Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Контракт з Генеральним директором ТзОВ

Контракт з Генеральним директором ТзОВ

Додаток № 1
до Протоколу № 1
Засідання Спостережної Ради
ТОВ «Мережа»
від „__” _________ 20__ р.

Затверджено Спостережною Радою
Протокол № 1
від „__” __________ 20__ р.

КОНТРАКТ

з Генеральним директором
Товариства з обмеженою відповідальністю «Мережа»

м. Харків                                                                                           “__” __________ 20__ р.

На підставі Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Мережа» та Протоколу засідання Спостережної Ради Товариства з обмеженою відповідальністю «Мережа» № 1 від «__» _____________ 20__ року в особі Голови Спостережної Ради __________________________, з одного боку, та __________________________, з другого боку,

у зв’язку з призначенням на посаду Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Мережа» __________________________ сторони прийшли до згоди про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим контрактом Генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Мережа» зобов’язується безпосередньо і через сформований апарат здійснювати поточне управління (керівництво) Товариством з обмеженою відповідальністю «Мережа» (надалі – ТОВ «Мережа»), забезпечувати його діяльність, ефективне використання і збереження майна ТОВ «Мережа», а Загальні збори учасників та Спостережна Рада ТОВ «Мережа» зобов’язуються створювати належні умови для роботи Генерального директора ТОВ «Мережа».

1.2. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові стосунки між Генеральним директором та Загальними зборами учасників і Спостережною Радою ТОВ «Мережа», які з боку останніх реалізовуються виконавчим органом – Генеральним директором.

1.3. Кодекс законів про працю України, інші нормативні акти, що регулюють трудові правовідносини, поширюються на взаємовідносини сторін за цим контрактом.

1.4. Генеральний директор є повноважним представником ТОВ «Мережа» при реалізації прав, повноважень, функцій, обов’язків, що передбачені законодавчими актами України та Статутом ТОВ «Мережа».

1.5. Генеральний директор діє на началах єдиноначальності.

1.6. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам учасників та Спостережній Раді ТОВ «Мережа» у межах, установлених чинним законодавством, Статутом ТОВ «Мережа» та цим контрактом.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Загальні збори учасників та Спостережна Рада ТОВ «Мережа» зобов’язані:

2.1.1. створювати Генеральному директору всі умови, необхідні для продуктивної праці;

2.1.2. не втручатись в оперативно-розпорядницьку діяльність Генерального директора;

2.1.3. не обмежувати компетенцію та права Генерального директора, які передбачені Статутом ТОВ «Мережа» та цим контрактом.

2.2. Генеральний директор зобов’язаний:

2.2.1. неухильно дотримуватись умов контракту та здійснювати оперативне управління ТОВ «Мережа», організовувати його господарську, соціальну та іншу діяльність передбачену Статутом ТОВ «Мережа», з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та Спостережною Радою ТОВ «Мережа»;

2.2.2. виконувати такі функції й обов’язки щодо організації та забезпечення діяльності ТОВ «Мережа»:

2.2.2.1. виконувати рішення Загальних зборів учасників та Спостережної Ради ТОВ «Мережа»;

2.2.2.2. організовувати виконання договірних та інших зобов’язань, що взяті ТОВ «Мережа»;

2.2.2.3. організовувати матеріально-технічне забезпечення діяльності;

2.2.2.4. налагоджувати юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності;

2.2.2.5. забезпечувати ТОВ «Мережа» кваліфікованими кадрами;

2.2.2.6. організовувати впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці;

2.2.2.7. створювати для працівників нормальні, безпечні і сприятливі умови для роботи;

2.2.2.8. виконувати інші обов’язки з організації забезпечення діяльності, якщо це передбачено чинним законодавством України;

2.2.2.9. організовувати збереження й ефективне використання майна та прибутку ТОВ «Мережа»;

2.2.3. діяльність Генерального директора, спрямована на збільшення прибутку ТОВ «Мережа», не повинна здійснюватись на шкоду ТОВ «Мережа»;

2.2.4. Голова Правління подає на затвердження Спостережної Ради ТОВ «Мережа» проект фінансового плану на наступний рік не пізніше 20 грудня року, що передує плановому. Генеральний директор несе відповідальність за виконання показників річного фінансового плану;

2.2.5. на вимогу Загальних зборів учасників та Спостережної Ради Генеральний директор надає їм поточну інформацію про діяльність ТОВ «Мережа»;

2.2.6. Загальні збори учасників та Спостережна Рада ТОВ «Мережа» має право вимагати від Генерального директора позачергового звіту про його діяльність, якщо він:

2.2.6.1. не виконує умов контракту, своїх обов’язків з ефективного управління товариством і ефективного розпорядження його майном;

2.2.6.2. передав іншим особам, втратив або витратив майно ТОВ «Мережа» внаслідок недбалості, невиконання або виконання неналежним чином своїх обов’язків.

