Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Договір про надання послуг з розробки концепції залучення орендарів та укладення договорів оренди для ТОЦ (торгово-офісного центру)

ДОГОВІР№________

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

м.Київ                                                    «__»__________2011 року

______________________________________________________, що засноване та діє відповідно до законодавства_____________________________________________
в особі____________________________, що діє на підставі ____________________________ (надалі – “Замовник”), з одного боку,
та
ДП «ХХХ», що засноване та діє відповідно до законодавства України, в особі директора , що діє на підставі Статуту, (надалі-Виконавець), з іншого боку,
які надалі разом іменуються «Сторони», а кожне окремо –«Сторона»,
ТА
беручи до уваги те, що Виконавець має значний досвід в девелоперському бізнесі, розробці та реалізації концепцій проектів у сфері торговельної нерухомості, а Замовник має інтерес та потребу в отриманні, застосуванні таких знань та досвіду в його господарській діяльності, уклали цей ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ (надалі – “Договір”) про таке:
1. ПРЕДМЕТ
1.1. Виконавець, на умовах, передбачених цим Договором, надає Замовнику комплекс послуг (надалі-послуги), а саме:
1.1.1. з розробки систематизованої інформації щодо визначення найбільш ефективної концепції залучення орендарів та укладення договорів оренди на об’єкт нерухомості Замовника, (надалі-Концепція), розташованого за адресою.: Україна, м. Львів, __________________,(надалі-Проект):
1.1.1.1. підбору Потенційних Орендарів Проекту;
1.1.1.2. укладення з потенційними орендарями попередніх договорів оренди;
1.1.1.3. укладення договорів оренди приміщень Проекту.
1.1.2. надання посередницьких послуг по супроводженню (технічний нагляд) Проекта Замовника в процесі реалізації Концепції,
Замовник, в свою чергу, зобов’язується здійснити оплату наданих послуг на умовах та в порядку, передбачених цим Договором.
2.ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
2.1. Строк надання послуг Виконавцем згідно пп.1.1.1. цього Договору становить 15/пятнадцать/ календарних днів. Виконавець здійснює надання послуг згідно пп.1.1.1. цього Договору на підставі Технічного завдання Замовника, що оформлюється у вигляді Додатку до цьогоДоговору.
2.2.При цьому, Виконавець приступає до надання послуг згідно пп.1.1.1. цього Договору лише після отримання попередньої оплати, згідно умов цього Договору, та необхідної інформації, яка має бути надана Замовником на запит Виконавця протягом 3/трьох/ робочих днів з дня отримання такого запиту.
2.3.В разі, якщо необхідна інформація, яка зазначена в пункті 2.2. цього Договору, не буде надана Замовником Виконавцю в зазначений термін, строк виконання послуг автоматично продовжується на строк затримки надання такої інформації.
2.4. Запит, щодо надання інформації, та передача інформації відбувається та/або не виключно шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти засобами Інтернет, або за допомогою факсимільного зв’язку, або з використанням поштової чи кур’єрської служби за попередньої домовленості Сторін.
2.5.Результат послуг Виконавець надає Замовнику у формі Звіту «Про оптимізацію концепції об’єкта комерційної нерухомості».
2.6. Виконавець, на виконання п.1.1.1.цього Договору, згідно вказівок Замовника, (які за необхідності викладаються у відповідному Додатку до цього Договору, що є його невід’ємною частиною), здійснює пошук, ідентифікацію, ведення переговорів щодо укладення договорів оренди між Замовником та Потенційними Орендарями приміщень Проекту.
