Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Положення про систему мотивації

Положення про систему мотивації

ПОЛОЖЕННЯ
про
систему мотивації трудового колективу
ТОВ «Мережа»
та його посадових осіб

Харків, 20__

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про систему мотивації трудового колективу ТОВ «Мережа» та його посадових осіб (надалі за текстом — «Положення») — система заходів морального та матеріального стимулювання співробітників Товариства з обмеженою відповідальністю «Мережа» (надалі за текстом — «Товариство») з метою підвищення рівня сумлінного та якісного виконання ними своїх посадових обов’язків, ініціативного й творчого підходу до вирішення поставлених завдань, забезпечення належного рівня трудової та виконавчої дисципліни.
Метою цього Положення є створення механізму визначення відповідності практичного внеску співробітника Товариства в його розвиток величині морального та матеріального стимулювання відповідного працівника Товариства, а також оцінки ефективності діяльності працівника Товариства з погляду досягнення Товариством поставлених цілей та визначення гідної матеріальної винагороди за результатами праці відповідного працівника.
1.2. Працівник — фізична особа, яка перебуває у трудових відносинах з Товариством, незалежно від того, чи є робота в Товаристві основним або додатковим місцем роботи (за сумісництвом).
1.2.1. Працівник фронт-офісу — будь-який працівник відділу реалізації лізингових операцій Товариства, до основних посадових обов’язків якого відноситься залучення нових та робота вже із залученими лізингоодержувачами Товариства (відповідальні спеціалісти 1-го та 2-го порядку), а також працівник відділу реалізації лізингових операцій або іншого підрозділу Товариства на його покладено обов’язок належного оформлення договірної та іншої документації відповідної лізингової операції (відповідальний спеціаліст 3-го порядку);
У випадках реалізації особливо важливих для Товариства операцій лізингу функції працівників фронт-офісу, а саме відповідальних спеціалістів 1-го та 2-го порядків можуть виконуватися посадовими особами Товариства.
1.2.2. Працівник бек-офісу — будь-який інший працівник Товариства, не працівник фронт-офісу, до основних посадових обов’язків якого відноситься поточне забезпечення реалізації лізингових операцій, а також своєчасне та якісне обслуговування лізингоодержувачів Товариства.
1.3. Посадовими особами Товариства є Генеральний директор, його заступники, Голова ревізійної комісії Товариства, Голова Спостережної ради Товариства, головний бухгалтер.
1.4. Види мотивації:
1.4.1. Позитивні мотиваційні заходи — система заходів морального та матеріального стимулювання працівників Товариства у вигляді сплати премій, бонусів, підвищення посадового окладу, нагородження цінними подарунками, присвоєння грамот/дипломів/подяк тощо відповідно до особистих професійних досягнень працівників Товариства за певний період та загальних результатів Товариства.
1.4.2. Негативні мотиваційні заходи — система заходів морального та матеріального стимулювання працівників Товариства у вигляді притягнення до дисциплінарної відповідальності та позбавлення премій та бонусів відповідно до особистих негативних результатів роботи працівників Товариства, які негативно вплинули або потенційно могли б вплинути на результати діяльності як підрозділу Товариства, так і Товариства в цілому.
Рішення про застосування негативних мотиваційних заходів щодо працівників Товариства, за виключенням посадових осіб Товариства, приймає Генеральний директор на підставі фактів невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків працівником Товариства або вчинення ним інших дій, які негативно вплинули або потенційно могли б вплинути на результати діяльності як підрозділу Товариства, так и Товариства в цілому.
Рішення про застосування негативних мотиваційних заходів щодо посадових осіб Товариства, призначення яких або погодження призначення яких віднесено до компетенції Спостережної Ради Товариства або Загальних зборів Товариства, приймається відповідно Спостережною Радою або Загальними зборами Товариства.
