Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Договір переуступки боргу (укр/англ.)

Договір переуступки боргу

Agreement

Місто Тернопіль, Україна                                                       __________ 2009 року

СТОРОНА 1: Приватне підприємство „XXX ” (Україна) в особі виконавчого директора_________, який діє на підставі Статуту, надалі іменується – Новий кредитор, з однієї сторони, та
СТОРОНА 2: Компанія “YYY” (Великобританія) в особі____________, який діє на підставі довіреності, надалі іменується – Первісний кредитор, з другої сторони, разом “Сторони”, діючи за взаємною згодою, без будь-якого примусу як фізичного так і психічного, не порушуючи прав третіх осіб, бажаючи реального настання правових наслідків, обумовлених нижче, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, усвідомлюючи значення своїх дій та керуючи ними, не помиляючись щодо обставин обумовлених нижче, діючи без впливу обману, уклали цей договір про наступне:

1.Визначення термінів
Терміни в даному договорі вживаються в наступних значеннях:
Відступлення права вимоги – договір, за яким Первісний кредитор передає Новому кредитору всі права, які йому належать на підставі договору на поставку товару.

Боржник – Компанія BERTARELLI SAVINO SNC, Via Farone,4 42045 Luzzara.

2.Предмет договору
2.1. Первісний кредитор передає Новому кредитору, а Новий кредитор приймає на себе право вимоги за договором на поставку товару та специфікації на товар, згідно якої Боржнику було поставлено пиломатеріали з дуба об’ємом 19,627 м3, вагою 20,5 т, що підтверджено CMR № 0107965, а саме право вимоги оплати поставленого товару в сумі 7960,09 Євро (сім тисяч дев’ятсот шістдесят Євро 09 євроцентів).
2.2. До Нового кредитора переходить право вимоги в обсязі, зазначеному в п. 2.1. та на умовах, що існують на день укладення цього договору.

3. Обов’язки та гарантії Сторін
3.1. Первісний кредитор зобов’язується негайно після укладення даного договору передати Новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються за даним договором, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення.
3.2. Первісний кредитор гарантує, що право вимоги, яке є предметом даного договору є дійсним, не перебуває в заставі, не перебуває під забороною чи арештом.
3.3. Новий кредитор зобов’язується після стягнення з Боржника суми, передбаченої в п. 2.1. цього Договору, сплатити Первісному кредитору вартість уступленого Права вимоги, що буде погоджена Сторонами в додатковій угоді.

3.4. Первісний кредитор зобов’язаний проінформувати Боржника про укладення цього договору і перехід Права вимоги по договору на поставку товару до Нового кредитора з моменту підписання цього договору.

4. Інші умови
4.1. Даний договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх обов’язків за ним.
4.2. Первісний кредитор відповідає перед Новим кредитором за недійсність переданого йому права вимоги за даним договором шляхом відшкодування завданих цим збитків.
4.3. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору, регулюються матеріальним та процесуальним правом України.
4.4. Усі спори, що виникають у зв’язку з виконанням умов даним договором, які не були вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Нового кредитора.
4.5. Даний договір укладений у 2-х примірниках, по одному для сторін.

5. Реквізити сторін
Новий кредитор

Первісний кредитор

Ternopil, Ukraine                                                                                    __________ 2009

Party 1: Private Enterprise “XXX” (Ukraine), hereinafter referred to as New creditor, represented by acting as Director________, acting on basis of the Charter, on the one hand, and

Party 2: Company “YYY” (Great Britain), hereinafter referred to as Primary creditor, represented by acting as___________, acting on basis of the Power of Attorney, on the other, together referred to as “Parties”, acting by mutual consent, without any compulsion, both physical coercion and psychical constraint, without breaching of privilege of third parties, willing the real action of legal consequences, that are defined below, being in judicious and sound mind, realizing in the meaning of own actions and governing by them, not being mistaken in regards to the circumstances, provided below, acting without an influence of deception, have concluded this Agreement upon the following:

1. Definition of terms
The terms in this contract are used in the following meanings:
Cession of Chose in action – an Agreement, according to which the Primary creditor transfers the ownership of all the rights that belong to him based on the grounds of Agreement on delivery of the goods to the New creditor.
Debitor – Company BERTARELLI SAVINO SNC, Via Farone,4 42045 Luzzara.

2. Subject of the Agreement
2.1. The Primary creditor transfers to the New creditor , and the New creditor accepts the Chose in action according to the Agreement on delivery of the goods and a specification for the goods, according to which the oak elements were delivered to the Debitor in the volume of 19.627 m3, weight – 20.5 ton, what is confirmed by CMR № 0107965, notably the Chose in action of the payment for the delivered goods in the of sum 7960.09 EURO (seven thousand nine hundred sixty euro and nine eurocent ).
2.2. The Chose in action is transferred to the New creditor in the amount that is indicated in p.2.1. and under conditions, existing on the day of signing of the Agreement.

3. Obligations and rights of the Parties
3.1 The Primary creditor is obligated to immediately transfer the documents that certify the rights that are being transferred according to this Agreement, and information, that holds importance for their realization, – to the New creditor.
3.2. The Primary creditor guarantees, that the Chose in action – that is the subject of this Agreement, – is valid, is not under security, is not under interdict or seizure.
3.3. The New creditor is obligated to pay the Primary creditor the value cost for cession of the Chose in action, after the recovery of the debt from the Debitor in the amount, indicated in p.2.1. of this Agreement . The value cost will be agreed by the Parties in additional agreement.
3.4. Primary creditor is obligated to inform the Debitor about the signing and execution of this Agreement and the transfer of the Chose in action according to the Agreement on delivery of the goods of by supply agreement to the New creditor from the moment of signing of this contract.

4. Other conditions
4.1. This Agreement enters into force from the moment of its signing and is valid until complete fulfillment of Party’s obligations.
4.2. The Primary creditor holds responsibility towards the New creditor for invalidity of transmitted the Chose in action according to present contract by compensation for inflicted losses.
4.3. All legal relationships that come out this Agreement are regulated by Material and Procedural law of Ukraine.
4.4. All the disagreements that arise while implementation of conditions of this Agreement and were not settled by negotiations should be settled in legal way by location area of the New creditor.
4.5. This contract is drawn in two samples, one for each Party.

5. Details of Parties
New creditor

Primary creditor

1 коментар ( 1 коментар )

 1. ULJANA

  Agreement
  Визначення термінів
  Терміни в даному договорі вживаються в наступних значеннях:
  Відступлення права вимоги – договір, за яким Первісний кредитор передає Новому кредитору всі права, які йому належать на підставі договору на поставку товару.
  Боржник – Компанія…..
  2.2. The Chose in action is transferred to the New creditor in the amount that is indicated in p.2.1. and under conditions, existing on the day of signing of the Agreement.

Залишити коментар