Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Трудовий договір з іноземцем

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

м. Львів                                                                                “___” ______________ 2009р.

ТОВ «_____», в особі Генерального директора_______, яка діє на підставі Статуту, надалі «Роботодавець», та
ХХХ, який є громадянином Ізраїлю, надалі – «Працівник», склали цей трудовій Договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Працівник приймається на роботу Роботодавцем на посаду керівника проектів із виконанням посадових обов’язків відповідно до Договору.

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДОГОВОРУ
2.1. Працівник виконує свої трудові обов’язки відповідно до умов цього Договору.
2.2. Працівник у своїй діяльності керується умовами цього Договору, а також нормами чинного законодавства України.

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. По даному Договору Працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цим Договором, а Роботодавець зобов’язується виплачувати Працівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання ним його трудових обов’язків.
3.2. Працівник зобов’язується:
а) сумлінно, вчасно, точно і на високому професійному рівні виконувати свої трудові обов’язки, дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, наказів та інструкцій Роботодавця, використовувати весь робочий час для активної трудової діяльності;
б) здійснювати контроль за своїми діями, вчасно виправляти всі негаразди у своїй роботі;
в) не розголошувати будь-яку, включаючи конфіденційну інформацію, що стосується діяльності Роботодавця, яка може стати або стала йому відомою в процесі виконання ним своїх трудових обов’язків на підставі цього Договору. Розголошення Працівником такої інформації є грубим порушенням умов цього Договору і дає Роботодавцю підставу для негайного розірвання цього Договору;
г) не використовувати для своїх власних потреб приміщення Роботодавця, його телефони та електронні портали, включаючи заборону на використання електронної пошти у власних потребах або для потреб третіх осіб;
д) компенсувати всі збитки, що він наніс Роботодавцю неналежним виконанням своїх посадових і трудових обов’язків, у повному об’ємі.
3.3. Роботодавець зобов’язується:
а) надати Працівнику роботу відповідно до умов цього Договору;
б) забезпечити Працівнику безпечні умови праці, необхідні для виконання ним трудових і посадових обов’язків за цим Договором, у тому числі надавати в розпорядження Працівника необхідні технічні і матеріальні засоби в справному стані;
в) дотримуватися чинного законодавства України про працю, соціальне забезпечення і правил охорони праці;
г) забезпечувати оплату праці відповідно до умов цього Договору, дотримуватися норм робочого часу і відпочинку відповідно до умов цього Договору і чинного законодавства України;
д) роз’яснити права і обов’язки Працівника відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства про працю України.

4. ОПЛАТА ПРАЦІ
4.1. За сумлінне виконання трудових обов’язків Працівнику відповідно до умов цього Договору виплачується місячна заробітна плата. Заробітна плата виплачується Працівнику в готівковій формі після утримання відповідних сум прибуткового податку, а також інших відрахувань у відповідні фонди відповідно до вимог чинного законодавства України.
4.2. Розмір заробітної плати становить 5 500 (п’ять тисяч п’ятсот) гривень. У випадку ухвалення рішення Сторонами про збільшення або зменшення розміру заробітної плати, Працівник і Роботодавець укладають додаткову Угоду до цього Договору. Дата вступу в силу вказаної додаткової угоди до цього Договору, буде визначатися Сторонами в цій Угоді.
4.3. Всі витрати, зв’язані із службовими відрядженнями Працівника (в тому числі і за кордон України), компенсуються Роботодавцем відповідно до його внутрішніх правил. Сума компенсації не може перевищувати розміри норм, установлених чинним законодавством України про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України і за її межами. Надання документів, що підтверджують витрати понесені у відрядженні, здійснюється обов’язково протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту повернення Працівника з відрядження.
4.4. За весь період тимчасової непрацездатності Працівнику виплачується заробітна плата в розмірі і з джерела відповідно до чинного законодавства України.

5. НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
5.1. Працівнику встановлюється режим роботи з п’ятиденним робочим тижнем та восьмигодинним робочим тижнем.
5.2. Офіційні святкові дні, установлені законодавством України, є неробочими днями. За заявою Працівника Роботодавець надає йому до трьох днів відпочинку протягом року для святкування релігійних свят з відпрацюванням за ці дні.
5.3. У випадку тимчасової непрацездатності Працівника він звільняється від виконання своїх трудових і посадових обов’язків на термін дії лікарняного листа.
5.4. Тривалість робочого тижня для Працівника складає 40 (сорок) годин.

