Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Договір про надання послуг паркування транспортних засобів

Договір №
про надання послуг

м. Львів                                                                               “___” ____________ 2011 р.

Приватне підприємство „ХХХ” ( надалі Виконавець ) в особі директора _________________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони , та ______________________________________________ (надалі Замовник) в особі _____________________________________, який діє на підставі _________________, з другої сторони , уклали цей договір про наступне:
1. Виконавець зобов`язується надавати Замовнику місце під паркування транспортних засобів останнього на автостоянці за адресою: м. Львів, вул. ________________.
2. Замовник зобов`язується своєчасно оплачувати послуги Виконавця.
Виконавець не несе відповідальність за збереження транспортних засобів Замовника.
3. За вказані в п.1 договору послуги Замовник щомісяця сплачує Виконавцеві грошову винагороду у розмірі згідно виставлених рахунків. Оплата проводиться на розрахунковий рахунок Виконавця не пізніше 5- ти банківських днів з моменту виставлення рахунків Виконавцем. Рахунок виставляється за звітний місяць.
Вартість одного місця для паркування транспортного засобу складає _____ грн. за одну добу.
За згодою сторін Замовник має право внести суму готівкою згідно чинного законодавства .
4. За невиконання або неналежне виконання умов договору сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України .
За недотримання термінів, передбачених п.3 даного договору, Замовник повинен сплатити на користь Виконавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день протермінування платежу .
5. Виконавець є платником податку на прибуток на загальних умовах.
6. Договір діє з “___” __________ 20___ р. по “___” _________ 20___ р.
7. Договір може бути розірвано достроково за взаємним погодженням сторін, а також у інших випадках, передбачених чинним законодавством .
8. Суперечки та розбіжності, які можуть виникнути між сторонами щодо цього Договору або у зв`язку з ним, вирішуються шляхом переговорів.
9. У всьому іншому, що прямо не передбачено даним договором, сторони керуються чинним законодавством. До даного договору не застосовуються положення цивільного законодавства стосовно договору зберігання.
10. Перелік транспортних засобів Замовника, щодо яких надаються послуги паркування, затверджуються Сторонами в додатку до Договору.
10. Реквізити та підписи сторін:

ЗАМОВНИК                                                  ВИКОНАВЕЦЬ

Залишити коментар