2.2.7. Загальні збори учасників або Спостережна Рада ТОВ «Мережа» має право заборонити передачу або відчуження майна ТОВ «Мережа», якщо такі дії можуть завдати шкоди товариству;

2.2.8. Генеральний директор виконує функції і зобов’язання, які чинним законодавством покладаються на ТОВ «Мережа» і закріплені за його керівником;

2.2.9. Генеральний директор зобов’язаний забезпечувати збереження таємниці та конфіденційної інформації в ТОВ «Мережа», а також здійснювати організаційні та практичні заходи щодо створення умов для забезпечення охорони комерційної таємниці;

2.2.10. Генеральний директор від імені власника укладає колективну угоду з представниками трудового колективу, обраними й уповноваженими трудовим колективом. Генеральний директор зобов’язаний виконувати умови колективної угоди, яка укладалась ним, і несе відповідальність за невиконання умов колективної угоди відповідно до чинного законодавства України.
3. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

3.1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Генеральному директору щомісяця виплачується заробітна плата за рахунок коштів ТОВ «Мережа»:

3.1.1. розмір посадового окладу встановлюється відповідно до статті 8 Закону України „Про оплату праці” і дорівнює _____________________________ грн.;

3.1.2. у разі прибуткової діяльності ТОВ «Мережа» та виконання ТОВ «Мережа» інших показників, передбачених цим контрактом та іншими нормативними документами ТОВ «Мережа», розмір посадового окладу може бути збільшений за рішенням Спостережної Ради ТОВ «Мережа».

3.2. Премії, винагороди за підсумками роботи встановлюються у відповідності до Положення про преміювання співробітників ТОВ «Мережа».

3.3. Генеральному директору надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів із збереженням щомісячної середньої заробітної плати, обчисленої відповідно до чинного законодавства. При виході у відпустку Генеральному директору надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку одночасно з наданням щорічної відпустки. Генеральний директор на свій розсуд визначає час і порядок використання відпустки (час початку і час закінчення, одночасно або частинами і т. ін.), попередньо погодивши це із Спостережною Радою ТОВ «Мережа».

3.4. Генеральному директору можуть сплачуватись кошти на представницькі витрати, у тому числі у валюті (якщо він направляється у службове відрядження за кордон), згідно із фінансовим планом (бюджетом), затвердженим Спостережною Радою ТОВ «Мережа».

3.5. Додаткові виплати Генеральному директору за звітний період не нараховуються у разі відсутності прибутку з початку року, невиконання рішень Загальних зборів учасників та Спостережної Ради ТОВ «Мережа» і за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці в разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці.

3.6. Заробітна плата Генеральному директору за відпрацьований місяць виплачується разом з виплатою заробітної плати всім іншим категоріям працівників ТОВ «Мережа» за відповідний період.

4. ПРАВА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральний директор має право:

4.1.1. діяти від імені ТОВ «Мережа», представляти її інтереси в її відносинах з іншими юридичними і фізичними особами, підприємствами, установами і організаціями;

4.1.2. розпоряджатися майном ТОВ «Мережа» згідно з чинним законодавством та Статутом ТОВ «Мережа» з урахуванням обмежень, встановлених Спостережною Радою ТОВ «Мережа»;

4.1.3. укладати господарські та інші договори відповідно до Статуту та чинного законодавства України;

4.1.4. надавати доручення;

4.1.5. відкривати в банках розрахункові рахунки;

4.1.6. розпоряджатися коштами ТОВ «Мережа» в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством;

4.1.7. накладати на працівників ТОВ «Мережа» стягнення відповідно до законодавства;

4.1.8. у межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів і працівників ТОВ «Мережа»;

4.1.9. використовувати службовий автомобіль ТОВ «Мережа» та/або власний автомобіль (з урахуванням покриття витрат за рахунок ТОВ «Мережа» щодо використання власного автомобіля) для виконання службових обов’язків;

4.1.10. розв’язувати інші питання, що належать за Статутом і за цим контрактом до компетенції Генерального директора.

4.2. Генеральний директор укладає трудові договори про наймання на роботу з усіма працівниками ТОВ «Мережа». Генеральний директор може делегувати своїм заступникам, керівникам відособлених підрозділів ТОВ «Мережа» право наймання і звільнення працівників.

4.3. При укладанні трудових договорів з працівниками ТОВ «Мережа», визначенні й забезпеченні умов їх праці і відпочинку Генеральний директор керується законодавством про працю з урахуванням особливостей, що передбачені Статутом ТОВ «Мережа».

