Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Договір комісії

Договір комісії

 

м. ______________                                                  “____” _______________ 20 ____ р.

 

_______________________________________, яке називається в подальшому «Комісіонер», в особі
(назва підприємства)

____________________________________, який діє на підставі _______________________________
(посада, п.і.п.) (статуту, положення)

з одного боку, і ___________________________, яке називається в подальшому «Комітент», в особі
(назва підприємства)

______________________________________, який діє на підставі ____________________________,
(посада, п.і.п.) (статуту, положення)

з іншого боку, які називаємо в подальшому «Сторони», уклали цей договір про наступне.

 

I. Предмет договору та інші загальні умови

1. Комісіонер зобов’язується за дорученням Комітента за винагороду здійснити для Комітента від свого імені одну або кілька угод з продажу ________________ (назва виробів), які називаються в подальшому «Вироби», за ціною не нижчою, ніж узгоджена Сторонами у додатку до цього договору, і в термін, визначений Комісіонером і Комітентом.

2. Комісіонер зобов’язується завершити роботи з продажу виробів у формі підписання договору з Покупцем.

3. За виконання послуг з продажу Виробів Комітент зобов’язується сплатити Комісіонеру комісійну винагороду у розмірі _______________ відсотків від ціни, узгодженої Сторонами у додатку до цього договору.

4. У разі коли Комісіонер забезпечить продаж Виробів на вигідніших для Комітента умовах, ніж узгоджено Сторонами у додатку, Комітент як додаткову винагороду сплачує Комісіонеру _________ відсотків від отриманої вигоди.

5. При укладанні відповідного договору з Покупцем Комісіонер зобов’язується діяти в інтересах Комітента.

6. Проект договору з Покупцем, попередньо узгоджений між Комісіонером і Покупцем, підлягає візуванню Комітентом при його згоді з умовами проекту договору.

7. Прийняте доручення Комісіонер зобов’язується виконати на умовах, найбільш вигідних для Комітента.

 

II. Права і обов’язки Комісіонера

1. Комісіонер зобов’язується:

а) вивчити ринок з метою пошуку Покупця, який бажає придбати Вироби на умовах, визначених у цьому договорі;

б) повідомляти Комітенту на його вимогу всі відомості про хід виконання цього договору;

в) за необхідності залучати представників Комітента до участі в переговорах з Покупцем;

г) укласти від свого імені договір з Покупцем на придбання ним Виробів;

д) не пізніше _______ днів з моменту отримання від Покупця відповідних грошових сум як плату за Вироби перерахувати Комітенту частину цих сум (за вирахуванням сум, які належать Комісіонеру), яка йому належить;

е) якщо при прийнятті Комісіонером майна, переданого йому Комітентом згідно з цим договором, у цьому майні виявляться пошкодження чи недоліки, які можуть бути помічені при зовнішньому огляді, а також у випадку завдання кимось збитку майну Комітента, яке є у Комісіонера, вжити заходів до охорони прав Комітента, зібрати необхідні докази і повідомити про це Комітента;

є) після виконання доручення надати Комітенту звіт з доданням усіх оправдовувальних документів і передати йому всі отримані за виконаним дорученням документи.

2. Комісіонер має право стягнути з грошових сум, які надійшли від Покупця, належну йому відповідно до цього договору винагороду.

 

III. Обов’язки Комітента

1. Комітент зобов’язується:

а) не пізніше _______ днів з моменту укладення цієї угоди поставити Комісіонеру Вироби на умовах «______»;

б) забезпечити Комісіонера технічними та іншими матеріалами, необхідними для укладення договору з Покупцем;

в) завізувати договір, який підписується Комісіонером і Покупцем;

г) відшкодувати Комісіонеру витрати, які були необхідні для виконання доручення Комітента.

 

IV. Відповідальність Сторін

1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства, яке регулює відносини за договором комісії.

 

V. Заключні положення

1. Цей договір набирає чинності з моменту підписання.

2. Цей договір вважатиметься закінченим після виконання взаємних зобов’язань і урегулювання всіх розрахунків між Сторонами.

3. Додатки до цього договору є його невід’ємними частинами. За взаємною згодою Сторони можуть внести у цей договір необхідні доповнення або зміни, які матимуть силу, якщо підписані уповноваженими представниками Сторін.

4. У разі виникнення спорів з питань, передбачених цим договором або у зв’язку з ним, Сторони вживуть всіх заходів до їх вирішення шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення вказаних спорів шляхом переговорів вони будуть вирішуватися відповідно до чинного законодавства.

5. У всьому, що не передбачено цим договором, застосовуються положення чинного законодавства.

6. Цей договір складений у __________ примірниках.

Юридичні адреси і реквізити Сторін

 

Комісіонер:_________________________

_______________________

________________________

Підпис

Печаткa

Комітент:________________________

________________________

________________________

Підпис

Печаткa

Залишити коментар