Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Договір найму транспортного засобу

ДОГОВІР ОРЕНДИ
транспортного засобу

21 червня 2010 року                                                                             м. Львів

Орендодавець: Іванов Іван Іванович, з одного боку, і
Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю «YYY» в особі директора____________, що діє на підставі Статуту, з другого боку, уклали цей договір про наступне:
1. Предмет договору
1.1. Орендодавець передає Орендарю в строкове платне користування транспортний засіб (далі – Об’єкт оренди), а Орендар зобов’язується прийняти зазначений транспортний засіб і використовувати його у власній господарській діяльності Товариствва.
1.2. Характеристики Об’єкта оренди:
1.2.1. Тип ТЗ: легковий універсал– В;
1.2.2. Марка ТЗ: KIA;
1.2.3. Модель ТЗ: CEED 1.6;
1.2.4. Номер шасі (кузова, рами): U5YFF52228L000500.
1.3. Мета оренди: для службових поїздок орендаря.
1.4. Об’єкт оренди передається в комплектному стані разом з ключами та технічною документацією.

2. Права та обов’язки сторін
2.1. Орендодавець зобов’язується:
– передати в користування Орендаря Об’єкт оренди в належному технічному стані, який би забезпечив його нормальну експлуатацію. Передача Об’єкта оренди здійснюється за актом передачі-прийняття, який підписується представниками Орендодавця і Орендаря;
– за свій рахунок здійснювати капітальний ремонт Об’єкта оренди.
2.2. Орендодавець має право:
– раз на місяць здійснювати контроль за технічним станом та цільовим використанням зданого Об’єкта оренди і вимагати від Орендаря негайного усунення допущених порушень.
2.3. Орендар зобов’язаний:
– використовувати Об’єкт оренди відповідно до умов договору і його призначення;
– своєчасно і в повному розмірі вносити орендну плату;
– підтримувати Об’єкт оренди в технічно справному стані, за свій рахунок проводити його ремонт (крім капітального) та нести затрати на його експлуатацію;
– після закінчення строку дії договору не пізніше одного місяця повернути Об’єкт оренди Орендодавцю в технічно справному стані по приймально-передавальному акту, який підписується представниками сторін договору.
2.4. Орендар має право:
– вимагати від Орендодавця проведення капітального ремонту Об’єкта оренди;
– має переважне право на купівлю Об’єкта оренди перед іншими особами.
3. Орендна плата
3.1. Орендна плата згідно з цим договором становить 100,00 грн. в місяць, в т.ч. ПДВ, і вноситься Орендарем до 15-го числа кожного наступного за звітним місяця шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Орендодавця.
3.2. Орендар вносить Орендодавцю орендну плату на підставі Актів наданих послуг, які підписуються представниками обох Сторін до 5-го числа кожного наступного місяця.
3.3. Амортизаційні відрахування на Об’єкт оренди залишаються у власника майна.
4. Відповідальність сторін
4.1. У разі пошкодження майна внаслідок порушення правил його використання чи інших навмисних дій Орендаря він відшкодовує Орендодавцю заподіяну цими діями шкоду в повному обсязі або ж за його згодою проводить за свої кошти відновлювальний ремонт.
4.2. За несплату Орендодавцю орендної плати Орендар за кожний день прострочення платежу сплачує Орендодавцю пеню за кожний день прострочення платежу в розмірі 0,01% від несплаченої суми.
4.3. За прострочення передачі об’єкта оренди Орендодавцем Орендарю сплачується пеня в розмірі 0,01 % від річного розміру орендної плати за кожний день прострочення. В такому ж розмірі за кожний день прострочення сплачує пеню і Орендар Орендодавцю в разі неповернення об’єкта оренди, коли виникли підстави для повернення.
4.4. Сплата пені не звільняє Сторони від виконання взятих по договору зобов’язань чи усунення причин їх порушень.
5. Строк дії договору
5.1. Цей договір вступає в дію з дати його підписання і є чинним до 13.07.2010 року.
5.2. Зміна умов договору можлива тільки за згодою Сторін.
5.3. Одностороння відмова від договору не допускається.
5.4. Договір вважається продовженим на той же строк і на тих же умовах, якщо жодна із Сторін не пізніше ніж за місяць до закінчення строку його дії не заявить про небажання продовжити дію договору.
6. Вирішення спорів. Інші умови
6.1. Всі спори, які можуть виникнути між Сторонами в ході виконання договору, вирішуються шляхом переговорів між ними, а при відсутності згоди – в судовому порядку. Справа повинна розглядатися в суді за місцезнаходженням Орендаря, при цьому застосовується матеріальне та процесуальне право України.
6.2. З усіх питань, які не передбачені в цьому договорі, Сторони керуються діючим законодавством. Договір складено в двох примірниках: по одному для кожної Сторони. Кожний примірник договору має однакову юридичну силу.
6.3. Цей договір є підставою для зміни реєстраційних документів на Об’єкт оренди в органах МРЕВ ДАІ за заявою Орендаря.
7. Юридичні адреси сторін та їх банківські реквізити
Орендодавець

Орендар

Акт
передачі-прийняття

21 червня 2010 року м. Львів

На підставі Договору оренду транспортного засобу від 21.06.2010 року Орендодавець – ХХХ, передав, а Орендар – Товариство з обмеженою відповідальністю «YYY» в особі директора________, що діє на підставі Статуту, прийняв в тимчасове володіння та користування наступний транспортний засіб:
Тип ТЗ: легковий універсал– В;
Марка ТЗ: KIA;
Модель ТЗ: CEED 1.6;
Номер шасі (кузова, рами): U5YFF52228L0000000.

За результатами передачі сторони претензій не висувають.

Орендодавець                                         Орендар

1 коментар ( 1 коментар )

  1. ULJANA

    !!!! Договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню (ст. 799 Цивільного кодексу України)

Залишити коментар