Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Договір про співпрацю

ДОГОВІР
про співпрацю

м.Львів                                                                           „ __” _________ 20__р.

Ми, що нижче підписалися, ______________________________________________надалі – „ Сторона 1”, в особі директора_________________________________, що діє на підставі Статуту з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю „ХХХ ” , що є юридичною особою, резидентом України та платником податку на прибуток на загальних умовах, визначених Законом України „Про оподаткування прибутку підприємств” ,що іменується надалі – „Сторона 2”,в особі директора_________, що діє на підставі статуту Товариства, з іншої сторони, разом (далі- Сторони, а кожна окремо-Сторона) уклали даний договір про наступне:

1. Предмет Договору
1.1 З метою підвищення ефективності торгівельної діяльності, „Сторона 1” надає „Стороні 2”:
– вітрину пунктів торгівлі, що належать “Стороні 1” на праві власності, в оренду для розміщення продукції та реклами виробників тютюнової продукції (далі – Виробники);
– виключне право вести всі переговори із Виробниками щодо розміщення їх продукції та реклами на орендованій вітрині в пунктах торгівлі;
– виключне право на організацію розміщення продукції та реклами Виробників на орендованій вітрині в пунктах торгівлі,
– право отримувати від Виробників грошові кошти — як оплату за право розміщення продукції на вітринах в пунктах торгівлі.
а “Сторона 2” зобов’язується сплачувати “Стороні 1” встановлену плату на умовах цього Договору.
1.2. Перелік пунктів торгівлі та конкретні розміри орендованої в них частини вітрини встановлюється Сторонами в Додатку 1 та Додатку 2, які є невід’ємною частиною цього Договору.
1.3. З метою виконання своїх зобов’язань за цим Договором “Сторона 2” наділяється правом здавати орендовану вітрину в пунктах торгівлі в суборенду без попередньої згоди “Сторони 1”.

2. Обов’язки „ Сторони 2”
2.1.Представляти інтереси “Сторони 1” в переговорах із Виробниками товарів, які розміщуються на вітринах.
2.2. Забезпечувати „Сторону 1” відповідними Комунікаційними матеріалами та Планами розміщення Продукції.
2.3. Своєчасно виплачувати винагороду за цим Договором.
2.4. Використовувати орендоване майно за призначенням.

3. Обов’язки „Сторони 1”
3.1. Надати „Стороні 2” можливість безперешкодного доступу з представником „Сторони 1” до пунктів торгівлі з метою організації розміщення товарів на вітринах.
3.2. Не розміщувати товар на вітринах пунктів торгівлі без дозволу та попереднього погодження їх місця розташування із „Стороною 2”.
3.3. Не проводити переговорів із Виробниками по розміщенню їх продукції та реклами на вітринах пунктів торгівлі.
3.4. У випадку не досягнення згоди „Стороною 2” із Виробником товарів про підняття розміру оплати за мерчендайзингові послуги, то „Сторона 1” не перешкоджає „Стороні 2” у вчиненні дій по зняттю із вітрини асортименту товару даного Виробника до того часу, поки не буде досягнута вищевказана домовленість із Виробником.
3.5. Забезпечити постійну наявність в продажу в пунктах торгівлі, зазначених в Додатку №1 до цього Договору товарів Виробника та імпортованих ним на територію України товарів, асортимент яких вказується представником „Сторони 2”. При цьому товари мають розміщуватись на вітринах пунктів торгівлі в місцях, вказаних представником „Сторони 2”.
3.6. Забезпечувати наявність нової Товарної одиниці Продукції не пізніше ____(____) календарних днів з моменту
представлення нового Плану Розміщення з визначеною новою Товарною одиницею згідно із Додатком №____.
3.7. Надавати представнику „Сторони 2” інформацію про обсяги продажу і запасу товарів не пізніше 3 числа наступного за звітним місяця у відповідності до затвердженої Сторонами Договору форми.
3.8. Надавати в узгодженому форматі інформацію про відкриття нового Пункту торгівлі не пізніше 15 числа другого місяця оціночного періоду для внесення нового пункту торгівлі в Додаток №1.

4. Оцінка дотримання умов Договору
4.1. Протягом терміну чинності Договору, представники виробника товарів будуть здійснювати регуляторні оціночні візити в пункти торгівлі. За підсумками таких візитів, Виробника товарів будуть заповнювати Форму Відповідності, відображаючи виконання/невиконання „Стороною 1” умов Договору на момент проведення оціночного візиту. „Сторона 1” або уповноважена ним особа підписує Форму Відповідності на підтвердження відповідності/невідповідності результатів кожного Оціночного візиту.
4.2. Підтвердженням дотримання умов Договору „Стороною 1” протягом Оціночного періоду буде наявність більшості позитивних оцінок, але не менше 2-х (двох), отриманих „Стороною 1” у відповідному оціночному періоді згідно із Формою Відповідності.
4.3. Дані, що відображені у Формі Відповідності, будуть основою для складання Акту виконаних робіт за відповідний Оціночний період, який за умови підписання його уповноваженими представниками „Сторони 1” та Виробника товарів, є основою для виплати винагороди „Стороні 1”.
4.4. У разі недотримання „Стороною 1” умов Договору протягом Оціночного періоду, „Сторона 2” звільняється від свого обов’язку стосовно виплати винагороди „Стороні 1” за відповідний Оціночний період.

