Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Посадова інструкція начальника лабораторії з контролю виробництва

________________________________
(назва установи, організації)
_________________________________

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ЛАБОРАТОРІЇ З КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЦТВА

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
(керівник установи,організації,
інша посадова особа,
______________________________
уповноважена затверджувати
______________________________
посадову інструкцію)

_________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
“___” ____________ ____ р.

І. Загальні положення
1. Начальник лабораторії з контролю виробництва належить до професійної групи “Керівники”.
2. Призначення на посаду начальника лабораторії з контролю виробництва та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням ___________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
3. Начальник лабораторії з контролю виробництва безпосередньо підпорядковується ______________________.
4. ___________________________________________________________________.
5. ___________________________________________________________________.

ІІ. Завдання та обов’язки
Начальник лабораторії з контролю виробництва:
1. Організує проведення хімічних аналізів, фізико-хімічних випробувань та інших досліджень, забезпечує лабораторний контроль відповідності якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції чинним стандартам та технічним умовам.
2. Очолює роботу з розроблення нових і вдосконалення існуючих методів лабораторного контролю та надає допомогу в їх упровадженні у виробництво.
3. Вживає заходів щодо скорочення затрат праці під час проведення робіт з контролю виробництва.
4. Розробляє методики та. інструкції з поточного контролю виробництва, в тому числі з експрес-аналізів на робочих місцях, здійснює контроль за правильним і точним їх виконанням працівниками лабораторії.
5. Здійснює нагляд за станом і роботою контрольно-вимірювальної апаратури, забезпечує своєчасне подання її на періодичну державну перевірку.
6. Здійснює контроль за станом лабораторного устаткування і робочих місць працівників лабораторії та вживає заходів щодо усунення існуючих недоліків.
7. Організує чітке ведення лабораторних журналів і своєчасне оформлення результатів аналізів та випробувань.
8. Керує працівниками лабораторії.
9. _________________________________________________________.
10. ________________________________________________________.
11. ________________________________________________________.

ІІІ. Права
Начальник лабораторії з контролю виробництва має право:
1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
2. Здійснювати взаємодію з керівниками всіх структурних підрозділів підприємства.
3. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.
4. Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.
5. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.
6. Вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов’язків.
7. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.
8. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні обов’язків і реалізації прав, що передбачені цією інструкцією.
9. ________________________________________________________.
10. _______________________________________________________.

IV. Відповідальність
Начальник лабораторії з контролю виробництва несе відповідальність:
1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
4. _______________________________________________________.
5. _______________________________________________________.

V. Начальник лабораторії з контролю виробництва повинен знати:
1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технологічної підготовки виробництва.
2. Технологічні процеси і режими виробництва.
3. Устаткування лабораторії, принципи його роботи та правила експлуатації.
4. Перспективи технічного розвитку підприємства.
5. Методи і організацію проведення науково-дослідних робіт.
6. Стандарти, технічні умови, методики та інструкції з лабораторного контролю виробництва.
7. Досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі технології виробництва аналогічної продукції.
8. Основи економіки, організації праці, виробництва і управління.
9. Основи трудового законодавства.
10. _____________________________________________________________.
11. _____________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги
– Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста – не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років.
– _______________________________________________________________.

VII. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою
1. За відсутності начальника лабораторії з контролю виробництва його обов’язки виконує заступник (за відсутності такого – особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов’язків.
2. Для виконання обов’язків та реалізації прав начальник лабораторії з контролю виробництва взаємодіє:
2.1. З головним конструктором з питань:
2.1.1. Отримання:
– креслень виробів;
– технічної документації на узгодження;
– специфікацій деталей;
– _______________________________________________________________.
2.1.2. Надання:
– експериментальних висновків по конструкціях;
– узгоджень окремих профілактичних операцій;
– пропозицій з технологічних питань;
– _______________________________________________________________.
2.2. З начальником відділу стандартизації з питань:
2.2.1. Отримання:
– стандартів, інструкцій, технічних умов;
– висновків по технічній документації щодо дотримання чинного законодавства про стандартизацію;
– планів робіт зі стандартизації, нормалізації, уніфікації;
– _______________________________________________________________.
2.2.2. Надання:
– технічної документації лабораторії;
– пропозицій щодо проведення робіт зі стандартизації;
– інформації про порушення стандартів та технічних умов;
– _______________________________________________________________.
2.3. З начальником інструментального відділу з питань:
2.3.1. Отримання:
– висновків про можливість застосування того чи іншого інструменту;
– консультацій по застосуванню експериментального інструменту;
– відповідного ремонтного обладнання для потреб лабораторії;
– _______________________________________________________________.
2.3.2. Надання:
– заявок на експертну оцінку можливості застосування конкретного інструменту в діяльності лабораторії;
– заявок на ремонтне обладнання;
– звітів про використання інструменту в роботі лабораторії;
– _______________________________________________________________.

2.4. З ______________________ з питань:
________________________________________________________________.
2.5. З ______________________ з питань:
_________________________________________________________________.
2.6. З ______________________ з питань:
_________________________________________________________________.

Керівник
структурного підрозділу:
______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
“___” __________ ____ р.

УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного відділу
______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
“___” __________ ____ р.

З інструкцією ознайомлений: ______
(підпис) ______________________
(прізвище, ініціали) “___” __________ ____ р.

Leave a reply