6. ВІДПУСТКА
6.1. Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 24 (двадцять чотири) календарних дні. Конкретний час відпустки визначається Роботодавцем за погодженням із Працівником. Оплата відпустки здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
6.2. У разі потреби і при згоді Працівника Роботодавець вправі викликати працівника з відпустки з наданням йому в наступному можливості використати частину відпустки, що залишилася.
6.3. Перша відпустка не може бути надана Працівнику раніше, ніж через 6 (шість) місяців безперервної роботи в Роботодавця.

7. СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
7.1 Працівник у період дії Договору підлягає соціальному страхуванню відповідно до чинного законодавства України про працю і соціальне забезпечення.

8. ТЕРМІН ДІЇ, ПРОДОВЖЕННЯ І ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
8.1. Цей Договір укладений терміном на 1 (один) рік і набирає сили з моменту підписання Сторонами.
8.2. Після закінчення терміну дії Договору, якщо Роботодавець не виявив бажання розірвати Договір, Договір може бути укладений на наступний рік на попередніх умовах визначених в ньому.
8.3. Договір підлягає розірванню достроково з ініціативи Працівника відповідно до ст.39 КзПП України у випадках:
а) хвороби або інвалідності, що перешкоджають виконанню Працівником трудових обов’язків за Договором;
б) порушення Роботодавцем законодавства України про працю або умов цього Договору.
Про дострокове розірвання Договору Працівник повинен повідомити Роботодавця письмово за 2 (два) тижні.
8.4. Договір до закінчення терміну його дії може бути розірваний з ініціативи Роботодавця на наступних підставах відповідно до ст. 40 КЗПП України:
а) зміни в організації виробництва і праці (припинення Роботодавця, скорочення чисельності або штату співробітників, зміна умов праці і т.п.);
б) невідповідність Працівника, що виявилася, виконуваній роботі;
в) винних діях Працівника (систематичне невиконання без поважних причин трудових обов’язків, прогули, поява на роботі в нетверезому стані й інші порушення трудової дисципліни, розголошення конфіденційної інформації, робота за сумісництвом при відсутності відповідного схвалення Роботодавця або при забороні Роботодавця на роботу за сумісництвом у зв’язку з можливим розголошенням конфіденційної інформації, учинення розкрадання; використання приміщення Роботодавця, його телефонних та електронних порталів у власних потребах Працівника або потребах третіх осіб, до яких Роботодавець не має відношення);
г) порушення Працівником умов Договору;
д) на інших підставах відповідно до законодавства України.
Про майбутнє звільнення Роботодавець повинен, відповідно до ст. 492 КЗПП України, персонально попередити Працівника не пізніше, чим за 2 (два) місяці до звільнення.

9. КОМПЕНСАЦІЇ ПРИ ПРИПИНЕННІ ДОГОВОРУ
9.1. При припиненні Договору на підставах, передбачених пунктами 8.3. і 8.4.(а) Працівнику виплачується вихідна допомога в розмірі середньої місячної заробітної плати.

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ
10.1. На Працівника покладається зобов’язання нерозголошення конфіденційної інформації Роботодавця, що стала йому відома в зв’язку з виконанням Працівником трудових і посадових обов’язків. Дане зобов’язання зберігає силу протягом 3 (трьох) років із моменту звільнення Працівника незалежно від підстав такого звільнення. Перелік конфіденційної інформації і умови її нерозголошення визначені внутрішніми правилами Роботодавця.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
11.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання обов’язків по цьому Договору відповідно до чинного законодавства України.
11.2. Працівник відповідає відповідно до чинного законодавства України в наступних випадках:
а) порушення правил і положень, що регламентують фінансово-господарську діяльність Роботодавця;
б) порушення своїх обов’язків по даному Договору;
в) заподіяння в результаті навмисних або необережних дій Працівника збитків Роботодавцю. У цьому випадку Працівник несе матеріальну відповідальність за заподіяний збиток.
11.3. Роботодавець відповідає відповідно до діючого законодавства України в наступних випадках:
а) недотримання законодавства України про працю;
б) порушення умов цього Договору.

12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
12.1.Сторони дійшли згоди, що всі спори (розбіжності), які можуть виникнути при виконанні умов цього Договору, повинні вирішуватися шляхом переговорів.
12.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до застосовних до нього норм процесуального права.

.
13. ІНШІ УМОВИ
13.1. Цей Договір складений у двох примірниках українською мовою. Працівник вільно володіє українською мовою та розуміє текст цього Договору. Працівник приступає до виконання своїх обов’язків з моменту отримання дозволу на працевлаштування Працівника в Україні.
13.2. Сторони беруть на себе зобов’язання не розголошувати умови цього Договору без спільної згоди. Умови цього Договору можуть бути змінені тільки за письмовою згодою Сторін.
13.3. Всі Доповнення до цього Договору, підписані Сторонами, є його невід’ємною частиною.

14. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Працівник:

Роботодавець:

Залишити коментар