2.6.1. Для цілей цього Договору «укладенням договору оренди приміщень Проекту» вважається укладення Замовником протягом терміну дії цього Договору договору(ів) оренди з Потенційним (ми) орендарем(ми), інформація про яких передана Виконавцем Замовнику в рамках цього Договору.
2.6.2. На підставі цього Договору Замовник надає повноваження Виконавцю встановлювати зв’язок та проводити попередні переговори від його імені з Потенційними Орендарями або його агентами та погоджується надати Виконавцю, на його прохання, лист на фірмовому бланку Замовника щодо підтвердження факту укладення цього Договору та надання відповідних прав і повноважень Виконавцю.
2.6.3. В разі представлення Виконавцем Замовнику відповідного Потенційного орендаря, Сторони підписують Акт прийому-передачі інформації згідно Додатку 1 до цього Договору на засвідчення того, що таке що представлення мало місце.
2.6.4.У випадку, якщо після закінчення строку дії цього договору, Замовник уклав договір оренди з Потенційним орендарем, дані про якого були надані Виконавцем протягом дії цього Договору, і це письмово підтверджується відповідним Актом прийому-передачі інформації або будь-якими іншими належними доказами (листи, повідомлення тощо, надіслані Один Одному будь-яким можливим для Сторін способом) Виконавцем, то вважається, що Виконавець надав послуги у зв’язку з підписанням такого договору оренди і, таким чином, у Замовника виникає зобов’язання сплатити Виконавцю Винагороду, визначену цим Договором.
2.6.5. При цьому, Замовник зобов’язуються не діяти однобічно та/або будь-яким способом не контактувати, не вести справ, не вступати у будь-які переговори прямо та/або опосередковано, чи звертатися з проханням та/або приймати будь-які ділові пропозиції від Потенційних Орендарів, котрі були знайдені та представлені Виконавцем, без відома та участі Виконавця.
2.6.6. В разі, якщо вимоги Замовника будуть змінені таким чином, що будуть потребувати від Виконавця додаткової роботи, запит щодо виконання таких додаткових послуг надсилається Виконавцю, який відповідає на такий запит в розумний термін, в цьому разі, Виконавець має право на одержання додаткової винагороди, за умови, що розмір такої винагороди буде попередньо погоджений Сторонами письмово.
2.6.7. В будь-якому випадку, щодо всього іншого, що не передбачено в цьому Договорі, в тому числі, і щодо надання послуг згідно п.1.1.1. цього Договору, Сторони укладають відповідні Доповнення до цього Договору (у вигляді Додатків), що є невід’ємною частиною останнього.
2.7. Виконавець,на виконання п.1.1.2. цього Договору надає Замовнику посередницькі послуги по супроводженню Проекта Замовника (технічний нагляд) в процесі реалізації Концепції (з моменту укладення цього Договору до моменту введення Проекта в експлуатацію), шляхом консультацій, участі у спільних нарадах, надання рекомендацій за запитом, надання відповідей на запитання тощо,що виникають в процесі реалізації Концепції.
2.8. За додатковою домовленістю Сторін, шляхом укладення відповідного Додатку до цього Договору, що є його невід’ємною частиною, Виконавець, після введення Проекта в експлуатацію, надає Замовнику комплекс послуг щодо управління поточною діяльністю Проекту (виконання адміністративних задач та функцій тощо).
3.ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН
3.1.Відповідно до предмета цього Договору, Замовник погоджується надавати на запит Виконавця, всю інформацію та роз’яснення (повно, достовірно), що необхідні для надання послуг, а також інформувати Виконавця про будь-які дії та/або події, які можуть мати вплив на виконання цього Договору.
3.2. Виконавець має надавати послуги самостійно, або, на свій власний розсуд, може передати частину своїх зобов’язань по цьому Договору іншим фізичним або юридичним особам, за умови, що Виконавець несе повну відповідальність перед Замовником за можливі порушення умов та термінів виконання Договору такими особами, та координує всі дії та якість наданих послуг за Договором протягом усього терміну дії Договору та до успішного завершення надання послуг.
