Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

ДОГОВІР про заставу прав на промислову власність

ДОГОВІР
про заставу прав на промислову власність

м. ____________                                                         «____» ___________ 20 ___ р.

ЗАСТАВНИК: _____________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________,                                   що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ: ____________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________,                                   що діє на підставі Статуту, з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

У відповідності до Даного Договору, ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має право у випадку невико­нання ЗАСТАВНИКОМ своїх зобов’язань за договором у п.2.1 (далі за текстом – «основний договір») отримати задоволення за рахунок майна, заставленого на нижче­вказаних умовах.

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ ЗАСТАВОЮ

2.1. Підстава появи зобов’язання, забезпеченого заставою за Даним Договором – договір від «____» __________ 20___ р. № ______.

2.2. ЗАСТАВНИКОМ за основним договором виступає __________________________

______________________________________________________________________________.

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ за основним договором виступає _______________________

______________________________________________________________________________.

2.3. Предметом основного договору є _________________________________________

______________________________________________________________________________.

2.4. Термін виконання зобов’язання, забезпеченого Даним Договором: _____________

______________________________________________________________________________.

3. РОЗМІР ЗАБЕЗПЕЧЕНОЇ ЗАСТАВОЮ ВИМОГИ

Розмір забезпеченої заставою вимоги складає:

3.1. ______________________________________________________________________.

3.2. ______________________________________________________________________.

3.3. ______________________________________________________________________.

Усього: __________________________________________________________________.

4. ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ (СКЛАД ЗАСТАВЛЕНОГО МАЙНА)

4.1. Предметом застави є наступна промислова власність:

4.1.1. Найменування: право використання та розпорядження на _______________________

______________________________________________________________________________.

(ноу-хау, товарний знак, авторські права, ліцензію, патент та ін.)

(далі за текстом – «промислова власність»).

4.1.2. Характеристика: __________________________________________________________.

4.1.3. Зміст: ___________________________________________________________________.

4.2. Узгоджена за Даним Договором вартість заставленої промислової власності: ____

_______________________________________________________________________________.

4.3. Вищевказана промислова власність належить ЗАСТАВНИКУ на праві _________, у відповідності до ______________________________________________________________.

(договору, авторства та ін.)

5. ПРАВА ЗАСТАВНИКА ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЗАСТАВЛЕНИМ МАЙНОМ

5.1. ЗАСТАВНИК має наступні права з розпорядження заставленою промисловою влас­ністю: ____________________________________________________________________.

5.2. Наступна застава заставленого об’єкта нерухомості _________________________

______________________________________________________________________________.

(допускається, допускається за згодою ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ, не допускається)

6. ПРАВА ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ

6.1. У випадку невиконання ЗАСТАВНИКОМ своїх зобов’язань за п.2 Даного Догово­ру ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має право отримати задоволення за рахунок заставленої промислової власності.

6.2. У відповідності до п.6.1 Даного Договору ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ отримує наступ­­ні права щодо використання промислової власності: ___________________________ ______________________________________________________________________________.

6.3. Порядок використання промислової власності після звернення стягнення на предмет за­стави ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ визначає самостійно.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством України.

7.2. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

Залишити коментар