1.5. Інструменти позитивних мотиваційних заходів:
1.5.1. Бонус — сума грошових коштів, що виплачується працівнику Товариством з отриманого додаткового доходу Товариства завдяки діям такого працівника (залучення до роботи нового лізингоодержувача або збільшення обсягу лізингової операції вже залученого до роботи лізингоодержувача, відкриття нового додаткового виду діяльності Товариства тощо). Датою виникнення права нарахування бонусу є дата підписання відповідного договору лізингу, отримання додаткового доходу, непов’язаного з реалізацією лізингових операцій, підписання пакету документів щодо запровадження нового виду діяльності тощо.
1.5.2. Премія — сума грошових коштів, що сплачується працівнику Товариством за особисті професійні досягнення такого працівника, які опосередковано позитивно вплинули на загальні результати діяльності Товариства. Премія може сплачуватися на щомісячній, щоквартальній та щорічній основі в залежності від виду та обсягу особистого внеску працівника.
1.5.3. Підвищення посадового окладу — сума грошових коштів, на яку відбувається збільшення посадового окладу працівника Товариства в залежності від стажу його роботи в Товаристві, рівня кваліфікації, оволодіння додатковими професійними навиками, що позитивно впливає на якість виконання посадових обов’язків таким працівником або може бути підставою надання йому додаткових повноважень.
1.5.4. Нагородження цінним подарунком — нагородження працівника Товариства за його особисті унікальні результати роботи в Товаристві.
1.5.5. Проведення загальноосвітніх, оздоровчих та командоутворюючих заходів, корпоративних вечірок тощо.
1.6. Лізингові операції — вид активних операцій, пов’язаних з наданням лізингоодержувачам основних засобів у тимчасове користування та володіння на умовах оперативного або фінансового лізингу, зворотнього лізингу чи сублізингу, а також на умовах інших форм лізингу.
1.7. Вартість предмета лізингу — це вартість майна, яке передається згідно з відповідним договором лізингу.
1.8. Фінансовий результат Товариства — різниця між сумою коштів, сформованих за рахунок операційного доходу, іншого фінансового доходу та іншого доходу, та сумою коштів, сформованих за рахунок операційних витрат, інших фінансових витрат та інших витрат, а також за вирахуванням сум коштів, витрачених на адміністративні та капітальні витрати, розмір якої визначається в управлінському обліку Товариства на кінець кожного календарного місяця.
1.9. Принципи мотивації:
1.9.1. Своєчасність — мотивація працівників Товариства відповідно до досягнутих ними професійних результатів та загальних результатів Товариства не пізніше, ніж у наступний календарний період (місяць, квартал, рік) за період, в якому було досягнуто відповідні результати.
1.9.2. Справедливість — мотивація всіх працівників Товариства відповідно до досягнутих особистих професійних результатів таких працівників та загальних результатів Товариства незалежно від віку, статі, національності тощо.
1.9.3. Солідарність — мотивація всіх працівників Товариства відповідно до досягнутих Товариством цілей, які було поставлено перед ним його учасниками.
1.10. Працівники Товариства отримують премії (бонуси, цінні подарунки) за якісне, своєчасне і в повному обсязі виконання обов`язків, встановлених посадовими інструкціями та фінансовим планом Товариства, а також з урахуванням особистого вкладу в загальні результати роботи Товариства за підсумками роботи за період, в якому було досягнуто відповідні результати (місяць, квартал, рік).
1.11. Кожному працівнику розмір премії (бонусу, вартості цінного подарунку) затверджує Генеральний директор Товариства за попереднім поданням керівників підрозділів Товариства залежно від особистого вкладу працівника в загальні результати роботи Товариства, без обмеження розміру індивідуальної премії (бонусу, вартості цінного подарунку), якщо інше не визначено даним Положенням.
1.12. За час відпусток, тимчасової непрацездатності, період підвищення кваліфікації премії не виплачуються. Премія не виплачується працівникам, на яких було накладено дисциплінарне стягнення за весь час дії дисциплінарного стягнення.

2. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ ПРЕМІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД
2.1. Преміювання за результатами діяльності компанії за звітний період може бути наступної періодичності:
2.1.1. Щомісячне преміювання — преміювання працівників бек-офісу, до обов’язків яких відноситься забезпечення належного рівня обслуговування лізингових операцій під час підготовки такої операції до реалізації та під час її здійснення протягом всього терміну лізингу.
2.1.1.1. До таких працівників відносяться працівники наступних підрозділів Товариства:

фінансовий відділ;
відділ бухгалтерії;
юридичний відділ;
відділ економічної безпеки;
господарський відділ;
відділ документального обліку.

2.1.1.2. Премія виплачується за своєчасне та якісне виконання працівником бек-офісу своїх обов’язків, пов’язаних з обслуговуванням лізингових операцій, які опосередковано впливають на досягнення Товариством поставлених перед ним цілей, зокрема, підготовка висновків з проведених аналізу та експертизи інформації, отриманої від лізингоодержувачів, економічних та юридичних обґрунтувань здійснення лізингової операції, постановка та зняття з обліку предметів лізингу, своєчасне та якісне обслуговування предметів лізингу, надання консультацій, довідок та підготовка документів за запитом лізингоодержувачів, що пов’язано з реалізацією лізингової операції тощо.
2.1.1.3. Розмір щомісячної премії складає 15% від посадового окладу працівника.
2.1.1.4. Протягом 2-х перших робочих днів наступного календарного за звітним місяця керівники структурних підрозділів Товариства подають до фінансового відділу інформацію щодо переліку працівників, яких може бути премійовано, а також перелік осіб, яких в звітному місяці не преміюють з обов’язковим зазначенням причин. Керівник фінансового відділу або уповноважений працівник фінансового відділу подає списки працівників протягом одного робочого дня на розгляд Генеральному директору Товариства для прийняття остаточного рішення про преміювання та оформлення відповідного Наказу.
2.1.1.5. Премія, зазначена в п.2.1.1., виплачується одночасно з виплатою заробітної плати за наступний за звітним місяцем за умови, якщо фінансовий результат Товариства за звітний місяць становить не менше 80% планового показника фінансового результату за відповідний період.
2.1.2. Щоквартальне преміювання — преміювання посадових осіб та керівників підрозділів за результатами діяльності Товариства за звітний період. Щоквартальне преміювання здійснюється за умови, якщо фінансовий результат Товариства за звітний квартал становить не менше 80% планового показника фінансового результату за відповідний період.
2.1.2.1. Фонд щоквартального преміювання визначається, як 25% загального фонду оплати праці посадових осіб та керівників підрозділів за останній місяць звітного кварталу помножений на коригувальний коефіцієнт. Цим положенням встановлено наступні коефіцієнти:

Показник відповідності фінансового результату за звітний квартал плановому результату

Більше 80%, але менше 100% планового показника фінансового результату за відповідний період

Більше або дорівнює 100%, але менше 110% планового показника фінансового результату за відповідний період

більше або дорівнює 110% планового показника фінансового результату за відповідний період

Коефіцієнт

0,9

1,1

1,2

2.1.2.2. Премія, зазначена в п.2.1.2., виплачується одночасно з виплатою заробітної плати за наступний за звітним кварталом місяцем.
2.1.3. Щорічне преміювання — преміювання всіх працівників Товариства здійснюється за умови, якщо результат Товариства за звітний рік становить не менше 100% планового показника фінансового результату за відповідний період.
2.1.3.1. Фонд преміювання розраховується фінансовим відділом в термін до 20 січня, наступного за звітним роком та дорівнює розміру фонду оплати праці за останній місяць звітного року.
2.1.3.2. Розподіл фонду щорічного преміювання між співробітниками здійснюється в строк до 10 лютого року наступного за звітним керівником фінансового відділу або Генеральними директором пропорційно їх місячним окладам з урахування коригувальних коефіцієнтів. Цим положенням встановлюються наступні коригувальні коефіцієнти:

В залежності від тривалості роботи посадової особи або працівника Товариства в Товаристві:

Тривалість роботи в Товаристві

Менше 6 місяців

Більше 6 місяців, але менше 1 року

Більше 1 року, але менше 3 років

Більше 3 років

Коефіцієнт

0,5

1

2

2,5

Залежно від дотримання співробітником Товариства трудового розпорядку Товариства та трудової дисципліни:

Наявність стягнень з боку керівництва

1 догана протягом року

Більше 2-х грубих порушень трудової дисципліни та/або трудового розпорядку Товариства

Неякісне, несумлінне, несвоєчасне виконання посадових обов’язків

Коефіцієнт

0,7

0,3

0

В залежності від посадового рівня:

Посадовий рівень

Молодший спеціаліст, спеціаліст

Провідний спеціаліст, головний спеціаліст

Керівник відділу, заступник Генерального директора

Генеральний директор

Коефіцієнт

1

1,25

1,75

2

2.1.3.3. Премія, зазначена в п.2.1.3., виплачується одночасно з виплатою заробітної плати за лютий місяць року, наступного за звітним.
2.2. Розмір премії, вирахуваної з підстав та на умовах, встановлених положеннями даного Розділу, зменшується на розмір загальнообов’язкових податків, зборів та інших платежів, що підлягають вирахуванню та перерахуванню до державного та/або місцевого бюджету, інших бюджетів Товариством (роботодавцем) із заробітної плати працівника відповідно до чинного законодавства.

3. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯІ ТА ВИПЛАТИ БОНУСІВ ПРАЦІВНИКАМ БЕК_ОФІСУ ЗА ЗАЛУЧЕНИХ ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧІВ ДО РОБОТИ
3.1. У випадку, коли, завдяки професійній діяльності, особистим контактам, інформації, отриманій із засобів масової інформації, та іншим діям безпосередньо не пов’язаним із виконанням своїх прямих посадових обов’язків, працівник бек-офісу залучає до роботи з Товариством нового лізингоодержувача, такий працівник має право на отримання єдиноразового бонусу.
3.2. Загальний фонд бонусу може складати:
3.2.1. 0,25% від вартості предмета лізингу відповідної лізингової операції, розмір якої не перевищує 5 000 000 (П’яти мільйонів) грн. 00 коп.;
3.2.2. 0,1% від вартості предмета лізингу відповідної лізингової операції, розмір якої перевищує 5 000 000 (П’яти мільйонів) грн. 00 коп., але не менше, ніж 12 500 (Дванадцять тисяч п’ятсот) грн. 00 коп.
3.3. Датою виникнення права нарахування бонусів працівникам бек-офісу за додатково залучених клієнтів вважається дата підписання відповідного договору лізингу та отримання відповідного джерела виплати такого бонусу, а саме лізингові платежі згідно з відповідним договором лізингу:
3.3.1. якщо загальний фонд бонусу менше або дорівнює 30 000 (тридцять тисяч) грн. 00 коп. виплата такого бонусу відбувається в наступному календарному місяці після отримання авансового (першого) лізингового платежу за відповідним договором лізингу.
3.3.2. якщо загальний фонд бонусу більше 30 000 (тридцять тисяч) грн. 00 коп., виплата такого бонусу відбувається наступним чином:

30 000 (тридцять тисяч) грн. 00 коп. виплачується в наступному календарному місяці після отримання авансового (першого) лізингового платежу за відповідним договором лізингу одночасно з виплатою заробітної плати за наступний за звітним місяцем;
решта частина загального фонду бонусу, що перевищує 30 000 (тридцять тисяч) грн. 00 коп. — в наступному календарному місяці після отримання наступного за авансовим (першим) лізинговим платежем за відповідним договором лізингу одночасно з виплатою заробітної плати за наступний за звітним місяцем.

3.4. Загальний розмір премії не включає в себе суму бонусу працівникам бек-офісу за додатково залучених клієнтів.

4. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ БОНУСІВ ПРАЦІВНИКАМ ВІДДІЛУ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ
4.1. Бонус за реалізацію лізингової операції може нараховуватися наступним працівникам:
4.1.1. відповідальному спеціалісту 1-го порядку — працівник Товариства, до прямих обов’язків якого входить залучення до роботи лізингоодержувачів та реалізація лізингових операцій, а саме працівник відділу реалізації лізингових операцій або посадова особа, відповідальна за успішну реалізацію лізингової операції, до особистого лізингового портфелю якої буде віднесено предмет лізингу за цією лізинговою операцією;
4.1.2. відповідальному спеціалісту 2-го порядку — працівник Товариства, до прямих обов’язків якого входить залучення до роботи лізингоодержувачів та реалізація лізингових операцій, а саме працівник відділу реалізації лізингових операцій або посадова особа, яка бере на себе відповідальність за успішну реалізацію лізингової операції у випадку відсутності відповідального спеціаліста 1-го порядку;
У випадку, якщо відповідальним спеціалістом 1-го порядку виступила посадова особа Товариства, т о предмет лізингу за такою лізинговою операцією відноситься до особистого лізингового портфелю спеціаліста 2-го порядку;
4.1.3. відповідальному спеціалісту 3-го порядку — працівник Товариства, до прямих обов’язків якого входить оформлення та супровід лізингових операцій, який бере на себе відповідальність за якісне та своєчасне оформлення договірної та іншої документації, а також за успішну реалізацію лізингової операції у випадку відсутності відповідальних спеціалістів 1-го та 2-го порядку.
4.2. Розподіл загального фонду бонусу відбувається в межах особистого внеску кожного з відповідальних спеціалістів за поданням безпосереднього керівника відповідальних спеціалістів та за погодженням з Генеральним директором Товариства, але не більше наступного:
4.2.1. 40% загального фонду бонусу — відповідальний спеціаліст 3-го порядку;
4.2.2. 60% загального фонду бонусу — відповідальний спеціаліст 2-го порядку;
4.2.3. 80% загального фонду бонусу — відповідальний спеціаліст 1-го порядку.
4.3. Загальний фонд бонусу визначається, як:
4.3.1. 0,2% від вартості предмета лізингу відповідної лізингової операції, розмір якої не перевищує 5 000 000 (П’яти мільйонів) грн. 00 коп.;
4.3.2. 0,15% від вартості предмета лізингу відповідної лізингової операції, розмір якої перевищує 5 000 000 (П’яти мільйонів) грн. 00 коп., але не менше, ніж 10 000 (Десять тисяч) грн..
4.4. Основними показниками визначення параметрів нарахування бонусу працівників відділу реалізації лізингових операцій є:
4.4.1. вартість Предмета лізингу , в межах відповідної лізингової операції;
4.4.2. термін реалізації лізингової операції з моменту отримання заявки на придбання у лізинг майна до дати підписання договору лізингу;
4.4.3. відповідність вартості Предмета лізингу особистим показникам плану реалізації лізингових операцій працівника Товариства;
4.4.4. порядковий номер заявки на отримання майна у лізинг від відповідного лізингоодержувача;
4.4.5. якість виконання поточних договірних зобов’язань Лізингоодержувачів особистого лізингового портфелю працівника Товариства.
4.5. Загальний фонд бонусу може бути змінений на суму відсотку коригування у відповідності до нижченаведених показників:

