Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Договір купівлі-продажу прав засновника (власника) в статутному капіталі Приватного підприємства

Договір купівлі-продажу
прав засновника (власника) в статутному капіталі ПП “ХХХ ”

м. Львів 21 лютого 2012 року

Ми, що нижчепідписані:
Іванов Іван Іванович, паспорт серії КА № 000000 виданий “00” жовтня 1997 року Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області, проживає: місто Львів, _________, ідентифікаційний номер (надалі за текстом – „ПРОДАВЕЦЬ” ), та

Товариство з обмеженою відповідальністю «YYY», в особі директора Петрова Петра Петровича, що діє на підставі Статуту, (надалі за текстом – „ПОКУПЕЦЬ”),
уклали цей Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (далі –Договір) про наступне:

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.За цим Договором “ПРОДАВЕЦЬ” передав, а Покупець прийняв у власність права засновника (власника) Приватного підприємства «ХХХ» (далі – Підприємство), які відповідають 50 % Статутного капіталу Підприємства (надалі –„Предмет договору”), та сплатив за них обговорену грошову суму.
1.2.Відомості про Приватне підприємство «ХХХ».
1.2.1.Повне найменування: Приватне підприємство «ХХХ» (код ЄДРПОУ 20853383)..
1.2.2. Місцезнаходження:______________________________.
1.2.3. Статут Підприємства в новій редакії, зареєстрований Виконавчим комітетом Львівської міської ради 15.12.2000 року за номером 1 415 105 0009 020100, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А0 №000000, номер запису про державну реєстрацію 1 408 107 0007 000700, видане 22.05.2000 року.
1.2.4. Статутний капітал: 100, 00 грн. (сто грн. 00 коп.).
1.3. Відомості про предмет договору:
1.3.1. Права засновника (власника), що передаються за цим Договором, відповідають 50 % статутного капіталу Підприємства, що становить: 50, 00 грн. (п’ятдесят грн. 00 коп.).
1.3.2. Належність прав: права засновника (власника) Підприємства, що відчужуються, належать „ПРОДАВЦЮ” на підставі статуту Підприємства, вказаного у п. 1.2.3. цього Договору.
1.3.3. „ПРОДАВЕЦЬ” свідчить, що права засновника (власника) Підприємства, що відчужуються, на момент укладення Договору нікому не продані, не подаровані, іншим способом не відчужені, під заставою, забороною (арештом) не перебувають, судового спору щодо них, а також прав на них третіх осіб, відповідно до ст. 659 ЦК України, як у межах, так і за межами України, немає.
1.3.4. „ПРОДАВЕЦЬ” свідчить, що розмір Статутного капіталу Підприємства сформований повністю.
1.3.5. „ПОКУПЕЦЬ” підтверджує, що на момент укладення цього Договору належним чином ознайомлений з предметом діяльності та фінансовим станом Підприємства.
1.3.6. Продаж прав здійснюється відповідно до Статуту Підприємства, вимог Закону України „Про господарські товариства” від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ, Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-ІV та інших правових норм чинного законодавства України.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ
2.1. Продаж належних “ПРОДАВЦЮ” прав засновника (власника) Підприємства, що відповідають 50 відсотків Статутного капіталу Підприємства, за домовленістю сторін, вчинено за 50, 00 грн. (п’ятдесят грн. 00 коп.), які „ПОКУПЕЦЬ” передав „ПРОДАВЦЮ” до моменту підписання цього Договору.
2.2. Вартість предмету договору, визначену у п. 2.1. „ПРОДАВЕЦЬ” вважає вигідною для себе, її розмір не пов’язаний зі збігом якихось важких для нього обставин і повністю задовольняє.

3. НАСЛІДКИ ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ
3.1. Права засновника (власника) Підприємства перейдуть у власність „ПОКУПЦЯ” з моменту підписання Сторонами цього Договору. З моменту укладення цього Договору та до моменту державної реєстрації змін до установчих документів Підприємства “ПРОДАВЕЦЬ” зобов’язується не вчиняти жодних дій, що пов’язані із розпорядженням належними йому правами засновника (власника) Підприємства.
3.2. Всі права засновника (власника) Підприємства переходять до „ПОКУПЦЯ” з дня державної реєстрації змін до Статуту Підприємства (або викладення його в новій редакції), що пов’язані з відчуженням прав засновника (власника) Підприємства за цим Договором.
3.3. Після державної реєстрації вищевказаних змін до установчих документів Підприємства до „ПОКУПЦЯ” переходять всі без винятку права та обов’язки, як власника (засновника) Підприємства.
3.4. „ПОКУПЕЦЬ” з моменту придбання прав засновника (власника) Підприємства зобов’язується виконувати вимоги установчих документів Підприємства, а також нести обов’язки учасника, які передбачені установчими документами Підприємства та чинним законодавством України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Права та обов’язки Продавця:
4.1.1. Продавець має право:
а) на своєчасне отримання вартості Предмета Договору у розмірі та порядку, визначеному Договором;
б) інші права, що витікають із положень Договору.
4.1.2. Продавець зобов’язаний:
а) здійснювати дії, що необхідні для державної реєстрації змін до Статуту Підприємства, що пов’язані із відчуженням прав за Договором;
б) з моменту укладення цього Договору не вчиняти жодних дій, що призведуть до виникнення будь-яких фінансових зобов’язань у Підприємства;
в) виконувати інші зобов’язання, що випливають із умов Договору та чинного законодавства України.
4.2. Права та обов’язки Покупця.
4.2.1. Покупець має права, передбачені Договором та нормами чинного законодавства України.
4.2.2. Покупець зобов’язаний :
а) оплатити Продавцю вартість частки в розмірі та порядку, визначеному Договором;
б) виконувати інші зобов’язання, що витікають із умов Договору та чинного законодавства України.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. За невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
5.2. Всі спори, що виникають між Сторонами під час виконання Договору або у зв’язку з тлумаченням його статей вирішуються шляхом переговорів.
5.3. У випадку, якщо Сторони не можуть досягнути компромісу з питань, що становлять предмет розбіжностей, спір передається на розгляд суду.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Договір вважається укладеним та набирає чинності з дня підписання його Сторонами.
6.2. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можливі лише за взаємною згодою Сторін, шляхом укладення у письмовій формі додатків до Договору, що скріплюються підписами Сторін.
6.3. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
6.4. Сторони підтверджують, що цей договір не носить характеру фіктивного та удаваного правочину. Сторони свідчать, що цей договір укладено ними не під впливом помилки, обману, насильства або тяжких обставин.
6.5. Цей договір складено та підписано, за згодою сторін, у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

ПРОДАВЕЦЬ  ______________________________

ПОКУПЕЦЬ     ______________________________

1 коментар ( 1 коментар )

  1. ULJANA

    Договір посвідчується нотаріально!

Залишити коментар