Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Договір найму малої архітектурної форми

ДОГОВІР НАЙМУ
МАЛОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ФОРМИ

м. Львів                                                                              ” 17 ” червня 2010 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «ХХХ», в особі директора, що діє на підставі статуту, далі – Наймодавець, та
Фізична особа-підприємець YYY, що діє на підставі Свідоцтва, далі – Наймач, уклали даний Договір про наступне:
1. Предмет договору
1.1. Наймодавець передає Наймачу в строкове платне користування належну йому малу архітектурну форму — торгівельний кіоск, розташований за адресою: ________________(далі – Предмет найму).
1.2. Предмет найму розташований на земельній ділянці площею 0,0018 га, кадастровий номер 4610136600:03:003:0001, що знаходиться за адресою:____________ і що належить Наймодавцю на підставі Договору оренди землі, укладеного 28.05.2009 року між Львівською міською радою та ТзОВ «ХХХ», зареєстрованого у Львівській міській раді 28.05.2009 року за № Л-1021.
1.3. Мета найму: використання Предмета найму у торгівельній діяльності.
2. Права та обов’язки Сторін
2.1. Наймодавець зобов’язується:
– в місячний строк після підписання цього договору передати в користування Наймача Предмет найму в належному стані, який би забезпечив його цільове використання, разом із документацією. Яка дозволяє його експлуатацію. Передача Предмета найму здійснюється за актом передачі-прийняття, який підписується Наймодавцем та Наймачем після отримання Наймачем дозвільної документації;
– Наймодавець несе відповідальність за відповідність дозвільної документації на розміщення Предмета найму вимогам законодавства.
2.2. Наймодавець має право:
– здійснювати контроль за використанням переданого в найм майна і вимагати від Наймача негайного усунення допущених порушень;
– вимагати від Наймача сплати орендної плати.
2.3. Наймач зобов’язаний:
– використовувати Предмет найму відповідно до умов договору і його призначення;
– отримати за власний рахунок дозвільні документи, необхідні для використання Предмета найму відповідно до мети найму;
– своєчасно і в повному розмірі вносити орендну плату;
– підтримувати Предмет найму в належному стані, дотримуватись правил пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних вимог, бережливо та дбайливо ставитись до переданого йому майна, за свій рахунок проводити його поточний ремонт та нести затрати на його експлуатацію;
– після закінчення строку дії договору або після його дострокового розірвання не пізніше 5 днів повернути Предмет найму Наймодавцю в технічно справному стані з урахуванням нормального зносу по акту передачі-прийняття, який підписується Сторонами договору;
– здійснювати будь-які поліпшення Предмет найму лише за згодою Наймодавця.
2.4. Наймач має право:
– використовувати Предмет найму відповідно до його призначення та умов цього договору;
– передавати Предмет найму або його частину в піднайм третім особам без попередньої згоди Наймодавця.
3. Орендна плата
3.1. Орендна плата згідно з цим договором становить 100,00 грн. в місяць без ПДВ. Наймач зобов’язаний оплатити вартість спожитої електроенергії на підставі рахунків спеціалізованих органів наданих Наймодавцем. Наймач додатково компенсує Наймодавцеві послуги із вивозу сміття.
3.2. Наймач сплачує орендну плату в повному обсязі шляхом банківського перерахунку до 5 числа кожного наступного місяця на протязі трьох днів з моменту виставлення рахунку Наймодавцем.
4. Відповідальність Сторін
4.1. У разі пошкодження майна внаслідок порушення правил його використання чи будь-яких навмисних дій Наймач відшкодовує Наймодавцю завдані збитки в повному обсязі або ж за їх згодою проводить за свої кошти відновлювальний ремонт.
4.2. Ризик випадкового знищення або пошкодження Предмета найму несе його власник. У випадку затримання повернення Предмета найму Наймодавцеві Наймач несе ризик випадкового знищення або пошкодження Предмета найму.
4.3. Наймодавець не несе відповідальності за діяльність Наймача при використанні Предмета найму, в тому числі за порушення Наймачем протипожежних, санітарних та інших правил і норм.
4.4. За своєчасну сплату орендної плати Наймач сплачує Наймодавцеві пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожен день прострочення.
5. Строк дії договору
5.1. Цей договір вступає в дію з дати його підписання і є чинним до “17” червня 2011 року. У випадку якщо за місяць до закінчення строку дії договору жодна із сторін письмово не повідомить іншу сторону про намір припинити дію договору, договір вважається продовженим на той же строк і на тих же умовах.
5.2. Кожна із сторін може в односторонньому порядку розірвати цей договір, письмово попередивши іншу сторону не пізніше як за місяць до планованої дати розірвання.
5.3. Наймодавець може відмовитися від договору найму і вимагати повернення речі, якщо Наймач не вносить орендної плати протягом одного місяця. В такому випадку договір є розірваним з моменту отримання Наймачем повідомлення Наймодавця про відмову від Договору. При цьому Наймач не звільняється від сплати орендної плати за час фактичного використання Предмета найму.
6. Вирішення спорів
Всі спори, які можуть виникнути між Сторонами в процесі виконання договору, вирішуються шляхом переговорів між ними, а при відсутності згоди – в судовому порядку.
7. Особливі умови
7.1. З усіх питань, які не передбачені в цьому договорі, Сторони керуються діючим законодавством України.
7.2. Договір складено в двох примірниках, по одному для кожної Сторони. Кожний примірник договору має однакову юридичну силу.
7.3. Зміна умов договору можлива тільки за згодою Сторін. Всі зміни та доповнення до цього договору оформлюються додатковими угодами в письмовій формі.
7.4. В разі відчуження Наймодавцем Предмета найму, до набувача переходять всі права та обов’язки Наймодавця по цьому Договору.
8. Юридичні адреси сторін та їх банківські реквізити

Наймодавець              Наймач

Акт
передачі-прийняття

м. Львів                                   “__” ____________ 2010 року
На підставі Договору найму малої архітектурної форми від „17” червня 2010 року,
Наймодавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «ХХХ», в особі директора________, що діє на підставі статуту, передало, а
Наймач – Фізична особа-підприємець YYY, що діє на підставі Свідоцтва, прийняла в строкове платне користування

малу архітектурну форму — торгівельний кіоск, розташований за адресою:_____________.

За результатами передачі сторони претензій не висувають.

Наймодавець
Наймач

Leave a reply