Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Посадова інструкція бухгалтера

_________________________________
(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
(керівник установи, організації,
інша посадова особа,
______________________________
уповноважена затверджувати
______________________________
посадову інструкцію)

_________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
“___” ____________ ____ р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ БУХГАЛТЕРА

І. Загальні положення
1. Бухгалтер належить до професійної групи “Фахівці”.
2. Призначення на посаду бухгалтера та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням головного бухгалтера з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
3. Бухгалтер підпорядковується безпосередньо головному бухгалтеру підприємства або керівнику відповідного структурного підрозділу головної бухгалтерії.
4. ______________________________________________________________________.

II. Завдання та обов’язки
Бухгалтер:
1. Самостійно або під керівництвом (наглядом) бухгалтера (з дипломом спеціаліста) веде фінансові, матеріальні, виробничі, господарські розрахунки та баланси, використовуючи для цього інструментальні та комп’ютеризовані обчислювальні засоби та системи.
2. Обліковує кошти, фонди, продукцію, товари, матеріали, реєструє затрати на виробництво продукції чи надання послуг.
3. Узгоджує рахунки та одиниці обліку, готує початкові та пробні варіанти розрахунків балансу, вносить записи в бухгалтерські книги про виробничі, управлінські, організаційні, господарські та інші затрати на планові і поточні цілі.
4. Подає до розгляду і схвалення проекти записів у розрахунковій документації.
5. Калькулює і готує дані та форми документів для розрахунків з банками.
6. Веде інвентарні списки, довіреності, накладні, переліки зобов’язань, цінних паперів тощо.
7. Оформлює платежі за матеріальні, комунальні та інші послуги.
8. Співпрацює з митними, податковими, казначейськими органами, торговельними, посередницькими організаціями та іншими клієнтами.
9. Нараховує заробітну плату, переказує кошти за виконані роботи, веде інші розрахунки з працівниками, громадянами та юридичними особами за встановленими нормами відповідно до чинного господарського законодавства.
10. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.
11. ______________________________________________________________________.

III. Права
Бухгалтер має право:
1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

2. Вносити на розгляд головного бухгалтера пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.
4. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням головного бухгалтера у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов’язків.
5. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.
6. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.
7. ______________________________________________________________________.

IV. Відповідальність
Бухгалтер несе відповідальність:
1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
4. ______________________________________________________________________.

V. Бухгалтер повинен знати:
1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації бухгалтерського обліку і складання звітності.
2. Порядок бухгалтерського обліку на підприємстві.
3. План і кореспонденцію рахунків.
4. Організацію документообігу за напрямами обліку.
5. Порядок документального оформлення і відображення в бухгалтерському обліку засобів господарювання та їх руху.
6. Методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства.
7. Правила експлуатації обчислювальної техніки.
8. Основи трудового законодавства.
9. ______________________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги
– Бухгалтер І категорії: вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бухгалтера II категорії не менше 1 року.
– Бухгалтер II категорії: вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бухгалтера не менше 1 року.
– Бухгалтер: вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта і стаж роботи за професіями технічного службовця у галузях фінансової діяльності, роботи з базами даних, статистики, бухгалтерського обліку не менше 1 року.
– ______________________________________________________________________.
VII. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою
1. За відсутності бухгалтера його обов’язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.
2. Для виконання обов’язків та реалізації прав бухгалтер взаємодіє:

2.1. З _____________________ з питань:
(посада)
______________________________________________________________________.

2.2. З _____________________ з питань:
(посада)
______________________________________________________________________.

Керівник
структурного підрозділу:
______
(підпис)
_____________________
(прізвище, ініціали)
“___” ____________ ____ р.
УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного відділу
______
(підпис)
_____________________
(прізвище, ініціали)
“___” ____________ ____ р.
З інструкцією ознайомлений: ______
(підпис) _____________________
(прізвище, ініціали) “___” ____________ ____ р.

Leave a reply