4.4. При найманні працівників Генеральний директор застосовує будь-які визначені або ті, що допускаються законодавством, Статутом ТОВ «Сонечко» і цим контрактом, можливості у сфері організації, оплати й стимулювання праці, а також відпочинку.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

5.1. Генеральний директор несе відповідальність за діяльність ТОВ «Мережа».

5.2. У разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього контракту.

5.3. Спори між сторонами розв’язуються у порядку, установленому чинним законодавством.

6. ЗМІНИ ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

6.1. Цей контракт припиняється:

6.1.1. після закінчення строку дії контракту;

6.1.2. за згодою сторін;

6.1.3. з ініціативи Загальних зборів учасників та Спостережної Ради ТОВ «Мережа» до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених пунктом 6.3 цього контракту;

6.1.4. з ініціативи Генерального директора до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених пунктом 6.3 цього контракту;

6.1.5. з інших підстав, передбачених законодавством.

6.2. Генеральний директор може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи Загальних зборів учасників та Спостережної Ради ТОВ «Мережа» до закінчення строку його дії:

6.2.1. у разі систематичного невиконання Генеральним директором обов’язків, покладених на нього згідно з цим контрактом або передбачених додатковими угодами до контракту;

6.2.2. у разі грубого порушення Генеральним директором законодавства чи обов’язків, передбачених контрактом, що призвело до негативних наслідків для ТОВ «Мережа»;

6.2.3. за рішенням Загальних зборів учасників ТОВ «Мережа»;

6.2.4. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

6.3. Генеральний директор може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення строку його дії у разі:

6.3.1. систематичного невиконання Загальними зборами учасників та Спостережною Радою ТОВ «Мережа» обов’язків за контрактом;

6.3.2. втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, що може призвести або вже призвело до погіршення економічних показників діяльності ТОВ «Мережа»;

6.3.3. хвороби чи інвалідності (підтверджених відповідними медичними довідками), що перешкоджають виконанню обов’язків за контрактом.

6.4. У разі дострокового припинення контракту на підставі підпункту 6.3.3. встановлюються такі додаткові гарантії та компенсації:

6.4.1. матеріальна допомога в розмірі трьох заробітних плат Генерального директора, обчислених за останні три місяці;

6.4.2. інші виплати, передбачені чинним законодавством України.

6.5. За 2 місяці до закінчення строку дії контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий строк.

6.6. Якщо розірвання контракту здійснюється на підставах, установлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством, то про це зазначається в трудовій книжці Генерального директора з посиланням на пункт 8 статті 36 Кодексу законів про працю України.

6.7. Про наміри розірвати контракт Генеральний директор повинен повідомити письмово Спостережну Раду ТОВ «Мережа» за два місяці шляхом подання заявою про звільнення або переведення. За цей період Генеральний директор повинен представити нову кандидатуру на посаду керівника виконавчого органу або передати керівництво справами заступнику або іншому уповноваженому працівнику ТОВ «Мережа», про що скласти відповідний акт приймання-передавання справ та подати його на розгляд до Спостережної Ради ТОВ «Мережа».

6.8. До цього контракту можуть бути укладені додаткові угоди, що складаються в письмовому вигляді та підписуються обома сторонами.

7. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ ОСОБЛИВІ УМОВИ КОНТРАКТУ

7.1. Цей контракт діє: з “__” листопада 20__ року до “01” січня 20___ року.

7.2. Сторони можуть передбачати в контракті випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин, якщо:

7.2.1. сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;

7.2.2. про умови контракту інформуються відповідні працівники ТОВ «Мережа» та інші особи у зв’язку з потребою виконання контракту (ознайомлення працівників бухгалтерії, що займаються визначенням розміру виплат Генеральному директору, тощо).

7.3. Сторони вживають заходів щодо дотримання конфіденційності умов контракту їх працівниками та посадовими особами. Конфіденційність контракту не поширюється на умови, урегульовані чинним законодавством, та на органи, які здійснюють нагляд (контроль) за дотриманням законодавства.

7.4. Умови цього контракту можуть бути змінені за згодою сторін у письмовій формі. Спостережна Рада, яка скликається в період дії цього контракту, має право прийняти рішення про зміну умов та строку його дії.

7.5. Контракт набирає чинності з моменту його підписання сторонами.

7.6. Цей контракт складено у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

8. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

8.1. Відомості про товариство:
Найменування – ТОВ «Мережа»;
Місцезнаходження: ________________________________;
Банківський рахунок: № ____________ в _________ МФО _______.

8.2. Відомості про Генерального директора:
Місце реєстрації: ______________________________________________.
Паспорт: серія ___, № _______, виданий ____________.
ким: ______________________________________________________.
Голова Спостережної Ради
_______________ ______________________
Генеральний директор

Контракт з Генеральним директором ТзОВ

Залишити коментар