1. Комерційна таємниця – інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватним існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.
1.2. Конфіденційна інформація – це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.
1.3.Конфіденційність інформації – властивість інформації бути захищеною від несанкціонованого ознайомлення.
1.4. Інформація, що становить комерційну таємницю, – відомості науково-технічного, технологічного, виробничого, фінансово-економічного або іншого характеру (у тому числі секрети виробництва (ноу-хау), що мають дійсну або потенційну комерційну цінність у силу невідомості її третім особам, до якої немає вільного доступу на законній підставі й у відношенні якої власником такої інформації введений режим комерційної таємниці.
1.5. Режим комерційної таємниці – правові, організаційні, технічні й інші прийняті власником інформації, що становить комерційну таємницю, заходи щодо охорони її конфіденційності.
1.6. Власник інформації, що становить комерційну таємницю, – особа, що володіє інформацією, яка становить комерційну таємницю, на законній підставі, обмежила доступ до цієї інформації та установила у відношенні до неї режим комерційної таємниці.
1.7. Доступ до інформації, що становить комерційну таємницю, – ознайомлення певних осіб з інформацією, що становить комерційну таємницю, за згодою її власника або на іншій законній підставі за умови збереження конфіденційності цієї інформації;
1.8. Передача інформації, що становить комерційну таємницю, – передача інформації, що становить комерційну таємницю та зафіксована на матеріальному носії, її власником контрагентові на підставі договору в обсязі й на умовах, які передбачені договором, включаючи умову про прийняття контрагентом встановлених договором заходів щодо охорони її конфіденційності.
1.9. Контрагент – сторона цивільно-правового договору, якій власник інформації, що становить комерційну таємницю, передав цю інформацію.
1.10. Надання інформації, що становить комерційну таємницю, – передача інформації, що становить комерційну таємницю та зафіксована на матеріальному носії, її власником органам державної влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування з метою виконання їх функцій.
1.11. Розголошення інформації, що становить комерційну таємницю, – дія або бездіяльність, у результаті яких інформація, що становить комерційну таємницю, у будь-якій можливій формі (усній, письмовій, іншій формі, у тому числі з використанням технічних засобів) стає відомою третім особам без згоди власника такої інформації або всупереч трудовому або цивільно-правовому договору.

2. ІНФОРМАЦІЯ, ЩО СТАНОВИТЬ КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ
2.1. До відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, належать:
2.1.1. Відомості про послуги, які надає Товариство:
• собівартість послуг;
• розмір націнки на вартість послуг;
• обсяги надання послуг;
• поточні і перспективні плани та стратегія Товариства;
• відомості про партнерів та клієнтів Товариства;
• відомості про способи надання і реалізації послуг Товариства;
2.1.2. Відомості про управління Товариством:
• відомості про способи та засоби управління Товариством;
• відомості про внутрішню структуру Товариства;
2.1.3. Відомості про фінанси Товариства:
• відомості про систему оплати праці;
• відомості, що розкривають показники фінансового плану;
• майнове становище Товариства;
• відомості про баланс Товариства;
• відомості про фінансові операції Товариства;
• відомості про стан банківських рахунків Товариства;
• відомості про рівень доходів Товариства;
2.1.4. Відомості про плани Товариства:
• відомості про плани розширення та налагодження комерційних та ділових зв’язків Товариства;
2.1.5. Інші відомості:
• відомості про спеціальність, рівень кваліфікації та місце проживання працівників Товариства;
• зміст та характер договорів та контрактів, однією із сторін у яких виступає Товариство;
• відомості щодо обладнання приміщень Товариства охоронною сигналізацією та місця її встановлення;
• інші відомості, пов’язані з виробничою, економічною, фінансовою, управлінською та іншою діяльністю Товариства, які не становлять державної таємниці і розголошення яких може призвести до заподіяння шкоди Товариству, спричинити матеріальні збитки і завдати шкоди його діловій репутації.

2.2.Власником інформації, що становить комерційну таємницю, яка отримана в ході трудових відносин працівником Товариства, є Товариство.
2.3. Перелік інформації, що не може становити комерційну таємницю встановлюється чинним законодавством України.

3. ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
3.1.Режим комерційної таємниці вважається встановленим після прийняття Товариством наступних заходів щодо охорони конфіденційності інформації:
3.1.1. затвердження цього Положення;
3.1.2. обмеження доступу до інформації, що становить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію, шляхом встановлення порядку обігу цієї інформації й контролю за дотриманням такого порядку;
3.1.3. регулювання відносин по використанню інформації, що становить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію на підставі даного Положення, а також:
• з працівниками на підставі трудових договорів та письмового Зобов’язання, взятого на себе працівником;
• з контрагентами на підставі цивільно-правових договорів;
3.1.4. нанесення на матеріальні носії (документи), що містять інформацію, що складає комерційну таємницю, грифу “Комерційна таємниця”, скріпленого печаткою Товариства і підписом керівника Товариства.

4. ПРАВА ТОВАРИСТВА ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА СТАНОВИТЬ КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ ТА/АБО КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
4.1. З моменту встановлення режиму комерційної таємниці та конфіденційної інформації Товариство отримує наступні права щодо конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю власником якої воно є:

4.1.1. встановлювати, змінювати й скасовувати в письмовій формі режим комерційної таємниці та/або конфіденційної інформації відповідно до чинного законодавства й цивільно-правового договору;
4.1.2. використовувати інформацію, що становить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію, для власних потреб у порядку, що не суперечить законодавству;
4.1.3. дозволяти або забороняти доступ до інформації, що становить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію, визначати порядок і умови доступу до цієї інформації;
4.1.4. вводити в цивільний оборот інформацію, що становить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію, на підставі договорів, що передбачають включення в них умов про охорону конфіденційності цієї інформації;
4.1.5. вимагати від юридичних і фізичних осіб, що одержали доступ до інформації, що становить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, яким надана інформація, що складає комерційну таємницю, дотримання обов’язків по охороні її конфіденційності;
4.1.6. вимагати від осіб, що одержали доступ до інформації, що становить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію, у результаті дій, здійснених випадково або помилково, охорони конфіденційності цієї інформації;
4.1.7. захищати у встановленому чинним законодавством, даним Положенням, трудовими та цивільно-правовими договорами порядку свої права у випадку розголошення, незаконного одержання або незаконного використання третіми особами інформації, що становить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію, у тому числі вимагати відшкодування збитків, заподіяних у зв’язку з порушенням його прав;
4.1.8. інші заходи, що не заборонені чинним законодавством.

5. ОХОРОНА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ТА/АБО ІНФОРМАЦІЇ, ЩО СТАНОВИТЬ КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ, В РАМКАХ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
5.1. Товариство в особі керівника Товариства, що виступає стороною трудового договору – роботодавцем, з метою охорони конфіденційності інформації, яка становить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію зобов’язане:
5.1.1. ознайомити з цим Положенням під розписку працівника, доступ якого до інформації, що становить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію, необхідний для виконання ним своїх трудових обов’язків;
5.1.2. ознайомити під розписку працівника із установленим Товариством режимом комерційної таємниці та конфіденційної інформації та з заходами відповідальності за його порушення;
5.1.3. створити працівникові необхідні умови для дотримання ним встановленого Товариством режиму комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

5.2. З метою охорони конфіденційності інформації, що становить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію працівник, який відповідно до особливостей виконуваних трудових функцій має доступ до неї, зобов’язаний:
5.2.1. взяти на себе письмове Зобов’язання про нерозголошення інформації, що становить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію;
5.2.2. виконувати встановлений Товариством режим комерційної таємниці та конфіденційної інформації;
5.2.3. не розголошувати інформацію, що складає комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію, власником якої є Товариство і його контрагенти, і без їх згоди не використовувати цю інформацію в особистих цілях;
5.2.4. не розголошувати інформацію, що становить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію, власником якої є Товариство і його контрагенти, після припинення трудового договору (контракту);
5.2.5. відшкодувати заподіяний Товариству збиток, якщо працівник винний у розголошенні інформації, що становить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням ним трудових обов’язків;
5.2.6. передати Товариству при припиненні або розірванні трудового договору наявні в користуванні працівника матеріальні носії інформації, що містять інформацію, яка становить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію.

