Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

ДОГОВІР оренди майна з правом викупу

ДОГОВІР
оренди майна з правом викупу

м. ____________                                                         «____» ___________ 20 ___ р.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: _________________________________________________________,

в особі директора ______________________________________________________________,

що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

ОРЕНДАР: _______________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________,

що діє на підставі довіреності № ______ від «_____» ___________ 20 __ р.‚ з іншого боку‚

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає‚ а ОРЕНДАР бере в тимчасове володіння та користування наступне майно:

1.1. Найменування: ________________________________________________________.

1.2. Вартість майна‚ що орендується: _________________________________________.

1.3. Термін амортизації: ____________________________________________________.

1.4. Стан майна‚ що орендується‚ на момент передачі в оренду: __________________.

1.5. Недоліки майна‚ що орендується: _________________________________________ ______________________________________________________________________________.

2. МЕТА ТА ПОРЯДОК ОРЕНДИ

______________________________________________________________________________.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАЙНА В ОРЕНДУ

3.1. Зазначене в п.1 Даного Договору майно повинно бути передане ОРЕНДОДАВЦЕМ та прийняте ОРЕНДАРЕМ протягом __________ з моменту підписання Даного Договору.

3.2. Передача майна в оренду здійснюється за актом передачі.

3.3. Сторони при передачі майна зобов’язані перевірити справність майна‚ що орендується‚ про що в акті передачі повинно бути зазначено.

4. ТЕРМІН ОРЕНДИ

4.1. Термін оренди складає ______ років з моменту прийняття майна‚ що орендується‚ за актом приймання.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. ОРЕНДАР зобов’язується своєчасно здійснювати орендні платежі в розмірі ____ ___________________ грн. у ____________________________________________________.

(термін)

5.2. Орендна плата сплачується в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ не пізніше _______________ числа кожного ________________________.

(місяця‚ квартала‚ півріччя)

5.3. ОРЕНДАР зобов’язаний протягом ______________ з моменту ________________ перерахувати орендну плату за ___________________________________________ авансом.

5.4. Розмір орендної плати може переглядатися сторонами 1 раз протягом _________.

(термін)

5.5. До складу орендної плати амортизаційні відрахування _______________________.

(входять‚ не входять)

5.6. Орендна плата за узгодженням сторін може вноситися в натуральній або змішаній формі продуктами харчування‚ товарами‚ послугами.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

6.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право здійснювати перевірку порядку використання ОРЕНДАРЕМ майна‚ що орендується‚ у відповідності до умов Даного Договору.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

7.1. ОРЕНДАР зобов’язується:

– використовувати майно‚ що орендується‚ за його цільовим призначенням у відповідності до п.2 Даного Договору;

– здійснювати за власний рахунок профілактичне обслуговування та поточний ремонт майна‚ що орендується;

– здійснювати капітальний ремонт майна‚ що орендується;

– за власний рахунок усувати несправності та поломки майна.

8. ПОРЯДОК ВИКУПУ МАЙНА‚ ЩО ОРЕНДУЄТЬСЯ

8.1. Майно‚ що орендується‚ переходить у власність ОРЕНДАРЯ‚ якщо він вніс ОРЕН­ДОДАВЦЮ всю належну йому орендну плату з вартості зданого на повний амортизаційний термін майна‚ а також вніс ОРЕНДОДАВЦЮ орендні платежі з залишкової вартості майна‚ оренда якого згідно з договором припинена до завершення амортизаційного терміну.

8.2. Порядок передачі та оформлення права власності на майно‚ що орендується‚ здійсню­ється сторонами за актом протягом _____________ з моменту _________________.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. ОРЕНДАР несе наступну відповідальність за договором:

– у випадку прострочення в прийнятті майна‚ що орендується‚ пеня в розмірі ________ від вартості майна за кожен день прострочення;

– у випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в розмірі ______________ від суми боргу за кожен день прострочення;

– у випадку нецільового використання майна‚ що орендується‚ штраф у розмірі _________ від суми договору.

9.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ несе наступну відповідальність за договором:

– у випадку прострочення по здачі ОРЕНДАРЕВІ майна‚ що орендується‚ пеня в розмірі  ________________ від його договірної вартості за кожен день прострочення.

10. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ

10.1. Даний Договір розірванню в односторонньому порядку не підлягає‚ за винятком ви­падків‚ коли одна із сторін систематично порушує умови договору та свої зобов’язання.

10.2. Інші підстави: ________________________________________________________.

11. УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

Повноважними представниками сторін за Даним Договором є:

ОРЕНДАР: _________________________________________ телефон ______________.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: __________________________________ телефон ______________.

12. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках‚ по одному для кожної із сторін.

13.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством.

13.3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним‚ листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.

13.4. Усі виправлення за текстом Даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

Leave a reply