3.3. Сторони, відповідно до предмету цього Договору, протягом строку, попередньо узгодженого Першими, зобов’язуються узгодити порядок та форму організації відповідних спільних нарад тощо щодо реалізації предмета цього Договору та відповідно визначених в ньому завдань.
3.4. Виконавець зобов’язується застосовувати свої знання та досвід для належного надання послуг відповідно до вказівок Замовника згідно умов цього Договору.
3.5. Виконавець за надані послуги отримує відповідну винагороду, яка має бути сплачена Замовником , в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.
2.1.
4. РОЗРАХУНКИ. ПОРЯДОК ОПЛАТИ
4.1. За надання послуг згідно предмета цього Договору, Замовник сплачує Виконавцю винагороду (надалі-Винагорода), таким чином:
4.2. За надання послуг згідно п.1.1.1. цього Договору, загальна сума Винагороди становить еквівалент 3500(три тисячі п’ятсот 00 центів) ЄВРО, крім того ПДВ – (20%), та сплачується в національній валюті України (гривня) шляхом попередньої оплати у розмірі 20%, що становить еквівалент 700 (сімсот) ЄВРО, крім того, ПДВ – (20%), відповідно до курсу Національного банку.
4.3. Сума попередньої оплати сплачується Замовником шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на поточний розрахунковий рахунок Виконавця протягом 3-х банківських днів з моменту підписання цього Договору на підставі виставленого Виконавцем рахунку.
4.4. Остання частина (80%) від загальної суми Винагороди сплачується Замовником протягом 3-х банківських днів з моменту виконання п. 1.1.1.2. цього Договору.
4.5. За надання послуг згідно пп.1.1.1.3. цього Договору, сума Винагороди становить:
– місячну орендну плату, в т.ч. ПДВ – 20%, у розмірі 100% (ста відсотків) від суми оренди, визначеної в договорі оренди за кожен укладений договір оренди.
4.6. Винагорода, згідно пп.1.1.1.3. цього Договору, має бути остаточно затверджена Сторонами відповідно до розміру місячної орендної плати, визначеної в договорі оренди Проекту, укладеного між Замовником та Потенційним Орендарем Проекту шляхом укладення між Сторонами відповідного Доповнення згідно Додатку 2 до цього Договору, що є підставою для розрахунків, якщо інше не зазначено в цьому Додатку 2 та сплачується протягом 5-ти /п’яти/ банківських днів з моменту підписання такого Додатку 2.
4.7. Згідно п.1.1.3. цього Договору, Замовник сплачує Виконавцю суму Винагороди у формі щомісячної абонентської плати у розмірі 10000,00 (десяти тисяч 00коп.)гривень, крім того, ПДВ-20%, шляхом 100% оплати на поточний розрахунковий рахунок Виконавця до 10-го числа поточного місяця надання послуг, на підставі виставленого Виконавцем рахунку.
4.8. Сума Винагороди, а також інші суттєві умови за надання послуг згідно п.1.1.3 цього Договору, визначається Сторонами у відповідному Додатку, що є невід’ємною частиною цього Договору.
4.9. Будь-які додаткові оплати та/або банківські комісії, що пов’язані з відправленням та отриманням Винагороди, згідно цього Розділу, здійснюються за рахунок Замовника.
5. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ
5.1.Виконання послуг за цим Договором фіксується та підтверджується на основі Акту наданих послуг відповідно до предмета цього Договору (п.1.1.), та який підписується Сторонами і становить невід’ємну частину цього Договору.
5.2.Так, Замовник протягом 5-ти робочих днів з дня отримання Акту наданих послуг направляє Виконавцю підписаний Акт наданих послуг або мотивовану відмову від прийняття послуг.