5.3. Товариство вправі вимагати відшкодування заподіяних збитків особою, що припинила з ним трудові відносини, у випадку, якщо ця особа винна в розголошенні інформації, що становить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію, доступ до якої ця особа одержала у зв’язку з виконанням нею трудових обов’язків.
5.4. Трудовим договором (контрактом) з керівником Товариства повинно передбачатися його зобов’язання по забезпеченню охорони конфіденційності інформації, власником якої є Товариство і його контрагенти, і відповідальність за незабезпечення охорони її конфіденційності.
5.5. Керівник Товариства відшкодовує збитки, заподіяні його винними діями у зв’язку з порушенням законодавства про охорону комерційної таємниці, умов даного Положення, цивільно-правових та трудового договорів. При цьому збитки визначаються відповідно до чинного законодавства.

6. ОХОРОНА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО СТАНОВИТЬ КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ, В РАМКАХ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
6.1. Відносини між Товариством і його контрагентом у частині, що стосується нерозголошення інформації, що становить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію, регулюються законодавством, договорами та цим Положенням. В договорах Товариства з контрагентами повинен зазначатися пункт про нерозголошення контрагентом інформації, яка становить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію.
6.2. Контрагент зобов’язаний негайно повідомити Товариство про допущений контрагентом або відомий йому факт розголошення, або загрози розголошення, незаконного одержання або незаконного використання інформації, що становить комерційну таємницю, третіми особами.
6.3. Власник інформації, що становить комерційну таємницю, яка передана йому контрагентом, до закінчення терміну дії договору не може розголошувати інформацію, що складає комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію, а також в односторонньому порядку припиняти охорону її конфіденційності, якщо інше не встановлено договором.
6.4. Сторона, що не забезпечила нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею та/або конфіденційну інформацію, зобов’язана відшкодувати іншій стороні завдані їй збитки.

7. ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ, НАДАННЯ ТА ОБЛІКУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА/АБО КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
7.1. Паперові та електронні носії, що містять комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію Товариства (документи, дискети і т. ін.) повинні зберігатись в неробочий час тільки в сейфах або скриньках, що зачиняються.
7.2. При роботі з електронними або паперовими носіями без попередньої згоди з керівництвом Товариства не допускається:
7.2.1. знімати копії з паперових або електронних носіїв, що містять комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію Товариства, виносити оригінали або копії цих носіїв за межі офісу, передавати їх співробітникам Товариства та іншим особам, що не мають доступу до комерційної таємниці та/або конфіденційної інформації;
7.2.2. робити виписки з документів що містять комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію Товариства, передавати їх співробітникам Товариства та іншим особам, що не мають доступу до комерційної таємниці та/або конфіденційної інформації;
7.2.3. ознайомлювати співробітників Товариства та інших осіб, що не мають доступу до комерційної таємниці та/або конфіденційної інформації з відомостями, що містять комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію Товариства;
7.2.4. знищувати паперові носії що містять комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію Товариства.
7.3. Паперові та електронні носії, що містять комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію Товариства можуть передаватись співробітникам Товариства та іншим особам, що не мають доступу до комерційної таємниці тільки за попередньою згодою з керівництвом Товариства під розписку.
7.4. Відомості, що становлять конфіденційну інформацію Товариства можуть бути надані контрагентам при укладанні угод, за їхньою вимогою з попереднього погодження з керівництвом Товариства.
7.5. Відомості, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства можуть надаватися виключно керівником Товариства або особами, що його заміняють лише на письмову вимогу представників органів державної виконавчої влади, контролюючих та правоохоронних органів.
7.6. Облік паперових та електронних носіїв, що містять комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію Товариства веде уповноважена керівником Товариства особа у відповідності з правилами діловодства.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ, ДІЛОВОГО ЛИСТУВАННЯ
8.1. При проведенні переговорів працівникам Товариства забороняється передавати контрагенту відомості, що є комерційною таємницею та/або конфіденційною інформацією Товариства.
8.2. Переговори повинні проводитись виключно у кімнаті, спеціально для цього призначеній.
8.3. При проведенні телефонних переговорів працівник Товариства зобов’язаний ідентифікувати телефонного співрозмовника.
8.4. При організації ділового листування, підготовці проектів договорів, контрактів працівник або уповноважений представник Товариства зобов’язаний застосувати заходи по недопущенню розголошення відомостей, що містять комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію Товариства.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ПРО ОХОРОНУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА/АБО КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
9.1.Відповідальність за забезпечення ефективного захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації Товариства покладається на керівника Товариства. Останній повинен організовувати у підпорядкованих ним підрозділах виконання встановленого порядку захисту інформації. Працівники Товариства беруть на себе відповідні зобов’язання щодо зберігання в таємниці відомостей, до яких встановлюється обмежений доступ і які їм стають відомі у зв’язку з виконанням своїх посадових обов’язків. Вони відповідають за дотримання встановленого порядку роботи з та¬кими відомостями, незаконний збір та розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію Товариства
9.2. За порушення порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, встановлюється дисциплінарна відповідальність. У разі коли посягання на комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію підприємства має ознаки злочину, Товариство може ініціювати порушення кримінальної справи щодо дій винних у цьому осіб. Якщо дії працівників Товариства або інших осіб щодо посягань на його комерційну таємницю мають характер недобросовісної конкуренції, такі особи можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.
9.3. У разі коли діями, пов’язаним з посяганням на комерційну таємницю і конфіденційну інформацію Товариства, останньому нанесено матеріальні збитки або завдано шкоди його іміджу та/або діловій репутації, Товариство може ініціювати подання позову до суду з метою відшкодування завданої йому шкоди.
9.4. У всіх випадках порушення встановленого порядку захисту комерційної таємниці та/або конфіденційної інформації Товариства, посягань на їх об’єкти та носії рішення щодо притягнення до від-повідальності винних осіб приймається на підставі матеріалів слу¬бового розслідування таких фактів керівником Товариства.

