Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Договір купівлі-продажу частки в Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю

Д О Г О В І Р
купівлі-продажу частки в Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю “ХХХ ”

Місце укладення: м. Львів, Україна

Дата укладення: __ грудня 2011 року
Іванов Іван Іванович, паспорт серії КА № 000000 виданий “00” жовтня 1997 року Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області, проживає: місто Львів, _________, ідентифікаційний номер, (далі – Покупець), та

Петренко Петро Петрович, паспорт серії КА № 000000 виданий “00” жовтня 1997 року Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області, проживає: місто Львів, _________, ідентифікаційний номер, (далі – Продавець),
що разом можуть іменуватись далі Сторони, а окремо – Сторона, уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет договору.
1.1. За цим Договором Продавець продав, а Покупець придбав частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю “ХХХ» (місцезнаходження:______________, код ЄДРПОУ __________), яке далі в тексті цього Договору іменується – Товариство у розмірі 51 %, що становить 98 940,00 грн. (дев’яносто вісім тисяч дев’ятсот сорок грн. 00 коп.) (далі – Частка).
1.2. Частка належать Продавцю на підставі Статуту Товариства в новій редакції, затвердженого Протоколом № 2 Загальних зборів учасників від 22 вересня 2008 року та зареєстрованого 22 вересня 2008 року за № 1 415 105 0001 017977.
1.2.1. Частка є повністю сплаченою.
1.3. Продавець гарантує, що на дату укладення цього Договору Частка нікому раніше ним не продана, не подарована, не відчужена іншим способом, як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не буде передана, під арештом, заставою, податковою заставою чи забороною на відчуження не перебуває, судового спору щодо неї, а також прав, в тому числі речових чи претензій зі сторони третіх осіб до Частки немає.
1.4. Згода інших учасників Товариства на продаж Частки підтверджується Протоколом Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю “ХХХ» № 26/12/2011 від 26 грудня 2011 року.

2. Ціна, порядок розрахунків та оплата витрат.
2.1. Продавець продав зазначену в п. 1.1. вище Частку за ціною 98 940,00 грн. (дев’яносто вісім тисяч дев’ятсот сорок грн. 00 коп.).
2.2. Суму, яка вказана в пункті 2.1 Договору, Покупець передав Продавцю готівкою до моменту підписання цього Договору.
3. Обов’язки Продавця.
3.1. Продавець зобов’язується:
3.1.1. З дати укладення цього договору і до дати державної реєстрації нової редакції статуту Товариства не вчиняти самостійно жодних дій та не ініціювати прийняття рішень, що могли б призвести до погіршення майнового та фінансового стану Товариства.
3.1.2. Зберігати конфіденційність умов цього Договору та погоджених Сторонами умов Договору.
3.1.3. До дати такої державної реєстрації Продавець зобов’язується утриматись від прийняття будь-яких рішень щодо Товариства, що могли б мати негативний вплив на фінансово-господарську діяльність Товариства та/або на належне виконання Сторонами цього Договору.
4. Обов’язки Покупця.
4.1. Покупець зобов’язується:
4.1.1. Здійснити оплату за придбау Частку у відповідності до п. 2.2. цього Договору.
4.1.2. Зберігати конфіденційність умов цього Договору.
5. Порядок переходу прав
5.1. Право власності на Частку переходить до Покупця з моменту укладення цього Договору.
5.2. Дії щодо державної реєстрації нової редакції статуту вчиняються Покупцем.
5.3. Всі установчі, реєстраційні, фінансово-господарські документи передані Покупцю до моменту підписання Договору.
6. Відповідальність Сторін.
6.1. В разі невиконання Покупцем обов’язків викладених в пп. 2.1., 2.2. цього Договору, Покупець сплатить Продавцю штраф в розмірі 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень, 00 копійок) за кожен день такого прострочення. Сплата штрафу не звільняє Покупця від виконання обов’язків в натурі.
6.2. В разі невиконання Продавцем гарантій, викладених в п. 1.3. цього Договору, Продавець сплатить Покупцю штраф в розмірі 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень, 00 копійок) за кожен факт порушення та відшкодувати заподіяні збитки. Сплата штрафу не звільняє Продавця від виконання обов’язків в натурі.
6.3. Кожна із Сторін зобов’язана сплатити штрафні санкції, що належні іншій Сторони протягом
5 (п’яти) робочих днів з дати отримання нею письмового повідомлення Сторони, якій належать штрафні санкції за реквізитами, що зазначені в такому письмовому повідомленні.
Стаття 7. Розгляд спорів
7.1. Сторони докладатимуть всіх зусиль для вирішення спорів, що можуть виникнути у зв’язку з виконання цього Договору шляхом переговорів.
7.2. Всі спори що можуть виникнути у зв’язку з укладенням чи виконанням цього Договору і які не можуть бути вирішені шляхом переговорів передаються для розгляду і вирішення до суду згідно законодавства України.
Стаття 8. Інші умови.
8.1. Зміни та доповнення до цього Договору оформлюються додатковими договорами.
8.2. Цей Договір складено в 2-х примірниках по одному для кожної із сторін.
9. Підписи Сторін

Покупець Іванов Іван Іванович _________________ /_____________________/

Продавець: Петренко Петро Петрович _________________ / _____________________/

1 коментар ( 1 коментар )

  1. ULJANA

    Даний договір підлягає нотаріальному посвідченню!

Залишити коментар