Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

ДОГОВІР ФРАНЧАЙЗИНГУ

ДОГОВІР

ФРАНЧАЙЗИНГУ

м. ____________                                                         «____» ___________ 20 ___ р.

ЛІЦЕНЗІАР: ______________________________________________________________,

в особі директора ______________________________________________________________,

що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

ЛІЦЕНЗІАТ: ______________________________________________________________,

в особі директора ______________________________________________________________,

що діє на підставі Статуту, з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Даний Договір укладається з метою успішного збуту товарів та послуг на ринку _

______________________________________________________________________________

(зазначити територію)

та ділового співробітництва сторін у договорі задля досягнення найкращих економічних резуль­татів.

1.2. ЛІЦЕНЗІАТ, враховуючи, що система виробництва та збуту виробів, позначених тор­говим знаком ЛІЦЕНЗІАРА, підтвердила свою високу якість, бажає здійснювати вироб­ни­че та ділове співробітництво з ЛІЦЕНЗІАРОМ і тим самим увійти у виробництво ______ ______________________________________________________________________________,

(зазначити вироби із позначеннями)

та в цій діяльності застосовувати спосіб і метод виробництва ЛІЦЕНЗІАРА та використати тех­нічну допомогу ЛІЦЕНЗІАРА.

1.3. Сторони в договорі погодились із тим, що вони мають наступні ділові цілі:

а) розподіл праці та спеціалізація виробництва;

б) підвищення обсягів виробництва та виробничої програми;

в) забезпечення економічності виробництва за рахунок зниження вартості одиниці продукції та закупівельної ціни на сировину та репродукційний матеріал;

г) збільшення гнучкості виробництва та збуту у відповідності до вимог ринку;

д) швидке освоєння нових виробів, які користуються попитом на ринку;

е) ___________________________________________________________________________.

2. ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І РОЗВИТКУ

2.1. Для досягнення спільних цілей, згаданих у п.1 Даного Договору, сторони домовилися про наступне:

а) їхні ділові стосунки за договором базуються на взаємному співробітництві та наданні допомоги в щоденній діяльності;

б) для встановлення цін у взаємному обміні товарами та послугами застосовуються ринкові критерії;

в) ЛІЦЕНЗІАТ планує виробництво й розвиток за єдиною методологією з урахуванням пропозицій ЛІЦЕНЗІАРА;

г) сторони в договорі докладуть усіх зусиль для того, щоб у сфері планування господар­ської діяльності була прийнята єдина методологія та забезпечена відповідна координація як на виробництві, так і у збуті виробів, які є предметом співробітництва за Даним Договором.

3. ПРЕДМЕТ ФРАНШИЗІНГА

3.1. Предметом Даного Договору є здійснення співробітництва та об’єднання у виробництві та збуті засобів і праці ЛІЦЕНЗІАТА і ЛІЦЕНЗІАРА у відповідності до положень даної статті.

3.2. Виробничий франшизінг у рамках надання допомоги для розвитку виробничих потужностей охоплює:

а) співробітництво в забезпеченні технічних умов для отримання дозволу стосовно місця виробництва від компетентних органів;

б) розробку програми навчання персоналу та організацію навчання;

в) забезпечення документацією для пуску й роботи об’єкта;

г) розробку програми виробництва та плану роботи;

д) регулювання питання про право використання фірмового найменування та захисного знаку;

е) забезпечення засобами праці для сумісної діяльності.

3.3. Згадані заходи в п.3.2 складають «пакет послуг», які надає ЛІЦЕНЗІАР, а їх вартість за домовленістю визначається у _________________________ .

4. ОБОВ’ЯЗКИ ЛІЦЕНЗІАТА

4.1. ЛІЦЕНЗІАТ зобов’язаний надати наступні засоби для здійснення сумісної діяльності в рамках франшизінга:

а) фінансові кошти на суму _____________________________________________________;

б) виробничі приміщення і обладнання;

в) робочу силу у відповідності до потреб виробництва.

4.2. ЛІЦЕНЗІАТ зобов’язується:

– працювати за виробничою програмою ЛІЦЕНЗІАРА;

– працювати під фірмовим найменуванням ______________ та захисним знаком _________ на підприємствах, що працюють з предметом франшизінга;

– у процесі виробництва та збуту забезпечувати особливу увагу, якої потребують умови, передбачені в документації ЛІЦЕНЗІАРА;

– зберігати як виробничу таємницю всі дані, які ЛІЦЕНЗІАР визначить як секретні.

4.3. ЛІЦЕНЗІАТ зобов’язується за використання пакета послуг виплачувати ЛІЦЕНЗІАРУ винагороду у відсотках від запланованого обсягу діяльності спільно організованого виробництва зі збутом виробів, які є предметом Договору. Початкова винагорода покриває витрати  ЛІЦЕН­ЗІАРА за п.3.2 Даного Договору і складає _______%.

4.4. ЛІЦЕНЗІАТ зобов’язаний виплачувати ЛІЦЕНЗІАРУ й поточну винагороду (комісійні), яка покриває витрати на технічну допомогу, послуги по збуту готових виробів та послуги пов’язані з організацією праці та виробництва, передбачені інвестиційною програмою договору.

4.5. ЛІЦЕНЗІАТ відшкодовує економічно обгрунтовані, фактично здійснені витрати за навчання кадрів.

5. ОБОВ’ЯЗКИ ЛІЦЕНЗІАРА

5.1. ЛІЦЕНЗІАР зобов’язується надати ЛІЦЕНЗІАТУ пакет послуг для цілей спільного співробітництва та виробництва у відповідності до Даного Договору.