Показник коригування

Критерій

-50%

-30%

0%

30%

50%

Вагомість

1. Термін реалізації лізингової операції з

моменту отримання заявки на

придбання у лізинг майна до дати

підписання договору лізингу;

больше 60 календарних днів

31-60 календарних днів

15-30 календарних днів

8-14 календарних днів

до 7 календарних днів

25%

2. Відповідність вартості Предмета

лізингу особистим плановим показникам

працівника Товариства – спеціаліста

1-го порядку, які затверджено

відповідним наказом Генерального

директора Товариства

до 80%

81-100%

більше 100%

50%

3. Порядковий номер заявки на

отримання майна у лізинг від

відповідного лізингоодержувача

1-ша

2-га

більше,

ніж 2-га

25%

4. Наявність прострочення сплати

лізингових платежів більше в

лізинговому портфелі спеціаліста 1-го

порядку, ніж на 10% поточного

лізингового платежу

більше 30 календарних днів

більше 10 календарних днів

немає прострочення

50%

4.5.1. У випадку, коли спеціалістами 1-го та/або 2-го порядку виступає посадова особа Товариства, показниками критеріїв (2) та (4) згідно п.4.5. визначаються відповідно показники спеціаліста 2-го або відповідно 3-го порядку.
4.6. У випадку, коли залучення лізингоодержувача відбулося завдяки працівнику бек-офісу, сума загального фонду бонусів за відповідною першою заявкою підлягає зменшенню на 20%.
4.7. Датою виникнення права нарахування бонусів працівникам фронт-офісу вважається дата підписання відповідного договору лізингу та отримання відповідного джерела виплати такого бонусу, а саме лізингові платежі згідно з відповідним договором лізингу.
4.7.1. якщо загальний фонд бонусу менше або дорівнює 30 000 (тридцять тисяч) грн. 00 коп. виплата такого бонусу відбувається в наступному календарному місяці після отримання авансового (першого) лізингового платежу за відповідним договором лізингу.
4.7.2. якщо загальний фонд бонусу більше 30 000 (тридцять тисяч) грн. 00 коп., виплата такого бонусу відбувається наступним чином:
¾ 30 000 (тридцять тисяч) грн. 00 коп. виплачується в наступному календарному місяці після отримання авансового (першого) лізингового платежу за відповідним договором лізингу одночасно з виплатою заробітної плати за наступний за звітним місяцем;
¾ решта частина загального фонду бонусу, що перевищує 30 000 (тридцять тисяч) грн. 00 коп. — в наступному календарному місяці після отримання наступного за авансовим (першим) лізинговим платежем за відповідним договором лізингу одночасно з виплатою заробітної плати за наступний за звітним місяцем.

5. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ БОНУСІВ ПОСАДОВИМ ОСОБАМ ТОВАРИСТВА
5.1. Основним параметром нарахування бонусів посадових осіб Товариства є вартість предметів лізингу в межах відповідних операцій лізингу.
5.2. Загальний фонд бонусу визначається, як 0,2% від вартості предмета лізингу відповідної лізингової операції;
5.3. Розподіл загального фонду бонусу відбувається в наступному порядку:
5.3.1. 45% загального фонду бонусу має право отримати Генеральний директор Товариства;
5.3.2. 35% загального фонду бонусу має право отримати Заступник Генерального директора Товариства з комерційних питань;
5.3.3. 20% загального фонду бонусу мають право отримати інші посадові особи Товариства.
5.4. Датою виникнення права нарахування бонусу посадових осіб Товариства вважається дата підписання відповідного договору лізингу та отримання відповідного джерела виплати такого бонусу, а саме лізингові платежі згідно з відповідним договором лізингу.
5.4.1. якщо загальний фонд бонусу менше або дорівнює 30 000 (тридцять тисяч) грн. 00 коп. виплата такого бонусу відбувається в наступному календарному місяці після отримання авансового (першого) лізингового платежу за відповідним договором лізингу.
5.4.2. якщо загальний фонд бонусу більше 30 000 (тридцять тисяч) грн. 00 коп., виплата такого бонусу відбувається наступним чином:
¾ 30 000 (тридцять тисяч) грн. 00 коп. виплачується в наступному календарному місяці після отримання авансового (першого) лізингового платежу за відповідним договором лізингу одночасно з виплатою заробітної плати за наступний за звітним місяцем;
¾ решта частина загального фонду бонусу, що перевищує 30 000 (тридцять тисяч) грн. 00 коп. — в наступному календарному місяці після отримання наступного за авансовим (першим) лізинговим платежем за відповідним договором лізингу одночасно з виплатою заробітної плати за наступний за звітним місяцем.
5.5. Загальний розмір бонусів, визначений з підстав та на умовах, встановлених розділами 3, 4, 5 цього Положення не підлягають зменшенню на розмір загальнообов’язкових податків, зборів та інших платежів, що підлягають вирахуванню та перерахуванню до державного та/або місцевого бюджету, інших бюджетів роботодавцем із заробітної плати працівника відповідно до чинного законодавства. Такі виплати здійснюються Товариством шляхом здійснення додаткових нарахувань.

6. ІНШІ ВИДИ ПРЕМІЮВАННЯ
6.1. За поданням Генеральному директору Товариства безпосереднього керівника кожному працівнику може бути нарахована та виплачена разова премія за досягнення особливих позитивних результатів праці або додаткове навантаження.
6.2. На величину премії, зазначеної в п.6.1. даного Положення збільшується загальний річний фонд оплати праці Товариства за звітний період.
6.3. Розмір разового преміювання не може перевищувати 5-ти кратного розміру місячного фонду оплати праці такого працівника.

7. ДОДАТКОВІ ФОРМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ
7.1. З метою стимулювання сумлінного та якісного виконання працівниками Товариства своїх посадових обов’язків, ініціативного й творчого підходу до вирішення поставлених завдань, забезпечення належного рівня трудової та виконавчої дисципліни, підвищення якісного рівня виконання праці в межах дії даного Положення можуть бути впроваджено форми додаткового стимулювання працівників. Такими формами можуть бути надання/продаж на пільгових умовах працівнику та членам його родини полісів медичного страхування, путівок до санаторіїв або пансіонатів, оплата додаткових навчальних семінарів/курсів, виплата додаткових премій до відпустки тощо.
7.2. Джерелом оплати додаткових форм стимулювання є кошти спеціальних фондів за умови їх формування відповідно до внутрішніх нормативних документів Товариства.
7.3. Введення в дію в Товаристві додаткових форм стимулювання працівників може оформлятися як окремими положеннями, так і внесенням доповнень до даного Положення.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Дане Положення набуває чинності з моменту його затвердження Спостережною радою Товариства.
8.2. Право розподілу, зменшення або збільшення фонду премій та бонусів належить Генеральному директору.
8.3. Застосування будь-яких інструментів позитивних та негативних мотиваційних заходів підлягає документальному оформленню та реалізації за затвердженням відповідним наказом Генерального директора Товариства.
8.4. Виплата бонусів (премій, оплата вартості цінних подарунків), що запроваджуються цим Положенням, здійснюється відділом бухгалтерії в зазначені Положенням терміни на підставі відповідних наказів Генерального директора Товариства та за умови надання таких наказів до відділу бухгалтерії не пізніше, ніж за 2 робочі дні до регламентованої дати виплати. Відповідальність та контроль за своєчасність оформлення проектів вищезазначених наказів покладається на керівників структурних підрозділів, працівникам яких повинно бути виплачено бонус (премію, оплачено вартість цінних подарунків тощо).
8.5. Положення є конфіденційним документом і призначається для службового користування.

Генеральний директор
ТОВ «Мережа»

І.І.Іванов
«__»__________ 20___ р.

Залишити коментар