ДОДАТОК № 1
до Положення Про забезпечення захисту інформації,
що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію,
затвердженого Наказом №___
від «__» ______ 20__ року

Зобов’язання про нерозголошення інформації, що становить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію Товариства

Я,_____________________________________, як працівник Товариства, в період перебування у трудових взаємовідносинах з Товариством беру на себе наступні зобов’язання:
— не розголошувати відомості, що становлять комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію Товариства, які будуть мені довірені або стануть відомими у зв’язку з виконанням мною службових обов’язків у Товаристві;
— не передавати третім особам і не розкривати публічно відомості, що становлять комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію Товариства, без згоди його керівництва;
— виконувати всі вимоги наказів, розпоряджень інструкцій, положень щодо захисту таємниць Товариства, з якими мене ознайомлять;
— у разі спроби сторонніх осіб отримати від мене відомості таємного, конфіденційного характеру негайно пові¬домляти про це безпосереднього керівника Товариства;
— зберігати у таємниці відомості, що не підлягають розголошенню, про суб’єктів, з якими Товариство підтримує ділові зв’язки і які мені будуть відомі у зв’язку з службовою діяльністю;
— не використовувати знання комерційної таємниці та/або конфіденційної інформації Товариства, технологій і його комерційні зв’язки для зайняття будь-якою діяльністю, яка може бути конкурентною Товариству або може заподіяти шкоду його діяльності;
— не копіювати, не робити виписки з документів (у тому числі й електронних), в яких є відомості, що становлять комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію Товариства;
— у разі звільнення з роботи не використовувати і не розголошувати відому мені інформацію, що містить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію Товариства, в інших місцях роботи чи в особистих інтересах протягом трьох років та передати Товариству всі носії комерційної таємниці та конфіденційної інформації (рукописи, креслення, жорсткі носії електронної інформації, документи, матеріали, відео— та фотоматеріали та ін.), які знаходились у моєму розпорядженні у зв’язку з виконанням мною службових обов’язків;
— у разі втрати або нестачі носіїв інформації, печаток, ключів, перепусток, інших документів негайно повідомляти свого безпосереднього керівника Товариства.
Мене попереджено, що у разі порушення або невиконання цього зобов’язання зі мною може буде розірвано трудовий договір (контракт) за ініціативою адміністрації підприємства згідно з чинним трудовим законодавством.
Мені також відомо, що порушення положень цього зобов’язання може призвести до кримінальної, цивільної або адміністративної відповідності згідно з чинним законодавством України у вигляді позбавлення волі або штрафу, зобов’язання з відшкодування перед Товариством нанесених йому збитків.
Я ознайомлений з Положенням про охорону інформації, що становить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію, затвердженим наказом директора Товариства N ____ від “___” ____________ 20__ р., а також мені надано роз’яснення з усіх незрозумілих мені питань.

“___”_______________20__ р.
Один примірник зобов’язань отримав______________________ “____”__________20__ р.

Залишити коментар