Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР на літературні твори

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР
на літературні твори

м. ____________                                                         «____» ___________ 20 ___ р.

АВТОР __________________________________________________________________,

(П.І.Б.)

з одного боку, і

ВИДАВНИЦТВО: __________________________________________________________,

в особі директора ______________________________________________________________,

що діє на підставі Статуту‚ з іншого боку‚ (ВИДАВНИЦТВО і АВТОР – надалі СТОРОНИ)

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. АВТОР передає або зобов’язується створити та передати ВИДАВНИЦТВУ для видання або перевидання _______________ мовою свій твір __________________________ ___________________, який написаний тією ж мовою, на термін три роки з моменту ухвалення твору ВИДАВНИЦТВОМ.

1.2. АВТОР зобов’язується передати ВИДАВНИЦТВУ рукопис твору не пізніше «___» ________ 20___ р.

1.3. Підписаний АВТОРОМ рукопис передається в двох примірниках, надрукованих друкарською машинкою з крупним очком літер, через два інтервали, по 28–30 рядків на одному боці стандартного аркуша А4, до 60 знаків у рядку.

1.4. З моменту підписання Договору обома СТОРОНАМИ і до закінчення трирічного терміну після ухвали твору АВТОР зобов’язується не передавати для видання іншим установам зазначений в п.1.1 твір або частину його без попередньої письмової згоди ВИДАВНИЦТВА.

1.5. ВИДАВНИЦТВО зобов’язується оплатити АВТОРОВІ гонорар згідно з діючими ставками та правилами з розрахунку __________________________________________ грн. за один авторський аркуш при першому виданні, за перевидання __________________ грн.

Загальна сума до виплати за цим Договором становить ______________________ грн.

Гонорар оплачується у такий термін:

а) _______________________% аванс – після ухвали рукопису, виходячи з попереднього підра­хунку його фактичного обсягу;

б) решту суми – після підписання твору до друку або після підписання твору до випуску у світ, але не більше 2% від загального обсягу твору.

2. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. Дія Договору припиняється у випадках:

а) відхилення твору;

б) відмови АВТОРА від доопрацювання ухваленого твору або внесення до нього змін, а також непредставлення в строк виправленого після ухвали твору;

в) порушення АВТОРОМ обов’язку особисто створити твір.

При розірванні Договору на означених підставах АВТОР повинен повернути отриманий гонорар (включаючи аванс).

3. ІНШІ УМОВИ

3.1. З усіх інших питань щодо даного ДОГОВОРУ СТОРОНИ керуються Типовим видавничим договором на літературні твори, затвердженим пр. № 88 від 24 лютого 1975 р. та чинним законодавством України.

4. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

4.1. АВТОР:

Поштова адреса та індекс: __________________________________________________.

Дані паспорту: серія _______________ № _______________________________ виданий    «____» ___________ 20 ___ р. _________________________________________.

4.2. ВИДАВНИЦТВО:

Поштова адреса та індекс: __________________________________________________.

Телефон __________‚ телетайп _____________________‚ факс ___________________.

Розрахунковий рахунок № ________________ в банку __________________________.

МФО _________________________‚ КОД _____________________________________.

 

 

АВТОР                                                                             ВИДАВНИЦТВО

___________________                                                   ___________________

Залишити коментар