Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Посадова інструкція юрисконсульта

_________________________________
(назва установи, організації)

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЮРИСКОНСУЛЬТА

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
(керівник установи, організації,
інша посадова особа,
______________________________
уповноважена затверджувати
______________________________
посадову інструкцію)

_________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
“___” ____________ ____ р.

I. Загальні положення
1. Юрисконсульт належить до професійної групи “Професіонали”.
2. Призначення на посаду юрисконсульта та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням __________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
3. Юрисконсульт підпорядковується безпосередньо ___________________.
4. _______________________________________________________________________________________.

II. Завдання та обов’язки
Юрисконсульт:
1. Розроблює або бере участь у розробленні документів правового характеру.
2. Здійснює методичне керівництво правовою роботою на підприємстві, надає правову допомогу структурним підрозділам і громадським організаціям, бере участь у підготовці обгрунтованих відповідей у разі відхилення претензій.
3. Готує за участю інших підрозділів підприємства матеріали про розкрадання, розтрати, нестачі, випуск недоброякісної, нестандартної і некомплектної продукції та про інші правопорушення для подання їх до арбітражних, слідчих і судових органів, здійснює облік і зберігання судових і арбітражних справ, які перебувають у виконанні або закінчені судочинством.
4. Бере участь у розробленні і виконанні заходів для зміцнення господарського розрахунку, договірної, фінансової і трудової дисципліни, забезпечення зберігання власності, боротьби з розтратами і розкраданнями.
5. Аналізує і узагальнює результати розгляду претензій судових і арбітражних справ, а також вивчає практику укладання і виконання договорів з метою розроблення відповідних пропозицій для усунення виявлених недоліків і поліпшення господарсько-фінансової діяльності підприємства.
6. Відповідно до заданого порядку оформляє матеріали щодо притягнення працівників до дисциплінарної і матеріальної відповідальності.
7. Бере участь у роботі з укладення господарських договорів, підготовки висновків про їх юридичну обгрунтованість, у розробленні умов колективних договорів, а також розгляді питань про дебіторську і кредиторську заборгованість.
8. Контролює своєчасність подання довідок, розрахунків, пояснень та інших матеріалів для підготовки відповідей на претензії.
9. Готує разом з іншими підрозділами пропозиції про зміну діючих або відміну тих наказів, що втратили чинність, та інших нормативних актів, які були видані на підприємстві.
10. Веде довідково-інформаційну роботу з питань законодавства і нормативних актів, застосовуючи технічні засоби, а також облік чинного законодавства та інших нормативних актів, робить позначки про їх скасування, зміни та доповнення.

11. Бере участь у підготовці висновків щодо правових питань, які виникають у діяльності підприємства, проектів нормативних актів, які надходять на відгук, а також у розробленні пропозицій для удосконалення діяльності підприємства.

12. Провадить роботу з правової пропаганди, ознайомлює посадових осіб підприємства з нормативними актами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.
13. Дає довідки і консультації працівникам підприємства про сучасне чинне законодавство, а також висновки з організаційно-правових та інших юридичних питань, надає допомогу в оформленні документів і актів майново-правового характеру.
14. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.
15. ________________________________________________________________________________.

III. Права
Юрисконсульт має право:
1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
2. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.
3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників) та вносити пропозиції щодо їх усунення.
4. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов’язків.
5. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.
6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника сприяння у виконанні обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією.
7. __________________________________________________________________________________.

IV. Відповідальність
Юрисконсульт несе відповідальність:
1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
4. ________________________________________________________________________________.

V. Юрисконсульт повинен знати:
1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються правової діяльності підприємства.
2. Чинне законодавство.
3. Цивільне, трудове, фінансове, адміністративне право.
4. Технічні засоби механізації і автоматизації довідково-інформаційної роботи з питань законодавства і нормативних актів.

5. Порядок ведення обліку і складання звітів господарсько-фінансової діяльності на підприємстві.
6. Порядок укладання і оформлення господарських договорів.
7. Основи економіки, організації праці, виробництва і управління.
8. Правила та норми охорони праці.
9. _______________________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги
– Провідний юрисконсульт: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією юрисконсульта I категорії не менше 2 років.
– Юрисконсульт I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи за професією юрисконсульта II категорії не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років.
– Юрисконсульт II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста – без вимог до стажу роботи, для бакалавра – стаж роботи за професією юрисконсульта не менше 2 років.
– Юрисконсульт: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.
– __________________________________________________________________________________.

VII. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою
1. За відсутності юрисконсульта його обов’язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.
2. Для виконання обов’язків та реалізації прав юрисконсульт взаємодіє:
2.1. З ______________________ з питань:
(посада)
___________________________________________________________________.
2.2. З ______________________ з питань:
(посада)
___________________________________________________________________.

Керівник
структурного підрозділу:
______ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
“___” ____________ ____ р.

УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного відділу
______ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
“___” ____________ ____ р.

З інструкцією ознайомлений: ______ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали) “___” ____________ ____ р.

1 коментар ( 1 коментар )

 1. Інтересна ситуація, коли зразок посадової інструкції юрисконсульту пропонують юристи, але такий зразок містить помилки.
  В даній посадовій інструкції неправильний гриф затвердження! А це вже питання до юриста, як бути з документом, який неправильно затверджений!?
  За умовами абзацу 10 пункту 6 розділу “ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ” ДОВІДНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ (N 336, 29.12.2004, Наказ, Міністерство праці та соціальної політики України) у правому куті першої сторінки посадової інструкції розташовується слово “Затверджено”, підпис керівника про її затвердження, вказано посаду, ініціали та прізвище керівника, а також дата затвердження.
  У даному випадку:

  ЗАТВЕРДЖУЮ
  ______________________________
  (керівник установи, організації,
  інша посадова особа,
  ______________________________
  уповноважена затверджувати
  ______________________________
  посадову інструкцію)

  _________ ____________________
  (підпис) (прізвище, ініціали)
  “___” ____________ ____ р

  Крім того, у заголовку посадової інструкції є помилка.
  Відповідно до абзацу 11 пункту 6 розділу “ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ” ДОВІДНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ (N 336, 29.12.2004, Наказ, Міністерство праці та соціальної політики України) у заголовку посадової інструкції наводиться повна назва посади в давальному відмінку (повинна відповідати професійній назві роботи, передбаченій Класифікатором професій ДК 003-95 зі змінами та доповненнями) та повна назва структурного підрозділу.
  У даному випадку:
  _______________________
  (назва установи, організації)

  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЮРИСКОНСУЛЬТА

  Ну от, врахуйте це!!!!

Leave a reply