5.3.У випадку відсутності письмових претензій з боку Замовника протягом (5-ти робочих днів з дня отримання відповідного Акту наданих послуг), послуги за цим Договором вважаються такими, що прийняті Замовником та підлягають оплаті.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
6.1.За невиконання/неналежне виконання умов цього Договору, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
6.2. За несвоєчасну сплату Винагороди Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, визначеної на день нарахування такої пені, за кожен день затримки, до моменту повного виконання Замовником своїх грошових зобов’язань.
Сума пені нараховується та виставляється Виконавцем окремим рахунком, який повинен бути оплачений Замовником протягом 5-ти (п’яти) банківських днів з дня виставлення рахунку.
Сплата пені не звільняє Замовника від виконання грошових зобов’язань (сплати суми основного боргу) згідно цього Договору.
7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
7.1.Сторони зобов’язуються утримувати інформацію щодо ПОСЛУГ та умов ДОГОВОРУ як конфіденційну і не розкривати таку інформацію будь- яким третім особам.
7.2.Сторони зобов’язуються не розкривати інформацію щодо строків та умов Договору третім особам, без попереднього погодження на те іншою Стороною, наданого в письмовій формі.
7.3.Сторони визнають, що протягом виконання цього Договору матимуть доступ до інформації щодо господарської, фінансової та іншої діяльності одна одної, яка становить комерційну таємницю та погоджуються використовувати таку інформацію з дотриманням конфіденційності, а також забезпечувати, щоб усі директори, керівники, співробітники, агенти та будь-які інші консультанти, пов’язані особи та представники Сторін дотримувались зобов’язань конфіденційності за цим Договором.
7.4.В разі, якщо відповідно до чинного законодавства або рішення судового чи іншого уповноваженого органу вимагатиметься від однієї зі Сторін розкрити конфіденційну інформацію, то така Сторона зобов’язується попередити про це іншу Сторону в письмовій формі.
8.ФОРС-МАЖОР
8.1.Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, встановлених цим Договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору).
8.2.Для цілей цього Договору, обставинами непереборної сили (форс-мажором) вважаються повені, епідемії, землетруси й інші природні і штучні (техногенні) катастрофи і стихійні лиха, повстання, революції, ембарго, війни або будь – які військові дії, окупація, мобілізація, терористична діяльність, порушення громадського порядку, страйки, дії органів влади або будь-які інші обставини, що перебувають поза контролем або відбуваються всупереч бажанню Сторін, та які не можна, за умови вжиття всіх можливих заходів відвернути (уникнути), відбулися після набуття чинності Договору, та які не дають Стороні (Сторонам) можливості належним чином виконувати свої договірні зобов’язання.
8.3. У випадку настання вищезазначених обставин непереборної сили одна сторона повинна протягом 5-ти робочих днів будь-якими можливими для неї способами повідомити про них другу сторону та додати документи, видані уповноваженими органами державної влади, що підтверджують факт настання зазначених умов. У випадку недодержання зазначених умов Сторона не має права посилатися на форс-мажорні обставини.
8.4.Строк виконання обов’язків за Договором автоматично продовжується на час дії вищезазначених обставин непереборної сили за умови своєчасного повідомлення сторонами про настання визначених обставин.
8.5.У випадку, коли обставини непереборної сили і/або їх наслідки продовжують діяти більш ніж 60/шістдесят/ календарних днів або якщо при настанні цих обставин стає зрозумілим, що вони будуть діяти більше цього строку, Сторони проведуть переговори з метою виявлення прийнятних для них способів виконання Договору та досягнення відповідної домовленості.

