Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Посадова інструкція начальника відділу підсобного сільського господарства

_________________________________
(назва установи, організації)
_________________________________

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ
ПІДСОБНОГО СІЛЬСКОГО ГОСПОДАРСТВА

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
(керівник установи,організації,
інша посадова особа,
______________________________
уповноважена затверджувати
______________________________
посадову інструкцію)

_________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
“___” ____________ ____ р.

І. Загальні положення
1. Начальник відділу підсобного сільського господарства належить до професійної групи “Керівники”.
2. Призначення на посаду начальника відділу підсобного сільського господарства та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням _______________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
3. Начальник відділу підсобного сільського господарства безпосередньо підпорядковується ____________________.
4. ________________________________________________________________.
5. ________________________________________________________________.

II. Завдання та обов’язки
Начальник відділу підсобного сільського господарства:
1. Здійснює керівництво всіма видами виробничо-господарської діяльності підсобного сільського господарства.
2. Забезпечує виконання планових завдань по заготівлі та переробці продуктів тваринництва і сільського господарства за всіма кількісними та якісними показниками, домагаючись ефективного використання закріплених земель, високої врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин (птиці), раціонального використання сільськогосподарських машин, машинно-тракторного парку, технологічного устаткування та інших основних засобів, закріплених за господарством.
3. Організує проведення сільськогосподарських робіт у оптимальні строки і на високому рівні агротехніки з використанням науково обгрунтованої системи сівозміни, оброблення грунту, порядку застосування добрив, методів і засобів захисту рослин.
4. Забезпечує правильне утримання тварин (птиці) і збереження поголів’я, своєчасну заготівлю кормів, їх зберігання та використання згідно з установленими вимогами і нормами.
5. Вживає заходів щодо своєчасної переробки продукції, що виробляється, та відправлення її споживачам.
6. Стежить за утриманням будівель і споруд підсобного сільського господарства, їх своєчасним ремонтом.
7. Проводить роботу із забезпечення високої культури сільськогосподарського виробництва.
8. Сприяє упровадженню механізації праці, прогресивних форм її організації.
9. Організує своєчасне і правильне ведення обліку, складання та подання в установлені строки звітності, забезпечує додержання фінансової дисципліни і збереження власності.
10. Контролює додержання працівниками правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, організує підвищення їх кваліфікації.
11. Керує працівниками відділу.
12. _______________________________________________________________.
13. _______________________________________________________________.
14. _______________________________________________________________.

III. Права
Начальник відділу підсобного сільського господарства має право:
1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
2. Здійснювати взаємодію з керівниками всіх структурних підрозділів підприємства.
3. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.
4. Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.
5. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.
6. Вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов’язків.
7. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.
8. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні обов’язків і реалізації прав, що передбачені цією інструкцією.
9. ________________________________________________________________.
10. _______________________________________________________________.

IV. Відповідальність
Начальник відділу підсобного сільського господарства несе відповідальність:
1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
4. _______________________________________________________________.
5. _______________________________________________________________.

V. Начальник відділу підсобного сільського господарства повинен знати:
1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації підсобного сільського господарства, заготівель та переробки сільськогосподарських продуктів.
2. Технологію сільськогосподарського виробництва.
3. Технологію переробки сільськогосподарської продукції.
4. Агротехніку вирощуваних культур.
5. Правила утримання тварин (птиці), порядок заготівлі та зберігання кормів.
6. Стандарти, технічні умови і вимоги до якості продукції, що вироблюється.
7. Правила експлуатації машинно-тракторного та автомобільного парку, організацію його ремонту.
8. Передовий вітчизняний і світовий досвід розвитку тваринництва та виробництва сільськогосподарської продукції.
9. Основи трудового законодавства.
10. Основи економіки, організації праці, сільськогосподарського виробництва та управління.
11. Методи господарського розрахунку.
12. Чинні положення з оплати праці і форми матеріального стимулювання.
13. Основи земельного законодавства.
14. _______________________________________________________________.
15. _______________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги
– Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста – не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років.
– ________________________________________________________________.

VIІ. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою
1. За відсутності начальника відділу підсобного сільського господарства його обов’язки виконує заступник (за відсутності такого – особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов’язків.
2. Для виконання обов’язків та реалізації прав начальник відділу підсобного сільського господарства взаємодіє:
2.1. З начальниками цехів та начальником відділу збуту (маркетингу) з питань:
– передачі бракованої, зіпсованої харчової продукції, сировини для годівлі сільськогосподарських тварин;
– ________________________________________________________________.
2.2. З керівниками підрозділів громадського харчування та торгівлі підприємства з питань:
– передачі для використання та реалізації сільськогосподарської продукції, виробленої відділом;
– ________________________________________________________________.
2.3. З _____________________ з питань:
__________________________________________________________________.
2.4. З _____________________ з питань:
__________________________________________________________________.
2.5. З _____________________ з питань:
__________________________________________________________________.

Керівник
структурного підрозділу:
______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
“___” __________ ____ р.

УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного відділу
______
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
“___” __________ ____ р.

З інструкцією ознайомлений: ______
(підпис) ______________________
(прізвище, ініціали) “___” __________ ____ р.

Leave a reply