Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

ДОГОВІР купівлі-продажу валюти

ДОГОВІР
купівлі-продажу валюти

м. ____________                                                         «____» ___________ 20 ___ р.

ПРОДАВЕЦЬ: ____________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________,                                   що діє на підставі ______________________________________________________________,

з одного боку, і

ПОКУПЕЦЬ: ______________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________,                                   що діє на підставі ______________________________________________________________,

з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ‚ КІЛЬКІСТЬ І ЦІНА (КУРС) ВАЛЮТИ

1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується передати у власність ПОКУПЦЮ, а ПОКУПЕЦЬ зобов’язується прийняти та оплатити наступні валютні цінності:

1.1.1. Найменування валюти, що купується: ___________________________________.

1.1.2. Кількість валюти, що купується: ________________________________________.

1.1.3. Курс (ціна) валюти, що купується: ______________________________________.

1.2. Правовою підставою для укладення Даного Договору є: ______________________ ______________________________________________________________________________.

(наявність у ПОКУПЦЯ зовнішньоторговельного контракту з оплатою у валюті)

2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ВАЛЮТУ, ЩО КУПУЄТЬСЯ

2.1. Терміни оплати:

протягом _________________ з моменту укладення Даного Договору аванс (завдаток) у розмірі _______________________________________________________________________;

протягом _________________ з моменту надходження валюти на рахунок ПОКУПЦЯ остаточний розрахунок.

2.2. Порядок оплати: _______________________________________________________.

(поштовий, телеграфний)

2.3. Вид розрахунків: _______________________________________________________.

(готівковий, безготівковий, змішаний)

2.4. Форма розрахунків: ____________________________________________________.

(платіжне доручення, чек, вимога-доручення)

2.5. ПОКУПЕЦЬ повинен повідомити ПРОДАВЦЯ про здійснення платежу в термін _ ______ з моменту ________________ шляхом ______________________________________.

(телеграма з повідомленням, факс та ін.)

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ВАЛЮТИ

3.1. Передача валюти, що продається, здійснюється шляхом перерахування останньої на валютний рахунок ПОКУПЦЯ протягом _____________ з моменту _________________.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У випадку порушення ПРОДАВЦЕМ терміну, передбаченого п.3.1, він сплачує ПОКУПЦЮ пеню в розмірі _________________________ вартості непереданої у строк валюти за кожен день прострочення.

4.2. У випадку порушення ПОКУПЦЕМ терміну, передбаченого п.2.1 Даного Договору, ПОКУПЕЦЬ сплачує ПРОДАВЦЮ пеню в розмірі ______________________ несплаченої суми за кожен день прострочення.

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі сторін.

6.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним цивільним та валютно-фінансовим законодавством.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

Залишити коментар