Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

ДОГОВІР про переказ боргу

ДОГОВІР

про переказ боргу

м. ____________                                                         «____» ___________ 20___ р.

ПЕРЕКАЗНИК: ____________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

НАСТУПНИК:_____________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку,

уклали Дану Угоду про наступне:

1. ПЕРЕКАЗНИК передає, а НАСТУПНИК приймає на себе зобов’язання першого і стає боржником за договором ___________ № ________ від «____» ____________ 19___ р. між ПЕРЕКАЗНИКОМ і ____________________________________ (надалі – КРЕДИТОР).

2. За Даною Угодою НАСТУПНИК зобов’язується здійснити (замість ПЕРЕКАЗНИКА) наступні зобов’язання ПЕРЕКАЗНИКА: ____________________________________________

______________________________________________________________________________.

3. Згоду КРЕДИТОРА на переказ боргу одержано у відповідності _________________

______________________________________________________________________________.

4. У відповідності до вищезазначеного прийняття боргу з боку НАСТУПНИКА буде погашено такими діями з боку ПЕРЕКАЗНИКА: ____________________________________

______________________________________________________________________________.

5. У строк ________________ ПЕРЕКАЗНИК зобов’язаний передати НАСТУПНИКУ всю інформацію і документацію, з якої випливають права і обов’язки першого, що є предметом Даної Угоди.

6. Дана Угода вступає у силу з моменту підписання її сторонами.

7. Дану Угоду складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

8. Переказ боргу у відповідності до Даної Угоди не тягне за собою жодних змін умов договору.

 

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

Залишити коментар