5. Порядок проведення розрахунків
5.1. Умови про ціну та порядок проведення розрахунків між Сторонами викладені у окремому Додатку до даного Договору.

6. Відповідальність Сторін
6.1. Всю відповідальність за дотримання законодавства України щодо торгівлі підакцизними товарами несе „Сторона 1”.
6.2. Даний договір не може бути розірваний „Стороною 1” достроково в односторонньому порядку, крім випадків, що передбачені п.7.3. Даного Договору.
6.3. У випадку затримки оплати понад строки, що передбачені даним Договором „Сторона 2” зобов’язується заплатити „Стороні 1” пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми неоплати за кожен день протермінування.
6.4. У випадку порушення „Стороною 1” п.3.2., п.3.3., п.6.2. даного Договору, остання зобов’язується заплатити
„Стороні 2” всі завдані збитки, вартість контракту, та всі пов’язані витрати. У випадку порушення „Стороною 1” ,
даного пункту Договору представник „Сторони 2” під час свого візиту в пункт торгівлі, де відбувається порушення складає Акт порушення зобов’язань, що підписується представниками Сторін. У випадку відмови із боку „Сторони 1” підписати Акт, останній складається за участю третіх осіб.
6.5. Всі та будь-які суперечки, які виникають у зв’язку із зміною, припиненням, або виконанням цього Договору, та які не можуть бути вирішені протягом певного періоду часу шляхом дружніх переговорів між Сторонами, передаються на розгляд до господарського суду Львівської області.

7. Чинність Договору
7.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін, вказаної вище, та залишається чинним до „_____”__________200____р.
7.2. Якщо будь-яка із Сторін не проінформує іншу Сторону про свій намір припинити Договір не пізніше 60 (шістдесяти) днів до дати закінчення дії Договору, то Договір автоматично продовжується на наступний термін.
7.3. Дію цього Договору може бути розірвано в односторонньому порядку з боку „Сторони 1” з наступних підстав:
– негайно, на підставі письмового повідомлення, у випадку неплатоспроможності або якщо відносно останньої порушено справу про банкрутство,
– закриття пункту торгівлі із письмовим попередженням за 1 місяць до закриття.

8.Конфіденційність
8.1. Цей Договір, та будь-яка інформація, яка стосується цього Договору, є конфіденційною, і не може бути розголошеною ніякою із Сторін без попередньої письмової згоди іншої Сторони.
8.2. Сторони зобов’язуються дотримуватися конфіденційності та не розголошувати третім особам положення цього Договору, а також будь-яку інформацію про іншу Сторону або її бізнес, яка стала відома Сторонам в зв’язку із виконанням цього Договору, за винятком обмежених випадків, коли розголошення інформації вимагається законом. В разі невиконання або неналежного виконання положень цієї статті, Сторони будуть нести відповідальність, передбачену чинним законодавством, та зобов’язуються відшкодовувати іншій Стороні завдані цим прямі збитки.

9.Заключні положення

9.1. Відносини Сторін не врегульвані цим Договором регулюються чинним законодавством України.
9.2. Сторони домовляються, що у випадку зміни реквізитів, зазначених в дійсному Договорі або адреси чи номерів телефонів однієї із Сторін, остання зобов’язується протягом 10-ти днів письмово повідомити про це іншу Сторону.
9.3. Будь-які зміни, доповнення та додатки до даного Договору повинні бути оформлені в письмовій формі та підписані повноважними представниками Сторін. Зміна умов даного Договору в односторонньому порядку не допускається.
9.4. Даний Договір укладений Сторонами українською мовою на 3-х сторінках в 2-х оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної Сторони.
9.5. Реорганізація Сторін даного Договору не є підставою для розірвання договору, і Даний Договір може діяти для нового правонаступника, як певної сторони.
9.6. З питань, не урегульованих даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.
9.7. Сторони гарантують, що на момент підписання договору, особи, що підписують цей Договір як представники кожної з сторін, наділені відповідними повноваженнями і мають право на підписання Договору.
9.8. Кожна сторінка цього Договору підписується повноважними представниками кожної із Сторін. Сторони погоджуються з тим, що сторінка цього Договору, яка не має підписів уповноважених представників Сторін є недійсною та не може бути підставою для встановлення яких-небудь прав та обов’язків для Сторін по цьому Договору.

Реквізити Сторін

Сторона 2 Сторона 1

Leave a reply