9. СТРОК ДІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
9.1.Цей Договору вступає в силу з моменту його підписання СТОРОНАМИ та скріплення його печатками Сторін.
9.2.Строк дії цього Договору становить 12 (дванадцять) календарних місяців з моменту його підписання, однак, в будь-якому випадку, до повного виконання Сторонами, взятих на себе зобов’язань.
Якщо протягом 20/двадцяти/ календарних днів до моменту закінчення цього Договору, жодна зі Сторін не повідомить іншу Сторону про припинення дії цього Договору, Договір вважається пролонгованим на той же строк та на тих же умовах.
9.3.Дія цього Договору може бути припинена достроково:
9.3.1.за взаємною письмовою згодою Сторін.
9.3.2. в односторонньому порядку Замовником, шляхом надсилання письмового повідомлення про такий намір Виконавцю, за 30 (тридцять) календарних днів до такого розірвання;
9.3.3. в односторонньому порядку Виконавцем, шляхом надсилання письмового повідомлення про такий намір Замовнику, за 30 (тридцять) календарних днів до такого розірвання;

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА ІНШЕ
10.1. Цей Договір складено у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, обидва – українською мовою, по одному для кожної зі Сторін.
10.2. Цей Договір визначає всі остаточні домовленості між Сторонами щодо предмету Договору, та з моменту набуття ним чинності все попереднє листування, домовленості та документи, у письмовій або усній формі, що мали місце між Сторонами щодо Проекту, визначеного цим Договором, вважаються такими, що втратили юридичну силу, однак, беруться до уваги у випадку спору та/або необхідності тлумачення цього Договору.
10.3. Будь-які зміни та доповнення(додаткові угоди, додаткові договори, додатки тощо) до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу виключно у разі, якщо вони викладені у письмовій формі при взаємному погодженні Сторін.
10.4. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору, регламентуються нормами чинного законодавства України.
10.5. В разі, якщо окремі положення Договору вважатимуться недійсними або неповними, це не впливатиме на чинність Договору в цілому та інших умов. Недійсні або відсутні положення будуть замінені на інші такі правочинні положення, які найбільш відповідають змісту попередніх.
10.6. Сторони мають докладати усіх можливих зусиль, щоб вирішити шляхом переговорів будь-які суперечки, розбіжності або претензії що походять або пов’язані з виконанням цього Договору або його тлумаченням.
10.7. В разі, якщо домовленості не можна досягти впродовж 30 (тридцяти) календарних днів з моменту виникнення спору; такі суперечки, розбіжності або претензії мають вирішуватися шляхом судового провадження відповідно до чинного законодавства України.
10.8. Жодне положення цього Договору не може тлумачитись як таке, що створює спільне підприємство, партнерство або трудові відносини між Сторонами.
10.9.Припинення цього Договору на будь-яких підставах не звільняє Сторону від відповідальності, яка вже настала на момент припинення або яка може настати у зв’язку з будь-якою дією або утриманням від дії до дати такого припинення.
10.10.Всі авторські права та права інтелектуальної власності, які можуть виникнути в процесі виконання цього Договору, належать в повній мірі та беззаперечно Виконавцю, однак можуть бути передані Замовнику повністю або частково відповідно до додаткової домовленості, оформленої письмово.
10.11. Будь-які матеріальні затрати Виконавця, (як-то: відрядження тощо відповідно до вказівок Замовника), що пов’язані з наданням послуг згідно предмета цього Договору, оплачуються Замовником додатково за домовленістю Сторін та не входять до складу розміру Винагороди відповідно до розділу 3 цього Договору.
11. РІЗНЕ
11.1.Особи, що підписують цей Договір, гарантують та підтверджують, що вони мають на це відповідні повні та абсолютні повноваження без будь-яких умов та обмежень.
11.2.Сторони повинні вчасно повідомляти про будь-які обставини, що можуть порушити строки виконання або невиконання цього Договору.
11.3. Будь-які офіційні повідомлення щодо цього Договору вважаються отриманими, якщо передані з рук в руки (тобто під розписку або кур’єрською службою, яка дозволяє відстежити доставку), а також засобами факсимільного зв’язку з підтвердженням отримання чи через мережу Інтернет (у вигляді електронного повідомлення) іншій Стороні за адресою та на ім’я особи, що зазначені в цьому Договорі.
11.4. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права (повністю чи частково) за цим Договором третій особі без письмової згоди на це іншої Сторони.
11.5.Замовник є платником податків на прибуток на _________________.Виконавець є платником податку на прибуток на загальних підставах.

12. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА АДРЕСИ СТОРІН:

ЗАМОВНИК                     ВИКОНАВЕЦЬ

Leave a reply