5.2. ЛІЦЕНЗІАР розробляє інвестиційну програму виробництва та надає ЛІЦЕНЗІАТУ всю необхідну технічну та організаційну допомогу для діяльності, передбаченої Даним Договором.

5.3. ЛІЦЕНЗІАР надає комісійні послуги для придбання обладнання ЛІЦЕНЗІАТОМ і своєчасно постачає виробничий матеріал у запланованій кількості та відповідної якості за ціною ____________________________________.

5.4. ЛІЦЕНЗІАР надасть необхідну допомогу в розробці технологічної документації для роботи виробничої одиниці.

5.5. ЛІЦЕНЗІАР буде надавати постійну спеціальну допомогу в організації виробництва та здійснювати нагляд за якістю виробів, які є предметом Даного Договору.

5.6. ЛІЦЕНЗІАР буде давати робочі завдання для виконання передбаченого обсягу виробництва у відповідності до можливостей виробничої одиниці.

5.7. ЛІЦЕНЗІАР буде регулярно виплачувати ЛІЦЕНЗІАТУ вартість виробів, які регулярно постачаються і реєструються у відповідності до положень Даного Договору.

6. СУМІСНИЙ ОРГАН ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

6.1. З метою успішної господарської діяльності сторони в договорі погодилися створити сумісний орган господарської діяльності – ________________________, який є органом паритет­ного складу, а голова призначається із числа осіб, яких називає ЛІЦЕНЗІАТ.

6.2. Компетенція, спосіб роботи та прийняття рішень сумісним органом будуть врегульовані у спеціальному додатку до Даного Договору та робочій інструкції, яку сумісний орган приймає за згодою сторін.

6.3. Сторони в договорі згодні з тим, що всі спірні питання вони будуть намагатися попередньо вирішувати дружнім шляхом на базі пропозицій сумісного органу.

7. ТЕРМІН ДІЇ, ПРОДОВЖЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ,
ВІДМОВА ВІД НЬОГО

7.1. Даний Договір укладається на період ______________________________ років.

7.2. Договір автоматично продовжується на наступні __________ років, якщо будь-який з партнерів не пізніше ніж за 3 місяці до припинення терміну договору не відмовиться від ньо­го у письмовій формі.

7.3. Додаткові автоматичні продовження здійснюються на тих самих умовах, що й за п.7…2.

7.4. Відмова від договору оформлюється рекомендованим листом.

7.5. Поряд із випадками припинення договору за змістом п.п.7.1–7.4 будь-яка сторона може розірвати Даний Договір також з причин, згаданих у наступних пунктах.

7.6. Якщо, на думку сторони, через недотримання договірних зобов’язань або у зв’язку з настанням обставин за п.8 Даного Договору в його виконанні виникли труднощі, які ведуть до його розірвання, ця сторона повинна направити партнеру письмове повідомлення із зазначенням причин, які тягнуть за собою розірвання договору.

7.7. Сторона, яка отримала повідомлення за п.7.6 Даного Договору, зобов’язана протягом 30 днів письмово повідомити свою точку зору та подати пропозиції щодо ліквідації труднощів, що виникли. Якщо з точок зору сторін у договорі неможливо чекати усунення причин труднощів, що виникли, в розумні терміни, то кожна сторона має право розірвати договір протягом 30 днів з дня отримання письмового повідомлення, з якого видно, що труднощі подолати неможливо.

7.8. У випадку розірвання договору за змістом попередніх пунктів сторони повинні виконати свої зобов’язання, що виникли до дати розірвання.

7.9. Якщо розірвання договору відбулося з вини однієї із сторін, друга сторона має право на відшкодування збитків та втраченої вигоди за загальними правилами зобов’язального права.

8. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
(непереборна сила та інші випадки)

8.1. ЛІЦЕНЗІАР і ЛІЦЕНЗІАТ можуть бути звільнені від відповідальності у певних випадках, які настали незалежно від волі сторін у договорі.

8.2. Підставою для звільнення від відповідальності визнаються обставини, що викликані подіями, які не залежать від волі сторін і яких не могла б уникнути й добросовісна сторона. Ці обставини настали після укладення договору та заважають його повному або частковому виконанню.

8.3. Випадками непереборної сили вважаються: війна та воєнні дії, повстання, мобілізація, страйк, епідемія, пожежа, вибухи, дорожні пригоди та природні катастрофи, акти органів влади, які впливають на виконання зобов’язань, та всі інші події, які компетентний арбітражний суд визнає випадками непереборної сили.

9. РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК

9.1. Усі ймовірні суперечки, що виникли з Даного Договору або у зв’язку з ним, сторони будуть намагатися вирішувати за домовленістю.

9.2. Якщо сторонам не вдасться досягти згоди за домовленістю, для розв’язання суперечки вони звертаються до _____________, який і розв’язує суперечку.

9.3. Сторони зобов’язуються виконати рішення ___________ в термін, який вказаний у самому рішенні.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Даний Договір набирає чинності після його підписання уповноваженими представни­­ками ЛІЦЕНЗІАРА і ЛІЦЕНЗІАТА.

10.2. Зміни та доповнення до Даного Договору можуть бути зроблені лише в письмовому вигляді.

10.3. Додатки та протоколи можуть змінювати або доповнювати Даний Договір за умови, що вони підписані представниками обох сторін.

10.4. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

Залишити коментар